Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1138400.fa Sequence name : PY17X_1138400 Sequence length : 1149 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.942 CoefTot : -2.416 ChDiff : -6 ZoneTo : 60 KR : 7 DE : 1 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.671 1.676 0.239 0.624 MesoH : -0.291 0.499 -0.308 0.300 MuHd_075 : 20.888 21.855 8.160 5.546 MuHd_095 : 32.504 27.745 11.342 8.430 MuHd_100 : 31.224 25.435 9.961 8.040 MuHd_105 : 31.561 33.964 11.886 8.690 Hmax_075 : 8.167 22.900 6.710 2.500 Hmax_095 : 17.700 23.600 6.223 7.170 Hmax_100 : 16.900 25.000 5.214 7.140 Hmax_105 : 16.275 23.537 5.677 7.044 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.4389 0.5611 DFMC : 0.4045 0.5955 This protein is probably imported in mitochondria. f(Ser) = 0.0667 f(Arg) = 0.0167 CMi = 0.71429 CMi is the Chloroplast/Mitochondria Index It has been proposed by Von Heijne et al (Eur J Biochem,1989, 180: 535-545)
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1149 PY17X_1138400 MKLMKVLGYINIITNCVNGILCKGDKKRYSIFTNNYIYSISTLNNYSFAATMNKMPAWVNEKCPEHKSYDIVEKRYNENL 80 NLTYTVYEHKKAKTQVIALGSNDPLDAEQAFGFYVKTLTHSDKGIPHILEHTVLSGSKNFNYKDSMGLLEKGTLNTHLNA 160 YTFNDRTIYMAGSMNNRDFFNIMAVYMDSVFQPNVLENKFIFQTEGWTYEVEKLKEEEKNLDIPKIKDYKVSFNGIVYNE 240 MKGAFSNPLQDLYYEVMRNMFPDNVHSNISGGDPKEIPNLSYEEFKEFYYKNYNPKKIKVFFFSKNNPTELLNFVDNYLC 320 QLDFTKYRDDAVEHVNYQEYRKGPFYIKKKFADHSEEKENLASVSWLLNPKKHKNSDADLSLESPTDYFALLIINNLLTH 400 TSESVLYKALIESGLGNSIVDRGLNDSLVQYVFSIGLKGIKEKNEKNISLDKVHYEVEKIVLEALQKVVKEGFNKSAVEA 480 AINNIEFVLKEANLKISKSIDFVFEMASRLNYGKDPLLIFEFEKHLNVVKDKIKNEPKYLEKYVEKHLLNNDHRVVILLE 560 GDENYGAEQEKLEKDMLKKRIESFTEKEKENIITDFENLTKYKNTEESPEHLDKFPIISISDLNEKTLEIPVNPFFTNLN 640 NENNMENYNKTKDNQTLIKENMDRFINKYILNKDGNYTNDSKNADVPMLIYEIPTSGILYLQFIFSLDNLTLEELSYLNL 720 FKSLILENKTNKRSSEEFVILREKNIGNMMTNVALLSTSDRLNVTDKYNAKGFFNFEMHMLSHKCNDALEIALEALKESD 800 FSNKKKVIEILKRKINGMKTTFASKGHSILIKYVKSRINSKYYAYDLIHGYDNYLKLQEQLKLAETNYESLEAILNRIRK 880 KIFKRNNLIMNVTVDPGTIDQLFAKSKNSFNNLLSYFDENESYCSKDDSFNKVVGWNKEIQDKKLLEGEEVKKELLVVPT 960 FVNSVSMSGVLFNKGEYLDPSFTVIVAALKNSYLWETVRGLNGAYGVFADIEYDGTVVFLSARDPNLEKTLQTFREAAQG 1040 LRKMADVMTKNDLLRYIINAIGTIDRPRRGVELSKLSFSRIISNETEQDRIEFRNRVMNTKKEDFYKFADLLEKKVKEFE 1120 KNVVIITSKEKANEYINNVDKDFKKILIE 1200 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ............................P................................................... 1120 ............................. 