Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0104200.fa Sequence name : PY17X_0104200 Sequence length : 1863 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.434 CoefTot : -0.823 ChDiff : -12 ZoneTo : 12 KR : 2 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.700 1.629 0.260 0.679 MesoH : 0.116 0.512 -0.245 0.312 MuHd_075 : 6.970 8.686 2.996 2.713 MuHd_095 : 17.863 18.670 5.978 4.604 MuHd_100 : 25.712 25.327 7.906 6.153 MuHd_105 : 29.100 27.905 8.425 6.678 Hmax_075 : 1.000 10.900 0.211 4.620 Hmax_095 : -0.300 12.100 -0.488 4.240 Hmax_100 : 12.000 20.100 2.786 6.540 Hmax_105 : 13.000 22.500 3.240 7.020 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9421 0.0579 DFMC : 0.9643 0.0357
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1863 PY17X_0104200 MYIIQKIKGILYDNDDVASVKKEKKNKKVHINELKDEIWLYKNEYNKENVNEEYDREIEDDNEYYDEENDKQPSDHFLEV 80 PLFDEDDYGKSIKRQMKALPNKKINSIKRYEEEEMSEETLSTTDDDEEIEEPFLDLYEELKREQKIREFYNPMLKPRLWR 160 LEFFIKYIHNLENNIQKNFYLISFGNIKNINLYGELKNDVLYTPGYSIKPGEIQYLKIPLTIWSEKELSISYEDLKKFEV 240 TIEMWCIKGLIFNDLYASSKINLKEIIENDPDSSIVLKRKIEKNKMTFEAQRLGVYMQLSEIFEFHMALDSWWFIANSEM 320 PSYLKLLPKFLRFKFPLSEGEWVIHSSNKSSNNFWLYPGYFCFIGTYRQLANAFFILAVLCYNSNYRYKPPILLGSCIVS 400 LKSVTEYPFFKGTVKKLTLEKRKFKQGEIVGNIKCFVNSYGIQEDDTNIQRPVQPLSDVTLVNQLSINDHYLVIRIIKCE 480 NLAISSVDLNNININVWVKWDGIVNKTDIVSKTVSPFFYQNLYYPIRLVDKKELTNEKLIHNVLPIDLISKGDICLEVHN 560 NNEIYSSILGIFELPFSDIFNYGTYDYRGLVQDNNASSIYNENKNYDFYDQGFDNPDENYEDYYSRQYKTIVYKNTLDLM 640 YSRAHLKSLNKGNAQTKRKSTISIEAFVIPPLPSGLVFFKENQSQNSSIIYKAMSKRWDQDFKGFNDIYLQWFPKAIKNR 720 SFPCISKNEFDDNYYPLCSFVTPINLPAQVSTPGPLFHWLNNIEYIENDEEPINLTPPHFFLSYKKGTIQDHALLLCCCL 800 KGLEYDAYVCKGTINNGKTEHYWVMTRHEKGWVCFWEVTNKSIIHLKYRWNNNNFLKNSDILAENKMINKMNENDNEKYY 880 NGEYLTNYIKYGLEELKNRKNQIIQEYDMKEENQLYTMDLYGEHLMKDEEVNIDEVLYNDEEFFDNIFKVKYEKNKTYSC 960 NKAIKYVLESFSKYIPIAPKFGLLNYENTLAYVPYTSIEVIFNDQQLYGNMQNHHPACILYDLENNYHWRPFLNHEPPQI 1040 KSEITISTPLSDKLSIKYMNELEEELQEMIFFIRNVEGLETNFDHSKEIKYFLEMYIDICEYKLNLDNNFNPKPENYEYK 1120 NGKEIEKNMNNGSMSGNKENHMENMNKINDNNIYNNESKKSWSQYKNDFYPNIEGQYINKENINFHNSYHPAKNVEIMNS 1200 EKKKNLSNIPQDYVYGMNNEIYNDGKEEYIKNYVFNKNSTDILNNYDENIKQKNIKRFSNVPLHYQYNEEEKNWHLDIPN 