Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0931800.fa Sequence name : PY17X_0931800 Sequence length : 1269 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.274 CoefTot : -0.239 ChDiff : -29 ZoneTo : 3 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.800 1.476 0.212 0.598 MesoH : -0.199 0.468 -0.288 0.316 MuHd_075 : 15.270 15.831 4.859 3.356 MuHd_095 : 23.233 13.651 5.373 5.115 MuHd_100 : 22.937 9.505 4.499 4.821 MuHd_105 : 20.471 5.636 4.548 4.129 Hmax_075 : -3.967 8.925 -1.627 2.258 Hmax_095 : 8.487 11.112 0.534 4.375 Hmax_100 : 6.300 10.800 0.474 4.360 Hmax_105 : 1.400 5.950 -2.277 3.033 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9168 0.0832 DFMC : 0.9653 0.0347
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1269 PY17X_0931800 MVHDYVRINKIELEHGLCVEEYYSKRSGLRIILNKINSPKIYGYFTLLTEAENDEGLPHTLEHLIFLGSNLYPYKGLLDA 80 LAYKCLSEGTNAWTSIDHTCYTIETVGIEGFTNILPIYLDFILNPTLEDNMFLSEIHHFSEEGHNGVVYSEMKSIENDCD 160 NIVERTLLNNLYPNKKSGYRFETGGTLDGLRKTNNNRVKEYLKKFYKFNNFASIIFGNFDNDTILNIIYEFETYHLNLHP 240 EQARQNDNSLNLENKNCDKNNTNKINDIDIFLRDIQNINRPWNNKENVEKQNKSNIVKKYYPCNNLNNGQVSVAWRGCNW 320 NDFKTKLALNLFGNYLTDLTTSPISKKLLEDKENTFCSSLDFSIEDLKENYFVIDIYDVVHKFKECKHDEKRDQVETDGN 400 NSKMEIVGEITRKCIKEVYDNPLNMNRLKNIIIRSYLQHLKDLETIPQYLLIELIIKYFIYGRNVTDLENSLNLKNIYLE 480 LLEEPELYWKNLIQIYFLNNNYVEVRCYPSYKKAKEIERFEKELIKKEQDKYGIDKLNEMVKQINEIKEGIKKKPPQDAL 560 NIVDFSKAKNVVIDGITVFRNFESIQREGKQGEQGEAGQSEAGQSEAGQNDAGQILSQIDGSMQKVAFPVQLSQIESNFV 640 SLNLLINCNNIDNELKKYLPLFSYLIFETDVEVNNEIIKCENFLEELIKYSISYDSNYSLGGNAKGFKSGCLGNLLCIQI 720 VGLVENYEKLFDLLFLSIFKINLSLERLEIILKSEYQNLLQKKTQPKTLILNIEYFLRYLQNSNAGIISIGQQELILQTI 800 KDKNNLEDLLSKLNTLKNQLFKITNFVLTIDANFFKIDNIFSWYNKWFTDVDKTQSLANFVNPANFVKFPYIDIFDFGKN 880 QESLAKNSSSKYLAPQAHRPSLSESAKSEKGEKGEKGGENDKLANFAKFEKGKGDVRASSKSKKYVSLGTCVHQSLFKYL 960 NIEFEKENKDYKKNVVNDKVYNAIMCGIKSTDVSYLNLTVKTESGYTSDEYPCLLILREFFSMTEGPLYNIIRGGGYAYE 1040 CGLNYNPILGELTLRIYRSSDIINALIEALKILEYYCQYEMKENELHLAKNSAYYTIFNNQEISSDRASQTVYLSLKNLD 1120 LNFYEHLLVDIESVTTSQLLKICKKYISKIVNFKIDKNNAIDGSTLSIITSEEKVESIKSNLKDKINLGIINKLSISQLF 1200 HLLQTYDINSALHYSPNLYDSIDNQFKENIQSDENYSNSENCSQSSYSSSQSDSSFCCDDDSYPGHSDA 1280 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ..................................................................... 