Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0419600.fa Sequence name : PY17X_0419600 Sequence length : 1420 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.118 CoefTot : -0.001 ChDiff : 12 ZoneTo : 4 KR : 1 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.035 1.676 0.176 0.466 MesoH : -0.804 0.003 -0.495 0.120 MuHd_075 : 10.070 12.312 2.892 2.443 MuHd_095 : 22.717 10.163 5.832 3.146 MuHd_100 : 27.310 14.507 7.232 4.932 MuHd_105 : 25.189 15.951 7.000 5.598 Hmax_075 : 1.283 7.900 -1.169 2.590 Hmax_095 : 4.600 8.800 -0.311 3.740 Hmax_100 : 7.100 14.100 0.779 5.320 Hmax_105 : 4.500 12.017 -0.513 4.410 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9949 0.0051 DFMC : 0.9952 0.0048
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1420 PY17X_0419600 MIKSENIPIDNINYNLKIEEKDDDNKKTKKVCELINCNDKNMINYIYKDIVSEGRVYEIQNINNFNNYKNEDNNNYDINK 80 DKTIMSVLDMNERAKAHNNMHKSDANYEICIEENNDVTTELINPETSKKESLHNIVPRPQTYNNNNKKENLTKNKLEIPE 160 THLKSSKNTILIKKTDQKLYPTQEKISNAINKSKNENNDYEQTTLNDKILENIPKENTENLDEKQIIYNSKQNDQKVETN 240 LPLNAQKIYLHIFKNYKTYQILNVLNIISKEHIYTKSYHSDNYVEKFEQTSNIKFNDLISYNDLDINPEQIQTNIMKNED 320 NPKDNIIDNNKTSNNILPFLKSMSRNEKLIYLSLLKNIDKHILQSINKNVFFLKRIQQYFYRKYIHIKFPNDLDNYYYFI 400 NIDWFNKLKNFLFTDSGEFPGEITNYKLYNNENINVMNFEDITNIENFKSDLKEGRDYICINKYMWRFLYYTFKGGPCIK 480 RNSNNIYDKFVSISNNDIPNNNIIYSLESQYIDKLFSLFNYFHDDTINIENDSQNENQIKTKKYFADSYHDLLIYYKLAN 560 ENPNTNINYNNKEENRFDKKKPIDNVPPIISNNSNKELNPSKNNIINKTTIRELSLNSDNQGRTPNKEVANRNNFKGPQR 640 KGPERANNSATQNNGSKNNATQNNGSKNNATQNNGSKNNATQNNGSKNNSNQNSGGQNNTNKNNGDQNEDDKNRDDKNSD 720 NQNRSNSDTSQSNSNDGSVRKKEMQTNIANKNKSGKPKYSSNKANNPEIGNMKREYSDGNNNKSASTEYNDHVNNDHVNN 800 DRVNNDRVNNDRVNNNSSKKNTNFKGHKNIENKMNPQNGTLNSNNDTNQNYLALHNTSSKKNSITYHSSNGNDIYKSCEE 880 YNNGVTSSNGYVTTTETDSKGTIENILKNNLNKKKHQNNANSSSCTNMSSTNSSCSYNSEHNKSEKGDRNYSPGINKQVS 960 ENKINNIMNHPEKENIQKNEQINSMNKDISKNNNTMITYKSSCSSDSSNAANSSSYQTKSSNSSNFSIRDQSSSNFNSDT 1040 YKTNKKNLMEENKENEDVNSIVKIEHPAGIINYSTTCYVNVVMQCLSVFRIFIYTLHNYVTGKFKDSNASSDDSNNKNNS 1120 IVNKNFFTNSIPFNLFGNNNKNNNELLLISLSNKLFELSKMHNTPKVIEINRFLNLLNQKYSYLFECNEQQDCHEFLLLV 1200 FDYIHNMMKIVDESVDKNNQIDYYLKKEQSIISDQFLGLIEEKITCSNCEYVNCIYQPIYNLSVNFFKKNTENNLNDNLV 1280 EYFKKEEVNSTCEKCKSTKMYRCSYVYKQPKILIVHLIRLLEDGSKIDKPIKFDISNFNIQNVLKKENDHFIEPPKNYDL 1360 CGVIVHRGLNSNYGHYICYTKRVHSNGKTVWYKFDDSLVRMVDIKEVASAKAYCLFYESK 1440 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ............................................................ 