1280 YIYNCDNIEKEKNINDDIDCNTNQRKGDNIQVVIDDENDLKKKNIYNEYCVEHNCEEYEEEIYKEIKERYYRCDDSEFSD 1360 NTTHKNIPKQYMKNNNNNILKLKKKLKKYEKIMKKEMIDIKLARKGVQDKNKKKIFSKFLDAQEYLMNKLENKNYLNCDD 1440 NINEVKIRNENNSENYHSNLNCKQNNNCNKYNAENIKEKNNGYTKYGKMKYPINGYFIIPSKSDKNDIYTFDDVEENEKK 1520 NYKKKRDRKKIKVDKNDNQYEKKNRKNIFHNMCKKSYNIKLIDDKNLNKKWAIKKKYNKIKMGKFRLGGRIHISGRRKNK 1600 LFCENISFFINSNIIKNNIESQLLVDKETTNFTKNKKFAYETIHQMHNISEAEGNNNHTIAGDQSLKLDTQINQPWGMDM 1680 SNEANDENIIMKNKTIPKNFGELSMGKKIEKIEKNENDENKSAKNISEIPPPKTWSRLDTTSKYAAHQISQWNWYYSLEE 1760 QYFNWQYYKFPVPPNHTFVGFPIHFSTSDFSEIKTFLLNSKRFDNIMKLSISNISFVIYCKSYPLIGGVMSNWVFLGCLV 1840 PWMTNQERETNMKKKVHRNHNER 1920 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 ................................................................................ 1840 ....................... 1920 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0104200 6 -MYIIQK|IK 0.061 . PY17X_0104200 8 YIIQKIK|GI 0.066 . PY17X_0104200 21 DDVASVK|KE 0.058 . PY17X_0104200 22 DVASVKK|EK 0.090 . PY17X_0104200 24 ASVKKEK|KN 0.068 . PY17X_0104200 25 SVKKEKK|NK 0.098 . PY17X_0104200 27 KKEKKNK|KV 0.106 . PY17X_0104200 28 KEKKNKK|VH 0.105 . PY17X_0104200 35 VHINELK|DE 0.065 . PY17X_0104200 42 DEIWLYK|NE 0.061 . PY17X_0104200 47 YKNEYNK|EN 0.064 . PY17X_0104200 56 VNEEYDR|EI 0.093 . PY17X_0104200 71 YDEENDK|QP 0.068 . PY17X_0104200 90 DEDDYGK|SI 0.076 . PY17X_0104200 93 DYGKSIK|RQ 0.068 . PY17X_0104200 94 YGKSIKR|QM 0.126 . PY17X_0104200 97 SIKRQMK|AL 0.139 . PY17X_0104200 102 MKALPNK|KI 0.072 . PY17X_0104200 103 KALPNKK|IN 0.095 . PY17X_0104200 108 KKINSIK|RY 0.091 . PY17X_0104200 109 KINSIKR|YE 0.259 . PY17X_0104200 141 DLYEELK|RE 0.057 . PY17X_0104200 142 LYEELKR|EQ 0.108 . PY17X_0104200 145 ELKREQK|IR 0.108 . PY17X_0104200 147 KREQKIR|EF 0.104 . PY17X_0104200 155 FYNPMLK|PR 0.055 . PY17X_0104200 157 NPMLKPR|LW 0.111 . PY17X_0104200 160 LKPRLWR|LE 0.172 . PY17X_0104200 166 RLEFFIK|YI 0.081 . PY17X_0104200 177 LENNIQK|NF 0.063 . PY17X_0104200 188 ISFGNIK|NI 0.063 . PY17X_0104200 197 NLYGELK|ND 0.055 . PY17X_0104200 209 TPGYSIK|PG 0.077 . PY17X_0104200 217 GEIQYLK|IP 0.054 . PY17X_0104200 226 