Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0622500.fa Sequence name : PY17X_0622500 Sequence length : 985 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.005 CoefTot : -0.235 ChDiff : 12 ZoneTo : 9 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.582 1.588 0.308 0.713 MesoH : -0.912 0.054 -0.395 0.159 MuHd_075 : 9.608 11.258 1.715 3.000 MuHd_095 : 21.053 11.046 7.295 3.241 MuHd_100 : 31.217 19.635 9.663 5.131 MuHd_105 : 37.850 24.823 11.395 6.583 Hmax_075 : 3.617 12.250 0.148 3.687 Hmax_095 : 8.900 12.500 2.140 3.760 Hmax_100 : 16.800 15.600 3.475 5.080 Hmax_105 : 13.000 11.900 0.749 4.510 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9270 0.0730 DFMC : 0.9247 0.0753
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 985 PY17X_0622500 MFYLIVYSQDSFKNVKQCLSIFENIYICNGNKVEKIDYKKNDIDTENNFLIKENESIQCKYIQYLNKNKIEYYISSFIEL 80 RVNITENFNLYLIKGNNQKTITDKKQDTSHYLKNYTNFDHVRIKEKNGNNPKNGKNIKKVNSEKQTIENTNHQNELNIPL 160 HRSHMLFILSLPSYFIFYDFFSLIFDYIDYIDKIKIFYVKTNFDIFTKKKKKKKDTFKAISNDIHNEKNKENYMLNSKLE 240 FESNNQSDYTLNSITSSSIEFSDFFSIPQTKNMFVKNNTNIDCQSNFINDDCTNYVQNDDNDNNNKFKKKKKKEKNVKKI 320 RQKNEEHTKDNNTDNISKEKKIQFYKNLYKIFKKKMKKKYIYKTYSLLIIFKTQIYADMFYKNFHCKNIDLLIKKNLPKR 400 NVNNYPVHKTWNIYCLFVSVVYYIIYQNCEKNCEKNCEKNCEKNCEKNDEPNDDPNDPNKTKPTQIINSTNIFDINNYEQ 480 FFKNVIIDGNICISTCIFCMERLGNFIYYILTRNKKSDKELYNTNKHHTPNNYINMSCNACMFIIFYDIVSEYTTNYFSY 560 TIDECSYNIDDCSYNIDDCSYNIDECSYNIDDCSYNIDECSYNIDDCSYNIDECSYNIDDFSKKNQRSQKNEKICLYNHG 640 INKIVQLNELVKILKCKNCNNVDDLWLCLICSNIGCGRYQKSHAKIHSSNYNHNYCINLKTKKIWSYQDDLFIDNTIDSQ 720 ITNNNENITHLSINDTFRKYNQNNKNNQNNQNNQNNRSSYHTNIVKTIIGEDESENENESKNKNKNEHTIIYNENEYIKD 800 DIKNLKYDTLYKYNSEIYDKIFDIFTNDTYIDDNLKNELLYILYSKLSYESNIYNNSLIDLQYKYLNKLEQKKMYIKNIQ 880 EKINEIKKQNNKITNYIQHIDHLIKTKNSEKMQMQKKIDFYRELNNNIISQKKNDKNTNQNKNKNNDKLNKNDENDQDTD 960 SKKIKHLDQIIESLQSQIDKLLLDL 1040 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ......................... 1040 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0622500 13 YSQDSFK|NV 0.094 . PY17X_0622500 16 DSFKNVK|QC 0.061 . PY17X_0622500 32 YICNGNK|VE 0.051 . PY17X_0622500 35 NGNKVEK|ID 0.069 . PY17X_0622500 39 VEKIDYK|KN 0.063 . PY17X_0622500 40 EKIDYKK|ND 0.097 . PY17X_0622500 52 ENNFLIK|EN 0.070 . PY17X_0622500 60 NESIQCK|YI 0.076 . PY17X_0622500 67 YIQYLNK|NK 0.062 . PY17X_0622500 69 QYLNKNK|IE 0.056 . PY17X_0622500 81 SSFIELR|VN 0.082 . PY17X_0622500 94 FNLYLIK|GN 0.069 . PY17X_0622500 99 IKGNNQK|TI 0.072 . PY17X_0622500 104 