1200 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1138400 2 -----MK|LM 0.058 . PY17X_1138400 5 --MKLMK|VL 0.071 . PY17X_1138400 23 VNGILCK|GD 0.060 . PY17X_1138400 26 ILCKGDK|KR 0.059 . PY17X_1138400 27 LCKGDKK|RY 0.082 . PY17X_1138400 28 CKGDKKR|YS 0.239 . PY17X_1138400 54 FAATMNK|MP 0.060 . PY17X_1138400 62 PAWVNEK|CP 0.059 . PY17X_1138400 67 EKCPEHK|SY 0.107 . PY17X_1138400 74 SYDIVEK|RY 0.065 . PY17X_1138400 75 YDIVEKR|YN 0.198 . PY17X_1138400 90 YTVYEHK|KA 0.068 . PY17X_1138400 91 TVYEHKK|AK 0.135 . PY17X_1138400 93 YEHKKAK|TQ 0.079 . PY17X_1138400 116 AFGFYVK|TL 0.067 . PY17X_1138400 123 TLTHSDK|GI 0.097 . PY17X_1138400 138 TVLSGSK|NF 0.059 . PY17X_1138400 143 SKNFNYK|DS 0.089 . PY17X_1138400 151 SMGLLEK|GT 0.057 . PY17X_1138400 166 AYTFNDR|TI 0.084 . PY17X_1138400 177 AGSMNNR|DF 0.122 . PY17X_1138400 199 PNVLENK|FI 0.082 . PY17X_1138400 213 WTYEVEK|LK 0.064 . PY17X_1138400 215 YEVEKLK|EE 0.068 . PY17X_1138400 219 KLKEEEK|NL 0.057 . PY17X_1138400 225 KNLDIPK|IK 0.062 . PY17X_1138400 227 LDIPKIK|DY 0.089 . PY17X_1138400 230 PKIKDYK|VS 0.062 . PY17X_1138400 242 IVYNEMK|GA 0.077 . PY17X_1138400 258 LYYEVMR|NM 0.084 . PY17X_1138400 275 ISGGDPK|EI 0.061 . PY17X_1138400 286 LSYEEFK|EF 0.065 . PY17X_1138400 291 FKEFYYK|NY 0.063 . PY17X_1138400 296 YKNYNPK|KI 0.073 . PY17X_1138400 297 KNYNPKK|IK 0.085 . PY17X_1138400 299 YNPKKIK|VF 0.062 . PY17X_1138400 305 KVFFFSK|NN 0.063 . PY17X_1138400 326 CQLDFTK|YR 0.070 . PY17X_1138400 328 LDFTKYR|DD 0.102 . PY17X_1138400 341 VNYQEYR|KG 0.078 . PY17X_1138400 342 NYQEYRK|GP 0.080 . PY17X_1138400 348 KGPFYIK|KK 0.057 . PY17X_1138400 349 GPFYIKK|KF 0.100 . PY17X_1138400 350 PFYIKKK|FA 0.204 . PY17X_1138400 358 ADHSEEK|EN 0.065 . PY17X_1138400 371 SWLLNPK|KH 0.056 . PY17X_1138400 372 WLLNPKK|HK 0.083 . PY17X_1138400 374 LNPKKHK|NS 0.074 . PY17X_1138400 408 SESVLYK|AL 0.090 . PY17X_1138400 422 GNSIVDR|GL 0.190 . PY17X_1138400 438 VFSIGLK|GI 0.062 . PY17X_1138400 441 IGLKGIK|EK 0.057 . PY17X_1138400 443 LKGIKEK|NE 0.063 . PY17X_1138400 446 IKEKNEK|NI 0.065 . PY17X_1138400 452 KNISLDK|VH 0.062 . PY17X_1138400 459 VHYEVEK|IV 0.075 . PY17X_1138400 467 VLEALQK|VV 0.069 . PY17X_1138400 470 ALQKVVK|EG 0.061 . PY17X_1138400 475 VKEGFNK|SA 0.080 . PY17X_1138400 490 NIEFVLK|EA 0.065 . PY17X_1138400 495 LKEANLK|IS 0.063 . PY17X_1138400 498 ANLKISK|SI 0.085 . PY17X_1138400 509 VFEMASR|LN 0.071 . PY17X_1138400 514 SRLNYGK|DP 0.067 . PY17X_1138400 524 LIFEFEK|HL 0.069 . PY17X_1138400 530 KHLNVVK|DK 0.073 . PY17X_1138400 532 LNVVKDK|IK 0.063 . PY17X_1138400 534 VVKDKIK|NE 0.059 . PY17X_1138400 538 KIKNEPK|YL 0.080 . PY17X_1138400 542 EPKYLEK|YV 0.094 . PY17X_1138400 546 LEKYVEK|HL 0.066 . PY17X_1138400 554 LLNNDHR|VV 0.123 . PY17X_1138400 571 YGAEQEK|LE 0.063 . PY17X_1138400 574 EQEKLEK|DM 0.061 . PY17X_1138400 578 LEKDMLK|KR 0.062 . PY17X_1138400 579 EKDMLKK|RI 0.090 . PY17X_1138400 580 KDMLKKR|IE 0.194 . PY17X_1138400 587 IESFTEK|EK 0.082 . PY17X_1138400 589 SFTEKEK|EN 0.058 . PY17X_1138400 601 DFENLTK|YK 0.065 . PY17X_1138400 603 ENLTKYK|NT 0.074 . PY17X_1138400 614 SPEHLDK|FP 0.075 . PY17X_1138400 626 ISDLNEK|TL 0.059 . PY17X_1138400 650 NMENYNK|TK 0.062 . PY17X_1138400 652 ENYNKTK|DN 0.081 . PY17X_1138400 659 DNQTLIK|EN 0.064 . PY17X_1138400 