Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1225900.fa Sequence name : PY17X_1225900 Sequence length : 1163 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.691 CoefTot : -0.384 ChDiff : 78 ZoneTo : 12 KR : 3 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.094 1.688 0.038 0.571 MesoH : -0.244 0.457 -0.327 0.284 MuHd_075 : 13.456 10.167 1.624 4.269 MuHd_095 : 28.196 23.800 9.704 6.096 MuHd_100 : 27.238 23.917 9.238 5.529 MuHd_105 : 22.648 19.300 6.701 4.282 Hmax_075 : 0.300 6.600 -1.828 3.170 Hmax_095 : 3.200 13.000 0.382 4.060 Hmax_100 : 2.900 12.100 0.091 3.500 Hmax_105 : 4.200 12.600 0.358 3.060 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.7695 0.2305 DFMC : 0.9179 0.0821
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1163 PY17X_1225900 MKFRNYIFGRITDSYHNVEKIKNIFEFRKSTKLVKDLSLIKKATNSYKINIEENSDIIKNDVHTFLRNNYIYFENNVEEE 80 LIFINNYLYFEIITDKYIMICRKKIKRKFKTNLNYFYQNNKSINDLKKEKVISNLNSEIVGIFPSIFNIKFLKIYKNYLF 160 TFIVEQNNYPLNLCYSYKGTIYVNDKNLYNIDSDYVLKDICNECVVKNNLKKKINIYCNQNNLRKYRILTINNKNNNKII 240 GENCFGNNAIDTCRQYENDINKNCIYDGNYKKYEQSEEGLYRFRFPMIQYCNYLKYGIQNIEYIKLKNKIYFLSSEINEQ 320 YRCSKLFLNCSFFDKILIYEEKNQEYFLNLYKSKDQKIIFLLSGSHLHNKLFLINVDGKKKKNMNCFIDLVKINSQILQG 400 KCFLEHFFNHIIFILKGKNNTTHIFFMECKNLNYLIQKKKNKTQKFEKIKKLKKIGNLSKDGLYIHEEESKKCRIPLYSV 480 FLDKIEINVDKYIKKLVTLDDCIIQDFDMTKYGLVLCLYRNFLKPFVFIIYLFRKNAKLCYATSCSKDMAIQKGGNKNRK 560 EIIVHKIKMIHLPIEKGSIQAGMNNNFYNNFLNIHISNTFINNIRLVINLRQCIIALPKNIHKNREQYNSYFKAKNNSFM 640 YDIELDTIFQKNKNFDIKDIFINNSDGEQIPITLIYKIKDNDNIFFCENEKKEKYATFFEKINGNGSKLCLFSHFSKLCL 720 FSNLGKNDLPLFINPSKTIINAYPFYGELNICNYTDEYYFYLLNNFVIAYFHLTGSGGFNKKVEKFKGKGYLKIKALEDL 800 TNCINFLKYKNISNTNNMYMYFYSNSGLLGGYILNNIKKIVKNIIFVNPMLDLFNNLTDMNNNFVKSELLEFGKFKINEF 880 LLKKNKNVDLDRLTILHTNKIDPYFGQKIKNDKKVKIIKRGKLYTLNRCTYFYYNNKINKKINNKINKKKKKAYNIDKNK 960 RRYTKCYWKNNLFKNNLIMLYYICPYNNITAQYSEIYTNRENIKVKFKKCVDIKNDDNIKNNIVLHINNCDIICPNYNSI 1040 KFFFKYINYKNIEIKQYYYINMTDYKNIKNETKINFLSYFNYECLEEQRNKNTDKDNFCDLDFYDNKANNFYDDQANNFY 1120 DSKANNFYVSSSKTGGHTGFTDYISHTKKLMEKIYFILFSNWK 1200 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ........................................... 1200 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1225900 2 -----MK|FR 0.070 . PY17X_1225900 4 ---MKFR|NY 0.113 . PY17X_1225900 10 RNYIFGR|IT 0.127 . PY17X_1225900 20 SYHNVEK|IK 0.070 . PY17X_1225900 22 HNVEKIK|NI 0.079 . PY17X_1225900 28 KNIFEFR|KS 0.093 . PY17X_1225900 29 NIFEFRK|ST 0.108 . PY17X_1225900 32 EFRKSTK|LV 0.071 . PY17X_1225900 35 KSTKLVK|DL 0.076 . PY17X_1225900 41 KDLSLIK|KA 0.057 . PY17X_1225900 42 DLSLIKK|AT 0.105 . PY17X_1225900 48 KATNSYK|IN 0.069 . PY17X_1225900 59 ENSDIIK|ND 0.058 . PY17X_1225900 67 DVHTFLR|NN 0.083 . PY17X_1225900 96 