1280 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0931800 7 MVHDYVR|IN 0.091 . PY17X_0931800 10 DYVRINK|IE 0.089 . PY17X_0931800 25 VEEYYSK|RS 0.054 . PY17X_0931800 26 EEYYSKR|SG 0.197 . PY17X_0931800 30 SKRSGLR|II 0.100 . PY17X_0931800 35 LRIILNK|IN 0.080 . PY17X_0931800 40 NKINSPK|IY 0.073 . PY17X_0931800 75 SNLYPYK|GL 0.074 . PY17X_0931800 84 LDALAYK|CL 0.075 . PY17X_0931800 153 VVYSEMK|SI 0.079 . PY17X_0931800 165 CDNIVER|TL 0.086 . PY17X_0931800 175 NNLYPNK|KS 0.065 . PY17X_0931800 176 NLYPNKK|SG 0.129 . PY17X_0931800 180 NKKSGYR|FE 0.093 . PY17X_0931800 191 GTLDGLR|KT 0.069 . PY17X_0931800 192 TLDGLRK|TN 0.070 . PY17X_0931800 197 RKTNNNR|VK 0.075 . PY17X_0931800 199 TNNNRVK|EY 0.078 . PY17X_0931800 203 RVKEYLK|KF 0.057 . PY17X_0931800 204 VKEYLKK|FY 0.098 . PY17X_0931800 207 YLKKFYK|FN 0.066 . PY17X_0931800 244 LHPEQAR|QN 0.107 . PY17X_0931800 255 SLNLENK|NC 0.071 . PY17X_0931800 259 ENKNCDK|NN 0.064 . PY17X_0931800 264 DKNNTNK|IN 0.069 . PY17X_0931800 273 DIDIFLR|DI 0.096 . PY17X_0931800 280 DIQNINR|PW 0.093 . PY17X_0931800 285 NRPWNNK|EN 0.062 . PY17X_0931800 290 NKENVEK|QN 0.066 . PY17X_0931800 293 NVEKQNK|SN 0.070 . PY17X_0931800 298 NKSNIVK|KY 0.071 . PY17X_0931800 299 KSNIVKK|YY 0.127 . PY17X_0931800 316 QVSVAWR|GC 0.109 . PY17X_0931800 324 CNWNDFK|TK 0.056 . PY17X_0931800 326 WNDFKTK|LA 0.071 . PY17X_0931800 346 TTSPISK|KL 0.062 . PY17X_0931800 347 TSPISKK|LL 0.195 . PY17X_0931800 352 KKLLEDK|EN 0.057 . PY17X_0931800 368 FSIEDLK|EN 0.058 . PY17X_0931800 382 IYDVVHK|FK 0.070 . PY17X_0931800 384 DVVHKFK|EC 0.065 . PY17X_0931800 387 HKFKECK|HD 0.070 . PY17X_0931800 391 ECKHDEK|RD 0.060 . PY17X_0931800 392 CKHDEKR|DQ 0.194 . PY17X_0931800 403 TDGNNSK|ME 0.074 . PY17X_0931800 412 IVGEITR|KC 0.074 . PY17X_0931800 413 VGEITRK|CI 0.091 . PY17X_0931800 416 ITRKCIK|EV 0.077 . PY17X_0931800 427 NPLNMNR|LK 0.084 . PY17X_0931800 429 LNMNRLK|NI 0.062 . PY17X_0931800 434 LKNIIIR|SY 0.176 . PY17X_0931800 441 SYLQHLK|DL 0.077 . PY17X_0931800 457 LIELIIK|YF 0.064 . PY17X_0931800 463 KYFIYGR|NV 0.130 . PY17X_0931800 475 ENSLNLK|NI 0.065 . PY17X_0931800 490 EPELYWK|NL 0.060 . PY17X_0931800 506 NNYVEVR|CY 0.081 . PY17X_0931800 512 RCYPSYK|KA 0.089 . PY17X_0931800 513 CYPSYKK|AK 0.089 . PY17X_0931800 515 PSYKKAK|EI 0.105 . PY17X_0931800 519 KAKEIER|FE 0.081 . PY17X_0931800 522 EIERFEK|EL 0.169 . PY17X_0931800 526 FEKELIK|KE 0.057 . PY17X_0931800 527 EKELIKK|EQ 0.100 . PY17X_0931800 531 IKKEQDK|YG 0.086 . PY17X_0931800 536 DKYGIDK|LN 0.067 . PY17X_0931800 542 KLNEMVK|QI 0.080 . PY17X_0931800 548 KQINEIK|EG 0.061 . PY17X_0931800 552 EIKEGIK|KK 0.055 . PY17X_0931800 553 IKEGIKK|KP 0.074 . PY17X_0931800 554 KEGIKKK|PP 0.153 . PY17X_0931800 567 NIVDFSK|AK 0.071 . PY17X_0931800 569 VDFSKAK|NV 0.080 . PY17X_0931800 580 DGITVFR|NF 0.093 . PY17X_0931800 587 NFESIQR|EG 0.082 . PY17X_0931800 590 SIQREGK|QG 0.239 . PY17X_0931800 625 IDGSMQK|VA 0.072 . PY17X_0931800 