Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1030200.fa Sequence name : PY17X_1030200 Sequence length : 1053 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.096 CoefTot : -2.069 ChDiff : 13 ZoneTo : 62 KR : 10 DE : 2 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.076 1.500 0.112 0.561 MesoH : -0.456 0.322 -0.358 0.236 MuHd_075 : 27.895 27.925 9.571 7.016 MuHd_095 : 30.462 27.707 9.983 7.033 MuHd_100 : 38.374 22.991 9.798 7.376 MuHd_105 : 46.976 18.653 12.612 8.420 Hmax_075 : 18.600 27.417 5.627 6.820 Hmax_095 : 3.700 21.262 4.905 6.536 Hmax_100 : 10.300 22.200 1.361 4.180 Hmax_105 : 14.817 11.600 2.038 4.573 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.4120 0.5880 DFMC : 0.5088 0.4912
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1053 PY17X_1030200 MVICFNIIRYKEGKLFIKNSYLFYRSSKTSYKKNEIKSVNNILCFSLLNKPLFPGLSYVLNVDKSFINILENYKKKNIYV 80 GLFFNKKSENDIAYDLLSDQELNTNFFLKGQDETKSVSILNDKNKIIKKDIDYITSFDDIYEYGAIGLVQKVLNDENGEN 160 DGNGENDGNEKERLQSEGRLQSEGRLQSEERLQSEIYNLVPHSNGNDICQIVVDILERAKINKWKGNNIGEIIIANKYDE 240 NKLKSEENEKMFKKIKGYQLEIIEKIKEIIKINNNNSYEYNILLKYYNTKNINNLINFVGNITIAKNSNIQKMLEESNIE 320 NKLKKCIDLLNEDIYLFKIKKEIKIDLENKFLKEKKELLITEQINLLKKKIGHEKTEHEKNYETFINKYNNFIKNNLEEN 400 ISTHILNEITKFKYNNENNTDYSSAYQYITTILNIPYNKYAKLNNELIKCENIFKTSHYGLDSVKKYIYEYLSIYILNKN 480 KKIKPKILLLVGCPGTGKTSICKTISKCLNIPYYIINMNNINNMNDLIGHRKTYVNSYEGKIINALINTQVMNPLIILDE 560 FDKIENVYNNNNIYNTFLNIFDQNQNKIFKDQYINFPIDISNIFFICTANSIDNIPDMLLDRMNIINVYPYTNSDKINIY 640 KNYLKKKLEIETNISDSHIHLSDQILLYIINNYTKENGIRQFYYILYDIYKKRAYMLLRGETSCVQLTICMNEEMEDSCF 720 YISNKTKYNKKNYNITDFINLDNNRYIKQGNISYSSNPGVSKSIAFTNNGGYIITIEISSLSKKLLKNSIEKKCNYINNN 800 FVGYIKDEMCPNHLFNKNEYQNVFDLKNEDAPFIYEQTREISQSGLQNRYKNNFSNTLHSPQIERYDVLNSKDEIRHNNV 880 KNSEINISNKQGMGTYDCNIVITGNVGKIMQESIIIANTYSINLLNHIFSNFQSEYLHINLSDSDLKKDGPSAGINFVTS 960 ILSYYLKIPVNNRLCMTGELTLNGNILRIGGLVEKIITAKNSGIQTLIIPKDNYHEYLLIPKEIKDNLHILYAHHYYQIF 1040 NYIFAPKIYGKVA 1120 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ............. 1120 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1030200 9 ICFNIIR|YK 0.100 . PY17X_1030200 11 FNIIRYK|EG 0.057 . PY17X_1030200 14 IRYKEGK|LF 0.068 . PY17X_1030200 18 EGKLFIK|NS 0.058 . PY17X_1030200 25 NSYLFYR|SS 0.167 . PY17X_1030200 28 LFYRSSK|TS 0.130 . PY17X_1030200 32 SSKTSYK|KN 0.069 . PY17X_1030200 33 SKTSYKK|NE 0.093 . PY17X_1030200 37 