Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0614600.fa Sequence name : PY17X_0614600 Sequence length : 868 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.267 CoefTot : -0.678 ChDiff : 18 ZoneTo : 25 KR : 5 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.029 1.494 0.059 0.628 MesoH : -0.157 0.513 -0.323 0.266 MuHd_075 : 45.345 31.257 13.886 10.805 MuHd_095 : 21.574 11.830 5.765 5.021 MuHd_100 : 28.647 17.624 8.278 6.683 MuHd_105 : 33.484 21.700 9.274 8.107 Hmax_075 : 17.733 19.600 3.247 7.303 Hmax_095 : 8.137 11.813 1.025 4.786 Hmax_100 : 8.300 13.700 0.929 4.900 Hmax_105 : 2.537 9.275 -0.689 3.456 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.0932 0.9068 DFMC : 0.1586 0.8414 This protein is probably imported in mitochondria. f(Ser) = 0.0000 f(Arg) = 0.0400 CMi = 0.00000 CMi is the Chloroplast/Mitochondria Index It has been proposed by Von Heijne et al (Eur J Biochem,1989, 180: 535-545)
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 868 PY17X_0614600 MLAKKIFLQNFYYLRVVKNVPLKIMDGHILNPRIFYSSDLSRKRATIEKKGSKKSESKKGESKKGESKKGESNNNDDDNN 80 NSSPIDKTNLIEEEKKKKKNSEFINIHENQEKEYFPNMVLKILSDKNGEEEKKRLINEYKKCISKYFEIENEINNLSHKK 160 KKKNELEFGDIFVTLYLCYVEKIYDLDFLTNLSNIFDILYKFEKNVNDRHQLNKQDHIINKDNIKYFSIIFYYFSFLNIK 240 NDILYMNIRNYIINNQVEPIIIYKYLESLSFIKNLYDHNKTYEHISPIVEIIIEEFDNFNNYFLLNILHFLHTLNFIDKN 320 VFSFLSKKLNKNIYHQNANYYDLCMLSRAYALYKNYNITFNKYLCNDIIANITKYEDQFQNENTTIGENIISSSKQNIDD 400 HSEKINNSKDLLKKNIDNENNNETNAYIDEIKNIDRTNYFMFKNSLYNDGINFYSFFLNSKTENREKYKKETIMDINFTM 480 SIKNDNNFEKSKYDDNYNWNDIFNNDVRHKNKNINNKPFIDIKKENMNDDKIVKMCNEYLKENILYEFSHIQLINIFKKM 560 NEIFNKDITKIDNTNISEDINIYTNDYNDENKIIHYKKKLLFIENYYIGHIFFIVDSLLSLNVHHTNKKDFINLENKVFN 640 LIKNNEHYIITNFDSNEIKSVLIFLSQTNKIYKDSFIYCLTHRITDLYINNLCTAKILAIYLHNLLHFTKHKISKKNRFN 720 HTIRNIIYNTYPWLNSNKNSHNTQTTNSINSEITNIYNNIKVKNYSLLQLLSIYICKNVYFMSLSTLTSILRSFSYLSFN 800 DVNFYNVFIPLFMKHMDNLSNVDILNITQAYNKRKIQNKYFYYLLSKVYQSKSTEKTNNLNPPIKLIG 880 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 .................................................................... 880 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0614600 4 ---MLAK|KI 0.065 . PY17X_0614600 5 --MLAKK|IF 0.091 . PY17X_0614600 15 QNFYYLR|VV 0.089 . PY17X_0614600 18 YYLRVVK|NV 0.126 . PY17X_0614600 23 VKNVPLK|IM 0.069 . PY17X_0614600 33 GHILNPR|IF 0.077 . PY17X_0614600 42 YSSDLSR|KR 0.106 . PY17X_0614600 43 SSDLSRK|RA 0.092 . PY17X_0614600 44 SDLSRKR|AT 0.182 . PY17X_0614600 49 KRATIEK|KG 0.070 . PY17X_0614600 50 RATIEKK|GS 0.126 . PY17X_0614600 53 IEKKGSK|KS 0.062 . PY17X_0614600 54 EKKGSKK|SE 0.215 . PY17X_0614600 58 SKKSESK|KG 0.064 . PY17X_0614600 59 KKSESKK|GE 0.224 . PY17X_0614600 63 SKKGESK|KG 0.064 . PY17X_0614600 64 KKGESKK|GE 0.194 . PY17X_0614600 68 SKKGESK|KG 0.062 . PY17X_0614600 69 KKGESKK|GE 0.148 . PY17X_0614600 87 NSSPIDK|TN 0.069 . PY17X_0614600 95 NLIEEEK|KK 0.054 . PY17X_0614600 96 LIEEEKK|KK 0.088 . PY17X_0614600 97 IEEEKKK|KK 0.096 . PY17X_0614600 98 EEEKKKK|KN 0.111 . PY17X_0614600 99 EEKKKKK|NS 0.119 . PY17X_0614600 112 IHENQEK|EY 0.067 . PY17X_0614600 121 FPNMVLK|IL 0.099 . PY17X_0614600 126 LKILSDK|NG 0.063 . PY17X_0614600 132 KNGEEEK|KR 0.057 . PY17X_0614600 133 NGEEEKK|RL 0.081 . PY17X_0614600 134 GEEEKKR|LI 0.206 . PY17X_0614600 140 RLINEYK|KC 0.067 . PY17X_0614600 141 LINEYKK|CI 0.158 . PY17X_0614600 