Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1030400.fa Sequence name : PY17X_1030400 Sequence length : 1257 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.608 CoefTot : -1.109 ChDiff : 69 ZoneTo : 18 KR : 3 DE : 1 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.912 1.376 0.144 0.483 MesoH : -0.793 0.085 -0.449 0.145 MuHd_075 : 21.238 17.136 8.787 6.274 MuHd_095 : 3.600 5.533 1.235 2.550 MuHd_100 : 15.013 7.666 4.608 4.127 MuHd_105 : 24.010 12.827 6.873 5.354 Hmax_075 : 14.933 20.533 3.733 6.697 Hmax_095 : 2.012 9.537 -1.701 3.500 Hmax_100 : 6.200 8.900 0.151 3.740 Hmax_105 : 13.600 14.600 2.340 5.300 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9758 0.0242 DFMC : 0.9854 0.0146
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1257 PY17X_1030400 MMDARKGPIHVSIVNKYVDFYEESNGNSIERNSLNIKKNIDNKSCENKIDKYMKKKKKKKKDEKKIKIYTNKNSIINNIE 80 KENINGINNFVNWNNNNSYGYLIKDELNTIDCNKIRSKKIKKNKDILLNNNDNTRFSDKEDRKQIYKVKHKNGIKLFLYI 160 IKKYPKVLFNRRSLLYYYKLVNKYNKGILDTKKYKNEKIKLRNLLYKISLRNVSKRDNSIEETQDNINKKNKNKEITILD 240 KLYLQNKFISANRYKQKVKKIKEETQFRNDYDYIYNHRYTNINNKDNNIHDDSTSKIDAKQMKIDSSSDEYIEEKLGKYK 320 NFQKKEKEIINKDEIFQRCNNNSLSTNYDKNKKCEIMDKNKKCEIMDKIVNPLLKVDDNVTVQWDLKNFEDRKIKKTIKK 400 IEKKNIINTKKVKNGEITFPLKYTKNDEIKNMGNKNRDENNSEKIKKKKKFIHIRTDEYNNSNNYVYSETNYKLCPQNNK 480 KHDNTKIEKRDDILDNIFHPSQDMPSYKTFERAKDDEEENDNEEDDDNEEDDDEEDDEEEDDDEDDEEDDAREKYIARLE 560 AKQMKKKNIKTKKKSHNIDGENKKNTNIHMNRDEYILKKKKKKNIVEKEDILSSSGNESDDIKTKEYLILKEIKMKQDSQ 640 KIRLNLDASCFASKGAGLYNYGQNICFFNSIIQTIVRIPYICKDLLNKLHSLNCEKKKKKEFCFYCIFEHFGYNIISKKN 720 VIKNSLIPYIKKYICNSYNIGYQEDVHEYLRYFLCSLEKSSFFSSIYIQKMFTGVTKNVTMCMNCNNVSLKYEQYYELSL 800 DISSVNNLEEALKNFLSNEMLIGDNGYYCEKCRKKKKATKQCVINKLPRVLTIQIKRFFMNSKFNIVKNRKHISYPLCLD 880 MKYYVNNYYLFKNTINDDVIHLYEKMMSNNKSNKNNDDNFFNDKKSKIGQNDYINQNKIKEENYNNVKNEINQNNNDQNI 960 QHKYEKYNNKDLNVLREIENIFIQLKNEIYIKLQNRHPPISSLKNLVIEKRKEIKKELNKIKYFKFYKGAILKISKDINT 1040 LYYCIKNSSEKNKKINLKTLVFKYRLDYYERKQKERENNQDEINFLNKKNSSSNSSSNNNNNNSEAFSNTNHYEKDNFLE 1120 NKGEKNLNNNKKFYQNNNHFYYELTGLIKHIGSGTDYGHYIALTKSNNNIYLQCDDNNISYVNKKDILNCAKNAYVFVYT 1200 CTHPQFIDFYNAYVDVLEKKKFDINLPVFEKRVEFRERITMPKKKFISKSLCYAIRG 1280 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 .......................................................P........................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ......................................................... 