Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0928500.fa Sequence name : PY17X_0928500 Sequence length : 1633 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.257 CoefTot : -1.867 ChDiff : 4 ZoneTo : 35 KR : 3 DE : 1 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.035 1.576 0.038 0.618 MesoH : -0.460 0.553 -0.317 0.294 MuHd_075 : 22.723 19.582 8.686 5.810 MuHd_095 : 15.348 16.139 6.064 3.264 MuHd_100 : 17.379 17.092 6.732 3.754 MuHd_105 : 14.937 13.488 6.200 3.080 Hmax_075 : 7.583 5.600 1.011 3.290 Hmax_095 : 1.900 13.700 2.305 4.330 Hmax_100 : 8.300 13.700 2.305 4.330 Hmax_105 : 7.583 12.717 -1.396 4.200 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9624 0.0376 DFMC : 0.9644 0.0356
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1633 PY17X_0928500 MYFNIFIFLIILVYENQSSCQNPIYNRKKNYGLSNEQFRAILFGLNYDFPNKNNIDRENVENHSLFFRNFVDDDIQINKQ 80 NEKTQSQIEIMNNEKIKSSGTIHDNKNINNHSVTSGNEKPNDRLLQKTLRKNKLSEKDNSYNNNSSTNINKNENSVFNEP 160 TNANDYIRKKEDTNDFKQPKTLQKNISVKSNKEDPNSLKDKKININENKTQGNINQNIPLNKPVNNMTNKLDNHIEKFVK 240 DSNEMNNSNVQEKHQDKDLLHNNGNNKDMQMDHNDEPQILSNGKKKQNTKYISINPRTIKHKEENVNYSPKKNIPGLPNS 320 GSDLLKEIQPVKYNENINKKLNDASKGNGDLQKTTKTDENIFSENITLKNKTNDTNYYKYFKLKENGFRGLGIINQYSSK 400 GGFSISVDCGGYNDLDDIPGISNLLQRAIFYKSKKRDTTLLSELGVSSPKYNSHINESFTNFYASGNSEDIYYLLNLFVQ 480 NLFYPIFNEESIENEVNEISNKYISMENNPETCLKITSQYLTHFKYSNFFIYGNYITLCENILKKKIDIKKKLYEFHRKC 560 YQPKNMSISILLGKKTSSSDHYNINDIMNMVVQFFGEIKNYNYEEEIKKENNMELEENLPNRQVNNYNDKIFTYNDAQIN 640 LNKEINTKNGMSIPFVNKLNYALDLNQKSKYIEILKKEGWENQIFLYWSSKINIYIYKKIEEFKVMRFFRELFSNFRKDG 720 LYYKISVENKYAYDFQIINICNKYYLNYGILIKLTEKGKNNLAHLIYIFQTFINEINKLFDYDSLNKGVNKYILNYYREN 800 TLTTNINFRKNDINICLNDLINYSNTLLIYSENPLEFLTNNNLVENINKNDFRNEIKITSLIGSLIRNENMHIINVVDIF 880 TVTNQIKIPNTSIEYSIGDNPYIIDEGQITNNINFTLPEFKNCPFSNFKKNSILNENSFFCVSYNNKENFNYSKYNKQTF 960 VSDDNEYVKSNILYNIPCLIKSSYGYNIFFKKGLTETSRVNADFIFFFPSKNFTFYEAIFTRIHIIILKKKIKQMLSDYT 1040 NCSVNVNIKDNVESYILHVDSNSYYFGDMLNKIEDLLSIKEVPTNDEFNDAYDELNLYVKRKENVVVGDSLNIIHSLFNK 1120 YIPTNKEIYDILNAYLFYPLYNSYIKYINNFFHKNYINIFIYGNLSIPNEINIKNETNYGINTKHNSTNSVNNNNGMNYN 1200 TYINNTHTMYNKHALGKNDNVIEDKENSIEIPQNGIGIKYIIDLCESFIRNITNNVIRKSESTYYATKLINNEDIEIDIQ 1280 IPDKNVGNSSITVSYIIESETIVSDMLINIIVDLISSDFIKFAKIKYNDGYTVDVKTLSTKYGFGGIIFVIQSFDNDVEK 1360 LEEDICGFVKHLTFQLMNIDIYNLVKKMQYMKKQYILNNSIFTFNQEYSTILDEIINGNECFDKKYKIVKIFDELINCPK 1440 VILNKANYILQNAKKLIFKEYKTSDAPNNVNEQMNYIHSNKRCNYTNNKNDIISNIELSNTVNFTKATKLNNNVPNYNVF 1520 RMNNMHKKGNYIINVSNFLEIKRKGFVQYVIDYFKNPYKLSLNHNNYLDYKSCDDEMDKDNFHVFHNFTNDINEIREYFL 1600 AKFSNDQENKEKCSINYEEIKKHCYEVNANTYD 1680 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................. 