Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0312100.fa Sequence name : PY17X_0312100 Sequence length : 1243 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.262 CoefTot : -3.287 ChDiff : 16 ZoneTo : 129 KR : 8 DE : 2 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 2.724 2.882 0.586 0.984 MesoH : 0.967 1.357 0.003 0.567 MuHd_075 : 33.417 25.810 10.645 7.976 MuHd_095 : 28.174 28.121 9.415 8.471 MuHd_100 : 30.646 22.224 8.798 6.834 MuHd_105 : 36.697 23.843 10.175 7.546 Hmax_075 : 7.117 23.200 4.753 6.956 Hmax_095 : 19.162 19.950 4.157 7.262 Hmax_100 : 16.400 14.200 3.980 5.960 Hmax_105 : 14.400 14.800 1.378 7.160 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.6228 0.3772 DFMC : 0.2778 0.7222 This protein is probably imported in chloroplast. f(Ser) = 0.1085 f(Arg) = 0.0078 CMi = 1.34228 CMi is the Chloroplast/Mitochondria Index It has been proposed by Von Heijne et al (Eur J Biochem,1989, 180: 535-545)
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1243 PY17X_0312100 MVFFYSIYSALMKYITNKLNYSRQQKIFVINNCLFFSFILFYISYYFFFNGLIYPAVKIVFHGSVIANQTIVYKNSILES 80 IWLLYTSGSYFNMGVLLIFSVIIPVLKFIMVSDNFYSFFKLYNLSLNINENDKDDAKLIYYINIINENEEFALKKFSILS 160 SISRFQFVDVFISLFIVSSLNLYLLEAKILIGAYHFLNYCILSTISSYLLLTFIKIKINIFKDGNIRIFSSRDENIANGK 240 NTDTIIYNDNKELNNIYNNNNTKENHKWNKKNKKKKKNSKENFDGLNSENINNESENEDKIGNINNKYKIDGNENKSLEE 320 DTSAGKTTGDEHMTSNKENECEEIDSIDCENIAEKNSYENNILCYNKLQSLNSVSYLYKIMKNNDAYIYLKKKKFNLLLK 400 TSFQKTRYNTIKIAHAFVLLFLLCLSIYFITIVETDMLGIYIYLNFFNFNIESVMIDYIDMLNILELKVNRNYVFPFFFM 480 FPFIFPLIIAISFILSVFFMNLYYVNFSIWYKKITELNDELVFDSEVPNNQKITISERHNYLCIKKEIEKNDKLSNTSDE 560 LSSHNNSTITSSKSEDINTEFVYNGLLNFYFLMSSFFASLCSILLHISLGEIISIAILIFYQIVKHTYNLNILVLYKTDK 640 IHFSKFILFISFGLICFSINMYVAQWEKLIKKLQKIRKQIFLFESNRCSEIVDLNIQKNKNWNIPIYTYFFKFLIKQNQN 720 IFKKKNKINISQDINNNNNHIIRTQTSTTYDCDANQNYQNCQNYQNYQNCQNYQNCQNYQNCQNYQNCQNYQNCQNYQNC 800 QNYQNCQTYQNYQNTQSSNDEEALNYLNSSSISNIKNKKNNNKKNKNPIEDTNGMLNKYNNQNKGDNDYLINSGMRKEQC 880 GPVSFLFSEVKKRSTKLGKTHRIIIGQNYEQIKDGEDDNINDKNEHAQIEEGHNSLEKSNSQNIPYIKNLIPIKSILLIQ 960 LEKLKAKKKKDRGGGFGNKFGEKSEPINIANLFYYFHIILFILITISILMGFFKNEQVLRFNMNSVNKRLNDYFTSPNFY 1040 AFIPTSIGKCRTQKYLAKEPCYEVGRIYHEEKTFYHATLLFLQGISSVNIDNIYFYYDKGKYFLTFNGYFKHIIGPLFLK 1120 LCIGSNFCPISTYAYLIGNKPTFSITIEAKCDDNSAPNYISNLVVSDLKITKIEVIKHSDIIENVDIQLDDIQEKVQEKV 1200 NSMLAEHLEIIIWKNKKYDLESFINYLISRNSLFGFSCEPYNY 1280 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ........................................... 