YKKNEIK|SV 0.123 . PY17X_1030200 50 CFSLLNK|PL 0.076 . PY17X_1030200 64 YVLNVDK|SF 0.076 . PY17X_1030200 74 NILENYK|KK 0.054 . PY17X_1030200 75 ILENYKK|KN 0.096 . PY17X_1030200 76 LENYKKK|NI 0.160 . PY17X_1030200 86 VGLFFNK|KS 0.059 . PY17X_1030200 87 GLFFNKK|SE 0.126 . PY17X_1030200 109 NTNFFLK|GQ 0.073 . PY17X_1030200 115 KGQDETK|SV 0.112 . PY17X_1030200 123 VSILNDK|NK 0.057 . PY17X_1030200 125 ILNDKNK|II 0.084 . PY17X_1030200 128 DKNKIIK|KD 0.072 . PY17X_1030200 129 KNKIIKK|DI 0.164 . PY17X_1030200 151 AIGLVQK|VL 0.064 . PY17X_1030200 171 ENDGNEK|ER 0.058 . PY17X_1030200 173 DGNEKER|LQ 0.134 . PY17X_1030200 179 RLQSEGR|LQ 0.103 . PY17X_1030200 185 RLQSEGR|LQ 0.108 . PY17X_1030200 191 RLQSEER|LQ 0.099 . PY17X_1030200 218 VVDILER|AK 0.071 . PY17X_1030200 220 DILERAK|IN 0.060 . PY17X_1030200 223 ERAKINK|WK 0.089 . PY17X_1030200 225 AKINKWK|GN 0.099 . PY17X_1030200 237 EIIIANK|YD 0.073 . PY17X_1030200 242 NKYDENK|LK 0.065 . PY17X_1030200 244 YDENKLK|SE 0.088 . PY17X_1030200 250 KSEENEK|MF 0.062 . PY17X_1030200 253 ENEKMFK|KI 0.064 . PY17X_1030200 254 NEKMFKK|IK 0.150 . PY17X_1030200 256 KMFKKIK|GY 0.069 . PY17X_1030200 265 QLEIIEK|IK 0.060 . PY17X_1030200 267 EIIEKIK|EI 0.070 . PY17X_1030200 271 KIKEIIK|IN 0.055 . PY17X_1030200 285 EYNILLK|YY 0.064 . PY17X_1030200 290 LKYYNTK|NI 0.070 . PY17X_1030200 306 GNITIAK|NS 0.065 . PY17X_1030200 312 KNSNIQK|ML 0.083 . PY17X_1030200 322 ESNIENK|LK 0.058 . PY17X_1030200 324 NIENKLK|KC 0.072 . PY17X_1030200 325 IENKLKK|CI 0.128 . PY17X_1030200 338 EDIYLFK|IK 0.059 . PY17X_1030200 340 IYLFKIK|KE 0.061 . PY17X_1030200 341 YLFKIKK|EI 0.092 . PY17X_1030200 344 KIKKEIK|ID 0.057 . PY17X_1030200 350 KIDLENK|FL 0.062 . PY17X_1030200 353 LENKFLK|EK 0.071 . PY17X_1030200 355 NKFLKEK|KE 0.058 . PY17X_1030200 356 KFLKEKK|EL 0.092 . PY17X_1030200 368 EQINLLK|KK 0.067 . PY17X_1030200 369 QINLLKK|KI 0.128 . PY17X_1030200 370 INLLKKK|IG 0.118 . PY17X_1030200 375 KKIGHEK|TE 0.064 . PY17X_1030200 380 EKTEHEK|NY 0.065 . PY17X_1030200 388 YETFINK|YN 0.061 . PY17X_1030200 394 KYNNFIK|NN 0.066 . PY17X_1030200 411 ILNEITK|FK 0.075 . PY17X_1030200 413 NEITKFK|YN 0.071 . PY17X_1030200 439 LNIPYNK|YA 0.064 . PY17X_1030200 442 PYNKYAK|LN 0.065 . PY17X_1030200 449 LNNELIK|CE 0.069 . PY17X_1030200 455 KCENIFK|TS 0.068 . PY17X_1030200 465 YGLDSVK|KY 0.059 . PY17X_1030200 466 GLDSVKK|YI 0.143 . PY17X_1030200 