Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0913200.fa Sequence name : PY17X_0913200 Sequence length : 1225 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.351 CoefTot : -1.668 ChDiff : 6 ZoneTo : 48 KR : 9 DE : 1 CleavSite : 52 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 2.712 3.200 0.616 1.055 MesoH : 0.244 0.614 -0.235 0.316 MuHd_075 : 40.819 28.179 14.212 9.560 MuHd_095 : 31.686 18.797 11.322 6.220 MuHd_100 : 31.163 21.638 11.146 6.070 MuHd_105 : 32.237 20.015 11.178 7.700 Hmax_075 : 8.167 13.767 1.153 2.800 Hmax_095 : 20.700 21.262 -0.802 6.650 Hmax_100 : 21.000 10.700 1.068 6.660 Hmax_105 : 5.483 14.117 0.857 5.960 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8098 0.1902 DFMC : 0.8411 0.1589
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1225 PY17X_0913200 MLRTFYVLSLMLIEFILHKGQYNKHICSKNLKKYNFVGKKHRILASIIEDREKQVEDITDGYKPIFNIYEISAAFHKKKD 80 IADKKKRRRYGNQQSIENRRIAEENERRLSNQLDDIQFIELSNKYPNIGKQNSQQNKVNKINNQNGASNSNDNIRNDEDE 160 DEGEDEDEDDDLIEGRKDNLEEDDLVEKNGANLKRGNMHGQEEKNKNINTTPGNENNSKNVNDNKKSGISLKDKIDNNEQ 240 HNSGLKGTTKYLDDNIKTYTFDHYKLITNSDNILNDIKVDASDISKLSINSLSIEYNEVNKTEYTHQRHIVLTNKGNRRY 320 KIFLMTKNPKFTKTEDIEEPEMSFIQTETGENTNEKEDEENYLNENLYSGFGTIDYENGYSKKKKKINSEHASELNDKIS 400 NSQNIEKSDSHENEKYNHGFIGKIQSFFSFLSIPSSKKDDSIGSEKKSEERNNVDSKPKLNKKPNDTAKKNNSNKILTVD 480 KVTDQYLLNLKNKNMKEQELIFIFHGDLDLHSKKMKTIINEANVKFTKYINMHFKDVKNIRYDISSPINFVCFFIPIIFD 560 MSNLKILKEALIILHNELKNYIDNWNFSNTYIAFDTDYENEDIDNAMNKLNENMKKYIKKPKKLYNIKYSFLRKMWGLES 640 IFSLSKNRNQKNAGIEEKILNALPKELKEYSTWNLSFIRVFNAWLLSGYGNKNVKICVIDSGVDKNHIDLAKNIYTPKYS 720 DRYEMTDDFFDFMVKNPIDTSGHGTHVSGIAAASANSLGMVGVAPDVNLISLRFIDGDSYGGSFHVIKAINVCILNKSPI 800 INASWGSRNYDTNMFLAIERLKYTFKGKGTVFIAAAGNENKNNDLYPIYPASYKLPNVYSVGSINKFLQISPFSNYGANS 880 VHILAPGHHIYSTTPMNTYKMNTGTSMAAPHVSGVAGLIYSVCHKQGFIPESDEVLDIITRTSIKIVSKDKKTIHNSLIN 960 AEAAVLTTLLGGLWMQMDCHFAKFYLNKDQQKNIPVVFSAYKDGMYESDIIIGIQPEDSNSKEYGEIVIPIKILTNPKLK 1040 NFNLSPRVGKKIHIDANESNDDILSYICENALYNLYEHDNSFLISSLILFFIGIILIALASIVFFLKHHQSKQRDAEKYM 1120 HQKMVDRAHGIKYNFKDAGADGIKRINTMDDNINNHRNTQRFTIVQNEDNMYVLKKKSSIQAKYEPRNELVKRPLVKRPI 1200 VKHADINVNFKNIDELYEPQNNSPE 1280 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ......................... 1280 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0913200 3 ----MLR|TF 0.072 . PY17X_0913200 19 IEFILHK|GQ 0.059 . PY17X_0913200 24 HKGQYNK|HI 0.068 . PY17X_0913200 29 NKHICSK|NL 0.070 . PY17X_0913200 32 ICSKNLK|KY 0.068 . PY17X_0913200 33 CSKNLKK|YN 0.124 . PY17X_0913200 39 KYNFVGK|KH 0.066 . PY17X_0913200 40 YNFVGKK|HR 0.076 . PY17X_0913200 42 FVGKKHR|IL 0.101 . PY17X_0913200 51 ASIIEDR|EK 0.081 . PY17X_0913200 53 IIEDREK|QV 0.104 . PY17X_0913200 63 DITDGYK|PI 0.061 . PY17X_0913200 77 ISAAFHK|KK 0.070 . PY17X_0913200 78 SAAFHKK|KD 0.109 . PY17X_0913200 79 AAFHKKK|DI 0.196 . PY17X_0913200 84 KKDIADK|KK 0.060 . PY17X_0913200 85 KDIADKK|KR 0.097 . PY17X_0913200 