664 IKENMDR|FI 0.123 . PY17X_1138400 668 MDRFINK|YI 0.083 . PY17X_1138400 673 NKYILNK|DG 0.064 . PY17X_1138400 682 NYTNDSK|NA 0.059 . PY17X_1138400 722 SYLNLFK|SL 0.079 . PY17X_1138400 729 SLILENK|TN 0.059 . PY17X_1138400 732 LENKTNK|RS 0.068 . PY17X_1138400 733 ENKTNKR|SS 0.270 . PY17X_1138400 742 EEFVILR|EK 0.085 . PY17X_1138400 744 FVILREK|NI 0.067 . PY17X_1138400 761 LLSTSDR|LN 0.083 . PY17X_1138400 767 RLNVTDK|YN 0.097 . PY17X_1138400 771 TDKYNAK|GF 0.084 . PY17X_1138400 784 MHMLSHK|CN 0.077 . PY17X_1138400 797 IALEALK|ES 0.054 . PY17X_1138400 804 ESDFSNK|KK 0.058 . PY17X_1138400 805 SDFSNKK|KV 0.120 . PY17X_1138400 806 DFSNKKK|VI 0.145 . PY17X_1138400 812 KVIEILK|RK 0.060 . PY17X_1138400 813 VIEILKR|KI 0.176 . PY17X_1138400 814 IEILKRK|IN 0.095 . PY17X_1138400 819 RKINGMK|TT 0.074 . PY17X_1138400 825 KTTFASK|GH 0.061 . PY17X_1138400 832 GHSILIK|YV 0.107 . PY17X_1138400 835 ILIKYVK|SR 0.071 . PY17X_1138400 837 IKYVKSR|IN 0.128 . PY17X_1138400 841 KSRINSK|YY 0.069 . PY17X_1138400 856 GYDNYLK|LQ 0.057 . PY17X_1138400 862 KLQEQLK|LA 0.073 . PY17X_1138400 877 LEAILNR|IR 0.093 . PY17X_1138400 879 AILNRIR|KK 0.068 . PY17X_1138400 880 ILNRIRK|KI 0.258 . PY17X_1138400 881 LNRIRKK|IF 0.111 . PY17X_1138400 884 IRKKIFK|RN 0.069 . PY17X_1138400 885 RKKIFKR|NN 0.181 . PY17X_1138400 905 IDQLFAK|SK 0.083 . PY17X_1138400 907 QLFAKSK|NS 0.070 . PY17X_1138400 926 NESYCSK|DD 0.071 . PY17X_1138400 932 KDDSFNK|VV 0.080 . PY17X_1138400 938 KVVGWNK|EI 0.062 . PY17X_1138400 943 NKEIQDK|KL 0.070 . PY17X_1138400 944 KEIQDKK|LL 0.119 . PY17X_1138400 952 LEGEEVK|KE 0.058 . PY17X_1138400 953 EGEEVKK|EL 0.086 . PY17X_1138400 974 SGVLFNK|GE 0.059 . PY17X_1138400 990 VIVAALK|NS 0.056 . PY17X_1138400 999 YLWETVR|GL 0.095 . PY17X_1138400 1023 VVFLSAR|DP 0.081 . PY17X_1138400 1029 RDPNLEK|TL 0.059 . PY17X_1138400 1035 KTLQTFR|EA 0.103 . PY17X_1138400 1042 EAAQGLR|KM 0.075 . PY17X_1138400 1043 AAQGLRK|MA 0.097 . PY17X_1138400 1050 MADVMTK|ND 0.053 . PY17X_1138400 1055 TKNDLLR|YI 0.175 . PY17X_1138400 1066 AIGTIDR|PR 0.085 . PY17X_1138400 1068 GTIDRPR|RG 0.067 . PY17X_1138400 1069 TIDRPRR|GV 0.679 *ProP* PY17X_1138400 1075 RGVELSK|LS 0.057 . PY17X_1138400 1080 SKLSFSR|II 0.121 . PY17X_1138400 1090 NETEQDR|IE 0.077 . PY17X_1138400 1094 QDRIEFR|NR 0.079 . PY17X_1138400 1096 RIEFRNR|VM 0.088 . PY17X_1138400 1101 NRVMNTK|KE 0.063 . PY17X_1138400 1102 RVMNTKK|ED 0.103 . PY17X_1138400 1107 KKEDFYK|FA 0.091 . PY17X_1138400 1114 FADLLEK|KV 0.068 . PY17X_1138400 1115 ADLLEKK|VK 0.076 . PY17X_1138400 1117 LLEKKVK|EF 0.077 . PY17X_1138400 1121 KVKEFEK|NV 0.076 . PY17X_1138400 1129 VVIITSK|EK 0.055 . PY17X_1138400 1131 IITSKEK|AN 0.065 . PY17X_1138400 1141 YINNVDK|DF 0.083 . PY17X_1138400 1144 NVDKDFK|KI 0.060 . PY17X_1138400 1145 VDKDFKK|IL 0.108 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India