1280 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1030400 5 --MMDAR|KG 0.080 . PY17X_1030400 6 -MMDARK|GP 0.076 . PY17X_1030400 16 HVSIVNK|YV 0.141 . PY17X_1030400 31 NGNSIER|NS 0.083 . PY17X_1030400 37 RNSLNIK|KN 0.068 . PY17X_1030400 38 NSLNIKK|NI 0.092 . PY17X_1030400 43 KKNIDNK|SC 0.099 . PY17X_1030400 48 NKSCENK|ID 0.066 . PY17X_1030400 51 CENKIDK|YM 0.066 . PY17X_1030400 54 KIDKYMK|KK 0.068 . PY17X_1030400 55 IDKYMKK|KK 0.106 . PY17X_1030400 56 DKYMKKK|KK 0.104 . PY17X_1030400 57 KYMKKKK|KK 0.130 . PY17X_1030400 58 YMKKKKK|KK 0.118 . PY17X_1030400 59 MKKKKKK|KK 0.145 . PY17X_1030400 60 KKKKKKK|KD 0.171 . PY17X_1030400 61 KKKKKKK|DE 0.180 . PY17X_1030400 64 KKKKDEK|KI 0.066 . PY17X_1030400 65 KKKDEKK|IK 0.100 . PY17X_1030400 67 KDEKKIK|IY 0.072 . PY17X_1030400 72 IKIYTNK|NS 0.064 . PY17X_1030400 81 IINNIEK|EN 0.073 . PY17X_1030400 104 SYGYLIK|DE 0.064 . PY17X_1030400 114 NTIDCNK|IR 0.062 . PY17X_1030400 116 IDCNKIR|SK 0.135 . PY17X_1030400 118 CNKIRSK|KI 0.067 . PY17X_1030400 119 NKIRSKK|IK 0.260 . PY17X_1030400 121 IRSKKIK|KN 0.120 . PY17X_1030400 122 RSKKIKK|NK 0.116 . PY17X_1030400 124 KKIKKNK|DI 0.080 . PY17X_1030400 135 NNNDNTR|FS 0.118 . PY17X_1030400 139 NTRFSDK|ED 0.068 . PY17X_1030400 142 FSDKEDR|KQ 0.081 . PY17X_1030400 143 SDKEDRK|QI 0.099 . PY17X_1030400 147 DRKQIYK|VK 0.066 . PY17X_1030400 149 KQIYKVK|HK 0.070 . PY17X_1030400 151 IYKVKHK|NG 0.062 . PY17X_1030400 155 KHKNGIK|LF 0.056 . PY17X_1030400 162 LFLYIIK|KY 0.062 . PY17X_1030400 163 FLYIIKK|YP 0.078 . PY17X_1030400 166 IIKKYPK|VL 0.060 . PY17X_1030400 171 PKVLFNR|RS 0.065 . PY17X_1030400 172 KVLFNRR|SL 0.137 . PY17X_1030400 179 SLLYYYK|LV 0.074 . PY17X_1030400 183 YYKLVNK|YN 0.069 . PY17X_1030400 186 LVNKYNK|GI 0.070 . PY17X_1030400 192 KGILDTK|KY 0.056 . PY17X_1030400 193 GILDTKK|YK 0.102 . PY17X_1030400 195 LDTKKYK|NE 0.065 . PY17X_1030400 198 KKYKNEK|IK 0.059 . PY17X_1030400 200 YKNEKIK|LR 0.064 . PY17X_1030400 202 NEKIKLR|NL 0.086 . PY17X_1030400 207 LRNLLYK|IS 0.068 . PY17X_1030400 211 LYKISLR|NV 0.121 . PY17X_1030400 215 SLRNVSK|RD 0.075 . PY17X_1030400 216 LRNVSKR|DN 0.621 *ProP* PY17X_1030400 229 TQDNINK|KN 0.068 . PY17X_1030400 230 QDNINKK|NK 0.144 . PY17X_1030400 232 NINKKNK|NK 0.078 . PY17X_1030400 234 NKKNKNK|EI 0.072 . PY17X_1030400 241 EITILDK|LY 0.056 . PY17X_1030400 247 KLYLQNK|FI 0.077 . PY17X_1030400 253 