1440 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0419600 3 ----MIK|SE 0.072 . PY17X_0419600 17 NINYNLK|IE 0.064 . PY17X_0419600 21 NLKIEEK|DD 0.067 . PY17X_0419600 26 EKDDDNK|KT 0.058 . PY17X_0419600 27 KDDDNKK|TK 0.083 . PY17X_0419600 29 DDNKKTK|KV 0.099 . PY17X_0419600 30 DNKKTKK|VC 0.090 . PY17X_0419600 40 LINCNDK|NM 0.057 . PY17X_0419600 48 MINYIYK|DI 0.087 . PY17X_0419600 55 DIVSEGR|VY 0.083 . PY17X_0419600 69 NNFNNYK|NE 0.060 . PY17X_0419600 80 NNYDINK|DK 0.063 . PY17X_0419600 82 YDINKDK|TI 0.086 . PY17X_0419600 93 VLDMNER|AK 0.074 . PY17X_0419600 95 DMNERAK|AH 0.068 . PY17X_0419600 102 AHNNMHK|SD 0.099 . PY17X_0419600 128 INPETSK|KE 0.059 . PY17X_0419600 129 NPETSKK|ES 0.088 . PY17X_0419600 138 LHNIVPR|PQ 0.110 . PY17X_0419600 147 TYNNNNK|KE 0.060 . PY17X_0419600 148 YNNNNKK|EN 0.107 . PY17X_0419600 153 KKENLTK|NK 0.070 . PY17X_0419600 155 ENLTKNK|LE 0.061 . PY17X_0419600 164 IPETHLK|SS 0.071 . PY17X_0419600 167 THLKSSK|NT 0.066 . PY17X_0419600 173 KNTILIK|KT 0.070 . PY17X_0419600 174 NTILIKK|TD 0.084 . PY17X_0419600 178 IKKTDQK|LY 0.067 . PY17X_0419600 185 LYPTQEK|IS 0.064 . PY17X_0419600 192 ISNAINK|SK 0.108 . PY17X_0419600 194 NAINKSK|NE 0.065 . PY17X_0419600 208 QTTLNDK|IL 0.059 . PY17X_0419600 215 ILENIPK|EN 0.068 . PY17X_0419600 224 TENLDEK|QI 0.072 . PY17X_0419600 231 QIIYNSK|QN 0.080 . PY17X_0419600 236 SKQNDQK|VE 0.059 . PY17X_0419600 247 LPLNAQK|IY 0.067 . PY17X_0419600 254 IYLHIFK|NY 0.058 . PY17X_0419600 257 HIFKNYK|TY 0.059 . PY17X_0419600 270 VLNIISK|EH 0.057 . PY17X_0419600 276 KEHIYTK|SY 0.081 . PY17X_0419600 286 SDNYVEK|FE 0.076 . PY17X_0419600 294 EQTSNIK|FN 0.057 . PY17X_0419600 317 IQTNIMK|NE 0.062 . PY17X_0419600 323 KNEDNPK|DN 0.070 . PY17X_0419600 331 NIIDNNK|TS 0.062 . PY17X_0419600 341 NILPFLK|SM 0.078 . PY17X_0419600 345 FLKSMSR|NE 0.065 . PY17X_0419600 348 SMSRNEK|LI 0.133 . PY17X_0419600 356 IYLSLLK|NI 0.060 . PY17X_0419600 360 LLKNIDK|HI 0.067 . PY17X_0419600 368 ILQSINK|NV 0.068 . PY17X_0419600 374 KNVFFLK|RI 0.069 . PY17X_0419600 375 NVFFLKR|IQ 0.111 . PY17X_0419600 382 IQQYFYR|KY 0.097 . PY17X_0419600 383 QQYFYRK|YI 0.111 . PY17X_0419600 388 RKYIHIK|FP 0.076 . PY17X_0419600 407 NIDWFNK|LK 0.056 . PY17X_0419600 409 DWFNKLK|NF 0.057 . PY17X_0419600 427 GEITNYK|LY 0.060 . PY17X_0419600 449 TNIENFK|SD 