Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0414800.fa Sequence name : PY17X_0414800 Sequence length : 1310 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.649 CoefTot : -2.435 ChDiff : 62 ZoneTo : 42 KR : 9 DE : 1 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.200 1.565 0.023 0.595 MesoH : -0.153 0.523 -0.411 0.286 MuHd_075 : 25.247 15.824 8.634 6.381 MuHd_095 : 42.482 27.679 13.895 9.380 MuHd_100 : 37.889 26.313 12.904 8.488 MuHd_105 : 29.391 23.924 10.742 7.067 Hmax_075 : 10.617 15.200 2.401 4.070 Hmax_095 : 10.600 11.700 1.429 5.690 Hmax_100 : 12.000 16.600 2.233 6.200 Hmax_105 : 11.800 16.600 2.233 6.200 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.3357 0.6643 DFMC : 0.5128 0.4872
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1310 PY17X_0414800 MKGKWIVKYFKSIIEKNTHTTIYFQVKRQFINVPKLKTLQCMEIENVRKHAELCQKKNIKTKYIWDNILYTLVLKLCNNE 80 IKNYVDFMIILKLLSKYISLEEKVLNFICEKLEHEMYKLTIRELSLLLLILKKNKYDNAYFINLITKSILMRMNKNMSYK 160 DLSLIIYSLSKNIHITEKVYTNDMFNLTILKIYNEFQNINFHSLSLFFYSYSLYFLNNTNYLNSFFYIIKNFIKIIKKNI 240 YHFNSTDLMFTYISTLHIYNSFIKTNNSPNCDDNNNIPFITPKKYIQPSSFNLLCTNVKELQNQTNSEKENTNLQICYEE 320 NSITNINKNSIINSKCDLLNDHIDVTNSLANKEVKEIKLRQKNSELESNKNELTNYEKNGEKNKQTLEDLMKTIHTVIVE 400 KLKSFKIEEVINILFASLNKNLTINKKYFNVFKKQRININDYINIYIKSDYKEFETVQENFVSNEEDKIGRMGIHNNNSP 480 NETYDDNYILRIVNPNLDTDNFTNIIIDEIIYRNECLSIKQIILLLYLLRKSNLMFIRFEKIILKRLVCLEKKLNKNEVM 560 FIYQHLFLRTCLFDELKRYPIKIYEQVENNFLIYVDKNNEKEDEWKYENKNNDKENENGKCLINSNQNTEQETYYMIDDP 640 LYLEKKKKRDKIKIFVHNNYISKYPAYAICNDQYENCLNEKKNNMKYFIDFIKLKKKIEKNIISEENGLTHNQMEKWKKN 720 SNNNEIYESRQFDESHNIINNHLSTNVEKTYNNILSPNKTNIFNNREETYKGVFFNLCLDIYKIVSIKLLHNLKNEKLSN 800 YDIIDILCIYEKLNVRDYRIIKYMYNLKKDILYMPNNYIIKIMNIILNFNLYSILKYLNINQIIEFINFNSINECLDFLL 880 LTGMLQSRNDIFQNSKNNLLSLNAKNMICYLLKNINQVKNLNKMQKINLTKVYNFLPLKFYKLFKNYGNIQSLNKKLNEE 960 KENNNFMSDNLLHTLCGKIPKDDLKNIVTFNVDDLNIKCVGIETCNYYIEGMKHIKTLNYLKKYSISKDYLNTFRDIKDE 1040 IYQDLLLMYNTNLEIYKNINISNFMFPLAINLLTINNNEQINKNTNLIKLKKNDDHKYINDIIELNKNNFLIIDILYNYN 1120 FYYSLNSNKENQLKKNNVYISYYSSHINKNNKRILNYKKYIIYKLIKKRGYNYISIDAKTYVKNKKINFDNSLNKNYINN 1200 LIFDLMKRQKNKNVYSMQRNKNPFKIHKILSFHLKNQINKKINSIKRVPQFSHPSFYIQNKRKNMKNRKTYMEEKTNIMN 1280 FVDEIEQDKTTKGKLPSNHLSKLRNMFQFA 1360 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 .............................. 