Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1003800.fa Sequence name : PY17X_1003800 Sequence length : 823 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.922 CoefTot : -0.448 ChDiff : 7 ZoneTo : 17 KR : 1 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.300 1.800 0.163 0.694 MesoH : -1.204 -0.120 -0.479 0.125 MuHd_075 : 15.104 14.526 3.111 2.698 MuHd_095 : 11.120 12.629 3.264 3.962 MuHd_100 : 10.494 9.719 3.469 3.483 MuHd_105 : 11.991 7.579 3.729 3.219 Hmax_075 : 18.550 18.550 3.123 6.837 Hmax_095 : 22.900 25.000 4.469 8.600 Hmax_100 : 19.600 18.700 3.104 7.060 Hmax_105 : 17.700 19.600 5.147 6.850 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9684 0.0316 DFMC : 0.9856 0.0144
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 823 PY17X_1003800 MILIPLFFYIFLNYIKCDIPVHCLSRHVEGVWEIKLGLLKNKQFEKENDEYSKINNRVDNNYYDYECGYRRPDDSNYHDA 80 LDPEIVKQRFEIKDKKIIAFNKDRTINIIENGKIVPEYSGYWRIVYDEGLHIEIYNSKNKNKEIYFSFFKFVKNGEVSYS 160 YCNNLVMGVVSMYQLNDNTDIVKSNVNIVGNSRINNCNDNQSNSMVDDINVNSSNCVNKFEEKGKENNSSINNNITEKES 240 GGKNGIFRYVYALYGVLKNSYLNILNNTVKVKENKSVALNDVDKLYGNNKDVKILIDHYNDNFIDFKTMPMKRYCWSGKK 320 LDKNADKATNKISNMLSPLDVNADIQKHNYYINLIGDEKNKNILKNNKGKKRQTNNLQGVIDNPPTKKIKENSLFNMYSN 400 RDITLKNFDWSDENDVKERLNGNIVRIFDEAIDQKECGSCYANSASRMINSRIRIKYSYIKKIDSLSFSNEQLLICDFFN 480 QGCNGGYIYLSLKYAYENYLYTNKCFESYENLYINKDVKNNSLCDRFDTFKIFLKKKEKTNIYINNYPEKMEQKNEHVRM 560 YNNFGNTHDNSNNRNDSNIHKKLIKGEDINYKYQSVDSGGQGKGNVSDDYLNEDYILVDKNMYEREKFKLDELDSCDTKI 640 KVTKYEYLDIENEEDLKKYIYYNGPVAAAIEPSKSFIKYKKGILAGSFLKMQDGDKSNAYIWNKVDHAVVIVGWGEDTIE 720 NLIKKKIKINNSKKKTHSYDEYESKNDDNLDEDIYDEHINSYVKNTKEKDKVVKYWKILNSWGTNWGYNGYFYILRDENY 800 FNIRSYLLICDVNLFVKNKNVKL 880 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ....................... 880 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1003800 16 IFLNYIK|CD 0.056 . PY17X_1003800 26 PVHCLSR|HV 0.146 . PY17X_1003800 35 EGVWEIK|LG 0.056 . PY17X_1003800 40 IKLGLLK|NK 0.053 . PY17X_1003800 42 LGLLKNK|QF 0.074 . PY17X_1003800 46 KNKQFEK|EN 0.065 . PY17X_1003800 53 ENDEYSK|IN 0.064 . PY17X_1003800 57 YSKINNR|VD 0.072 . PY17X_1003800 70 DYECGYR|RP 0.069 . PY17X_1003800 71 YECGYRR|PD 0.114 . PY17X_1003800 87 LDPEIVK|QR 0.056 . PY17X_1003800 89 PEIVKQR|FE 0.097 . PY17X_1003800 93 KQRFEIK|DK 0.079 . PY17X_1003800 95 RFEIKDK|KI 0.067 . PY17X_1003800 96 FEIKDKK|II 0.085 . PY17X_1003800 102 KIIAFNK|DR 0.068 . PY17X_1003800 104 IAFNKDR|TI 0.125 . PY17X_1003800 113 NIIENGK|IV 0.061 . PY17X_1003800 123 EYSGYWR|IV 0.153 . PY17X_1003800 138 IEIYNSK|NK 0.061 . PY17X_1003800 140 IYNSKNK|NK 0.072 . PY17X_1003800 142 NSKNKNK|EI 0.080 . PY17X_1003800 150 IYFSFFK|FV 0.088 . PY17X_1003800 153 SFFKFVK|NG 0.063 . PY17X_1003800 183 DNTDIVK|SN 0.069 . PY17X_1003800 193 NIVGNSR|IN 0.073 . PY17X_1003800 219 SSNCVNK|FE 0.102 . PY17X_1003800 223 VNKFEEK|GK 0.063 . PY17X_1003800 225 KFEEKGK|EN 0.069 . PY17X_1003800 238 NNNITEK|ES 0.076 . PY17X_1003800 243 EKESGGK|NG 0.053 . PY17X_1003800 248 GKNGIFR|YV 0.185 . PY17X_1003800 258 ALYGVLK|NS 0.058 . PY17X_1003800 270 ILNNTVK|VK 0.065 . PY17X_1003800 272 NNTVKVK|EN 0.063 . PY17X_1003800 275 VKVKENK|SV 0.093 . PY17X_1003800 284 ALNDVDK|LY 0.072 . PY17X_1003800 290 KLYGNNK|DV 0.094 . PY17X_1003800 293 GNNKDVK|IL 