ProtVirDB

Total Organisms in ProtVirDB12 Total unique proteins in ProtVirDB345
 
OrganismNo. of unique proteins
Cryptosporidium parvum 20
Toxoplasma gondii74
Eimeria tenella 16
Babesia bovis 45
Leishmania donovani 13
Trypanosoma cruzi 22
Trypanosma brucei12
Giardia duodenalis 66
Entamoeba histolytica 29
Theileria annulata 9
Trichomonas vaginalis 24
Plasmodium falciparum 45