Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1038100.fa Sequence name : PY17X_1038100 Sequence length : 1440 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.198 CoefTot : -0.035 ChDiff : -5 ZoneTo : 3 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.941 1.506 0.253 0.616 MesoH : -0.353 0.618 -0.201 0.273 MuHd_075 : 19.609 8.995 5.128 3.641 MuHd_095 : 2.573 3.096 1.221 1.159 MuHd_100 : 5.054 3.748 1.723 1.406 MuHd_105 : 10.975 9.825 4.192 2.524 Hmax_075 : -2.200 4.300 -1.937 2.880 Hmax_095 : -6.200 3.700 -3.273 2.540 Hmax_100 : -6.800 3.300 -3.827 1.780 Hmax_105 : 1.283 10.967 -0.642 3.827 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9901 0.0099 DFMC : 0.9918 0.0082
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1440 PY17X_1038100 MYLEKKKEEIYLAKAIYAYGINLNVHNPFLLLDNNSIFYSIGTNGVVHNIIDKSQRFILSDDNCYSIICLCISEDKQLLA 80 LGEISINKPFICIFTNKYKFIKKLILNISDNESKIMNISFSSKNKYLYCVTNGFTKSLFLCYDWFSGKLIFSKIFPFYEF 160 NKNCEIFLNNKNSSYIGLISTFVKNDLNNETNEDKLFDDEKELPDVGIDRCMGSGEVIHSDSRCDNNMNKANHQLGRNIF 240 LYHYTNESLTEIKIKNKKLDKINNTYTYCCWVNDGILLLINKENYLIFYNIKKKLLKIYKDHIENSQILKVTCLSNGFIL 320 YDNNYIYFYEESNNKVNNDGLNYLLKYYVHFSYNNLFNEYSLLSSCESFIYFIGQDGHIKRLDIKREKISVSNSNEKNVH 400 LGKFSKRGQNLEIGQKNGEKNGGKNGEKNDENNDEKNGEKIDEKIGEKIDEKIGEKYDENYEHLVKYSTKDEGRNIETVL 480 NNISSAKINDFDICMKCPLIILCYNDNTIKIINYKKKKLVISNSFNNEPLKLSIHCSGHLLLVSFTDRLRLFHILYNKLK 560 IKKELFLKNCSCCKFSNGGNLMAVSKISTIYIYKTYTYDILFVLKSHVNYITDIIWSHNDFTLFSIGKDGYLFEYSLYNN 640 GNKNIEIMHKDKQFLSIDLETIETSENVNNRLNNKNDMEQIKYDNEYKNNNNLKTNNVKSIYLSCNDKTIKQLCDSKIES 720 VLESEYEINKILLYKNIFLICSYYNGFFSRIRFYVLPLCGIYLEIPCHISSCVNLKLDCNKELLFSCSKNGEVYIFSIEQ 800 IENCILFPRNLASINNTPSEKVKEINGQNKKSCDDRKTEDQNKNENDNENNVNICTTITKLDNTITLNDKLDVRSEKMSI 880 SDLAKDKNCNYNNTKIIIIEDNDKNLNNNGKDKNEESQDINSDDTLDGNREINYSFAIYDLNNKSKYILDDVEKENNDIL 960 IDFCYVEKKNNELLDLEKKIKNLKNQMELEMKNKESIYKNMIKKLRKEKDLELKNLMKINKNIIKEKEKMENKCKESLFE 1040 LEEKHIYFVNQLNSQFYLTNKICEEKFLKIEEEFDLYKKNTTLEFLELKKEHEIKMNLLIQEKNDEIQKKDECLQKSEEK 1120 YEQMKKEKDQYIKEIENDVDEEILLLTKKYEEEIDNLKKDKYDLLGKFKLHEYIENELNEGINLEKDKFLKKCIMIKRME 1200 ENIESLKLDIKNLNDNIKSKDTEIDGKNKEIDNLNKKNNEFEKLKIVLSQKIKDLESTLSPKDSEIKVMRDKIDEMSKCF 1280 ENNHKKTINLQIEINEHKMKIKALHDDVLNYNKRIGNYEKIFKNLQDHIKECYLHLHDKKIFNSSFLNLYNKFHKINDVQ 