Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1027800.fa Sequence name : PY17X_1027800 Sequence length : 1002 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.150 CoefTot : 0.000 ChDiff : 50 ZoneTo : 1 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.953 1.771 0.083 0.549 MesoH : -0.496 0.435 -0.367 0.221 MuHd_075 : 11.633 2.800 2.455 0.643 MuHd_095 : 14.693 3.003 3.479 1.188 MuHd_100 : 13.587 9.134 3.263 1.159 MuHd_105 : 16.579 17.205 4.870 3.386 Hmax_075 : 1.517 -2.333 -3.864 0.700 Hmax_095 : -8.000 -3.937 -6.035 -0.122 Hmax_100 : -3.300 -1.600 -5.398 -0.180 Hmax_105 : -8.500 1.400 -5.380 1.540 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9962 0.0038 DFMC : 0.9920 0.0080
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1002 PY17X_1027800 MENKTKFLQHKNDVTHVKSPQITTNKNKQNNNDRLIHKNGQENMPNMGGIYDKKKSKKIQPKKYGNNLSNIKNKTSEDLY 80 SQNNKSKYDFINYLNNIKSNFSIINYFKMLVNVSIYNYIPFNFRNISNDAYVCGNSFILKDPNSLKLFLILCKSKILFTY 160 RSNFLIKISDSKTLVSSSNSDNANFCVSTNMKNSNNFLEINKVVESIKSSTSFDDVPTFRDTNIIHSVSKNFDNEKINIL 240 TSANNNDKHINPSTDNDIIIRNDLNISSINKCYHYNNINNDKEENKKGFKKNRGTKIKGKYYKNRVINFTDIPEHFLNKI 320 YYDKKKYLYINCENISSFSPKYIFNKKKHVHMNKDNYSCNKNDFSDNLIENKTSADIHLNNVNDSQETILYIKDNFENEK 400 SNFSSLSHNSVENDNSVDTEQFITRSNDKLISSENNNLNNLENNDLKMYKDTSEEFISKVNKPINNANIMDYYNDSNSDG 480 QKKHEKLFKNELYTIKKKLSTNNTINSKIKNKYRHFFKLKKKRKKKKTDDTISIYMSDKGWGCMIRVVQMVLVNIFVKYT 560 ISEDFMFFHNLNDYIFYKNSLNNLNTEKLLHEKSEEKITKYHTEKIKLNKLKEDKTYEIYCLKKVSKSNISHENDNCSIL 640 SKNSNHTLNGNIKTMHQQDQHNYKYNDISLLGLKNRILSDNNNSTSSNNTNISHYFKCYKTYRDFLMNSENNIQDMNKNN 720 YLIFPILSKFRDTENAKYSIQNIIYEAMKYKKIHKESIEKFVYEWFGPTNSAIIISNLINKKKVCFLRKKRKNTIIDKHV 800 DKQNIIDRYKNNTKCIFVKKKYRNAFFSIAFETGVIYNNRVLKFFQIKQKVFVIIWVCLKLGIDSKSILKYKQSILSCFR 880 LKQFQGISGGNTYTSAYYFYSANDNGLFYIDPHIKCQKAFTDLNTNISSEFFMHRIKLLPWEHLNSSMSLVYVVNSKDDY 960 FDLIHNLKLIDPNIFEVYEEEPKYTFKGELNVDSDNSELILL 1040 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 .............................................P.................................. 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 .......................................... 1040 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1027800 4 ---MENK|TK 0.058 . PY17X_1027800 6 -MENKTK|FL 0.079 . PY17X_1027800 11 TKFLQHK|ND 0.070 . PY17X_1027800 18 NDVTHVK|SP 0.076 . PY17X_1027800 26 PQITTNK|NK 0.057 . PY17X_1027800 28 ITTNKNK|QN 0.065 . PY17X_1027800 34 KQNNNDR|LI 0.115 . PY17X_1027800 38 NDRLIHK|NG 0.064 . PY17X_1027800 53 MGGIYDK|KK 0.074 . PY17X_1027800 54 GGIYDKK|KS 0.105 . PY17X_1027800 55 GIYDKKK|SK 0.177 . PY17X_1027800 57 YDKKKSK|KI 0.072 . PY17X_1027800 58 DKKKSKK|IQ 0.113 . PY17X_1027800 62 SKKIQPK|KY 0.092 . PY17X_1027800 