86 DIADKKK|RR 0.102 . PY17X_0913200 87 IADKKKR|RR 0.182 . PY17X_0913200 88 ADKKKRR|RY 0.239 . PY17X_0913200 89 DKKKRRR|YG 0.176 . PY17X_0913200 99 QQSIENR|RI 0.097 . PY17X_0913200 100 QSIENRR|IA 0.219 . PY17X_0913200 107 IAEENER|RL 0.093 . PY17X_0913200 108 AEENERR|LS 0.104 . PY17X_0913200 124 FIELSNK|YP 0.064 . PY17X_0913200 130 KYPNIGK|QN 0.067 . PY17X_0913200 137 QNSQQNK|VN 0.069 . PY17X_0913200 140 QQNKVNK|IN 0.087 . PY17X_0913200 155 NSNDNIR|ND 0.123 . PY17X_0913200 176 DDLIEGR|KD 0.081 . PY17X_0913200 177 DLIEGRK|DN 0.074 . PY17X_0913200 188 EDDLVEK|NG 0.053 . PY17X_0913200 194 KNGANLK|RG 0.058 . PY17X_0913200 195 NGANLKR|GN 0.322 . PY17X_0913200 204 MHGQEEK|NK 0.059 . PY17X_0913200 206 GQEEKNK|NI 0.074 . PY17X_0913200 219 GNENNSK|NV 0.088 . PY17X_0913200 225 KNVNDNK|KS 0.077 . PY17X_0913200 226 NVNDNKK|SG 0.114 . PY17X_0913200 232 KSGISLK|DK 0.090 . PY17X_0913200 234 GISLKDK|ID 0.079 . PY17X_0913200 246 QHNSGLK|GT 0.072 . PY17X_0913200 250 GLKGTTK|YL 0.088 . PY17X_0913200 257 YLDDNIK|TY 0.053 . PY17X_0913200 265 YTFDHYK|LI 0.063 . PY17X_0913200 278 NILNDIK|VD 0.052 . PY17X_0913200 286 DASDISK|LS 0.063 . PY17X_0913200 301 EYNEVNK|TE 0.066 . PY17X_0913200 308 TEYTHQR|HI 0.107 . PY17X_0913200 315 HIVLTNK|GN 0.061 . PY17X_0913200 318 LTNKGNR|RY 0.089 . PY17X_0913200 319 TNKGNRR|YK 0.135 . PY17X_0913200 321 KGNRRYK|IF 0.113 . PY17X_0913200 327 KIFLMTK|NP 0.052 . PY17X_0913200 330 LMTKNPK|FT 0.071 . PY17X_0913200 333 KNPKFTK|TE 0.075 . PY17X_0913200 356 GENTNEK|ED 0.068 . PY17X_0913200 382 YENGYSK|KK 0.063 . PY17X_0913200 383 ENGYSKK|KK 0.096 . PY17X_0913200 384 NGYSKKK|KK 0.113 . PY17X_0913200 385 GYSKKKK|KI 0.198 . PY17X_0913200 386 YSKKKKK|IN 0.144 . PY17X_0913200 398 ASELNDK|IS 0.060 . PY17X_0913200 407 NSQNIEK|SD 0.086 . PY17X_0913200 415 DSHENEK|YN 0.070 . PY17X_0913200 423 NHGFIGK|IQ 0.059 . PY17X_0913200 437 LSIPSSK|KD 0.068 . PY17X_0913200 438 SIPSSKK|DD 0.117 . PY17X_0913200 446 DSIGSEK|KS 0.060 . PY17X_0913200 447 SIGSEKK|SE 0.145 . PY17X_0913200 451 EKKSEER|NN 0.081 . PY17X_0913200 457 RNNVDSK|PK 0.066 . PY17X_0913200 459 NVDSKPK|LN 0.061 . PY17X_0913200 462 SKPKLNK|KP 0.059 . PY17X_0913200 463 KPKLNKK|PN 0.114 . PY17X_0913200 469 KPNDTAK|KN 0.077 . PY17X_0913200 470 PNDTAKK|NN 0.113 . PY17X_0913200 475 KKNNSNK|IL 0.075 . PY17X_0913200 481 KILTVDK|VT 0.069 . PY17X_0913200 491 QYLLNLK|NK 0.054 . PY17X_0913200 493 LLNLKNK|NM 0.079 . PY17X_0913200 496 LKNKNMK|EQ 0.071 . PY17X_0913200 513 DLDLHSK|KM 0.064 . PY17X_0913200 514 LDLHSKK|MK 0.104 . PY17X_0913200 516 LHSKKMK|TI 0.088 . PY17X_0913200 525 INEANVK|FT 0.074 . PY17X_0913200 528 ANVKFTK|YI 0.079 . PY17X_0913200 535 YINMHFK|DV 0.133 . PY17X_0913200 538 MHFKDVK|NI 0.066 . PY17X_0913200 541 KDVKNIR|YD 0.102 . PY17X_0913200 565 FDMSNLK|IL 0.061 . PY17X_0913200 568 SNLKILK|EA 0.069 . PY17X_0913200 579 ILHNELK|NY 0.063 . PY17X_0913200 609 IDNAMNK|LN 