145 YKKCISK|YF 0.069 . PY17X_0614600 159 INNLSHK|KK 0.073 . PY17X_0614600 160 NNLSHKK|KK 0.095 . PY17X_0614600 161 NLSHKKK|KK 0.184 . PY17X_0614600 162 LSHKKKK|KN 0.167 . PY17X_0614600 163 SHKKKKK|NE 0.113 . PY17X_0614600 182 YLCYVEK|IY 0.063 . PY17X_0614600 201 IFDILYK|FE 0.060 . PY17X_0614600 204 ILYKFEK|NV 0.077 . PY17X_0614600 209 EKNVNDR|HQ 0.102 . PY17X_0614600 214 DRHQLNK|QD 0.076 . PY17X_0614600 221 QDHIINK|DN 0.087 . PY17X_0614600 225 INKDNIK|YF 0.079 . PY17X_0614600 240 FSFLNIK|ND 0.055 . PY17X_0614600 249 ILYMNIR|NY 0.085 . PY17X_0614600 264 EPIIIYK|YL 0.067 . PY17X_0614600 273 ESLSFIK|NL 0.065 . PY17X_0614600 280 NLYDHNK|TY 0.077 . PY17X_0614600 319 TLNFIDK|NV 0.083 . PY17X_0614600 327 VFSFLSK|KL 0.070 . PY17X_0614600 328 FSFLSKK|LN 0.092 . PY17X_0614600 331 LSKKLNK|NI 0.071 . PY17X_0614600 348 DLCMLSR|AY 0.074 . PY17X_0614600 354 RAYALYK|NY 0.065 . PY17X_0614600 362 YNITFNK|YL 0.066 . PY17X_0614600 374 IIANITK|YE 0.074 . PY17X_0614600 395 NIISSSK|QN 0.058 . PY17X_0614600 404 IDDHSEK|IN 0.061 . PY17X_0614600 409 EKINNSK|DL 0.071 . PY17X_0614600 413 NSKDLLK|KN 0.067 . PY17X_0614600 414 SKDLLKK|NI 0.114 . PY17X_0614600 432 AYIDEIK|NI 0.062 . PY17X_0614600 436 EIKNIDR|TN 0.077 . PY17X_0614600 443 TNYFMFK|NS 0.059 . PY17X_0614600 461 SFFLNSK|TE 0.054 . PY17X_0614600 465 NSKTENR|EK 0.108 . PY17X_0614600 467 KTENREK|YK 0.066 . PY17X_0614600 469 ENREKYK|KE 0.068 . PY17X_0614600 470 NREKYKK|ET 0.106 . PY17X_0614600 483 NFTMSIK|ND 0.061 . PY17X_0614600 490 NDNNFEK|SK 0.092 . PY17X_0614600 492 NNFEKSK|YD 0.069 . PY17X_0614600 508 IFNNDVR|HK 0.099 . PY17X_0614600 510 NNDVRHK|NK 0.062 . PY17X_0614600 512 DVRHKNK|NI 0.074 . PY17X_0614600 517 NKNINNK|PF 0.078 . PY17X_0614600 523 KPFIDIK|KE 0.059 . PY17X_0614600 524 PFIDIKK|EN 0.080 . PY17X_0614600 531 ENMNDDK|IV 0.071 . PY17X_0614600 534 NDDKIVK|MC 0.061 . PY17X_0614600 541 MCNEYLK|EN 0.068 . PY17X_0614600 558 QLINIFK|KM 0.061 . PY17X_0614600 559 LINIFKK|MN 0.133 . PY17X_0614600 566 MNEIFNK|DI 0.102 . PY17X_0614600 570 FNKDITK|ID 0.062 . PY17X_0614600 592 DYNDENK|II 0.067 . PY17X_0614600 597 NKIIHYK|KK 0.059 . PY17X_0614600 598 KIIHYKK|KL 0.117 . PY17X_0614600 599 IIHYKKK|LL 0.137 . PY17X_0614600 628 NVHHTNK|KD 0.068 . PY17X_0614600 629 VHHTNKK|DF 0.121 . PY17X_0614600 637 FINLENK|VF 0.058 . PY17X_0614600 643 KVFNLIK|NN 0.072 . PY17X_0614600 659 FDSNEIK|SV 0.124 . PY17X_0614600 670 FLSQTNK|IY 0.065 . PY17X_0614600 673 QTNKIYK|DS 0.079 . PY17X_0614600 683 IYCLTHR|IT 0.086 . PY17X_0614600 696 NNLCTAK|IL 0.066 . PY17X_0614600 710 NLLHFTK|HK 0.064 . PY17X_0614600 712 LHFTKHK|IS 0.067 . PY17X_0614600 715 TKHKISK|KN 0.071 . PY17X_0614600 716 KHKISKK|NR 0.084 . PY17X_0614600 718 KISKKNR|FN 0.242 . PY17X_0614600 724 RFNHTIR|NI 0.095 . PY17X_0614600 738 PWLNSNK|NS 0.063 . PY17X_0614600 761 NIYNNIK|VK 0.063 . PY17X_0614600 763 YNNIKVK|NY 0.071 . PY17X_0614600 777 LSIYICK|NV 0.068 . PY17X_0614600 792 TLTSILR|SF 0.092 . PY17X_0614600 814 FIPLFMK|HM 0.058 . PY17X_0614600 833 ITQAYNK|RK 0.056 . PY17X_0614600 834 TQAYNKR|KI 0.190 . PY17X_0614600 835 QAYNKRK|IQ 0.102 . PY17X_0614600 839 KRKIQNK|YF 0.080 . PY17X_0614600 847 FYYLLSK|VY 0.053 . PY17X_0614600 852 SKVYQSK|ST 0.102 . PY17X_0614600 856 QSKSTEK|TN 0.060 . PY17X_0614600 865 NLNPPIK|LI 0.083 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India