1680 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0928500 27 QNPIYNR|KK 0.083 . PY17X_0928500 28 NPIYNRK|KN 0.077 . PY17X_0928500 29 PIYNRKK|NY 0.128 . PY17X_0928500 39 LSNEQFR|AI 0.131 . PY17X_0928500 52 NYDFPNK|NN 0.062 . PY17X_0928500 57 NKNNIDR|EN 0.087 . PY17X_0928500 68 NHSLFFR|NF 0.094 . PY17X_0928500 79 DDIQINK|QN 0.069 . PY17X_0928500 83 INKQNEK|TQ 0.075 . PY17X_0928500 95 EIMNNEK|IK 0.062 . PY17X_0928500 97 MNNEKIK|SS 0.164 . PY17X_0928500 106 GTIHDNK|NI 0.064 . PY17X_0928500 119 VTSGNEK|PN 0.068 . PY17X_0928500 123 NEKPNDR|LL 0.079 . PY17X_0928500 127 NDRLLQK|TL 0.064 . PY17X_0928500 130 LLQKTLR|KN 0.088 . PY17X_0928500 131 LQKTLRK|NK 0.068 . PY17X_0928500 133 KTLRKNK|LS 0.108 . PY17X_0928500 137 KNKLSEK|DN 0.077 . PY17X_0928500 151 SSTNINK|NE 0.063 . PY17X_0928500 168 NANDYIR|KK 0.107 . PY17X_0928500 169 ANDYIRK|KE 0.079 . PY17X_0928500 170 NDYIRKK|ED 0.094 . PY17X_0928500 177 EDTNDFK|QP 0.059 . PY17X_0928500 180 NDFKQPK|TL 0.072 . PY17X_0928500 184 QPKTLQK|NI 0.073 . PY17X_0928500 189 QKNISVK|SN 0.095 . PY17X_0928500 192 ISVKSNK|ED 0.067 . PY17X_0928500 199 EDPNSLK|DK 0.066 . PY17X_0928500 201 PNSLKDK|KI 0.092 . PY17X_0928500 202 NSLKDKK|IN 0.096 . PY17X_0928500 209 ININENK|TQ 0.073 . PY17X_0928500 222 QNIPLNK|PV 0.080 . PY17X_0928500 230 VNNMTNK|LD 0.075 . PY17X_0928500 237 LDNHIEK|FV 0.121 . PY17X_0928500 240 HIEKFVK|DS 0.073 . PY17X_0928500 253 NSNVQEK|HQ 0.083 . PY17X_0928500 257 QEKHQDK|DL 0.072 . PY17X_0928500 267 HNNGNNK|DM 0.071 . PY17X_0928500 284 QILSNGK|KK 0.055 . PY17X_0928500 285 ILSNGKK|KQ 0.118 . PY17X_0928500 286 LSNGKKK|QN 0.162 . PY17X_0928500 290 KKKQNTK|YI 0.090 . PY17X_0928500 297 YISINPR|TI 0.144 . PY17X_0928500 300 INPRTIK|HK 0.143 . PY17X_0928500 302 PRTIKHK|EE 0.064 . PY17X_0928500 311 NVNYSPK|KN 0.086 . PY17X_0928500 312 VNYSPKK|NI 0.112 . PY17X_0928500 326 SGSDLLK|EI 0.077 . PY17X_0928500 332 KEIQPVK|YN 0.068 . PY17X_0928500 339 YNENINK|KL 0.069 . PY17X_0928500 340 NENINKK|LN 0.107 . PY17X_0928500 346 KLNDASK|GN 0.101 . PY17X_0928500 353 GNGDLQK|TT 0.078 . PY17X_0928500 356 DLQKTTK|TD 0.069 . PY17X_0928500 369 SENITLK|NK 0.063 . PY17X_0928500 371 NITLKNK|TN 0.060 . PY17X_0928500 379 NDTNYYK|YF 0.068 . PY17X_0928500 382 NYYKYFK|LK 0.067 . PY17X_0928500 384 YKYFKLK|EN 0.077 . PY17X_0928500 389 LKENGFR|GL 0.127 . PY17X_0928500 400 INQYSSK|GG 0.069 . PY17X_0928500 427 ISNLLQR|AI 0.104 . PY17X_0928500 432 QRAIFYK|SK 0.098 . PY17X_0928500 434 AIFYKSK|KR 0.068 . PY17X_0928500 