0.071 . PY17X_0913200 615 KLNENMK|KY 0.070 . PY17X_0913200 616 LNENMKK|YI 0.121 . PY17X_0913200 619 NMKKYIK|KP 0.054 . PY17X_0913200 620 MKKYIKK|PK 0.093 . PY17X_0913200 622 KYIKKPK|KL 0.075 . PY17X_0913200 623 YIKKPKK|LY 0.102 . PY17X_0913200 628 KKLYNIK|YS 0.063 . PY17X_0913200 633 IKYSFLR|KM 0.092 . PY17X_0913200 634 KYSFLRK|MW 0.097 . PY17X_0913200 646 SIFSLSK|NR 0.058 . PY17X_0913200 648 FSLSKNR|NQ 0.079 . PY17X_0913200 651 SKNRNQK|NA 0.331 . PY17X_0913200 658 NAGIEEK|IL 0.067 . PY17X_0913200 665 ILNALPK|EL 0.075 . PY17X_0913200 668 ALPKELK|EY 0.062 . PY17X_0913200 679 WNLSFIR|VF 0.081 . PY17X_0913200 692 LSGYGNK|NV 0.072 . PY17X_0913200 695 YGNKNVK|IC 0.056 . PY17X_0913200 705 IDSGVDK|NH 0.067 . PY17X_0913200 712 NHIDLAK|NI 0.064 . PY17X_0913200 718 KNIYTPK|YS 0.089 . PY17X_0913200 722 TPKYSDR|YE 0.106 . PY17X_0913200 735 FFDFMVK|NP 0.053 . PY17X_0913200 773 VNLISLR|FI 0.095 . PY17X_0913200 788 GSFHVIK|AI 0.077 . PY17X_0913200 797 NVCILNK|SP 0.069 . PY17X_0913200 808 NASWGSR|NY 0.108 . PY17X_0913200 820 MFLAIER|LK 0.066 . PY17X_0913200 822 LAIERLK|YT 0.080 . PY17X_0913200 826 RLKYTFK|GK 0.088 . PY17X_0913200 828 KYTFKGK|GT 0.066 . PY17X_0913200 841 AAGNENK|NN 0.059 . PY17X_0913200 854 IYPASYK|LP 0.055 . PY17X_0913200 866 SVGSINK|FL 0.072 . PY17X_0913200 900 TPMNTYK|MN 0.074 . PY17X_0913200 925 IYSVCHK|QG 0.070 . PY17X_0913200 941 VLDIITR|TS 0.069 . PY17X_0913200 945 ITRTSIK|IV 0.088 . PY17X_0913200 949 SIKIVSK|DK 0.080 . PY17X_0913200 951 KIVSKDK|KT 0.061 . PY17X_0913200 952 IVSKDKK|TI 0.164 . PY17X_0913200 983 MDCHFAK|FY 0.079 . PY17X_0913200 988 AKFYLNK|DQ 0.086 . PY17X_0913200 992 LNKDQQK|NI 0.073 . PY17X_0913200 1002 VVFSAYK|DG 0.062 . PY17X_0913200 1022 PEDSNSK|EY 0.062 . PY17X_0913200 1032 EIVIPIK|IL 0.056 . PY17X_0913200 1038 KILTNPK|LK 0.055 . PY17X_0913200 1040 LTNPKLK|NF 0.063 . PY17X_0913200 1047 NFNLSPR|VG 0.084 . PY17X_0913200 1050 LSPRVGK|KI 0.144 . PY17X_0913200 1051 SPRVGKK|IH 0.133 . PY17X_0913200 1107 SIVFFLK|HH 0.064 . PY17X_0913200 1112 LKHHQSK|QR 0.087 . PY17X_0913200 1114 HHQSKQR|DA 0.269 . PY17X_0913200 1118 KQRDAEK|YM 0.078 . PY17X_0913200 1123 EKYMHQK|MV 0.095 . PY17X_0913200 1127 HQKMVDR|AH 0.108 . PY17X_0913200 1132 DRAHGIK|YN 0.071 . PY17X_0913200 1136 GIKYNFK|DA 0.097 . PY17X_0913200 1144 AGADGIK|RI 0.062 . PY17X_0913200 1145 GADGIKR|IN 0.112 . PY17X_0913200 1157 DNINNHR|NT 0.076 . PY17X_0913200 1161 NHRNTQR|FT 0.124 . PY17X_0913200 1175 DNMYVLK|KK 0.068 . PY17X_0913200 1176 NMYVLKK|KS 0.123 . PY17X_0913200 1177 MYVLKKK|SS 0.174 . PY17X_0913200 1183 KSSIQAK|YE 0.089 . PY17X_0913200 1187 QAKYEPR|NE 0.080 . PY17X_0913200 1192 PRNELVK|RP 0.061 . PY17X_0913200 1193 RNELVKR|PL 0.182 . PY17X_0913200 1197 VKRPLVK|RP 0.062 . PY17X_0913200 1198 KRPLVKR|PI 0.212 . PY17X_0913200 1202 VKRPIVK|HA 0.081 . PY17X_0913200 1211 DINVNFK|NI 0.069 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India