QKTITDK|KQ 0.064 . PY17X_0622500 105 KTITDKK|QD 0.077 . PY17X_0622500 113 DTSHYLK|NY 0.061 . PY17X_0622500 122 TNFDHVR|IK 0.131 . PY17X_0622500 124 FDHVRIK|EK 0.066 . PY17X_0622500 126 HVRIKEK|NG 0.063 . PY17X_0622500 132 KNGNNPK|NG 0.059 . PY17X_0622500 135 NNPKNGK|NI 0.067 . PY17X_0622500 138 KNGKNIK|KV 0.091 . PY17X_0622500 139 NGKNIKK|VN 0.129 . PY17X_0622500 144 KKVNSEK|QT 0.075 . PY17X_0622500 162 LNIPLHR|SH 0.101 . PY17X_0622500 193 YIDYIDK|IK 0.055 . PY17X_0622500 195 DYIDKIK|IF 0.060 . PY17X_0622500 200 IKIFYVK|TN 0.070 . PY17X_0622500 208 NFDIFTK|KK 0.060 . PY17X_0622500 209 FDIFTKK|KK 0.094 . PY17X_0622500 210 DIFTKKK|KK 0.085 . PY17X_0622500 211 IFTKKKK|KK 0.102 . PY17X_0622500 212 FTKKKKK|KK 0.109 . PY17X_0622500 213 TKKKKKK|KD 0.130 . PY17X_0622500 214 KKKKKKK|DT 0.246 . PY17X_0622500 218 KKKDTFK|AI 0.088 . PY17X_0622500 228 NDIHNEK|NK 0.065 . PY17X_0622500 230 IHNEKNK|EN 0.067 . PY17X_0622500 238 NYMLNSK|LE 0.056 . PY17X_0622500 271 FSIPQTK|NM 0.066 . PY17X_0622500 276 TKNMFVK|NN 0.088 . PY17X_0622500 306 DNDNNNK|FK 0.063 . PY17X_0622500 308 DNNNKFK|KK 0.088 . PY17X_0622500 309 NNNKFKK|KK 0.144 . PY17X_0622500 310 NNKFKKK|KK 0.107 . PY17X_0622500 311 NKFKKKK|KK 0.146 . PY17X_0622500 312 KFKKKKK|KE 0.099 . PY17X_0622500 313 FKKKKKK|EK 0.121 . PY17X_0622500 315 KKKKKEK|NV 0.108 . PY17X_0622500 318 KKEKNVK|KI 0.073 . PY17X_0622500 319 KEKNVKK|IR 0.122 . PY17X_0622500 321 KNVKKIR|QK 0.096 . PY17X_0622500 323 VKKIRQK|NE 0.063 . PY17X_0622500 329 KNEEHTK|DN 0.073 . PY17X_0622500 338 NTDNISK|EK 0.054 . PY17X_0622500 340 DNISKEK|KI 0.063 . PY17X_0622500 341 NISKEKK|IQ 0.110 . PY17X_0622500 346 KKIQFYK|NL 0.073 . PY17X_0622500 350 FYKNLYK|IF 0.061 . PY17X_0622500 353 NLYKIFK|KK 0.062 . PY17X_0622500 354 LYKIFKK|KM 0.088 . PY17X_0622500 355 YKIFKKK|MK 0.127 . PY17X_0622500 357 IFKKKMK|KK 0.069 . PY17X_0622500 358 FKKKMKK|KY 0.100 . PY17X_0622500 359 KKKMKKK|YI 0.182 . PY17X_0622500 363 KKKYIYK|TY 0.063 . PY17X_0622500 372 SLLIIFK|TQ 0.058 . PY17X_0622500 382 YADMFYK|NF 0.061 . PY17X_0622500 387 YKNFHCK|NI 0.076 . PY17X_0622500 394 NIDLLIK|KN 0.056 . PY17X_0622500 395 IDLLIKK|NL 0.073 . PY17X_0622500 399 IKKNLPK|RN 0.061 . PY17X_0622500 400 KKNLPKR|NV 0.317 . PY17X_0622500 409 NNYPVHK|TW 0.062 . PY17X_0622500 431 IYQNCEK|NC 0.057 . PY17X_0622500 435 CEKNCEK|NC 0.058 . PY17X_0622500 439 CEKNCEK|NC 0.057 . PY17X_0622500 443 CEKNCEK|NC 0.058 . PY17X_0622500 447 CEKNCEK|ND 0.059 . PY17X_0622500 460 