435 IFYKSKK|RD 0.094 . PY17X_0928500 436 FYKSKKR|DT 0.158 . PY17X_0928500 450 LGVSSPK|YN 0.079 . PY17X_0928500 502 VNEISNK|YI 0.076 . PY17X_0928500 515 NPETCLK|IT 0.112 . PY17X_0928500 525 QYLTHFK|YS 0.060 . PY17X_0928500 544 LCENILK|KK 0.060 . PY17X_0928500 545 CENILKK|KI 0.111 . PY17X_0928500 546 ENILKKK|ID 0.091 . PY17X_0928500 550 KKKIDIK|KK 0.060 . PY17X_0928500 551 KKIDIKK|KL 0.089 . PY17X_0928500 552 KIDIKKK|LY 0.109 . PY17X_0928500 558 KLYEFHR|KC 0.093 . PY17X_0928500 559 LYEFHRK|CY 0.099 . PY17X_0928500 564 RKCYQPK|NM 0.079 . PY17X_0928500 574 ISILLGK|KT 0.068 . PY17X_0928500 575 SILLGKK|TS 0.072 . PY17X_0928500 599 QFFGEIK|NY 0.062 . PY17X_0928500 608 NYEEEIK|KE 0.058 . PY17X_0928500 609 YEEEIKK|EN 0.083 . PY17X_0928500 622 EENLPNR|QV 0.140 . PY17X_0928500 630 VNNYNDK|IF 0.067 . PY17X_0928500 643 AQINLNK|EI 0.072 . PY17X_0928500 648 NKEINTK|NG 0.059 . PY17X_0928500 658 SIPFVNK|LN 0.060 . PY17X_0928500 668 ALDLNQK|SK 0.066 . PY17X_0928500 670 DLNQKSK|YI 0.087 . PY17X_0928500 676 KYIEILK|KE 0.060 . PY17X_0928500 677 YIEILKK|EG 0.084 . PY17X_0928500 691 FLYWSSK|IN 0.064 . PY17X_0928500 698 INIYIYK|KI 0.073 . PY17X_0928500 699 NIYIYKK|IE 0.084 . PY17X_0928500 704 KKIEEFK|VM 0.060 . PY17X_0928500 707 EEFKVMR|FF 0.102 . PY17X_0928500 710 KVMRFFR|EL 0.352 . PY17X_0928500 717 ELFSNFR|KD 0.073 . PY17X_0928500 718 LFSNFRK|DG 0.091 . PY17X_0928500 724 KDGLYYK|IS 0.056 . PY17X_0928500 730 KISVENK|YA 0.094 . PY17X_0928500 743 IINICNK|YY 0.064 . PY17X_0928500 753 NYGILIK|LT 0.067 . PY17X_0928500 757 LIKLTEK|GK 0.059 . PY17X_0928500 759 KLTEKGK|NN 0.063 . PY17X_0928500 778 FINEINK|LF 0.057 . PY17X_0928500 787 DYDSLNK|GV 0.068 . PY17X_0928500 791 LNKGVNK|YI 0.069 . PY17X_0928500 798 YILNYYR|EN 0.069 . PY17X_0928500 809 TTNINFR|KN 0.103 . PY17X_0928500 810 TNINFRK|ND 0.083 . PY17X_0928500 849 LVENINK|ND 0.060 . PY17X_0928500 853 INKNDFR|NE 0.095 . PY17X_0928500 857 DFRNEIK|IT 0.070 . PY17X_0928500 867 LIGSLIR|NE 0.074 . PY17X_0928500 887 TVTNQIK|IP 0.066 . PY17X_0928500 921 FTLPEFK|NC 0.052 . PY17X_0928500 929 CPFSNFK|KN 0.062 . PY17X_0928500 930 PFSNFKK|NS 0.122 . PY17X_0928500 947 CVSYNNK|EN 0.060 . PY17X_0928500 954 ENFNYSK|YN 0.069 . PY17X_0928500 957 NYSKYNK|QT 0.077 . PY17X_0928500 969 DDNEYVK|SN 0.069 . PY17X_0928500 981 NIPCLIK|SS 0.065 . PY17X_0928500 991 GYNIFFK|KG 0.062 . PY17X_0928500 992 YNIFFKK|GL 0.106 . PY17X_0928500 999 GLTETSR|VN 0.080 . PY17X_0928500 1011 IFFFPSK|NF 0.063 . PY17X_0928500 1022 YEAIFTR|IH 0.096 . PY17X_0928500 1029 IHIIILK|KK 0.060 . PY17X_0928500 1030 HIIILKK|KI 