0.080 . PY17X_0419600 453 NFKSDLK|EG 0.054 . PY17X_0419600 456 SDLKEGR|DY 0.116 . PY17X_0419600 463 DYICINK|YM 0.057 . PY17X_0419600 467 INKYMWR|FL 0.112 . PY17X_0419600 474 FLYYTFK|GG 0.064 . PY17X_0419600 480 KGGPCIK|RN 0.062 . PY17X_0419600 481 GGPCIKR|NS 0.154 . PY17X_0419600 489 SNNIYDK|FV 0.124 . PY17X_0419600 514 ESQYIDK|LF 0.060 . PY17X_0419600 540 QNENQIK|TK 0.061 . PY17X_0419600 542 ENQIKTK|KY 0.071 . PY17X_0419600 543 NQIKTKK|YF 0.126 . PY17X_0419600 557 DLLIYYK|LA 0.060 . PY17X_0419600 572 NINYNNK|EE 0.060 . PY17X_0419600 576 NNKEENR|FD 0.100 . PY17X_0419600 579 EENRFDK|KK 0.108 . PY17X_0419600 580 ENRFDKK|KP 0.093 . PY17X_0419600 581 NRFDKKK|PI 0.197 . PY17X_0419600 596 ISNNSNK|EL 0.086 . PY17X_0419600 602 KELNPSK|NN 0.063 . PY17X_0419600 608 KNNIINK|TT 0.079 . PY17X_0419600 612 INKTTIR|EL 0.085 . PY17X_0419600 623 NSDNQGR|TP 0.087 . PY17X_0419600 627 QGRTPNK|EV 0.070 . PY17X_0419600 632 NKEVANR|NN 0.101 . PY17X_0419600 636 ANRNNFK|GP 0.074 . PY17X_0419600 640 NFKGPQR|KG 0.067 . PY17X_0419600 641 FKGPQRK|GP 0.108 . PY17X_0419600 645 QRKGPER|AN 0.101 . PY17X_0419600 657 TQNNGSK|NN 0.071 . PY17X_0419600 667 TQNNGSK|NN 0.072 . PY17X_0419600 677 TQNNGSK|NN 0.072 . PY17X_0419600 687 TQNNGSK|NN 0.076 . PY17X_0419600 702 GQNNTNK|NN 0.088 . PY17X_0419600 712 DQNEDDK|NR 0.063 . PY17X_0419600 714 NEDDKNR|DD 0.107 . PY17X_0419600 717 DKNRDDK|NS 0.185 . PY17X_0419600 724 NSDNQNR|SN 0.158 . PY17X_0419600 740 SNDGSVR|KK 0.101 . PY17X_0419600 741 NDGSVRK|KE 0.081 . PY17X_0419600 742 DGSVRKK|EM 0.126 . PY17X_0419600 751 QTNIANK|NK 0.075 . PY17X_0419600 753 NIANKNK|SG 0.093 . PY17X_0419600 756 NKNKSGK|PK 0.077 . PY17X_0419600 758 NKSGKPK|YS 0.121 . PY17X_0419600 763 PKYSSNK|AN 0.075 . PY17X_0419600 773 PEIGNMK|RE 0.057 . PY17X_0419600 774 EIGNMKR|EY 0.245 . PY17X_0419600 783 SDGNNNK|SA 0.137 . PY17X_0419600 802 DHVNNDR|VN 0.076 . PY17X_0419600 807 DRVNNDR|VN 0.086 . PY17X_0419600 812 DRVNNDR|VN 0.076 . PY17X_0419600 819 VNNNSSK|KN 0.068 . PY17X_0419600 820 NNNSSKK|NT 0.119 . PY17X_0419600 825 KKNTNFK|GH 0.081 . PY17X_0419600 828 TNFKGHK|NI 0.072 . PY17X_0419600 833 HKNIENK|MN 0.074 . PY17X_0419600 860 LHNTSSK|KN 0.072 . PY17X_0419600 861 HNTSSKK|NS 0.101 . PY17X_0419600 876 NGNDIYK|SC 0.095 . PY17X_0419600 900 TTETDSK|GT 0.064 . PY17X_0419600 908 TIENILK|NN 0.058 . PY17X_0419600 913 LKNNLNK|KK 0.072 . PY17X_0419600 