Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0933300.fa Sequence name : PY17X_0933300 Sequence length : 681 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.492 CoefTot : 0.419 ChDiff : -11 ZoneTo : 25 KR : 3 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.712 2.071 0.255 0.728 MesoH : -0.326 0.153 -0.339 0.186 MuHd_075 : 17.439 12.847 7.173 3.828 MuHd_095 : 22.261 14.090 6.461 5.435 MuHd_100 : 30.025 21.795 9.321 7.189 MuHd_105 : 35.167 26.083 11.268 8.372 Hmax_075 : 12.100 21.400 3.556 7.577 Hmax_095 : 15.300 20.000 2.049 6.265 Hmax_100 : 21.700 26.100 4.570 7.940 Hmax_105 : 19.512 22.400 4.315 7.120 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8996 0.1004 DFMC : 0.8595 0.1405
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 681 PY17X_0933300 MKKISKFISLLLVSLHILYVSYVSADLPVHVEIKDLLGKWKLYKTKTSPELLTCGSTQPNSNQYNVKIEDYKKYLIDNHY 80 PFDSELNVVLSNDFVKYGDVHDITGNEHRKNWNVLAVYDEKRRKKIGTWTTIFDQGFEIRIDNETYTAFMHYEPTGKCPE 160 PSDEDITDSNGETICYSTSYDKTRFGWIDIMNKNNEQLHGCFYAEKYDTINDSNNYKIILNRSISGKKEPVITENKTCTS 240 NQITDFDSYEPKTYIKANKVKLNKNSEMYWHKMKHDGKKKPLPEYMLKVQNQKYACPCNPNENIDNERSDVDPDSPVSPN 320 MIELGNSNVDTNELDLNAYEEIKKSKHTELELNEMPKNFTWGDPFNNNVREYEVIDQLTCGSCYIASQMYVIKRRIEIGL 400 TKLLETKYANDFDDALSLQTVLSCSFYDQGCHGGYPFLVSKMAKLHGIPLNSEFPYTAKQSTCPYPVNKGIPLSMIEAGS 480 INKTESVPKDIKPSFRETIASALAGNDTKDNNNNVIDSGDPNRWYIKEYNYVGGCYGCNQCDGEKIIMNEIYRNGPVVGS 560 IEVTPNFYNYVDGVYYDKGFPHAKKCTVDVHKDNGYVYNITGWEKVNHAIVILGWGEETIDGKLYKYWICRNSWGNGWGK 640 EGYFKMIRGVNHVAIENHAIYIDPDFTRGAGKVLLEKMKNH 720 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ......................................... 720 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0933300 2 -----MK|KI 0.073 . PY17X_0933300 3 ----MKK|IS 0.082 . PY17X_0933300 6 -MKKISK|FI 0.072 . PY17X_0933300 34 PVHVEIK|DL 0.070 . PY17X_0933300 39 IKDLLGK|WK 0.061 . PY17X_0933300 41 DLLGKWK|LY 0.062 . PY17X_0933300 44 GKWKLYK|TK 0.062 . PY17X_0933300 46 WKLYKTK|TS 0.066 . PY17X_0933300 67 SNQYNVK|IE 0.066 . PY17X_0933300 72 VKIEDYK|KY 0.059 . PY17X_0933300 73 KIEDYKK|YL 0.098 . PY17X_0933300 96 LSNDFVK|YG 0.078 . PY17X_0933300 109 ITGNEHR|KN 0.102 . PY17X_0933300 110 TGNEHRK|NW 0.085 . PY17X_0933300 121 LAVYDEK|RR 0.060 . PY17X_0933300 122 AVYDEKR|RK 0.161 . PY17X_0933300 123 VYDEKRR|KK 0.102 . PY17X_0933300 124 YDEKRRK|KI 0.110 . PY17X_0933300 125 DEKRRKK|IG 0.197 . PY17X_0933300 140 DQGFEIR|ID 0.085 . PY17X_0933300 157 HYEPTGK|CP 0.064 . PY17X_0933300 182 YSTSYDK|TR 0.057 . PY17X_0933300 184 TSYDKTR|FG 0.136 . PY17X_0933300 193 WIDIMNK|NN 0.061 . PY17X_0933300 206 GCFYAEK|YD 0.061 . PY17X_0933300 217 NDSNNYK|II 0.062 . PY17X_0933300 222 YKIILNR|SI 0.162 . PY17X_0933300 227 NRSISGK|KE 0.076 . PY17X_0933300 228 RSISGKK|EP 0.076 . PY17X_0933300 236 PVITENK|TC 0.054 . PY17X_0933300 252 FDSYEPK|TY 0.077 . PY17X_0933300 256 EPKTYIK|AN 0.063 . PY17X_0933300 259 TYIKANK|VK 0.060 . PY17X_0933300 261 IKANKVK|LN 0.080 . PY17X_0933300 264 NKVKLNK|NS 0.064 . PY17X_0933300 272 SEMYWHK|MK 0.077 . PY17X_0933300 274 MYWHKMK|HD 0.084 . PY17X_0933300 278 KMKHDGK|KK 0.061 . PY17X_0933300 279 MKHDGKK|KP 0.101 . PY17X_0933300 280 KHDGKKK|PL 0.092 . PY17X_0933300 288 LPEYMLK|VQ 0.062 . PY17X_0933300 293 LKVQNQK|YA 0.081 . PY17X_0933300 308 ENIDNER|SD 0.093 . PY17X_0933300 343 NAYEEIK|KS 0.059 . PY17X_0933300 344 AYEEIKK|SK 0.125 . PY17X_0933300 346 EEIKKSK|HT 0.086 . PY17X_0933300 357 ELNEMPK|NF 0.072 . PY17X_0933300 370 PFNNNVR|EY 0.089 . PY17X_0933300 393 SQMYVIK|RR 0.069 . PY17X_0933300 394 QMYVIKR|RI 0.261 . PY17X_0933300 395 MYVIKRR|IE 0.117 . PY17X_0933300 402 IEIGLTK|LL 0.063 . PY17X_0933300 407 TKLLETK|YA 0.075 . PY17X_0933300 441 YPFLVSK|MA 0.064 . PY17X_0933300 444 LVSKMAK|LH 0.087 . PY17X_0933300 459 EFPYTAK|QS 0.057 . PY17X_0933300 469 CPYPVNK|GI 0.070 . PY17X_0933300 483 EAGSINK|TE 0.053 . PY17X_0933300 489 KTESVPK|DI 0.088 . PY17X_0933300 492 SVPKDIK|PS 0.059 . PY17X_0933300 496 DIKPSFR|ET 0.109 . PY17X_0933300 509 LAGNDTK|DN 0.069 . PY17X_0933300 523 DSGDPNR|WY 0.099 . PY17X_0933300 527 PNRWYIK|EY 0.068 . PY17X_0933300 545 NQCDGEK|II 0.058 . PY17X_0933300 553 IMNEIYR|NG 0.082 . PY17X_0933300 578 DGVYYDK|GF 0.062 . PY17X_0933300 584 KGFPHAK|KC 0.065 . PY17X_0933300 585 GFPHAKK|CT 0.115 . PY17X_0933300 592 CTVDVHK|DN 0.084 . PY17X_0933300 605 NITGWEK|VN 0.059 . PY17X_0933300 623 EETIDGK|LY 0.054 . PY17X_0933300 626 IDGKLYK|YW 0.074 . PY17X_0933300 631 YKYWICR|NS 0.096 . PY17X_0933300 640 WGNGWGK|EG 0.062 . PY17X_0933300 645 GKEGYFK|MI 0.077 . PY17X_0933300 648 GYFKMIR|GV 0.112 . PY17X_0933300 668 IDPDFTR|GA 0.187 . PY17X_0933300 672 FTRGAGK|VL 0.066 . PY17X_0933300 677 GKVLLEK|MK 0.063 . PY17X_0933300 679 VLLEKMK|NH 0.063 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India