1360 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0414800 2 -----MK|GK 0.069 . PY17X_0414800 4 ---MKGK|WI 0.083 . PY17X_0414800 8 KGKWIVK|YF 0.063 . PY17X_0414800 11 WIVKYFK|SI 0.094 . PY17X_0414800 16 FKSIIEK|NT 0.072 . PY17X_0414800 27 TIYFQVK|RQ 0.068 . PY17X_0414800 28 IYFQVKR|QF 0.162 . PY17X_0414800 35 QFINVPK|LK 0.060 . PY17X_0414800 37 INVPKLK|TL 0.070 . PY17X_0414800 48 MEIENVR|KH 0.062 . PY17X_0414800 49 EIENVRK|HA 0.093 . PY17X_0414800 56 HAELCQK|KN 0.059 . PY17X_0414800 57 AELCQKK|NI 0.092 . PY17X_0414800 60 CQKKNIK|TK 0.062 . PY17X_0414800 62 KKNIKTK|YI 0.105 . PY17X_0414800 75 LYTLVLK|LC 0.056 . PY17X_0414800 82 LCNNEIK|NY 0.066 . PY17X_0414800 92 DFMIILK|LL 0.060 . PY17X_0414800 96 ILKLLSK|YI 0.074 . PY17X_0414800 103 YISLEEK|VL 0.061 . PY17X_0414800 111 LNFICEK|LE 0.057 . PY17X_0414800 118 LEHEMYK|LT 0.078 . PY17X_0414800 122 MYKLTIR|EL 0.081 . PY17X_0414800 132 LLLLILK|KN 0.052 . PY17X_0414800 133 LLLILKK|NK 0.075 . PY17X_0414800 135 LILKKNK|YD 0.067 . PY17X_0414800 147 FINLITK|SI 0.073 . PY17X_0414800 152 TKSILMR|MN 0.093 . PY17X_0414800 155 ILMRMNK|NM 0.127 . PY17X_0414800 160 NKNMSYK|DL 0.114 . PY17X_0414800 171 IIYSLSK|NI 0.066 . PY17X_0414800 178 NIHITEK|VY 0.062 . PY17X_0414800 191 FNLTILK|IY 0.054 . PY17X_0414800 230 SFFYIIK|NF 0.062 . PY17X_0414800 234 IIKNFIK|II 0.071 . PY17X_0414800 237 NFIKIIK|KN 0.064 . PY17X_0414800 238 FIKIIKK|NI 0.086 . PY17X_0414800 264 IYNSFIK|TN 0.059 . PY17X_0414800 283 IPFITPK|KY 0.063 . PY17X_0414800 284 PFITPKK|YI 0.101 . PY17X_0414800 299 LLCTNVK|EL 0.064 . PY17X_0414800 309 NQTNSEK|EN 0.060 . PY17X_0414800 328 SITNINK|NS 0.059 . PY17X_0414800 335 NSIINSK|CD 0.055 . PY17X_0414800 352 TNSLANK|EV 0.081 . PY17X_0414800 355 LANKEVK|EI 0.069 . PY17X_0414800 358 KEVKEIK|LR 0.057 . PY17X_0414800 360 VKEIKLR|QK 0.092 . PY17X_0414800 362 EIKLRQK|NS 0.058 . PY17X_0414800 370 SELESNK|NE 0.053 . PY17X_0414800 378 ELTNYEK|NG 0.059 . PY17X_0414800 382 YEKNGEK|NK 0.059 . PY17X_0414800 384 KNGEKNK|QT 0.069 . PY17X_0414800 392 TLEDLMK|TI 0.076 . PY17X_0414800 401 HTVIVEK|LK 0.063 . PY17X_0414800 403 VIVEKLK|SF 0.081 . PY17X_0414800 406 EKLKSFK|IE 0.064 . PY17X_0414800 420 LFASLNK|NL 0.058 . PY17X_0414800 426 KNLTINK|KY 0.059 . PY17X_0414800 427 NLTINKK|YF 0.092 . PY17X_0414800 433 KYFNVFK|KQ 0.066 . PY17X_0414800 434 YFNVFKK|QR 0.117 . PY17X_0414800 436 NVFKKQR|IN 0.082 . PY17X_0414800 448 YINIYIK|SD 0.090 . PY17X_0414800 452 YIKSDYK|EF 0.067 . PY17X_0414800 468 VSNEEDK|IG 0.070 . PY17X_0414800 471 EEDKIGR|MG 0.080 . PY17X_0414800 491 DDNYILR|IV 0.150 . PY17X_0414800 513 IDEIIYR|NE 0.080 . PY17X_0414800 520 NECLSIK|QI 