Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0923800.fa Sequence name : PY17X_0923800 Sequence length : 580 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.454 CoefTot : 0.206 ChDiff : 19 ZoneTo : 7 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.482 1.324 0.311 0.608 MesoH : -0.357 0.515 -0.358 0.269 MuHd_075 : 14.057 11.028 4.538 2.507 MuHd_095 : 20.845 7.709 4.299 2.072 MuHd_100 : 14.092 7.434 3.220 1.497 MuHd_105 : 6.585 8.309 2.594 1.430 Hmax_075 : 16.683 17.500 2.918 5.810 Hmax_095 : 14.525 10.150 1.738 4.270 Hmax_100 : 14.400 11.700 2.206 4.720 Hmax_105 : 9.333 10.967 0.207 4.247 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8773 0.1227 DFMC : 0.8566 0.1434
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 580 PY17X_0923800 MSLYALNDGLPVGSIDMPTMFNEVNNERYNFDFINEENYDDSWRNPLSRELFNKLGDLDDMEKIVYDITNDDFKAEKHYV 80 YTIDGYKLNLYHIVDSDKNYTPLKEKSPKKGVFCIGHGLMESSINSISGGYNSLPFKLLLKNYDIWLCNNRGNYLTEYVG 160 KKYAMKKNLEIYTIDDLRDIGFDENTYSTNLVCDQIDLKKKKNKIFKKLCKKKDKNKDENKSNLIKNKLDIKNNSCLNKK 240 GIKKNYNDCNKSEIGSKISIASNNSQVKGSNSNIQKNIKDIEIKRLKNMISNSKLFTSDDIDVKKIYELVGITENDLKYL 320 DNMKKEDIEKNIKETDTWTFEDMGKNDIPAIIKYIKTKTKQDKIMYIGLSQGSISLLIGGCLNHYVNKSIERCYLMSLPI 400 ILWKKSEIFFALKGFIFISKHFKHVLKFRNYAIKHIPKKFVKRLITNLSHFLTSNILKLVQNDIYNKEIIYLNTPSGSNS 480 TANVHKWLSSFDKTPVTDIFEKNSKNCTFPICLIYGDKDCLVDSNASIEYMQKIFKDNELQIIKKNEWSHLDPMVSDNED 560 IIFSHIMKDIKKKKSKQNSK 640 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 .................... 640 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0923800 28 NEVNNER|YN 0.097 . PY17X_0923800 44 NYDDSWR|NP 0.065 . PY17X_0923800 49 WRNPLSR|EL 0.139 . PY17X_0923800 54 SRELFNK|LG 0.064 . PY17X_0923800 63 DLDDMEK|IV 0.069 . PY17X_0923800 74 ITNDDFK|AE 0.064 . PY17X_0923800 77 DDFKAEK|HY 0.060 . PY17X_0923800 87 YTIDGYK|LN 0.053 . PY17X_0923800 98 HIVDSDK|NY 0.061 . PY17X_0923800 104 KNYTPLK|EK 0.070 . PY17X_0923800 106 YTPLKEK|SP 0.077 . PY17X_0923800 109 LKEKSPK|KG 0.067 . PY17X_0923800 110 KEKSPKK|GV 0.233 . PY17X_0923800 137 YNSLPFK|LL 0.068 . PY17X_0923800 141 PFKLLLK|NY 0.057 . PY17X_0923800 151 IWLCNNR|GN 0.077 . PY17X_0923800 161 LTEYVGK|KY 0.064 . PY17X_0923800 162 TEYVGKK|YA 0.144 . PY17X_0923800 166 GKKYAMK|KN 0.065 . PY17X_0923800 167 KKYAMKK|NL 0.120 . PY17X_0923800 178 YTIDDLR|DI 0.120 . PY17X_0923800 199 CDQIDLK|KK 0.056 . PY17X_0923800 200 DQIDLKK|KK 0.087 . PY17X_0923800 201 QIDLKKK|KN 0.079 . PY17X_0923800 202 IDLKKKK|NK 0.092 . PY17X_0923800 204 LKKKKNK|IF 0.072 . PY17X_0923800 207 KKNKIFK|KL 0.082 . PY17X_0923800 208 KNKIFKK|LC 0.112 . PY17X_0923800 211 IFKKLCK|KK 0.066 . PY17X_0923800 212 FKKLCKK|KD 0.075 . PY17X_0923800 213 KKLCKKK|DK 0.163 . PY17X_0923800 215 LCKKKDK|NK 0.069 . PY17X_0923800 217 KKKDKNK|DE 0.077 . PY17X_0923800 221 KNKDENK|SN 0.074 . PY17X_0923800 226 NKSNLIK|NK 0.069 . PY17X_0923800 228 SNLIKNK|LD 0.068 . PY17X_0923800 232 KNKLDIK|NN 0.058 . PY17X_0923800 239 NNSCLNK|KG 0.068 . PY17X_0923800 240 NSCLNKK|GI 0.111 . PY17X_0923800 243 LNKKGIK|KN 0.057 . PY17X_0923800 244 NKKGIKK|NY 0.109 . PY17X_0923800 251 NYNDCNK|SE 0.076 . PY17X_0923800 257 KSEIGSK|IS 0.064 . PY17X_0923800 268 SNNSQVK|GS 0.071 . PY17X_0923800 276 SNSNIQK|NI 0.088 . PY17X_0923800 279 NIQKNIK|DI 0.084 . PY17X_0923800 284 IKDIEIK|RL 0.063 . PY17X_0923800 285 KDIEIKR|LK 0.120 . PY17X_0923800 287 IEIKRLK|NM 0.055 . PY17X_0923800 294 NMISNSK|LF 0.054 . PY17X_0923800 304 SDDIDVK|KI 0.060 . PY17X_0923800 305 DDIDVKK|IY 0.118 . PY17X_0923800 318 ITENDLK|YL 0.063 . PY17X_0923800 324 KYLDNMK|KE 0.057 . PY17X_0923800 325 YLDNMKK|ED 0.080 . PY17X_0923800 330 KKEDIEK|NI 0.063 . PY17X_0923800 333 DIEKNIK|ET 0.061 . PY17X_0923800 345 TFEDMGK|ND 0.062 . PY17X_0923800 353 DIPAIIK|YI 0.065 . PY17X_0923800 356 AIIKYIK|TK 0.065 . PY17X_0923800 358 IKYIKTK|TK 0.084 . PY17X_0923800 360 YIKTKTK|QD 0.065 . PY17X_0923800 363 TKTKQDK|IM 0.089 . PY17X_0923800 388 LNHYVNK|SI 0.119 . PY17X_0923800 392 VNKSIER|CY 0.085 . PY17X_0923800 404 LPIILWK|KS 0.065 . PY17X_0923800 405 PIILWKK|SE 0.088 . PY17X_0923800 413 EIFFALK|GF 0.062 . PY17X_0923800 420 GFIFISK|HF 0.068 . PY17X_0923800 423 FISKHFK|HV 0.103 . PY17X_0923800 427 HFKHVLK|FR 0.076 . PY17X_0923800 429 KHVLKFR|NY 0.090 . PY17X_0923800 434 FRNYAIK|HI 0.081 . PY17X_0923800 438 AIKHIPK|KF 0.063 . PY17X_0923800 439 IKHIPKK|FV 0.207 . PY17X_0923800 442 IPKKFVK|RL 0.079 . PY17X_0923800 443 PKKFVKR|LI 0.190 . PY17X_0923800 458 LTSNILK|LV 0.073 . PY17X_0923800 467 QNDIYNK|EI 0.057 . PY17X_0923800 486 STANVHK|WL 0.082 . PY17X_0923800 493 WLSSFDK|TP 0.068 . PY17X_0923800 502 VTDIFEK|NS 0.055 . PY17X_0923800 505 IFEKNSK|NC 0.054 . PY17X_0923800 518 CLIYGDK|DC 0.058 . PY17X_0923800 533 SIEYMQK|IF 0.067 . PY17X_0923800 536 YMQKIFK|DN 0.074 . PY17X_0923800 544 NELQIIK|KN 0.057 . PY17X_0923800 545 ELQIIKK|NE 0.088 . PY17X_0923800 568 IFSHIMK|DI 0.087 . PY17X_0923800 571 HIMKDIK|KK 0.062 . PY17X_0923800 572 IMKDIKK|KK 0.105 . PY17X_0923800 573 MKDIKKK|KS 0.114 . PY17X_0923800 574 KDIKKKK|SK 0.187 . PY17X_0923800 576 IKKKKSK|QN 0.095 . PY17X_0923800 580 KSKQNSK|-- 0.067 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India