LTIWSEK|EL 0.072 . PY17X_0104200 236 ISYEDLK|KF 0.067 . PY17X_0104200 237 SYEDLKK|FE 0.106 . PY17X_0104200 248 IEMWCIK|GL 0.064 . PY17X_0104200 260 DLYASSK|IN 0.060 . PY17X_0104200 264 SSKINLK|EI 0.066 . PY17X_0104200 278 DSSIVLK|RK 0.073 . PY17X_0104200 279 SSIVLKR|KI 0.363 . PY17X_0104200 280 SIVLKRK|IE 0.082 . PY17X_0104200 283 LKRKIEK|NK 0.071 . PY17X_0104200 285 RKIEKNK|MT 0.089 . PY17X_0104200 292 MTFEAQR|LG 0.071 . PY17X_0104200 325 EMPSYLK|LL 0.054 . PY17X_0104200 329 YLKLLPK|FL 0.073 . PY17X_0104200 332 LLPKFLR|FK 0.092 . PY17X_0104200 334 PKFLRFK|FP 0.063 . PY17X_0104200 349 VIHSSNK|SS 0.077 . PY17X_0104200 368 CFIGTYR|QL 0.090 . PY17X_0104200 387 CYNSNYR|YK 0.099 . PY17X_0104200 389 NSNYRYK|PP 0.068 . PY17X_0104200 402 SCIVSLK|SV 0.108 . PY17X_0104200 411 TEYPFFK|GT 0.082 . PY17X_0104200 415 FFKGTVK|KL 0.057 . PY17X_0104200 416 FKGTVKK|LT 0.114 . PY17X_0104200 421 KKLTLEK|RK 0.062 . PY17X_0104200 422 KLTLEKR|KF 0.218 . PY17X_0104200 423 LTLEKRK|FK 0.097 . PY17X_0104200 425 LEKRKFK|QG 0.182 . PY17X_0104200 434 EIVGNIK|CF 0.056 . PY17X_0104200 451 DDTNIQR|PV 0.084 . PY17X_0104200 475 DHYLVIR|II 0.084 . PY17X_0104200 478 LVIRIIK|CE 0.104 . PY17X_0104200 499 NINVWVK|WD 0.080 . PY17X_0104200 506 WDGIVNK|TD 0.066 . PY17X_0104200 512 KTDIVSK|TV 0.082 . PY17X_0104200 527 NLYYPIR|LV 0.177 . PY17X_0104200 531 PIRLVDK|KE 0.060 . PY17X_0104200 532 IRLVDKK|EL 0.102 . PY17X_0104200 538 KELTNEK|LI 0.065 . PY17X_0104200 551 PIDLISK|GD 0.058 . PY17X_0104200 588 YGTYDYR|GL 0.081 . PY17X_0104200 604 SIYNENK|NY 0.071 . PY17X_0104200 626 YEDYYSR|QY 0.084 . PY17X_0104200 629 YYSRQYK|TI 0.164 . PY17X_0104200 634 YKTIVYK|NT 0.063 . PY17X_0104200 643 LDLMYSR|AH 0.077 . PY17X_0104200 647 YSRAHLK|SL 0.109 . PY17X_0104200 651 HLKSLNK|GN 0.060 . PY17X_0104200 657 KGNAQTK|RK 0.069 . PY17X_0104200 658 GNAQTKR|KS 0.274 . PY17X_0104200 659 NAQTKRK|ST 0.184 . PY17X_0104200 680 SGLVFFK|EN 0.070 . PY17X_0104200 692 NSSIIYK|AM 0.081 . PY17X_0104200 696 IYKAMSK|RW 0.065 . PY17X_0104200 697 YKAMSKR|WD 0.209 . PY17X_0104200 703 RWDQDFK|GF 0.076 . PY17X_0104200 715 YLQWFPK|AI 0.064 . PY17X_0104200 718 WFPKAIK|NR 0.051 . PY17X_0104200 720 PKAIKNR|SF 0.164 . PY17X_0104200 727 SFPCISK|NE 0.055 . PY17X_0104200 785 HFFLSYK|KG 0.065 . PY17X_0104200 786 FFLSYKK|GT 0.087 . PY17X_0104200 801 LLCCCLK|GL 0.063 . PY17X_0104200 811 YDAYVCK|GT 0.083 . PY17X_0104200 818 GTINNGK|TE 0.063 . PY17X_0104200 827 HYWVMTR|HE 0.073 . PY17X_0104200 830 VMTRHEK|GW 0.100 . PY17X_0104200 841 FWEVTNK|SI 0.074 . PY17X_0104200 847 KSIIHLK|YR 0.068 . PY17X_0104200 849 IIHLKYR|WN 0.099 . PY17X_0104200 857 NNNNFLK|NS 0.068 . PY17X_0104200 866 DILAENK|MI 0.062 . PY17X_0104200 870 ENKMINK|MN 0.061 . PY17X_0104200 878 NENDNEK|YY 0.067 . PY17X_0104200 890 YLTNYIK|YG 0.057 . PY17X_0104200 897 YGLEELK|NR 0.056 . PY17X_0104200 899 LEELKNR|KN 0.087 . PY17X_0104200 900 EELKNRK|NQ 0.077 . PY17X_0104200 910 IQEYDMK|EE 0.064 . PY17X_0104200 927 YGEHLMK|DE 0.079 . PY17X_0104200 949 FFDNIFK|VK 0.057 . PY17X_0104200 951 DNIFKVK|YE 0.066 . PY17X_0104200 954 FKVKYEK|NK 0.056 . PY17X_0104200 956 VKYEKNK|TY 0.068 . PY17X_0104200 962 KTYSCNK|AI 0.073 . PY17X_0104200 965 SCNKAIK|YV 0.096 . PY17X_0104200 973 VLESFSK|YI 0.065 . PY17X_0104200 980 YIPIAPK|FG 0.056 . PY17X_0104200 1030 ENNYHWR|PF 0.111 . PY17X_0104200 1041 HEPPQIK|SE 0.069 . PY17X_0104200 1053 STPLSDK|LS 0.059 . PY17X_0104200 1057 SDKLSIK|YM 0.075 . PY17X_0104200 1074 EMIFFIR|NV 0.160 . PY17X_0104200 1087 TNFDHSK|EI 0.073 . PY17X_0104200 1090 DHSKEIK|YF 0.070 . PY17X_0104200 1103 IDICEYK|LN 0.060 . PY17X_0104200 1113 DNNFNPK|PE 0.066 . PY17X_0104200 1120 PENYEYK|NG 0.083 . PY17X_0104200 1123 YEYKNGK|EI 0.081 . PY17X_0104200 1127 NGKEIEK|NM 0.060 . PY17X_0104200 1138 GSMSGNK|EN 0.066 . PY17X_0104200 1147 HMENMNK|IN 0.066 . PY17X_0104200 1159 IYNNESK|KS 0.065 . PY17X_0104200 1160 YNNESKK|SW 0.315 . PY17X_0104200 1166 KSWSQYK|ND 0.061 . PY17X_0104200 1180 EGQYINK|EN 0.060 . PY17X_0104200 1193 NSYHPAK|NV 0.102 . PY17X_0104200 1202 EIMNSEK|KK 0.057 . PY17X_0104200 1203 IMNSEKK|KN 0.093 . PY17X_0104200 1204 MNSEKKK|NL 0.231 . PY17X_0104200 1226 EIYNDGK|EE 0.061 . PY17X_0104200 1231 GKEEYIK|NY 0.058 . PY17X_0104200 1237 KNYVFNK|NS 0.079 . PY17X_0104200 1251 NYDENIK|QK 0.056 . PY17X_0104200 1253 