Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0704600.fa Sequence name : PY17X_0704600 Sequence length : 374 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.454 CoefTot : 0.000 ChDiff : 8 ZoneTo : 1 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.541 0.871 -0.075 0.413 MesoH : -0.644 0.054 -0.444 0.212 MuHd_075 : 20.831 14.907 6.520 2.889 MuHd_095 : 18.160 3.234 4.704 0.875 MuHd_100 : 27.252 7.340 6.581 1.903 MuHd_105 : 29.382 8.636 6.833 2.302 Hmax_075 : 0.700 2.917 -2.420 0.735 Hmax_095 : -3.700 -8.200 -3.939 -1.270 Hmax_100 : -2.200 -3.800 -3.894 -0.710 Hmax_105 : -1.400 -3.800 -3.511 -0.779 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9550 0.0450 DFMC : 0.8669 0.1331
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 374 PY17X_0704600 MEQNKENSVTTNKSAEYSNTNIKNLDEKNEANDISRFNKKRKIEPLDEDKSEIQKMHQNGDENEYVKNMEKDNKNQCLNN 80 SYESGHEKNADKINKNNDKADKIGNNSNNEHTKRDNINVLEESKELKKENYKYYIDYRKYRNKNNVTFSTKYKDSCISLS 160 SDKLTCYGDKGWSSVFVNNGADVGKWYYEIKIEEPVHKSNFLGYKDTILKVNPYVRVGFACRYMRYDYPIGTDKYSYCVN 240 SKNGKIFNNSISYDCMEPIKVGDIIGCYINLKNKNSYTFDPRSDKKLYEYLQNGILCDPKNPPILKKNYGSFIFFSLNGQ 320 IKKNAFIDIYEGFYHPSVSLYMGASAKINLGPKFTYRHLNDYVPCIYMDPPIIL 400 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ...................................................... 400 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0704600 5 --MEQNK|EN 0.064 . PY17X_0704600 13 NSVTTNK|SA 0.095 . PY17X_0704600 23 YSNTNIK|NL 0.068 . PY17X_0704600 28 IKNLDEK|NE 0.060 . PY17X_0704600 36 EANDISR|FN 0.086 . PY17X_0704600 39 DISRFNK|KR 0.139 . PY17X_0704600 40 ISRFNKK|RK 0.101 . PY17X_0704600 41 SRFNKKR|KI 0.325 . PY17X_0704600 42 RFNKKRK|IE 0.088 . PY17X_0704600 50 EPLDEDK|SE 0.077 . PY17X_0704600 55 DKSEIQK|MH 0.068 . PY17X_0704600 67 DENEYVK|NM 0.062 . PY17X_0704600 71 YVKNMEK|DN 0.060 . PY17X_0704600 74 NMEKDNK|NQ 0.057 . PY17X_0704600 88 YESGHEK|NA 0.093 . PY17X_0704600 92 HEKNADK|IN 0.059 . PY17X_0704600 95 NADKINK|NN 0.070 . PY17X_0704600 99 INKNNDK|AD 0.069 . PY17X_0704600 102 NNDKADK|IG 0.060 . PY17X_0704600 113 SNNEHTK|RD 0.071 . PY17X_0704600 114 NNEHTKR|DN 0.296 . PY17X_0704600 124 NVLEESK|EL 0.054 . PY17X_0704600 127 EESKELK|KE 0.060 . PY17X_0704600 128 ESKELKK|EN 0.083 . PY17X_0704600 132 LKKENYK|YY 0.069 . PY17X_0704600 138 KYYIDYR|KY 0.082 . PY17X_0704600 139 YYIDYRK|YR 0.079 . PY17X_0704600 141 IDYRKYR|NK 0.327 . PY17X_0704600 143 YRKYRNK|NN 0.062 . PY17X_0704600 151 NVTFSTK|YK 0.065 . PY17X_0704600 153 TFSTKYK|DS 0.112 . PY17X_0704600 163 ISLSSDK|LT 0.063 . PY17X_0704600 170 LTCYGDK|GW 0.070 . PY17X_0704600 185 NGADVGK|WY 0.072 . PY17X_0704600 191 KWYYEIK|IE 0.073 . PY17X_0704600 198 IEEPVHK|SN 0.091 . PY17X_0704600 205 SNFLGYK|DT 0.071 . PY17X_0704600 210 YKDTILK|VN 0.056 . PY17X_0704600 216 KVNPYVR|VG 0.087 . PY17X_0704600 222 RVGFACR|YM 0.082 . PY17X_0704600 225 FACRYMR|YD 0.308 . PY17X_0704600 234 YPIGTDK|YS 0.064 . PY17X_0704600 242 SYCVNSK|NG 0.058 . PY17X_0704600 245 VNSKNGK|IF 0.069 . PY17X_0704600 260 DCMEPIK|VG 0.061 . PY17X_0704600 272 GCYINLK|NK 0.057 . PY17X_0704600 274 YINLKNK|NS 0.064 . PY17X_0704600 282 SYTFDPR|SD 0.098 . PY17X_0704600 285 FDPRSDK|KL 0.117 . PY17X_0704600 286 DPRSDKK|LY 0.109 . PY17X_0704600 300 GILCDPK|NP 0.055 . PY17X_0704600 306 KNPPILK|KN 0.060 . PY17X_0704600 307 NPPILKK|NY 0.125 . PY17X_0704600 322 SLNGQIK|KN 0.066 . PY17X_0704600 323 LNGQIKK|NA 0.107 . PY17X_0704600 347 YMGASAK|IN 0.061 . PY17X_0704600 353 KINLGPK|FT 0.075 . PY17X_0704600 357 GPKFTYR|HL 0.143 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India