Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0414900.fa Sequence name : PY17X_0414900 Sequence length : 378 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.759 CoefTot : 0.359 ChDiff : 21 ZoneTo : 22 KR : 2 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.747 1.812 0.276 0.744 MesoH : 0.154 0.661 -0.229 0.399 MuHd_075 : 4.197 13.004 3.470 2.257 MuHd_095 : 15.497 5.520 5.120 1.813 MuHd_100 : 7.044 12.616 2.671 2.022 MuHd_105 : 10.571 18.079 3.483 4.868 Hmax_075 : 14.600 20.533 4.097 6.323 Hmax_095 : 13.400 15.837 2.855 5.200 Hmax_100 : 10.600 18.000 2.499 5.600 Hmax_105 : 21.300 26.100 4.513 8.200 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.7265 0.2735 DFMC : 0.8415 0.1585
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 378 PY17X_0414900 MLVSKFLFFLSLIASVRYYYYCDAKVCVNDISSQLLKNISFKNSIRNDGKTKGQNICYNFRKEKKNILKKKIKKKYSLNY 80 SKEYTQKKKKKYNLYFLNSSKFTDIKENVKAWFNLDYIENHYAYSYIKSFARIPPITKIYLLNTFILSVLIHLNKNVYKY 160 ILYDFDKIFKNGEIWRLVTPYFYIGNLYLQYILMFNYLNIYMSSVEIAHYKNPEDFLIFLTYGYISNILFTIIASMYNEN 240 VMDLKKYIHKIINLIITIPSTNNKDDKKLVQKETYNHLGYVFSTYILYYWSRINEGSLINCFDLFFIKAEYIPFFFVIQN 320 ILLYNEFSFFEVASILSSYTFFTYEKYFKSNFLRDLFSGFLKYIRVYPMYNMYKEEYE 400 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 .......................................................... 400 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0414900 5 --MLVSK|FL 0.062 . PY17X_0414900 17 SLIASVR|YY 0.088 . PY17X_0414900 25 YYYCDAK|VC 0.056 . PY17X_0414900 37 ISSQLLK|NI 0.075 . PY17X_0414900 42 LKNISFK|NS 0.071 . PY17X_0414900 46 SFKNSIR|ND 0.113 . PY17X_0414900 50 SIRNDGK|TK 0.080 . PY17X_0414900 52 RNDGKTK|GQ 0.067 . PY17X_0414900 61 NICYNFR|KE 0.071 . PY17X_0414900 62 ICYNFRK|EK 0.089 . PY17X_0414900 64 YNFRKEK|KN 0.109 . PY17X_0414900 65 NFRKEKK|NI 0.098 . PY17X_0414900 69 EKKNILK|KK 0.064 . PY17X_0414900 70 KKNILKK|KI 0.119 . PY17X_0414900 71 KNILKKK|IK 0.115 . PY17X_0414900 73 ILKKKIK|KK 0.064 . PY17X_0414900 74 LKKKIKK|KY 0.097 . PY17X_0414900 75 KKKIKKK|YS 0.118 . PY17X_0414900 82 YSLNYSK|EY 0.060 . PY17X_0414900 87 SKEYTQK|KK 0.064 . PY17X_0414900 88 KEYTQKK|KK 0.093 . PY17X_0414900 89 EYTQKKK|KK 0.077 . PY17X_0414900 90 YTQKKKK|KY 0.093 . PY17X_0414900 91 TQKKKKK|YN 0.171 . PY17X_0414900 101 YFLNSSK|FT 0.075 . PY17X_0414900 106 SKFTDIK|EN 0.062 . PY17X_0414900 110 DIKENVK|AW 0.058 . PY17X_0414900 128 YAYSYIK|SF 0.077 . PY17X_0414900 132 YIKSFAR|IP 0.075 . PY17X_0414900 138 RIPPITK|IY 0.052 . PY17X_0414900 155 VLIHLNK|NV 0.071 . PY17X_0414900 159 LNKNVYK|YI 0.076 . PY17X_0414900 167 ILYDFDK|IF 0.070 . PY17X_0414900 170 DFDKIFK|NG 0.056 . PY17X_0414900 176 KNGEIWR|LV 0.136 . PY17X_0414900 211 VEIAHYK|NP 0.069 . PY17X_0414900 245 ENVMDLK|KY 0.063 . PY17X_0414900 246 NVMDLKK|YI 0.138 . PY17X_0414900 250 LKKYIHK|II 0.069 . PY17X_0414900 264 IPSTNNK|DD 0.079 . PY17X_0414900 267 TNNKDDK|KL 0.088 . PY17X_0414900 268 NNKDDKK|LV 0.127 . PY17X_0414900 272 DKKLVQK|ET 0.070 . PY17X_0414900 292 ILYYWSR|IN 0.106 . PY17X_0414900 308 FDLFFIK|AE 0.056 . PY17X_0414900 346 TFFTYEK|YF 0.056 . PY17X_0414900 349 TYEKYFK|SN 0.068 . PY17X_0414900 354 FKSNFLR|DL 0.163 . PY17X_0414900 362 LFSGFLK|YI 0.076 . PY17X_0414900 365 GFLKYIR|VY 0.067 . PY17X_0414900 374 PMYNMYK|EE 0.061 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India