63 KKIQPKK|YG 0.091 . PY17X_1027800 72 NNLSNIK|NK 0.054 . PY17X_1027800 74 LSNIKNK|TS 0.088 . PY17X_1027800 85 LYSQNNK|SK 0.094 . PY17X_1027800 87 SQNNKSK|YD 0.079 . PY17X_1027800 98 NYLNNIK|SN 0.070 . PY17X_1027800 108 SIINYFK|ML 0.061 . PY17X_1027800 124 YIPFNFR|NI 0.074 . PY17X_1027800 140 GNSFILK|DP 0.068 . PY17X_1027800 146 KDPNSLK|LF 0.055 . PY17X_1027800 153 LFLILCK|SK 0.060 . PY17X_1027800 155 LILCKSK|IL 0.068 . PY17X_1027800 161 KILFTYR|SN 0.105 . PY17X_1027800 167 RSNFLIK|IS 0.076 . PY17X_1027800 172 IKISDSK|TL 0.057 . PY17X_1027800 192 CVSTNMK|NS 0.064 . PY17X_1027800 202 NFLEINK|VV 0.064 . PY17X_1027800 208 KVVESIK|SS 0.075 . PY17X_1027800 220 DDVPTFR|DT 0.109 . PY17X_1027800 230 IIHSVSK|NF 0.067 . PY17X_1027800 236 KNFDNEK|IN 0.056 . PY17X_1027800 248 SANNNDK|HI 0.079 . PY17X_1027800 261 DNDIIIR|ND 0.065 . PY17X_1027800 271 NISSINK|CY 0.066 . PY17X_1027800 282 NNINNDK|EE 0.064 . PY17X_1027800 286 NDKEENK|KG 0.065 . PY17X_1027800 287 DKEENKK|GF 0.107 . PY17X_1027800 290 ENKKGFK|KN 0.057 . PY17X_1027800 291 NKKGFKK|NR 0.145 . PY17X_1027800 293 KGFKKNR|GT 0.145 . PY17X_1027800 296 KKNRGTK|IK 0.188 . PY17X_1027800 298 NRGTKIK|GK 0.083 . PY17X_1027800 300 GTKIKGK|YY 0.070 . PY17X_1027800 303 IKGKYYK|NR 0.066 . PY17X_1027800 305 GKYYKNR|VI 0.104 . PY17X_1027800 319 PEHFLNK|IY 0.065 . PY17X_1027800 324 NKIYYDK|KK 0.060 . PY17X_1027800 325 KIYYDKK|KY 0.080 . PY17X_1027800 326 IYYDKKK|YL 0.122 . PY17X_1027800 341 ISSFSPK|YI 0.147 . PY17X_1027800 346 PKYIFNK|KK 0.068 . PY17X_1027800 347 KYIFNKK|KH 0.076 . PY17X_1027800 348 YIFNKKK|HV 0.196 . PY17X_1027800 354 KHVHMNK|DN 0.072 . PY17X_1027800 361 DNYSCNK|ND 0.059 . PY17X_1027800 372 DNLIENK|TS 0.057 . PY17X_1027800 393 ETILYIK|DN 0.067 . PY17X_1027800 400 DNFENEK|SN 0.082 . PY17X_1027800 425 TEQFITR|SN 0.194 . PY17X_1027800 429 ITRSNDK|LI 0.069 . PY17X_1027800 447 LENNDLK|MY 0.064 . PY17X_1027800 450 NDLKMYK|DT 0.086 . PY17X_1027800 459 SEEFISK|VN 0.060 . PY17X_1027800 462 FISKVNK|PI 0.081 . PY17X_1027800 482 SNSDGQK|KH 0.076 . PY17X_1027800 483 NSDGQKK|HE 0.079 . PY17X_1027800 486 GQKKHEK|LF 0.071 . PY17X_1027800 489 KHEKLFK|NE 0.058 . PY17X_1027800 496 NELYTIK|KK 0.056 . PY17X_1027800 497 ELYTIKK|KL 0.098 . PY17X_1027800 498 LYTIKKK|LS 0.080 . PY17X_1027800 508 NNTINSK|IK 0.061 . PY17X_1027800 510 TINSKIK|NK 0.075 . PY17X_1027800 512 NSKIKNK|YR 0.062 . PY17X_1027800 514 KIKNKYR|HF 0.108 . PY17X_1027800 518 KYRHFFK|LK 0.061 . PY17X_1027800 520 RHFFKLK|KK 0.069 . PY17X_1027800 521 HFFKLKK|KR 0.079 . PY17X_1027800 522 FFKLKKK|RK 0.101 . PY17X_1027800 523 FKLKKKR|KK 0.218 . PY17X_1027800 524 KLKKKRK|KK 0.090 . PY17X_1027800 525 LKKKRKK|KK 0.118 . PY17X_1027800 526 KKKRKKK|KT 0.532 *ProP* PY17X_1027800 527 KKRKKKK|TD 0.179 . PY17X_1027800 539 SIYMSDK|GW 0.085 . PY17X_1027800 546 GWGCMIR|VV 0.134 . PY17X_1027800 558 LVNIFVK|YT 0.083 . PY17X_1027800 578 NDYIFYK|NS 0.067 . PY17X_1027800 588 NNLNTEK|LL 0.060 . PY17X_1027800 593 EKLLHEK|SE 0.081 . PY17X_1027800 597 HEKSEEK|IT 0.058 . PY17X_1027800 600 SEEKITK|YH 0.073 . PY17X_1027800 605 TKYHTEK|IK 0.067 . PY17X_1027800 607 YHTEKIK|LN 0.063 . PY17X_1027800 610 EKIKLNK|LK 0.068 . PY17X_1027800 612 IKLNKLK|ED 0.071 . PY17X_1027800 615 NKLKEDK|TY 0.058 . PY17X_1027800 623 YEIYCLK|KV 0.074 . PY17X_1027800 624 EIYCLKK|VS 0.083 . PY17X_1027800 627 CLKKVSK|SN 0.095 . PY17X_1027800 642 NCSILSK|NS 0.072 . PY17X_1027800 653 TLNGNIK|TM 0.076 . PY17X_1027800 664 QDQHNYK|YN 0.093 . PY17X_1027800 674 ISLLGLK|NR 0.051 . PY17X_1027800 676 LLGLKNR|IL 0.133 . PY17X_1027800 697 NISHYFK|CY 0.083 . PY17X_1027800 700 HYFKCYK|TY 0.069 . PY17X_1027800 703 KCYKTYR|DF 0.091 . PY17X_1027800 718 NIQDMNK|NN 0.065 . PY17X_1027800 729 IFPILSK|FR 0.058 . PY17X_1027800 731 PILSKFR|DT 0.118 . PY17X_1027800 737 RDTENAK|YS 0.070 . PY17X_1027800 749 IIYEAMK|YK 0.065 . PY17X_1027800 751 YEAMKYK|KI 0.082 . PY17X_1027800 752 EAMKYKK|IH 0.097 . PY17X_1027800 755 KYKKIHK|ES 0.064 . PY17X_1027800 760 HKESIEK|FV 0.074 . PY17X_1027800 781 ISNLINK|KK 0.058 . PY17X_1027800 782 SNLINKK|KV 0.103 . PY17X_1027800 783 NLINKKK|VC 0.083 . PY17X_1027800 788 KKVCFLR|KK 0.096 . PY17X_1027800 789 KVCFLRK|KR 0.069 . PY17X_1027800 790 VCFLRKK|RK 0.093 . PY17X_1027800 791 CFLRKKR|KN 0.450 . PY17X_1027800 792 FLRKKRK|NT 0.097 . PY17X_1027800 798 KNTIIDK|HV 0.087 . PY17X_1027800 802 IDKHVDK|QN 0.066 . PY17X_1027800 808 KQNIIDR|YK 0.096 . PY17X_1027800 810 NIIDRYK|NN 0.062 . PY17X_1027800 814 RYKNNTK|CI 0.066 . PY17X_1027800 819 TKCIFVK|KK 0.068 . PY17X_1027800 820 KCIFVKK|KY 0.122 . PY17X_1027800 821 CIFVKKK|YR 0.118 . PY17X_1027800 823 FVKKKYR|NA 0.115 . PY17X_1027800 840 GVIYNNR|VL 0.072 . PY17X_1027800 843 YNNRVLK|FF 0.222 . PY17X_1027800 848 LKFFQIK|QK 0.067 . PY17X_1027800 850 FFQIKQK|VF 0.061 . PY17X_1027800 860 IIWVCLK|LG 0.056 . PY17X_1027800 866 KLGIDSK|SI 0.082 . PY17X_1027800 870 DSKSILK|YK 0.063 . PY17X_1027800 872 KSILKYK|QS 0.065 . PY17X_1027800 880 SILSCFR|LK 0.071 . PY17X_1027800 882 LSCFRLK|QF 0.067 . PY17X_1027800 915 YIDPHIK|CQ 0.057 . PY17X_1027800 918 PHIKCQK|AF 0.066 . PY17X_1027800 935 SEFFMHR|IK 0.071 . PY17X_1027800 937 FFMHRIK|LL 0.057 . PY17X_1027800 957 VYVVNSK|DD 0.062 . PY17X_1027800 968 DLIHNLK|LI 0.067 . PY17X_1027800 983 VYEEEPK|YT 0.072 . PY17X_1027800 987 EPKYTFK|GE 0.066 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India