656 NIDNELK|KY 0.056 . PY17X_0931800 657 IDNELKK|YL 0.091 . PY17X_0931800 679 VNNEIIK|CE 0.060 . PY17X_0931800 689 FLEELIK|YS 0.068 . PY17X_0931800 705 SLGGNAK|GF 0.072 . PY17X_0931800 708 GNAKGFK|SG 0.079 . PY17X_0931800 729 LVENYEK|LF 0.056 . PY17X_0931800 740 LFLSIFK|IN 0.053 . PY17X_0931800 747 INLSLER|LE 0.066 . PY17X_0931800 753 RLEIILK|SE 0.073 . PY17X_0931800 762 YQNLLQK|KT 0.063 . PY17X_0931800 763 QNLLQKK|TQ 0.086 . PY17X_0931800 767 QKKTQPK|TL 0.069 . PY17X_0931800 778 NIEYFLR|YL 0.091 . PY17X_0931800 801 LILQTIK|DK 0.064 . PY17X_0931800 803 LQTIKDK|NN 0.060 . PY17X_0931800 812 LEDLLSK|LN 0.056 . PY17X_0931800 817 SKLNTLK|NQ 0.057 . PY17X_0931800 822 LKNQLFK|IT 0.076 . PY17X_0931800 836 IDANFFK|ID 0.062 . PY17X_0931800 846 IFSWYNK|WF 0.080 . PY17X_0931800 853 WFTDVDK|TQ 0.061 . PY17X_0931800 868 NPANFVK|FP 0.073 . PY17X_0931800 879 DIFDFGK|NQ 0.059 . PY17X_0931800 886 NQESLAK|NS 0.062 . PY17X_0931800 891 AKNSSSK|YL 0.084 . PY17X_0931800 899 LAPQAHR|PS 0.066 . PY17X_0931800 907 SLSESAK|SE 0.106 . PY17X_0931800 910 ESAKSEK|GE 0.071 . PY17X_0931800 913 KSEKGEK|GE 0.070 . PY17X_0931800 916 KGEKGEK|GG 0.058 . PY17X_0931800 922 KGGENDK|LA 0.059 . PY17X_0931800 928 KLANFAK|FE 0.087 . PY17X_0931800 931 NFAKFEK|GK 0.091 . PY17X_0931800 933 AKFEKGK|GD 0.067 . PY17X_0931800 937 KGKGDVR|AS 0.089 . PY17X_0931800 941 DVRASSK|SK 0.074 . PY17X_0931800 943 RASSKSK|KY 0.072 . PY17X_0931800 944 ASSKSKK|YV 0.395 . PY17X_0931800 958 VHQSLFK|YL 0.069 . PY17X_0931800 966 LNIEFEK|EN 0.063 . PY17X_0931800 969 EFEKENK|DY 0.064 . PY17X_0931800 972 KENKDYK|KN 0.062 . PY17X_0931800 973 ENKDYKK|NV 0.108 . PY17X_0931800 979 KNVVNDK|VY 0.070 . PY17X_0931800 989 AIMCGIK|ST 0.079 . PY17X_0931800 1001 YLNLTVK|TE 0.066 . PY17X_0931800 1018 PCLLILR|EF 0.071 . PY17X_0931800 1033 PLYNIIR|GG 0.107 . PY17X_0931800 1055 LGELTLR|IY 0.072 . PY17X_0931800 1058 LTLRIYR|SS 0.354 . PY17X_0931800 1071 ALIEALK|IL 0.062 . PY17X_0931800 1082 YCQYEMK|EN 0.069 . PY17X_0931800 1090 NELHLAK|NS 0.055 . PY17X_0931800 1107 QEISSDR|AS 0.095 . PY17X_0931800 1117 TVYLSLK|NL 0.061 . PY17X_0931800 1141 TTSQLLK|IC 0.070 . PY17X_0931800 1144 QLLKICK|KY 0.062 . PY17X_0931800 1145 LLKICKK|YI 0.166 . PY17X_0931800 1149 CKKYISK|IV 0.069 . PY17X_0931800 1154 SKIVNFK|ID 0.059 . PY17X_0931800 1157 VNFKIDK|NN 0.061 . PY17X_0931800 1174 IITSEEK|VE 0.053 . PY17X_0931800 1179 EKVESIK|SN 0.069 . PY17X_0931800 1183 SIKSNLK|DK 0.061 . PY17X_0931800 1185 KSNLKDK|IN 0.077 . PY17X_0931800 1193 NLGIINK|LS 0.062 . PY17X_0931800 1227 SIDNQFK|EN 0.068 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India