KFISANR|YK 0.086 . PY17X_1030400 255 ISANRYK|QK 0.076 . PY17X_1030400 257 ANRYKQK|VK 0.084 . PY17X_1030400 259 RYKQKVK|KI 0.067 . PY17X_1030400 260 YKQKVKK|IK 0.140 . PY17X_1030400 262 QKVKKIK|EE 0.075 . PY17X_1030400 268 KEETQFR|ND 0.087 . PY17X_1030400 278 DYIYNHR|YT 0.083 . PY17X_1030400 285 YTNINNK|DN 0.076 . PY17X_1030400 296 HDDSTSK|ID 0.058 . PY17X_1030400 300 TSKIDAK|QM 0.064 . PY17X_1030400 303 IDAKQMK|ID 0.078 . PY17X_1030400 315 DEYIEEK|LG 0.057 . PY17X_1030400 318 IEEKLGK|YK 0.067 . PY17X_1030400 320 EKLGKYK|NF 0.071 . PY17X_1030400 324 KYKNFQK|KE 0.059 . PY17X_1030400 325 YKNFQKK|EK 0.165 . PY17X_1030400 327 NFQKKEK|EI 0.074 . PY17X_1030400 332 EKEIINK|DE 0.066 . PY17X_1030400 338 KDEIFQR|CN 0.106 . PY17X_1030400 350 LSTNYDK|NK 0.061 . PY17X_1030400 352 TNYDKNK|KC 0.078 . PY17X_1030400 353 NYDKNKK|CE 0.069 . PY17X_1030400 359 KCEIMDK|NK 0.061 . PY17X_1030400 361 EIMDKNK|KC 0.066 . PY17X_1030400 362 IMDKNKK|CE 0.071 . PY17X_1030400 368 KCEIMDK|IV 0.078 . PY17X_1030400 375 IVNPLLK|VD 0.067 . PY17X_1030400 387 TVQWDLK|NF 0.060 . PY17X_1030400 392 LKNFEDR|KI 0.126 . PY17X_1030400 393 KNFEDRK|IK 0.077 . PY17X_1030400 395 FEDRKIK|KT 0.137 . PY17X_1030400 396 EDRKIKK|TI 0.140 . PY17X_1030400 399 KIKKTIK|KI 0.072 . PY17X_1030400 400 IKKTIKK|IE 0.097 . PY17X_1030400 403 TIKKIEK|KN 0.064 . PY17X_1030400 404 IKKIEKK|NI 0.099 . PY17X_1030400 410 KNIINTK|KV 0.113 . PY17X_1030400 411 NIINTKK|VK 0.097 . PY17X_1030400 413 INTKKVK|NG 0.068 . PY17X_1030400 422 EITFPLK|YT 0.061 . PY17X_1030400 425 FPLKYTK|ND 0.064 . PY17X_1030400 430 TKNDEIK|NM 0.083 . PY17X_1030400 435 IKNMGNK|NR 0.061 . PY17X_1030400 437 NMGNKNR|DE 0.155 . PY17X_1030400 444 DENNSEK|IK 0.066 . PY17X_1030400 446 NNSEKIK|KK 0.071 . PY17X_1030400 447 NSEKIKK|KK 0.088 . PY17X_1030400 448 SEKIKKK|KK 0.137 . PY17X_1030400 449 EKIKKKK|KF 0.152 . PY17X_1030400 450 KIKKKKK|FI 0.163 . PY17X_1030400 455 KKFIHIR|TD 0.097 . PY17X_1030400 473 YSETNYK|LC 0.058 . PY17X_1030400 480 LCPQNNK|KH 0.054 . PY17X_1030400 481 CPQNNKK|HD 0.105 . PY17X_1030400 486 KKHDNTK|IE 0.060 . PY17X_1030400 489 DNTKIEK|RD 0.057 . PY17X_1030400 490 NTKIEKR|DD 0.143 . PY17X_1030400 508 QDMPSYK|TF 0.083 . PY17X_1030400 512 SYKTFER|AK 0.120 . PY17X_1030400 514 KTFERAK|DD 0.082 . PY17X_1030400 552 DEEDDAR|EK 0.085 . PY17X_1030400 554 EDDAREK|YI 0.062 . PY17X_1030400 558 REKYIAR|LE 0.082 . PY17X_1030400 