1360 NYDTKNVFSEYIRQKEYLENMIQVLKDKLEKETEAYRIEKIKMMNENSLLLKEINDLKMDLNFLKSEFHDAKLKNRKTRF 1440 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ..............................................................................P. 1440 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1038100 5 --MYLEK|KK 0.062 . PY17X_1038100 6 -MYLEKK|KE 0.086 . PY17X_1038100 7 MYLEKKK|EE 0.075 . PY17X_1038100 14 EEIYLAK|AI 0.076 . PY17X_1038100 53 VHNIIDK|SQ 0.075 . PY17X_1038100 56 IIDKSQR|FI 0.091 . PY17X_1038100 76 LCISEDK|QL 0.061 . PY17X_1038100 88 GEISINK|PF 0.062 . PY17X_1038100 97 ICIFTNK|YK 0.068 . PY17X_1038100 99 IFTNKYK|FI 0.072 . PY17X_1038100 102 NKYKFIK|KL 0.067 . PY17X_1038100 103 KYKFIKK|LI 0.090 . PY17X_1038100 114 ISDNESK|IM 0.063 . PY17X_1038100 123 NISFSSK|NK 0.064 . PY17X_1038100 125 SFSSKNK|YL 0.100 . PY17X_1038100 136 VTNGFTK|SL 0.083 . PY17X_1038100 148 YDWFSGK|LI 0.066 . PY17X_1038100 153 GKLIFSK|IF 0.063 . PY17X_1038100 162 PFYEFNK|NC 0.067 . PY17X_1038100 171 EIFLNNK|NS 0.058 . PY17X_1038100 184 LISTFVK|ND 0.068 . PY17X_1038100 195 NETNEDK|LF 0.061 . PY17X_1038100 201 KLFDDEK|EL 0.067 . PY17X_1038100 210 PDVGIDR|CM 0.111 . PY17X_1038100 223 VIHSDSR|CD 0.070 . PY17X_1038100 230 CDNNMNK|AN 0.076 . PY17X_1038100 237 ANHQLGR|NI 0.112 . PY17X_1038100 253 ESLTEIK|IK 0.063 . PY17X_1038100 255 LTEIKIK|NK 0.059 . PY17X_1038100 257 EIKIKNK|KL 0.076 . PY17X_1038100 258 IKIKNKK|LD 0.082 . PY17X_1038100 261 KNKKLDK|IN 0.061 . PY17X_1038100 282 ILLLINK|EN 0.055 . PY17X_1038100 292 LIFYNIK|KK 0.053 . PY17X_1038100 293 IFYNIKK|KL 0.092 . PY17X_1038100 294 FYNIKKK|LL 0.107 . PY17X_1038100 297 IKKKLLK|IY 0.069 . PY17X_1038100 300 KLLKIYK|DH 0.062 . PY17X_1038100 310 ENSQILK|VT 0.064 . PY17X_1038100 335 YEESNNK|VN 0.061 . PY17X_1038100 346 GLNYLLK|YY 0.062 . PY17X_1038100 380 GQDGHIK|RL 0.066 . PY17X_1038100 381 QDGHIKR|LD 0.199 . PY17X_1038100 385 IKRLDIK|RE 0.060 . PY17X_1038100 386 KRLDIKR|EK 0.159 . PY17X_1038100 388 LDIKREK|IS 0.056 . PY17X_1038100 397 VSNSNEK|NV 0.084 . PY17X_1038100 403 KNVHLGK|FS 0.078 . PY17X_1038100 406 HLGKFSK|RG 0.063 . PY17X_1038100 407 LGKFSKR|GQ 0.204 . PY17X_1038100 416 NLEIGQK|NG 0.057 . PY17X_1038100 420 