DPNDPNK|TK 0.070 . PY17X_0622500 462 NDPNKTK|PT 0.074 . PY17X_0622500 483 NYEQFFK|NV 0.073 . PY17X_0622500 502 CIFCMER|LG 0.064 . PY17X_0622500 513 IYYILTR|NK 0.070 . PY17X_0622500 515 YILTRNK|KS 0.061 . PY17X_0622500 516 ILTRNKK|SD 0.346 . PY17X_0622500 519 RNKKSDK|EL 0.069 . PY17X_0622500 526 ELYNTNK|HH 0.062 . PY17X_0622500 623 NIDDFSK|KN 0.063 . PY17X_0622500 624 IDDFSKK|NQ 0.088 . PY17X_0622500 627 FSKKNQR|SQ 0.111 . PY17X_0622500 630 KNQRSQK|NE 0.146 . PY17X_0622500 633 RSQKNEK|IC 0.058 . PY17X_0622500 643 YNHGINK|IV 0.077 . PY17X_0622500 652 QLNELVK|IL 0.063 . PY17X_0622500 655 ELVKILK|CK 0.055 . PY17X_0622500 657 VKILKCK|NC 0.070 . PY17X_0622500 678 SNIGCGR|YQ 0.085 . PY17X_0622500 681 GCGRYQK|SH 0.194 . PY17X_0622500 685 YQKSHAK|IH 0.070 . PY17X_0622500 700 NYCINLK|TK 0.053 . PY17X_0622500 702 CINLKTK|KI 0.077 . PY17X_0622500 703 INLKTKK|IW 0.115 . PY17X_0622500 738 SINDTFR|KY 0.108 . PY17X_0622500 739 INDTFRK|YN 0.085 . PY17X_0622500 745 KYNQNNK|NN 0.062 . PY17X_0622500 757 QNNQNNR|SS 0.138 . PY17X_0622500 766 YHTNIVK|TI 0.062 . PY17X_0622500 781 ENENESK|NK 0.084 . PY17X_0622500 783 ENESKNK|NK 0.065 . PY17X_0622500 785 ESKNKNK|NE 0.082 . PY17X_0622500 799 NENEYIK|DD 0.071 . PY17X_0622500 803 YIKDDIK|NL 0.054 . PY17X_0622500 806 DDIKNLK|YD 0.060 . PY17X_0622500 812 KYDTLYK|YN 0.069 . PY17X_0622500 820 NSEIYDK|IF 0.062 . PY17X_0622500 836 YIDDNLK|NE 0.049 . PY17X_0622500 846 LYILYSK|LS 0.056 . PY17X_0622500 864 LIDLQYK|YL 0.069 . PY17X_0622500 868 QYKYLNK|LE 0.055 . PY17X_0622500 872 LNKLEQK|KM 0.062 . PY17X_0622500 873 NKLEQKK|MY 0.104 . PY17X_0622500 877 QKKMYIK|NI 0.067 . PY17X_0622500 882 IKNIQEK|IN 0.077 . PY17X_0622500 887 EKINEIK|KQ 0.064 . PY17X_0622500 888 KINEIKK|QN 0.113 . PY17X_0622500 892 IKKQNNK|IT 0.066 . PY17X_0622500 905 HIDHLIK|TK 0.063 . PY17X_0622500 907 DHLIKTK|NS 0.075 . PY17X_0622500 911 KTKNSEK|MQ 0.065 . PY17X_0622500 916 EKMQMQK|KI 0.068 . PY17X_0622500 917 KMQMQKK|ID 0.100 . PY17X_0622500 922 KKIDFYR|EL 0.104 . PY17X_0622500 932 NNIISQK|KN 0.071 . PY17X_0622500 933 NIISQKK|ND 0.076 . PY17X_0622500 936 SQKKNDK|NT 0.066 . PY17X_0622500 942 KNTNQNK|NK 0.060 . PY17X_0622500 944 TNQNKNK|NN 0.081 . PY17X_0622500 948 KNKNNDK|LN 0.065 . PY17X_0622500 951 NNDKLNK|ND 0.072 . PY17X_0622500 962 DQDTDSK|KI 0.059 . PY17X_0622500 963 QDTDSKK|IK 0.087 . PY17X_0622500 965 TDSKKIK|HL 0.151 . PY17X_0622500 980 LQSQIDK|LL 0.068 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India