479 SIYILNK|NK 0.060 . PY17X_1030200 481 YILNKNK|KI 0.062 . PY17X_1030200 482 ILNKNKK|IK 0.120 . PY17X_1030200 484 NKNKKIK|PK 0.079 . PY17X_1030200 486 NKKIKPK|IL 0.073 . PY17X_1030200 498 GCPGTGK|TS 0.056 . PY17X_1030200 503 GKTSICK|TI 0.073 . PY17X_1030200 507 ICKTISK|CL 0.058 . PY17X_1030200 531 NDLIGHR|KT 0.067 . PY17X_1030200 532 DLIGHRK|TY 0.075 . PY17X_1030200 541 VNSYEGK|II 0.090 . PY17X_1030200 563 ILDEFDK|IE 0.057 . PY17X_1030200 587 FDQNQNK|IF 0.067 . PY17X_1030200 590 NQNKIFK|DQ 0.077 . PY17X_1030200 622 PDMLLDR|MN 0.074 . PY17X_1030200 636 PYTNSDK|IN 0.057 . PY17X_1030200 641 DKINIYK|NY 0.061 . PY17X_1030200 645 IYKNYLK|KK 0.061 . PY17X_1030200 646 YKNYLKK|KL 0.129 . PY17X_1030200 647 KNYLKKK|LE 0.095 . PY17X_1030200 675 IINNYTK|EN 0.072 . PY17X_1030200 680 TKENGIR|QF 0.108 . PY17X_1030200 691 ILYDIYK|KR 0.057 . PY17X_1030200 692 LYDIYKK|RA 0.087 . PY17X_1030200 693 YDIYKKR|AY 0.182 . PY17X_1030200 699 RAYMLLR|GE 0.084 . PY17X_1030200 725 CFYISNK|TK 0.058 . PY17X_1030200 727 YISNKTK|YN 0.084 . PY17X_1030200 730 NKTKYNK|KN 0.064 . PY17X_1030200 731 KTKYNKK|NY 0.084 . PY17X_1030200 745 INLDNNR|YI 0.107 . PY17X_1030200 748 DNNRYIK|QG 0.124 . PY17X_1030200 762 SNPGVSK|SI 0.080 . PY17X_1030200 783 EISSLSK|KL 0.056 . PY17X_1030200 784 ISSLSKK|LL 0.126 . PY17X_1030200 787 LSKKLLK|NS 0.061 . PY17X_1030200 792 LKNSIEK|KC 0.065 . PY17X_1030200 793 KNSIEKK|CN 0.129 . PY17X_1030200 806 NFVGYIK|DE 0.058 . PY17X_1030200 817 PNHLFNK|NE 0.065 . PY17X_1030200 827 QNVFDLK|NE 0.062 . PY17X_1030200 839 FIYEQTR|EI 0.130 . PY17X_1030200 849 QSGLQNR|YK 0.102 . PY17X_1030200 851 GLQNRYK|NN 0.070 . PY17X_1030200 865 HSPQIER|YD 0.069 . PY17X_1030200 872 YDVLNSK|DE 0.062 . PY17X_1030200 876 NSKDEIR|HN 0.093 . PY17X_1030200 881 IRHNNVK|NS 0.076 . PY17X_1030200 890 EINISNK|QG 0.066 . PY17X_1030200 908 ITGNVGK|IM 0.065 . PY17X_1030200 947 LSDSDLK|KD 0.061 . PY17X_1030200 948 SDSDLKK|DG 0.131 . PY17X_1030200 967 ILSYYLK|IP 0.061 . PY17X_1030200 973 KIPVNNR|LC 0.100 . PY17X_1030200 988 LNGNILR|IG 0.098 . PY17X_1030200 995 IGGLVEK|II 0.068 . PY17X_1030200 1000 EKIITAK|NS 0.077 . PY17X_1030200 1011 QTLIIPK|DN 0.063 . PY17X_1030200 1022 EYLLIPK|EI 0.061 . PY17X_1030200 1025 LIPKEIK|DN 0.069 . PY17X_1030200 1047 NYIFAPK|IY 0.073 . PY17X_1030200 1051 APKIYGK|VA 0.073 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India