DENIKQK|NI 0.067 . PY17X_0104200 1256 IKQKNIK|RF 0.076 . PY17X_0104200 1257 KQKNIKR|FS 0.192 . PY17X_0104200 1272 QYNEEEK|NW 0.065 . PY17X_0104200 1290 NCDNIEK|EK 0.057 . PY17X_0104200 1292 DNIEKEK|NI 0.070 . PY17X_0104200 1305 DCNTNQR|KG 0.081 . PY17X_0104200 1306 CNTNQRK|GD 0.090 . PY17X_0104200 1321 DDENDLK|KK 0.056 . PY17X_0104200 1322 DENDLKK|KN 0.100 . PY17X_0104200 1323 ENDLKKK|NI 0.102 . PY17X_0104200 1344 YEEEIYK|EI 0.058 . PY17X_0104200 1347 EIYKEIK|ER 0.056 . PY17X_0104200 1349 YKEIKER|YY 0.103 . PY17X_0104200 1352 IKERYYR|CD 0.286 . PY17X_0104200 1365 SDNTTHK|NI 0.078 . PY17X_0104200 1369 THKNIPK|QY 0.074 . PY17X_0104200 1373 IPKQYMK|NN 0.062 . PY17X_0104200 1381 NNNNILK|LK 0.061 . PY17X_0104200 1383 NNILKLK|KK 0.061 . PY17X_0104200 1384 NILKLKK|KL 0.104 . PY17X_0104200 1385 ILKLKKK|LK 0.094 . PY17X_0104200 1387 KLKKKLK|KY 0.082 . PY17X_0104200 1388 LKKKLKK|YE 0.105 . PY17X_0104200 1391 KLKKYEK|IM 0.062 . PY17X_0104200 1394 KYEKIMK|KE 0.059 . PY17X_0104200 1395 YEKIMKK|EM 0.092 . PY17X_0104200 1401 KEMIDIK|LA 0.074 . PY17X_0104200 1404 IDIKLAR|KG 0.081 . PY17X_0104200 1405 DIKLARK|GV 0.099 . PY17X_0104200 1410 RKGVQDK|NK 0.071 . PY17X_0104200 1412 GVQDKNK|KK 0.065 . PY17X_0104200 1413 VQDKNKK|KI 0.090 . PY17X_0104200 1414 QDKNKKK|IF 0.151 . PY17X_0104200 1418 KKKIFSK|FL 0.108 . PY17X_0104200 1429 QEYLMNK|LE 0.053 . PY17X_0104200 1433 MNKLENK|NY 0.060 . PY17X_0104200 1446 DNINEVK|IR 0.058 . PY17X_0104200 1448 INEVKIR|NE 0.109 . PY17X_0104200 1463 HSNLNCK|QN 0.069 . PY17X_0104200 1470 QNNNCNK|YN 0.079 . PY17X_0104200 1477 YNAENIK|EK 0.066 . PY17X_0104200 1479 AENIKEK|NN 0.073 . PY17X_0104200 1485 KNNGYTK|YG 0.065 . PY17X_0104200 1488 GYTKYGK|MK 0.067 . PY17X_0104200 1490 TKYGKMK|YP 0.087 . PY17X_0104200 1502 YFIIPSK|SD 0.070 . PY17X_0104200 1505 IPSKSDK|ND 0.077 . PY17X_0104200 1519 DVEENEK|KN 0.056 . PY17X_0104200 1520 VEENEKK|NY 0.094 . PY17X_0104200 1523 NEKKNYK|KK 0.061 . PY17X_0104200 1524 EKKNYKK|KR 0.097 . PY17X_0104200 1525 KKNYKKK|RD 0.149 . PY17X_0104200 1526 KNYKKKR|DR 0.409 . PY17X_0104200 1528 YKKKRDR|KK 0.098 . PY17X_0104200 1529 KKKRDRK|KI 0.205 . PY17X_0104200 1530 