914 KNNLNKK|KH 0.095 . PY17X_0419600 915 NNLNKKK|HQ 0.110 . PY17X_0419600 943 YNSEHNK|SE 0.089 . PY17X_0419600 946 EHNKSEK|GD 0.073 . PY17X_0419600 949 KSEKGDR|NY 0.128 . PY17X_0419600 957 YSPGINK|QV 0.071 . PY17X_0419600 963 KQVSENK|IN 0.064 . PY17X_0419600 973 IMNHPEK|EN 0.079 . PY17X_0419600 978 EKENIQK|NE 0.059 . PY17X_0419600 987 QINSMNK|DI 0.099 . PY17X_0419600 991 MNKDISK|NN 0.067 . PY17X_0419600 1000 NTMITYK|SS 0.083 . PY17X_0419600 1019 SSSYQTK|SS 0.129 . PY17X_0419600 1029 SSNFSIR|DQ 0.173 . PY17X_0419600 1042 FNSDTYK|TN 0.081 . PY17X_0419600 1045 DTYKTNK|KN 0.062 . PY17X_0419600 1046 TYKTNKK|NL 0.095 . PY17X_0419600 1053 NLMEENK|EN 0.072 . PY17X_0419600 1063 DVNSIVK|IE 0.060 . PY17X_0419600 1090 QCLSVFR|IF 0.082 . PY17X_0419600 1103 HNYVTGK|FK 0.076 . PY17X_0419600 1105 YVTGKFK|DS 0.074 . PY17X_0419600 1117 SDDSNNK|NN 0.070 . PY17X_0419600 1124 NNSIVNK|NF 0.075 . PY17X_0419600 1141 LFGNNNK|NN 0.060 . PY17X_0419600 1154 LISLSNK|LF 0.068 . PY17X_0419600 1160 KLFELSK|MH 0.058 . PY17X_0419600 1166 KMHNTPK|VI 0.081 . PY17X_0419600 1172 KVIEINR|FL 0.076 . PY17X_0419600 1180 LNLLNQK|YS 0.061 . PY17X_0419600 1209 YIHNMMK|IV 0.090 . PY17X_0419600 1217 VDESVDK|NN 0.057 . PY17X_0419600 1226 QIDYYLK|KE 0.057 . PY17X_0419600 1227 IDYYLKK|EQ 0.123 . PY17X_0419600 1243 LGLIEEK|IT 0.058 . PY17X_0419600 1268 LSVNFFK|KN 0.065 . PY17X_0419600 1269 SVNFFKK|NT 0.167 . PY17X_0419600 1284 NLVEYFK|KE 0.058 . PY17X_0419600 1285 LVEYFKK|EE 0.078 . PY17X_0419600 1294 VNSTCEK|CK 0.075 . PY17X_0419600 1296 STCEKCK|ST 0.104 . PY17X_0419600 1299 EKCKSTK|MY 0.069 . PY17X_0419600 1302 KSTKMYR|CS 0.084 . PY17X_0419600 1308 RCSYVYK|QP 0.076 . PY17X_0419600 1311 YVYKQPK|IL 0.070 . PY17X_0419600 1319 LIVHLIR|LL 0.090 . PY17X_0419600 1326 LLEDGSK|ID 0.059 . PY17X_0419600 1329 DGSKIDK|PI 0.063 . PY17X_0419600 1332 KIDKPIK|FD 0.064 . PY17X_0419600 1345 NIQNVLK|KE 0.064 . PY17X_0419600 1346 IQNVLKK|EN 0.123 . PY17X_0419600 1356 HFIEPPK|NY 0.065 . PY17X_0419600 1367 CGVIVHR|GL 0.090 . PY17X_0419600 1381 HYICYTK|RV 0.073 . PY17X_0419600 1382 YICYTKR|VH 0.154 . PY17X_0419600 1388 RVHSNGK|TV 0.087 . PY17X_0419600 1393 GKTVWYK|FD 0.078 . PY17X_0419600 1400 FDDSLVR|MV 0.137 . PY17X_0419600 1405 VRMVDIK|EV 0.079 . PY17X_0419600 1411 KEVASAK|AY 0.064 . PY17X_0419600 1420 CLFYESK|-- 0.065 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India