0.107 . PY17X_0928500 1031 IIILKKK|IK 0.086 . PY17X_0928500 1033 ILKKKIK|QM 0.061 . PY17X_0928500 1049 SVNVNIK|DN 0.071 . PY17X_0928500 1072 FGDMLNK|IE 0.051 . PY17X_0928500 1080 EDLLSIK|EV 0.062 . PY17X_0928500 1100 ELNLYVK|RK 0.062 . PY17X_0928500 1101 LNLYVKR|KE 0.136 . PY17X_0928500 1102 NLYVKRK|EN 0.113 . PY17X_0928500 1120 IHSLFNK|YI 0.078 . PY17X_0928500 1126 KYIPTNK|EI 0.072 . PY17X_0928500 1146 LYNSYIK|YI 0.068 . PY17X_0928500 1154 INNFFHK|NY 0.075 . PY17X_0928500 1174 PNEINIK|NE 0.056 . PY17X_0928500 1184 NYGINTK|HN 0.065 . PY17X_0928500 1212 THTMYNK|HA 0.070 . PY17X_0928500 1217 NKHALGK|ND 0.075 . PY17X_0928500 1225 DNVIEDK|EN 0.071 . PY17X_0928500 1239 QNGIGIK|YI 0.076 . PY17X_0928500 1250 LCESFIR|NI 0.080 . PY17X_0928500 1258 ITNNVIR|KS 0.094 . PY17X_0928500 1259 TNNVIRK|SE 0.197 . PY17X_0928500 1268 STYYATK|LI 0.063 . PY17X_0928500 1284 DIQIPDK|NV 0.083 . PY17X_0928500 1321 ISSDFIK|FA 0.097 . PY17X_0928500 1324 DFIKFAK|IK 0.067 . PY17X_0928500 1326 IKFAKIK|YN 0.083 . PY17X_0928500 1336 GYTVDVK|TL 0.065 . PY17X_0928500 1341 VKTLSTK|YG 0.069 . PY17X_0928500 1360 FDNDVEK|LE 0.070 . PY17X_0928500 1370 DICGFVK|HL 0.071 . PY17X_0928500 1386 DIYNLVK|KM 0.059 . PY17X_0928500 1387 IYNLVKK|MQ 0.104 . PY17X_0928500 1392 KKMQYMK|KQ 0.061 . PY17X_0928500 1393 KMQYMKK|QY 0.103 . PY17X_0928500 1424 GNECFDK|KY 0.062 . PY17X_0928500 1425 NECFDKK|YK 0.116 . PY17X_0928500 1427 CFDKKYK|IV 0.069 . PY17X_0928500 1430 KKYKIVK|IF 0.072 . PY17X_0928500 1440 ELINCPK|VI 0.059 . PY17X_0928500 1445 PKVILNK|AN 0.065 . PY17X_0928500 1454 YILQNAK|KL 0.060 . PY17X_0928500 1455 ILQNAKK|LI 0.136 . PY17X_0928500 1459 AKKLIFK|EY 0.060 . PY17X_0928500 1462 LIFKEYK|TS 0.065 . PY17X_0928500 1481 NYIHSNK|RC 0.054 . PY17X_0928500 1482 YIHSNKR|CN 0.176 . PY17X_0928500 1489 CNYTNNK|ND 0.058 . PY17X_0928500 1506 NTVNFTK|AT 0.063 . PY17X_0928500 1509 NFTKATK|LN 0.057 . PY17X_0928500 1521 PNYNVFR|MN 0.098 . PY17X_0928500 1527 RMNNMHK|KG 0.070 . PY17X_0928500 1528 MNNMHKK|GN 0.165 . PY17X_0928500 1542 SNFLEIK|RK 0.065 . PY17X_0928500 1543 NFLEIKR|KG 0.102 . PY17X_0928500 1544 FLEIKRK|GF 0.094 . PY17X_0928500 1555 YVIDYFK|NP 0.052 . PY17X_0928500 1559 YFKNPYK|LS 0.058 . PY17X_0928500 1571 NNYLDYK|SC 0.086 . PY17X_0928500 1579 CDDEMDK|DN 0.073 . PY17X_0928500 1596 NDINEIR|EY 0.084 . PY17X_0928500 1602 REYFLAK|FS 0.098 . PY17X_0928500 1610 SNDQENK|EK 0.061 . PY17X_0928500 1612 DQENKEK|CS 0.068 . PY17X_0928500 1621 INYEEIK|KH 0.064 . PY17X_0928500 1622 NYEEIKK|HC 0.084 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India