0.074 . PY17X_1003800 307 DNFIDFK|TM 0.057 . PY17X_1003800 312 FKTMPMK|RY 0.066 . PY17X_1003800 313 KTMPMKR|YC 0.201 . PY17X_1003800 319 RYCWSGK|KL 0.077 . PY17X_1003800 320 YCWSGKK|LD 0.070 . PY17X_1003800 323 SGKKLDK|NA 0.080 . PY17X_1003800 327 LDKNADK|AT 0.078 . PY17X_1003800 331 ADKATNK|IS 0.057 . PY17X_1003800 347 VNADIQK|HN 0.066 . PY17X_1003800 359 NLIGDEK|NK 0.055 . PY17X_1003800 361 IGDEKNK|NI 0.064 . PY17X_1003800 365 KNKNILK|NN 0.062 . PY17X_1003800 368 NILKNNK|GK 0.062 . PY17X_1003800 370 LKNNKGK|KR 0.076 . PY17X_1003800 371 KNNKGKK|RQ 0.111 . PY17X_1003800 372 NNKGKKR|QT 0.231 . PY17X_1003800 387 IDNPPTK|KI 0.061 . PY17X_1003800 388 DNPPTKK|IK 0.110 . PY17X_1003800 390 PPTKKIK|EN 0.067 . PY17X_1003800 401 FNMYSNR|DI 0.129 . PY17X_1003800 406 NRDITLK|NF 0.067 . PY17X_1003800 417 SDENDVK|ER 0.056 . PY17X_1003800 419 ENDVKER|LN 0.113 . PY17X_1003800 426 LNGNIVR|IF 0.125 . PY17X_1003800 435 DEAIDQK|EC 0.064 . PY17X_1003800 447 YANSASR|MI 0.095 . PY17X_1003800 452 SRMINSR|IR 0.085 . PY17X_1003800 454 MINSRIR|IK 0.090 . PY17X_1003800 456 NSRIRIK|YS 0.069 . PY17X_1003800 461 IKYSYIK|KI 0.061 . PY17X_1003800 462 KYSYIKK|ID 0.107 . PY17X_1003800 493 YIYLSLK|YA 0.065 . PY17X_1003800 504 NYLYTNK|CF 0.059 . PY17X_1003800 516 ENLYINK|DV 0.068 . PY17X_1003800 519 YINKDVK|NN 0.062 . PY17X_1003800 526 NNSLCDR|FD 0.109 . PY17X_1003800 531 DRFDTFK|IF 0.061 . PY17X_1003800 535 TFKIFLK|KK 0.062 . PY17X_1003800 536 FKIFLKK|KE 0.082 . PY17X_1003800 537 KIFLKKK|EK 0.094 . PY17X_1003800 539 FLKKKEK|TN 0.064 . PY17X_1003800 550 INNYPEK|ME 0.082 . PY17X_1003800 554 PEKMEQK|NE 0.060 . PY17X_1003800 559 QKNEHVR|MY 0.122 . PY17X_1003800 574 HDNSNNR|ND 0.098 . PY17X_1003800 581 NDSNIHK|KL 0.087 . PY17X_1003800 582 DSNIHKK|LI 0.127 . PY17X_1003800 585 IHKKLIK|GE 0.067 . PY17X_1003800 592 GEDINYK|YQ 0.066 . PY17X_1003800 603 DSGGQGK|GN 0.061 . PY17X_1003800 620 DYILVDK|NM 0.056 . PY17X_1003800 625 DKNMYER|EK 0.081 . PY17X_1003800 627 NMYEREK|FK 0.071 . PY17X_1003800 629 YEREKFK|LD 0.061 . PY17X_1003800 639 LDSCDTK|IK 0.066 . PY17X_1003800 641 SCDTKIK|VT 0.060 . PY17X_1003800 644 TKIKVTK|YE 0.071 . PY17X_1003800 657 ENEEDLK|KY 0.054 . PY17X_1003800 658 NEEDLKK|YI 0.110 . PY17X_1003800 674 AAIEPSK|SF 0.083 . PY17X_1003800 678 PSKSFIK|YK 0.075 . PY17X_1003800 680 KSFIKYK|KG 0.072 . PY17X_1003800 681 SFIKYKK|GI 0.121 . PY17X_1003800 690 LAGSFLK|MQ 0.060 . PY17X_1003800 696 KMQDGDK|SN 0.069 . PY17X_1003800 704 NAYIWNK|VD 0.064 . PY17X_1003800 724 TIENLIK|KK 0.074 . PY17X_1003800 725 IENLIKK|KI 0.092 . PY17X_1003800 726 ENLIKKK|IK 0.080 . PY17X_1003800 728 LIKKKIK|IN 0.075 . PY17X_1003800 733 IKINNSK|KK 0.065 . PY17X_1003800 734 KINNSKK|KT 0.123 . PY17X_1003800 735 INNSKKK|TH 0.151 . PY17X_1003800 745 YDEYESK|ND 0.061 . PY17X_1003800 764 HINSYVK|NT 0.062 . PY17X_1003800 767 SYVKNTK|EK 0.069 . PY17X_1003800 769 VKNTKEK|DK 0.078 . PY17X_1003800 771 NTKEKDK|VV 0.067 . PY17X_1003800 774 EKDKVVK|YW 0.074 . PY17X_1003800 777 KVVKYWK|IL 0.062 . PY17X_1003800 796 GYFYILR|DE 0.074 . PY17X_1003800 804 ENYFNIR|SY 0.098 . PY17X_1003800 817 DVNLFVK|NK 0.063 . PY17X_1003800 819 NLFVKNK|NV 0.076 . PY17X_1003800 822 VKNKNVK|L- 0.068 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India