GQKNGEK|NG 0.065 . PY17X_1038100 424 GEKNGGK|NG 0.061 . PY17X_1038100 428 GGKNGEK|ND 0.058 . PY17X_1038100 436 DENNDEK|NG 0.065 . PY17X_1038100 440 DEKNGEK|ID 0.064 . PY17X_1038100 444 GEKIDEK|IG 0.065 . PY17X_1038100 448 DEKIGEK|ID 0.060 . PY17X_1038100 452 GEKIDEK|IG 0.060 . PY17X_1038100 456 DEKIGEK|YD 0.065 . PY17X_1038100 466 NYEHLVK|YS 0.061 . PY17X_1038100 470 LVKYSTK|DE 0.095 . PY17X_1038100 474 STKDEGR|NI 0.133 . PY17X_1038100 487 NNISSAK|IN 0.070 . PY17X_1038100 496 DFDICMK|CP 0.057 . PY17X_1038100 510 YNDNTIK|II 0.059 . PY17X_1038100 515 IKIINYK|KK 0.061 . PY17X_1038100 516 KIINYKK|KK 0.083 . PY17X_1038100 517 IINYKKK|KL 0.128 . PY17X_1038100 518 INYKKKK|LV 0.135 . PY17X_1038100 531 FNNEPLK|LS 0.064 . PY17X_1038100 548 LVSFTDR|LR 0.070 . PY17X_1038100 550 SFTDRLR|LF 0.068 . PY17X_1038100 558 FHILYNK|LK 0.058 . PY17X_1038100 560 ILYNKLK|IK 0.059 . PY17X_1038100 562 YNKLKIK|KE 0.056 . PY17X_1038100 563 NKLKIKK|EL 0.086 . PY17X_1038100 568 KKELFLK|NC 0.061 . PY17X_1038100 574 KNCSCCK|FS 0.072 . PY17X_1038100 586 NLMAVSK|IS 0.064 . PY17X_1038100 594 STIYIYK|TY 0.057 . PY17X_1038100 605 DILFVLK|SH 0.067 . PY17X_1038100 628 TLFSIGK|DG 0.067 . PY17X_1038100 643 LYNNGNK|NI 0.070 . PY17X_1038100 650 NIEIMHK|DK 0.061 . PY17X_1038100 652 EIMHKDK|QF 0.065 . PY17X_1038100 671 SENVNNR|LN 0.105 . PY17X_1038100 675 NNRLNNK|ND 0.062 . PY17X_1038100 682 NDMEQIK|YD 0.069 . PY17X_1038100 688 KYDNEYK|NN 0.057 . PY17X_1038100 694 KNNNNLK|TN 0.067 . PY17X_1038100 699 LKTNNVK|SI 0.076 . PY17X_1038100 708 YLSCNDK|TI 0.067 . PY17X_1038100 711 CNDKTIK|QL 0.068 . PY17X_1038100 717 KQLCDSK|IE 0.059 . PY17X_1038100 730 SEYEINK|IL 0.054 . PY17X_1038100 735 NKILLYK|NI 0.064 . PY17X_1038100 750 YNGFFSR|IR 0.104 . PY17X_1038100 752 GFFSRIR|FY 0.081 . PY17X_1038100 776 SSCVNLK|LD 0.068 . PY17X_1038100 781 LKLDCNK|EL 0.055 . PY17X_1038100 789 LLFSCSK|NG 0.060 . PY17X_1038100 809 NCILFPR|NL 0.092 . PY17X_1038100 821 NNTPSEK|VK 0.062 . PY17X_1038100 823 TPSEKVK|EI 0.099 . PY17X_1038100 830 EINGQNK|KS 0.076 . PY17X_1038100 831 INGQNKK|SC 0.145 . PY17X_1038100 836 KKSCDDR|KT 0.171 . PY17X_1038100 837 KSCDDRK|TE 0.088 . PY17X_1038100 843 KTEDQNK|NE 0.066 . PY17X_1038100 860 ICTTITK|LD 