0.061 . PY17X_0414800 530 LLLYLLR|KS 0.069 . PY17X_0414800 531 LLYLLRK|SN 0.092 . PY17X_0414800 538 SNLMFIR|FE 0.111 . PY17X_0414800 541 MFIRFEK|II 0.127 . PY17X_0414800 545 FEKIILK|RL 0.054 . PY17X_0414800 546 EKIILKR|LV 0.175 . PY17X_0414800 552 RLVCLEK|KL 0.071 . PY17X_0414800 553 LVCLEKK|LN 0.077 . PY17X_0414800 556 LEKKLNK|NE 0.056 . PY17X_0414800 569 YQHLFLR|TC 0.070 . PY17X_0414800 577 CLFDELK|RY 0.056 . PY17X_0414800 578 LFDELKR|YP 0.150 . PY17X_0414800 582 LKRYPIK|IY 0.096 . PY17X_0414800 597 FLIYVDK|NN 0.071 . PY17X_0414800 601 VDKNNEK|ED 0.062 . PY17X_0414800 606 EKEDEWK|YE 0.068 . PY17X_0414800 610 EWKYENK|NN 0.071 . PY17X_0414800 614 ENKNNDK|EN 0.065 . PY17X_0414800 620 KENENGK|CL 0.069 . PY17X_0414800 645 DPLYLEK|KK 0.055 . PY17X_0414800 646 PLYLEKK|KK 0.100 . PY17X_0414800 647 LYLEKKK|KR 0.088 . PY17X_0414800 648 YLEKKKK|RD 0.112 . PY17X_0414800 649 LEKKKKR|DK 0.400 . PY17X_0414800 651 KKKKRDK|IK 0.064 . PY17X_0414800 653 KKRDKIK|IF 0.074 . PY17X_0414800 663 HNNYISK|YP 0.067 . PY17X_0414800 681 ENCLNEK|KN 0.059 . PY17X_0414800 682 NCLNEKK|NN 0.088 . PY17X_0414800 686 EKKNNMK|YF 0.074 . PY17X_0414800 693 YFIDFIK|LK 0.066 . PY17X_0414800 695 IDFIKLK|KK 0.062 . PY17X_0414800 696 DFIKLKK|KI 0.104 . PY17X_0414800 697 FIKLKKK|IE 0.097 . PY17X_0414800 700 LKKKIEK|NI 0.080 . PY17X_0414800 716 THNQMEK|WK 0.068 . PY17X_0414800 718 NQMEKWK|KN 0.070 . PY17X_0414800 719 QMEKWKK|NS 0.111 . PY17X_0414800 730 NEIYESR|QF 0.094 . PY17X_0414800 749 LSTNVEK|TY 0.067 . PY17X_0414800 759 NILSPNK|TN 0.055 . PY17X_0414800 766 TNIFNNR|EE 0.099 . PY17X_0414800 771 NREETYK|GV 0.085 . PY17X_0414800 783 LCLDIYK|IV 0.076 . PY17X_0414800 788 YKIVSIK|LL 0.063 . PY17X_0414800 794 KLLHNLK|NE 0.052 . PY17X_0414800 797 HNLKNEK|LS 0.056 . PY17X_0414800 812 ILCIYEK|LN 0.056 . PY17X_0414800 816 YEKLNVR|DY 0.091 . PY17X_0414800 819 LNVRDYR|II 0.270 . PY17X_0414800 822 RDYRIIK|YM 0.109 . PY17X_0414800 828 KYMYNLK|KD 0.056 . PY17X_0414800 829 YMYNLKK|DI 0.123 . PY17X_0414800 841 PNNYIIK|IM 0.068 . PY17X_0414800 856 NLYSILK|YL 0.064 . PY17X_0414800 888 TGMLQSR|ND 0.081 . PY17X_0414800 896 DIFQNSK|NN 0.056 . PY17X_0414800 905 LLSLNAK|NM 0.066 . PY17X_0414800 913 MICYLLK|NI 0.067 . PY17X_0414800 919 KNINQVK|NL 0.073 . PY17X_0414800 923 QVKNLNK|MQ 0.064 . PY17X_0414800 926 NLNKMQK|IN 0.072 . PY17X_0414800 931 QKINLTK|VY 0.057 . PY17X_0414800 939 YNFLPLK|FY 0.056 . PY17X_0414800 942 LPLKFYK|LF 0.066 . PY17X_0414800 945 KFYKLFK|NY 0.078 . PY17X_0414800 955 NIQSLNK|KL 0.059 . PY17X_0414800 956 IQSLNKK|LN 0.130 . PY17X_0414800 961 KKLNEEK|EN 0.061 . PY17X_0414800 978 LHTLCGK|IP 0.059 . PY17X_0414800 981 LCGKIPK|DD 0.076 . PY17X_0414800 985 IPKDDLK|NI 0.062 . PY17X_0414800 998 VDDLNIK|CV 0.074 . PY17X_0414800 1013 YYIEGMK|HI 0.058 . PY17X_0414800 1016 EGMKHIK|TL 0.062 . PY17X_0414800 1022 KTLNYLK|KY 0.060 . PY17X_0414800 1023 TLNYLKK|YS 0.131 . PY17X_0414800 1028 KKYSISK|DY 0.067 . PY17X_0414800 1035 DYLNTFR|DI 0.108 . PY17X_0414800 1038 NTFRDIK|DE 0.104 . PY17X_0414800 1057 TNLEIYK|NI 0.072 . PY17X_0414800 1083 NNEQINK|NT 0.059 . PY17X_0414800 1089 KNTNLIK|LK 0.059 . PY17X_0414800 1091 TNLIKLK|KN 0.068 . PY17X_0414800 1092 NLIKLKK|ND 0.097 . PY17X_0414800 1097 KKNDDHK|YI 0.087 . PY17X_0414800 1107 DIIELNK|NN 0.062 . PY17X_0414800 1129 YSLNSNK|EN 0.060 . PY17X_0414800 1134 NKENQLK|KN 0.067 . PY17X_0414800 1135 KENQLKK|NN 0.089 . PY17X_0414800 1149 YSSHINK|NN 0.075 . PY17X_0414800 1152 HINKNNK|RI 0.063 . PY17X_0414800 1153 INKNNKR|IL 0.163 . PY17X_0414800 1158 KRILNYK|KY 0.065 . PY17X_0414800 1159 RILNYKK|YI 0.108 . PY17X_0414800 1164 KKYIIYK|LI 0.067 . PY17X_0414800 1167 IIYKLIK|KR 0.061 . PY17X_0414800 1168 IYKLIKK|RG 0.067 . PY17X_0414800 1169 YKLIKKR|GY 0.169 . PY17X_0414800 1179 YISIDAK|TY 0.067 . PY17X_0414800 1183 DAKTYVK|NK 0.056 . PY17X_0414800 1185 KTYVKNK|KI 0.062 . PY17X_0414800 1186 TYVKNKK|IN 0.102 . PY17X_0414800 1195 FDNSLNK|NY 0.061 . PY17X_0414800 1207 LIFDLMK|RQ 0.057 . PY17X_0414800 1208 IFDLMKR|QK 0.141 . PY17X_0414800 1210 DLMKRQK|NK 0.062 . PY17X_0414800 1212 MKRQKNK|NV 0.106 . PY17X_0414800 1219 NVYSMQR|NK 0.078 . PY17X_0414800 1221 YSMQRNK|NP 0.064 . PY17X_0414800 1225 RNKNPFK|IH 0.061 . PY17X_0414800 1228 NPFKIHK|IL 0.077 . PY17X_0414800 1235 ILSFHLK|NQ 0.073 . PY17X_0414800 1240 LKNQINK|KI 0.071 . PY17X_0414800 1241 KNQINKK|IN 0.127 . PY17X_0414800 1246 KKINSIK|RV 0.077 . PY17X_0414800 1247 KINSIKR|VP 0.161 . PY17X_0414800 1261 SFYIQNK|RK 0.063 . PY17X_0414800 1262 FYIQNKR|KN 0.168 . PY17X_0414800 1263 YIQNKRK|NM 0.078 . PY17X_0414800 1266 NKRKNMK|NR 0.067 . PY17X_0414800 1268 RKNMKNR|KT 0.209 . PY17X_0414800 1269 KNMKNRK|TY 0.093 . PY17X_0414800 1275 KTYMEEK|TN 0.062 . PY17X_0414800 1289 DEIEQDK|TT 0.063 . PY17X_0414800 1292 EQDKTTK|GK 0.065 . PY17X_0414800 1294 DKTTKGK|LP 0.069 . PY17X_0414800 1302 PSNHLSK|LR 0.064 . PY17X_0414800 1304 NHLSKLR|NM 0.080 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India