KKRDRKK|IK 0.136 . PY17X_0104200 1532 RDRKKIK|VD 0.066 . PY17X_0104200 1535 KKIKVDK|ND 0.073 . PY17X_0104200 1542 NDNQYEK|KN 0.067 . PY17X_0104200 1543 DNQYEKK|NR 0.106 . PY17X_0104200 1545 QYEKKNR|KN 0.087 . PY17X_0104200 1546 YEKKNRK|NI 0.086 . PY17X_0104200 1554 IFHNMCK|KS 0.061 . PY17X_0104200 1555 FHNMCKK|SY 0.163 . PY17X_0104200 1560 KKSYNIK|LI 0.082 . PY17X_0104200 1565 IKLIDDK|NL 0.059 . PY17X_0104200 1569 DDKNLNK|KW 0.058 . PY17X_0104200 1570 DKNLNKK|WA 0.133 . PY17X_0104200 1574 NKKWAIK|KK 0.068 . PY17X_0104200 1575 KKWAIKK|KY 0.112 . PY17X_0104200 1576 KWAIKKK|YN 0.167 . PY17X_0104200 1579 IKKKYNK|IK 0.067 . PY17X_0104200 1581 KKYNKIK|MG 0.078 . PY17X_0104200 1584 NKIKMGK|FR 0.069 . PY17X_0104200 1586 IKMGKFR|LG 0.130 . PY17X_0104200 1590 KFRLGGR|IH 0.077 . PY17X_0104200 1596 RIHISGR|RK 0.094 . PY17X_0104200 1597 IHISGRR|KN 0.080 . PY17X_0104200 1598 HISGRRK|NK 0.087 . PY17X_0104200 1600 SGRRKNK|LF 0.176 . PY17X_0104200 1616 INSNIIK|NN 0.074 . PY17X_0104200 1627 SQLLVDK|ET 0.060 . PY17X_0104200 1634 ETTNFTK|NK 0.060 . PY17X_0104200 1636 TNFTKNK|KF 0.073 . PY17X_0104200 1637 NFTKNKK|FA 0.139 . PY17X_0104200 1667 AGDQSLK|LD 0.057 . PY17X_0104200 1692 DENIIMK|NK 0.061 . PY17X_0104200 1694 NIIMKNK|TI 0.067 . PY17X_0104200 1698 KNKTIPK|NF 0.068 . PY17X_0104200 1707 GELSMGK|KI 0.075 . PY17X_0104200 1708 ELSMGKK|IE 0.087 . PY17X_0104200 1711 MGKKIEK|IE 0.058 . PY17X_0104200 1714 KIEKIEK|NE 0.064 . PY17X_0104200 1721 NENDENK|SA 0.101 . PY17X_0104200 1724 DENKSAK|NI 0.102 . PY17X_0104200 1733 SEIPPPK|TW 0.073 . PY17X_0104200 1737 PPKTWSR|LD 0.088 . PY17X_0104200 1743 RLDTTSK|YA 0.079 . PY17X_0104200 1769 FNWQYYK|FP 0.066 . PY17X_0104200 1794 SDFSEIK|TF 0.053 . PY17X_0104200 1801 TFLLNSK|RF 0.062 . PY17X_0104200 1802 FLLNSKR|FD 0.141 . PY17X_0104200 1808 RFDNIMK|LS 0.059 . PY17X_0104200 1821 SFVIYCK|SY 0.072 . PY17X_0104200 1848 WMTNQER|ET 0.085 . PY17X_0104200 1853 ERETNMK|KK 0.062 . PY17X_0104200 1854 RETNMKK|KV 0.118 . PY17X_0104200 1855 ETNMKKK|VH 0.105 . PY17X_0104200 1858 MKKKVHR|NH 0.100 . PY17X_0104200 1863 HRNHNER|-- 0.125 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India