1280 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0312100 13 IYSALMK|YI 0.090 . PY17X_0312100 18 MKYITNK|LN 0.064 . PY17X_0312100 23 NKLNYSR|QQ 0.071 . PY17X_0312100 26 NYSRQQK|IF 0.128 . PY17X_0312100 58 LIYPAVK|IV 0.072 . PY17X_0312100 74 NQTIVYK|NS 0.058 . PY17X_0312100 107 VIIPVLK|FI 0.067 . PY17X_0312100 120 NFYSFFK|LY 0.060 . PY17X_0312100 133 NINENDK|DD 0.064 . PY17X_0312100 137 NDKDDAK|LI 0.063 . PY17X_0312100 154 NEEFALK|KF 0.055 . PY17X_0312100 155 EEFALKK|FS 0.085 . PY17X_0312100 164 ILSSISR|FQ 0.098 . PY17X_0312100 188 LYLLEAK|IL 0.061 . PY17X_0312100 215 LLLTFIK|IK 0.062 . PY17X_0312100 217 LTFIKIK|IN 0.063 . PY17X_0312100 222 IKINIFK|DG 0.077 . PY17X_0312100 227 FKDGNIR|IF 0.073 . PY17X_0312100 232 IRIFSSR|DE 0.117 . PY17X_0312100 240 ENIANGK|NT 0.069 . PY17X_0312100 251 IIYNDNK|EL 0.062 . PY17X_0312100 263 YNNNNTK|EN 0.069 . PY17X_0312100 267 NTKENHK|WN 0.059 . PY17X_0312100 270 ENHKWNK|KN 0.074 . PY17X_0312100 271 NHKWNKK|NK 0.090 . PY17X_0312100 273 KWNKKNK|KK 0.074 . PY17X_0312100 274 WNKKNKK|KK 0.107 . PY17X_0312100 275 NKKNKKK|KK 0.123 . PY17X_0312100 276 KKNKKKK|KN 0.234 . PY17X_0312100 277 KNKKKKK|NS 0.166 . PY17X_0312100 280 KKKKNSK|EN 0.094 . PY17X_0312100 300 ESENEDK|IG 0.059 . PY17X_0312100 307 IGNINNK|YK 0.080 . PY17X_0312100 309 NINNKYK|ID 0.088 . PY17X_0312100 316 IDGNENK|SL 0.097 . PY17X_0312100 326 EDTSAGK|TT 0.068 . PY17X_0312100 337 EHMTSNK|EN 0.070 . PY17X_0312100 355 CENIAEK|NS 0.058 . PY17X_0312100 367 NILCYNK|LQ 0.055 . PY17X_0312100 379 SVSYLYK|IM 0.064 . PY17X_0312100 382 YLYKIMK|NN 0.068 . PY17X_0312100 391 DAYIYLK|KK 0.054 . PY17X_0312100 392 AYIYLKK|KK 0.079 . PY17X_0312100 393 YIYLKKK|KF 0.092 . PY17X_0312100 394 IYLKKKK|FN 0.099 . PY17X_0312100 400 KFNLLLK|TS 0.065 . PY17X_0312100 405 LKTSFQK|TR 0.058 . PY17X_0312100 407 TSFQKTR|YN 0.145 . PY17X_0312100 412 TRYNTIK|IA 0.100 . PY17X_0312100 468 LNILELK|VN 0.056 . PY17X_0312100 471 LELKVNR|NY 0.069 . PY17X_0312100 512 NFSIWYK|KI 0.069 . PY17X_0312100 513 FSIWYKK|IT 0.102 . PY17X_0312100 532 EVPNNQK|IT 0.060 . PY17X_0312100 538 KITISER|HN 0.079 . PY17X_0312100 545 HNYLCIK|KE 0.061 . PY17X_0312100 546 NYLCIKK|EI 0.092 . PY17X_0312100 550 IKKEIEK|ND 0.056 . PY17X_0312100 553 EIEKNDK|LS 0.058 . PY17X_0312100 573 STITSSK|SE 0.083 . PY17X_0312100 625 IFYQIVK|HT 0.060 . PY17X_0312100 637 NILVLYK|TD 0.056 . PY17X_0312100 640 VLYKTDK|IH 0.062 . PY17X_0312100 645 DKIHFSK|FI 0.073 . PY17X_0312100 668 YVAQWEK|LI 0.059 . PY17X_0312100 671 QWEKLIK|KL 0.072 . PY17X_0312100 672 WEKLIKK|LQ 0.073 . PY17X_0312100 675 LIKKLQK|IR 0.068 . PY17X_0312100 677 KKLQKIR|KQ 0.078 . PY17X_0312100 678 KLQKIRK|QI 0.108 . PY17X_0312100 687 FLFESNR|CS 0.091 . PY17X_0312100 698 VDLNIQK|NK 0.059 . PY17X_0312100 700 LNIQKNK|NW 0.071 . PY17X_0312100 712 IYTYFFK|FL 0.077 . PY17X_0312100 716 FFKFLIK|QN 0.062 . PY17X_0312100 723 QNQNIFK|KK 0.073 . PY17X_0312100 724 NQNIFKK|KN 0.111 . PY17X_0312100 725 QNIFKKK|NK 0.122 . PY17X_0312100 727 IFKKKNK|IN 0.067 . PY17X_0312100 743 NNNHIIR|TQ 0.084 . PY17X_0312100 836 SSISNIK|NK 0.057 . PY17X_0312100 838 ISNIKNK|KN 0.072 . PY17X_0312100 839 SNIKNKK|NN 0.108 . PY17X_0312100 843 NKKNNNK|KN 0.063 . PY17X_0312100 844 KKNNNKK|NK 0.171 . PY17X_0312100 846 NNNKKNK|NP 0.077 . PY17X_0312100 858 TNGMLNK|YN 0.081 . PY17X_0312100 864 KYNNQNK|GD 0.080 . PY17X_0312100 876 LINSGMR|KE 0.083 . PY17X_0312100 877 INSGMRK|EQ 0.086 . PY17X_0312100 891 FLFSEVK|KR 0.065 . PY17X_0312100 892 LFSEVKK|RS 0.127 . PY17X_0312100 893 FSEVKKR|ST 0.372 . PY17X_0312100 896 VKKRSTK|LG 0.112 . PY17X_0312100 899 RSTKLGK|TH 0.069 . PY17X_0312100 902 KLGKTHR|II 0.117 . PY17X_0312100 913 QNYEQIK|DG 0.074 . PY17X_0312100 923 DDNINDK|NE 0.065 . PY17X_0312100 938 GHNSLEK|SN 0.119 . PY17X_0312100 948 QNIPYIK|NL 0.066 . PY17X_0312100 954 KNLIPIK|SI 0.074 . PY17X_0312100 963 LLIQLEK|LK 0.057 . PY17X_0312100 965 IQLEKLK|AK 0.060 . PY17X_0312100 967 LEKLKAK|KK 0.072 . PY17X_0312100 968 EKLKAKK|KK 0.107 . PY17X_0312100 969 KLKAKKK|KD 0.129 . PY17X_0312100 970 LKAKKKK|DR 0.372 . PY17X_0312100 972 AKKKKDR|GG 0.149 . PY17X_0312100 979 GGGFGNK|FG 0.078 . PY17X_0312100 983 GNKFGEK|SE 0.071 . PY17X_0312100 1014 ILMGFFK|NE 0.064 . PY17X_0312100 1020 KNEQVLR|FN 0.100 . PY17X_0312100 1028 NMNSVNK|RL 0.073 . PY17X_0312100 1029 MNSVNKR|LN 0.224 . PY17X_0312100 1049 IPTSIGK|CR 0.062 . PY17X_0312100 1051 TSIGKCR|TQ 0.091 . PY17X_0312100 1054 GKCRTQK|YL 0.191 . PY17X_0312100 1058 TQKYLAK|EP 0.068 . PY17X_0312100 1066 PCYEVGR|IY 0.088 . PY17X_0312100 1072 RIYHEEK|TF 0.071 . PY17X_0312100 1099 IYFYYDK|GK 0.057 . PY17X_0312100 1101 FYYDKGK|YF 0.071 . PY17X_0312100 1111 TFNGYFK|HI 0.072 . PY17X_0312100 1120 IGPLFLK|LC 0.057 . PY17X_0312100 1140 AYLIGNK|PT 0.056 . PY17X_0312100 1150 SITIEAK|CD 0.068 . PY17X_0312100 1169 LVVSDLK|IT 0.056 . PY17X_0312100 1172 SDLKITK|IE 0.056 . PY17X_0312100 1177 TKIEVIK|HS 0.081 . PY17X_0312100 1195 LDDIQEK|VQ 0.067 . PY17X_0312100 1199 QEKVQEK|VN 0.062 . PY17X_0312100 1214 LEIIIWK|NK 0.064 . PY17X_0312100 1216 IIIWKNK|KY 0.060 . PY17X_0312100 1217 IIWKNKK|YD 0.098 . PY17X_0312100 1230 INYLISR|NS 0.081 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India