Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1220200.fa Sequence name : PY17X_1220200 Sequence length : 873 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.738 CoefTot : -0.512 ChDiff : -5 ZoneTo : 18 KR : 3 DE : 0 CleavSite : 19 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.294 1.712 0.299 0.651 MesoH : -0.077 0.501 -0.236 0.324 MuHd_075 : 6.165 1.372 1.654 1.552 MuHd_095 : 30.817 22.258 8.909 7.592 MuHd_100 : 35.772 27.220 9.852 8.973 MuHd_105 : 37.215 29.069 10.086 9.276 Hmax_075 : -0.438 2.200 -1.991 1.680 Hmax_095 : 10.400 12.200 0.861 4.200 Hmax_100 : 12.900 15.800 1.407 5.580 Hmax_105 : 14.263 15.800 1.407 5.580 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.7063 0.2937 DFMC : 0.8576 0.1424
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 873 PY17X_1220200 MSSNTNAIRKIPPFMNKLEDIYNICYGGLNKIEKCQFGKAVSRRINGEKIDMYQLYIIHYQLCNKEKLYKISYVQENMNI 80 SNSFFDKEYKMYMSDDGEIGCLFNNNDNKLMINLFKNDGNKGSFFFTSINNVSVNDIHKKFFMYESFCSFNSNNTLLLYS 160 AESEDIKLKKEGTIFQKSDLDALKKLNNGVYTETFGEQYNYSFFYLYLYNLIDNTVKYITVKDITSCFYNPKFIDETSFV 240 CLSYRTVPYRLGIYAFNTRQNDLLLCTLNDFDFDIAVDGDNNDIKDSDAIGNSGNSGKSKKNHVRCSYIKLSCKNFKHIA 320 SPIIIKDKDKDQVYVACLVVFHKNDESKQHISEYNLVLIKLEKDETKKNKNKKANKDVSMEEEKSLIHYENNDENFNECN 400 NISGSKVEDGRTDNIHGNNNNINDKNNDDACNYKKVETYILVKEGEYTPYFRGIYTNEIKGCCYPYIFLNTILYCNKIII 480 AVHMFTKNIYRVLINDIYNENDPGTSIEILCMKENNLLISIRNMLLNDILMYCIFNEQNIKGDFIYLTNLKSYNIDFSTY 560 SNIEKKSDFIYSNINDNSKNLFKILSEIETSVFENKHPYIRRKKPSYNLLYQNEQEYLNDIKDKGISLSNFNLFNKNNLR 640 NLILYIHGGPYSLTYNEYRNIYIFFAACGFDVLCVNYIGSLTYTDKPNILNGFVNTIEINDIMAVFQNFSKHFGDYENVY 720 LYGGSYGGFASCSLLTKSSIFKSGCIINGVYEWILSAYSSDVPDFFVNLTVNKNTEYDCIFDKHDYAMSYEMSPLNYAQN 800 IKTPVLIICSKNDMRVTYHNSIALYNRLRALKKKTKLFLFDDANHSIDNYHYDETILMNTILWFYDYDTKKKK 880 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ......................................................................... 880 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1220200 9 SNTNAIR|KI 0.084 . PY17X_1220200 10 NTNAIRK|IP 0.071 . PY17X_1220200 17 IPPFMNK|LE 0.061 . PY17X_1220200 31 CYGGLNK|IE 0.052 . PY17X_1220200 34 GLNKIEK|CQ 0.069 . PY17X_1220200 39 EKCQFGK|AV 0.096 . PY17X_1220200 43 FGKAVSR|RI 0.087 . PY17X_1220200 44 GKAVSRR|IN 0.369 . PY17X_1220200 49 RRINGEK|ID 0.069 . PY17X_1220200 65 HYQLCNK|EK 0.055 . PY17X_1220200 67 QLCNKEK|LY 0.072 . PY17X_1220200 70 NKEKLYK|IS 0.073 . PY17X_1220200 87 SNSFFDK|EY 0.078 . PY17X_1220200 90 FFDKEYK|MY 0.059 . PY17X_1220200 109 FNNNDNK|LM 0.061 . PY17X_1220200 116 LMINLFK|ND 0.072 . PY17X_1220200 121 FKNDGNK|GS 0.062 . PY17X_1220200 139 SVNDIHK|KF 0.067 . PY17X_1220200 140 VNDIHKK|FF 0.113 . PY17X_1220200 167 AESEDIK|LK 0.061 . PY17X_1220200 169 SEDIKLK|KE 0.070 . PY17X_1220200 170 EDIKLKK|EG 0.097 . PY17X_1220200 177 EGTIFQK|SD 0.076 . PY17X_1220200 184 SDLDALK|KL 0.067 . PY17X_1220200 185 DLDALKK|LN 0.083 . PY17X_1220200 217 