0.058 . PY17X_1038100 870 TITLNDK|LD 0.061 . PY17X_1038100 874 NDKLDVR|SE 0.097 . PY17X_1038100 877 LDVRSEK|MS 0.115 . PY17X_1038100 885 SISDLAK|DK 0.082 . PY17X_1038100 887 SDLAKDK|NC 0.061 . PY17X_1038100 895 CNYNNTK|II 0.068 . PY17X_1038100 904 IIEDNDK|NL 0.061 . PY17X_1038100 911 NLNNNGK|DK 0.076 . PY17X_1038100 913 NNNGKDK|NE 0.073 . PY17X_1038100 930 DTLDGNR|EI 0.071 . PY17X_1038100 944 IYDLNNK|SK 0.062 . PY17X_1038100 946 DLNNKSK|YI 0.085 . PY17X_1038100 954 ILDDVEK|EN 0.068 . PY17X_1038100 968 DFCYVEK|KN 0.061 . PY17X_1038100 969 FCYVEKK|NN 0.083 . PY17X_1038100 978 ELLDLEK|KI 0.058 . PY17X_1038100 979 LLDLEKK|IK 0.080 . PY17X_1038100 981 DLEKKIK|NL 0.066 . PY17X_1038100 984 KKIKNLK|NQ 0.059 . PY17X_1038100 992 QMELEMK|NK 0.066 . PY17X_1038100 994 ELEMKNK|ES 0.064 . PY17X_1038100 999 NKESIYK|NM 0.067 . PY17X_1038100 1003 IYKNMIK|KL 0.067 . PY17X_1038100 1004 YKNMIKK|LR 0.088 . PY17X_1038100 1006 NMIKKLR|KE 0.087 . PY17X_1038100 1007 MIKKLRK|EK 0.090 . PY17X_1038100 1009 KKLRKEK|DL 0.189 . PY17X_1038100 1014 EKDLELK|NL 0.064 . PY17X_1038100 1018 ELKNLMK|IN 0.063 . PY17X_1038100 1021 NLMKINK|NI 0.068 . PY17X_1038100 1025 INKNIIK|EK 0.074 . PY17X_1038100 1027 KNIIKEK|EK 0.067 . PY17X_1038100 1029 IIKEKEK|ME 0.065 . PY17X_1038100 1033 KEKMENK|CK 0.061 . PY17X_1038100 1035 KMENKCK|ES 0.065 . PY17X_1038100 1044 LFELEEK|HI 0.063 . PY17X_1038100 1061 QFYLTNK|IC 0.061 . PY17X_1038100 1066 NKICEEK|FL 0.070 . PY17X_1038100 1069 CEEKFLK|IE 0.056 . PY17X_1038100 1078 EEFDLYK|KN 0.061 . PY17X_1038100 1079 EFDLYKK|NT 0.071 . PY17X_1038100 1089 LEFLELK|KE 0.058 . PY17X_1038100 1090 EFLELKK|EH 0.077 . PY17X_1038100 1095 KKEHEIK|MN 0.067 . PY17X_1038100 1103 NLLIQEK|ND 0.060 . PY17X_1038100 1109 KNDEIQK|KD 0.059 . PY17X_1038100 1110 NDEIQKK|DE 0.126 . PY17X_1038100 1116 KDECLQK|SE 0.116 . PY17X_1038100 1120 LQKSEEK|YE 0.059 . PY17X_1038100 1125 EKYEQMK|KE 0.062 . PY17X_1038100 1126 KYEQMKK|EK 0.121 . PY17X_1038100 1128 EQMKKEK|DQ 0.082 . PY17X_1038100 1133 EKDQYIK|EI 0.068 . PY17X_1038100 1148 EILLLTK|KY 0.058 . PY17X_1038100 1149 ILLLTKK|YE 0.094 . PY17X_1038100 1158 EEIDNLK|KD 0.053 . PY17X_1038100 1159 EIDNLKK|DK 0.112 . PY17X_1038100 1161 DNLKKDK|YD 0.062 . PY17X_1038100 1167 KYDLLGK|FK 0.055 . PY17X_1038100 1169 DLLGKFK|LH 0.066 . PY17X_1038100 1186 EGINLEK|DK 0.064 . PY17X_1038100 1188 INLEKDK|FL 0.084 . PY17X_1038100 1191 EKDKFLK|KC 0.066 . PY17X_1038100 1192 KDKFLKK|CI 0.127 . PY17X_1038100 1197 KKCIMIK|RM 0.068 . PY17X_1038100 1198 KCIMIKR|ME 0.211 . PY17X_1038100 1207 ENIESLK|LD 0.059 . PY17X_1038100 1211 SLKLDIK|NL 0.065 . PY17X_1038100 1218 NLNDNIK|SK 0.112 . PY17X_1038100 1220 NDNIKSK|DT 0.102 . PY17X_1038100 1227 DTEIDGK|NK 0.059 . PY17X_1038100 1229 EIDGKNK|EI 0.061 . PY17X_1038100 1236 EIDNLNK|KN 0.061 . PY17X_1038100 1237 IDNLNKK|NN 0.086 . PY17X_1038100 1243 KNNEFEK|LK 0.063 . PY17X_1038100 1245 NEFEKLK|IV 0.063 . PY17X_1038100 1251 KIVLSQK|IK 0.058 . PY17X_1038100 1253 VLSQKIK|DL 0.087 . PY17X_1038100 1262 ESTLSPK|DS 0.075 . PY17X_1038100 1267 PKDSEIK|VM 0.061 . PY17X_1038100 1270 SEIKVMR|DK 0.138 . PY17X_1038100 1272 IKVMRDK|ID 0.065 . PY17X_1038100 1278 KIDEMSK|CF 0.060 . PY17X_1038100 1285 CFENNHK|KT 0.061 . PY17X_1038100 1286 FENNHKK|TI 0.113 . PY17X_1038100 1298 IEINEHK|MK 0.072 . PY17X_1038100 1300 INEHKMK|IK 0.072 . PY17X_1038100 1302 EHKMKIK|AL 0.077 . PY17X_1038100 1313 DVLNYNK|RI 0.067 . PY17X_1038100 1314 VLNYNKR|IG 0.124 . PY17X_1038100 1320 RIGNYEK|IF 0.065 . PY17X_1038100 1323 NYEKIFK|NL 0.063 . PY17X_1038100 1330 NLQDHIK|EC 0.070 . PY17X_1038100 1339 YLHLHDK|KI 0.067 . PY17X_1038100 1340 LHLHDKK|IF 0.086 . PY17X_1038100 1352 FLNLYNK|FH 0.062 . PY17X_1038100 1355 LYNKFHK|IN 0.077 . PY17X_1038100 1365 VQNYDTK|NV 0.075 . PY17X_1038100 1373 VFSEYIR|QK 0.103 . PY17X_1038100 1375 SEYIRQK|EY 0.067 . PY17X_1038100 1386 NMIQVLK|DK 0.065 . PY17X_1038100 1388 IQVLKDK|LE 0.059 . PY17X_1038100 1391 LKDKLEK|ET 0.067 . PY17X_1038100 1397 KETEAYR|IE 0.071 . PY17X_1038100 1400 EAYRIEK|IK 0.138 . PY17X_1038100 1402 YRIEKIK|MM 0.067 . PY17X_1038100 1412 ENSLLLK|EI 0.072 . PY17X_1038100 1418 KEINDLK|MD 0.058 . PY17X_1038100 1425 MDLNFLK|SE 0.070 . PY17X_1038100 1432 SEFHDAK|LK 0.065 . PY17X_1038100 1434 FHDAKLK|NR 0.054 . PY17X_1038100 1436 DAKLKNR|KT 0.091 . PY17X_1038100 1437 AKLKNRK|TR 0.076 . PY17X_1038100 1439 LKNRKTR|F- 0.536 *ProP* ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India