562 IARLEAK|QM 0.067 . PY17X_1030400 565 LEAKQMK|KK 0.070 . PY17X_1030400 566 EAKQMKK|KN 0.085 . PY17X_1030400 567 AKQMKKK|NI 0.143 . PY17X_1030400 570 MKKKNIK|TK 0.065 . PY17X_1030400 572 KKNIKTK|KK 0.123 . PY17X_1030400 573 KNIKTKK|KS 0.122 . PY17X_1030400 574 NIKTKKK|SH 0.147 . PY17X_1030400 583 NIDGENK|KN 0.058 . PY17X_1030400 584 IDGENKK|NT 0.097 . PY17X_1030400 592 TNIHMNR|DE 0.097 . PY17X_1030400 598 RDEYILK|KK 0.058 . PY17X_1030400 599 DEYILKK|KK 0.087 . PY17X_1030400 600 EYILKKK|KK 0.089 . PY17X_1030400 601 YILKKKK|KK 0.098 . PY17X_1030400 602 ILKKKKK|KN 0.130 . PY17X_1030400 603 LKKKKKK|NI 0.171 . PY17X_1030400 608 KKNIVEK|ED 0.068 . PY17X_1030400 623 NESDDIK|TK 0.063 . PY17X_1030400 625 SDDIKTK|EY 0.060 . PY17X_1030400 631 KEYLILK|EI 0.061 . PY17X_1030400 634 LILKEIK|MK 0.068 . PY17X_1030400 636 LKEIKMK|QD 0.084 . PY17X_1030400 641 MKQDSQK|IR 0.064 . PY17X_1030400 643 QDSQKIR|LN 0.109 . PY17X_1030400 654 ASCFASK|GA 0.079 . PY17X_1030400 677 IIQTIVR|IP 0.077 . PY17X_1030400 683 RIPYICK|DL 0.073 . PY17X_1030400 688 CKDLLNK|LH 0.053 . PY17X_1030400 696 HSLNCEK|KK 0.057 . PY17X_1030400 697 SLNCEKK|KK 0.092 . PY17X_1030400 698 LNCEKKK|KK 0.119 . PY17X_1030400 699 NCEKKKK|KE 0.087 . PY17X_1030400 700 CEKKKKK|EF 0.097 . PY17X_1030400 718 GYNIISK|KN 0.061 . PY17X_1030400 719 YNIISKK|NV 0.136 . PY17X_1030400 723 SKKNVIK|NS 0.059 . PY17X_1030400 731 SLIPYIK|KY 0.055 . PY17X_1030400 732 LIPYIKK|YI 0.107 . PY17X_1030400 751 DVHEYLR|YF 0.075 . PY17X_1030400 759 FLCSLEK|SS 0.064 . PY17X_1030400 770 SSIYIQK|MF 0.072 . PY17X_1030400 777 MFTGVTK|NV 0.077 . PY17X_1030400 791 CNNVSLK|YE 0.076 . PY17X_1030400 813 NLEEALK|NF 0.058 . PY17X_1030400 831 NGYYCEK|CR 0.058 . PY17X_1030400 833 YYCEKCR|KK 0.093 . PY17X_1030400 834 YCEKCRK|KK 0.070 . PY17X_1030400 835 CEKCRKK|KK 0.102 . PY17X_1030400 836 EKCRKKK|KA 0.488 . PY17X_1030400 837 KCRKKKK|AT 0.156 . PY17X_1030400 840 KKKKATK|QC 0.062 . PY17X_1030400 846 KQCVINK|LP 0.064 . PY17X_1030400 849 VINKLPR|VL 0.105 . PY17X_1030400 856 VLTIQIK|RF 0.057 . PY17X_1030400 857 LTIQIKR|FF 0.182 . PY17X_1030400 863 RFFMNSK|FN 0.070 . PY17X_1030400 868 SKFNIVK|NR 0.057 . PY17X_1030400 870 FNIVKNR|KH 0.092 . PY17X_1030400 871 NIVKNRK|HI 0.083 . PY17X_1030400 882 PLCLDMK|YY 0.058 . PY17X_1030400 892 NNYYLFK|NT 0.061 . PY17X_1030400 905 VIHLYEK|MM 0.060 . PY17X_1030400 911 KMMSNNK|SN 0.069 . PY17X_1030400 914 SNNKSNK|NN 0.091 . PY17X_1030400 924 DNFFNDK|KS 0.063 . PY17X_1030400 925 NFFNDKK|SK 0.128 . PY17X_1030400 927 FNDKKSK|IG 0.059 . PY17X_1030400 938 DYINQNK|IK 0.065 . PY17X_1030400 940 INQNKIK|EE 0.064 . PY17X_1030400 948 ENYNNVK|NE 0.057 . PY17X_1030400 963 DQNIQHK|YE 0.068 . PY17X_1030400 966 IQHKYEK|YN 0.077 . PY17X_1030400 970 YEKYNNK|DL 0.075 . PY17X_1030400 976 KDLNVLR|EI 0.116 . PY17X_1030400 986 NIFIQLK|NE 0.057 . PY17X_1030400 992 KNEIYIK|LQ 0.061 . PY17X_1030400 996 YIKLQNR|HP 0.071 . PY17X_1030400 1004 PPISSLK|NL 0.060 . PY17X_1030400 1010 KNLVIEK|RK 0.059 . PY17X_1030400 1011 NLVIEKR|KE 0.166 . PY17X_1030400 1012 LVIEKRK|EI 0.098 . PY17X_1030400 1015 EKRKEIK|KE 0.063 . PY17X_1030400 1016 KRKEIKK|EL 0.112 . PY17X_1030400 1020 IKKELNK|IK 0.056 . PY17X_1030400 1022 KELNKIK|YF 0.072 . PY17X_1030400 1025 NKIKYFK|FY 0.076 . PY17X_1030400 1028 KYFKFYK|GA 0.070 . PY17X_1030400 1033 YKGAILK|IS 0.061 . PY17X_1030400 1036 AILKISK|DI 0.065 . PY17X_1030400 1046 TLYYCIK|NS 0.075 . PY17X_1030400 1051 IKNSSEK|NK 0.071 . PY17X_1030400 1053 NSSEKNK|KI 0.091 . PY17X_1030400 1054 SSEKNKK|IN 0.095 . PY17X_1030400 1058 NKKINLK|TL 0.059 . PY17X_1030400 1063 LKTLVFK|YR 0.064 . PY17X_1030400 1065 TLVFKYR|LD 0.111 . PY17X_1030400 1071 RLDYYER|KQ 0.074 . PY17X_1030400 1072 LDYYERK|QK 0.094 . PY17X_1030400 1074 YYERKQK|ER 0.120 . PY17X_1030400 1076 ERKQKER|EN 0.120 . PY17X_1030400 1088 EINFLNK|KN 0.069 . PY17X_1030400 1089 INFLNKK|NS 0.080 . PY17X_1030400 1115 NTNHYEK|DN 0.076 . PY17X_1030400 1122 DNFLENK|GE 0.061 . PY17X_1030400 1125 LENKGEK|NL 0.062 . PY17X_1030400 1131 KNLNNNK|KF 0.061 . PY17X_1030400 1132 NLNNNKK|FY 0.153 . PY17X_1030400 1149 ELTGLIK|HI 0.071 . PY17X_1030400 1165 HYIALTK|SN 0.074 . PY17X_1030400 1184 NISYVNK|KD 0.060 . PY17X_1030400 1185 ISYVNKK|DI 0.128 . PY17X_1030400 1192 DILNCAK|NA 0.066 . PY17X_1030400 1219 YVDVLEK|KK 0.056 . PY17X_1030400 1220 VDVLEKK|KF 0.107 . PY17X_1030400 1221 DVLEKKK|FD 0.080 . PY17X_1030400 1231 NLPVFEK|RV 0.073 . PY17X_1030400 1232 LPVFEKR|VE 0.182 . PY17X_1030400 1236 EKRVEFR|ER 0.101 . PY17X_1030400 1238 RVEFRER|IT 0.110 . PY17X_1030400 1243 ERITMPK|KK 0.068 . PY17X_1030400 1244 RITMPKK|KF 0.076 . PY17X_1030400 1245 ITMPKKK|FI 0.263 . PY17X_1030400 1249 KKKFISK|SL 0.102 . PY17X_1030400 1256 SLCYAIR|G- 0.106 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India