LIDNTVK|YI 0.068 . PY17X_1220200 222 VKYITVK|DI 0.076 . PY17X_1220200 232 SCFYNPK|FI 0.071 . PY17X_1220200 245 FVCLSYR|TV 0.095 . PY17X_1220200 250 YRTVPYR|LG 0.097 . PY17X_1220200 259 IYAFNTR|QN 0.090 . PY17X_1220200 285 GDNNDIK|DS 0.114 . PY17X_1220200 298 NSGNSGK|SK 0.095 . PY17X_1220200 300 GNSGKSK|KN 0.078 . PY17X_1220200 301 NSGKSKK|NH 0.087 . PY17X_1220200 305 SKKNHVR|CS 0.124 . PY17X_1220200 310 VRCSYIK|LS 0.069 . PY17X_1220200 314 YIKLSCK|NF 0.059 . PY17X_1220200 317 LSCKNFK|HI 0.069 . PY17X_1220200 326 ASPIIIK|DK 0.071 . PY17X_1220200 328 PIIIKDK|DK 0.087 . PY17X_1220200 330 IIKDKDK|DQ 0.068 . PY17X_1220200 343 CLVVFHK|ND 0.071 . PY17X_1220200 348 HKNDESK|QH 0.071 . PY17X_1220200 360 YNLVLIK|LE 0.053 . PY17X_1220200 363 VLIKLEK|DE 0.066 . PY17X_1220200 367 LEKDETK|KN 0.061 . PY17X_1220200 368 EKDETKK|NK 0.079 . PY17X_1220200 370 DETKKNK|NK 0.066 . PY17X_1220200 372 TKKNKNK|KA 0.089 . PY17X_1220200 373 KKNKNKK|AN 0.164 . PY17X_1220200 376 KNKKANK|DV 0.139 . PY17X_1220200 384 VSMEEEK|SL 0.088 . PY17X_1220200 406 NNISGSK|VE 0.056 . PY17X_1220200 411 SKVEDGR|TD 0.085 . PY17X_1220200 425 NNNINDK|NN 0.070 . PY17X_1220200 434 DDACNYK|KV 0.086 . PY17X_1220200 435 DACNYKK|VE 0.083 . PY17X_1220200 443 ETYILVK|EG 0.053 . PY17X_1220200 452 EYTPYFR|GI 0.095 . PY17X_1220200 460 IYTNEIK|GC 0.054 . PY17X_1220200 477 TILYCNK|II 0.066 . PY17X_1220200 487 AVHMFTK|NI 0.076 . PY17X_1220200 491 FTKNIYR|VL 0.075 . PY17X_1220200 513 IEILCMK|EN 0.058 . PY17X_1220200 522 NLLISIR|NM 0.067 . PY17X_1220200 541 FNEQNIK|GD 0.065 . PY17X_1220200 551 IYLTNLK|SY 0.067 . PY17X_1220200 565 TYSNIEK|KS 0.070 . PY17X_1220200 566 YSNIEKK|SD 0.151 . PY17X_1220200 579 NINDNSK|NL 0.072 . PY17X_1220200 583 NSKNLFK|IL 0.091 . PY17X_1220200 596 TSVFENK|HP 0.065 . PY17X_1220200 601 NKHPYIR|RK 0.084 . PY17X_1220200 602 KHPYIRR|KK 0.096 . PY17X_1220200 603 HPYIRRK|KP 0.099 . PY17X_1220200 604 PYIRRKK|PS 0.221 . PY17X_1220200 622 EYLNDIK|DK 0.076 . PY17X_1220200 624 LNDIKDK|GI 0.089 . PY17X_1220200 636 NFNLFNK|NN 0.059 . PY17X_1220200 640 FNKNNLR|NL 0.089 . PY17X_1220200 659 LTYNEYR|NI 0.098 . PY17X_1220200 686 SLTYTDK|PN 0.062 . PY17X_1220200 711 VFQNFSK|HF 0.080 . PY17X_1220200 737 SCSLLTK|SS 0.081 . PY17X_1220200 742 TKSSIFK|SG 0.099 . PY17X_1220200 773 VNLTVNK|NT 0.058 . PY17X_1220200 783 YDCIFDK|HD 0.063 . PY17X_1220200 802 NYAQNIK|TP 0.056 . PY17X_1220200 811 VLIICSK|ND 0.059 . PY17X_1220200 815 CSKNDMR|VT 0.079 . PY17X_1220200 827 SIALYNR|LR 0.074 . PY17X_1220200 829 ALYNRLR|AL 0.096 . PY17X_1220200 832 NRLRALK|KK 0.101 . PY17X_1220200 833 RLRALKK|KT 0.102 . PY17X_1220200 834 LRALKKK|TK 0.110 . PY17X_1220200 836 ALKKKTK|LF 0.058 . PY17X_1220200 870 FYDYDTK|KK 0.053 . PY17X_1220200 871 YDYDTKK|KK 0.092 . PY17X_1220200 872 DYDTKKK|K- 0.087 . PY17X_1220200 873 YDTKKKK|-- 0.113 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India