FEIITDK|YI 0.066 . PY17X_1225900 102 KYIMICR|KK 0.072 . PY17X_1225900 103 YIMICRK|KI 0.088 . PY17X_1225900 104 IMICRKK|IK 0.091 . PY17X_1225900 106 ICRKKIK|RK 0.068 . PY17X_1225900 107 CRKKIKR|KF 0.234 . PY17X_1225900 108 RKKIKRK|FK 0.108 . PY17X_1225900 110 KIKRKFK|TN 0.158 . PY17X_1225900 121 YFYQNNK|SI 0.073 . PY17X_1225900 127 KSINDLK|KE 0.057 . PY17X_1225900 128 SINDLKK|EK 0.103 . PY17X_1225900 130 NDLKKEK|VI 0.064 . PY17X_1225900 150 PSIFNIK|FL 0.069 . PY17X_1225900 153 FNIKFLK|IY 0.069 . PY17X_1225900 156 KFLKIYK|NY 0.052 . PY17X_1225900 178 NLCYSYK|GT 0.077 . PY17X_1225900 186 TIYVNDK|NL 0.066 . PY17X_1225900 198 DSDYVLK|DI 0.071 . PY17X_1225900 207 CNECVVK|NN 0.058 . PY17X_1225900 211 VVKNNLK|KK 0.057 . PY17X_1225900 212 VKNNLKK|KI 0.119 . PY17X_1225900 213 KNNLKKK|IN 0.122 . PY17X_1225900 224 CNQNNLR|KY 0.085 . PY17X_1225900 225 NQNNLRK|YR 0.077 . PY17X_1225900 227 NNLRKYR|IL 0.277 . PY17X_1225900 234 ILTINNK|NN 0.061 . PY17X_1225900 238 NNKNNNK|II 0.071 . PY17X_1225900 254 NAIDTCR|QY 0.084 . PY17X_1225900 262 YENDINK|NC 0.060 . PY17X_1225900 271 IYDGNYK|KY 0.068 . PY17X_1225900 272 YDGNYKK|YE 0.097 . PY17X_1225900 282 SEEGLYR|FR 0.104 . PY17X_1225900 284 EGLYRFR|FP 0.081 . PY17X_1225900 295 QYCNYLK|YG 0.064 . PY17X_1225900 305 QNIEYIK|LK 0.059 . PY17X_1225900 307 IEYIKLK|NK 0.067 . PY17X_1225900 309 YIKLKNK|IY 0.058 . PY17X_1225900 322 EINEQYR|CS 0.089 . PY17X_1225900 325 EQYRCSK|LF 0.087 . PY17X_1225900 335 NCSFFDK|IL 0.079 . PY17X_1225900 342 ILIYEEK|NQ 0.065 . PY17X_1225900 352 YFLNLYK|SK 0.078 . PY17X_1225900 354 LNLYKSK|DQ 0.075 . PY17X_1225900 357 YKSKDQK|II 0.071 . PY17X_1225900 370 GSHLHNK|LF 0.068 . PY17X_1225900 379 LINVDGK|KK 0.061 . PY17X_1225900 380 INVDGKK|KK 0.074 . PY17X_1225900 381 NVDGKKK|KN 0.083 . PY17X_1225900 382 VDGKKKK|NM 0.106 . PY17X_1225900 392 CFIDLVK|IN 0.073 . PY17X_1225900 401 SQILQGK|CF 0.069 . PY17X_1225900 416 HIIFILK|GK 0.061 . PY17X_1225900 418 IFILKGK|NN 0.071 . PY17X_1225900 430 IFFMECK|NL 0.059 . PY17X_1225900 438 LNYLIQK|KK 0.062 . PY17X_1225900 439 NYLIQKK|KN 0.084 . PY17X_1225900 440 YLIQKKK|NK 0.121 . PY17X_1225900 442 IQKKKNK|TQ 0.060 . PY17X_1225900 445 KKNKTQK|FE 0.075 . PY17X_1225900 448 KTQKFEK|IK 0.059 . PY17X_1225900 450 QKFEKIK|KL 0.076 . PY17X_1225900 451 KFEKIKK|LK 0.087 . PY17X_1225900 453 EKIKKLK|KI 0.076 . PY17X_1225900 454 KIKKLKK|IG 0.081 . PY17X_1225900 460 KIGNLSK|DG 0.065 . PY17X_1225900 471 IHEEESK|KC 0.060 . PY17X_1225900 472 HEEESKK|CR 0.083 . PY17X_1225900 474 EESKKCR|IP 0.095 . PY17X_1225900 484 YSVFLDK|IE 0.062 . PY17X_1225900 491 IEINVDK|YI 0.071 . PY17X_1225900 494 NVDKYIK|KL 0.057 . PY17X_1225900 495 VDKYIKK|LV 0.095 . PY17X_1225900 511 QDFDMTK|YG 0.057 . PY17X_1225900 520 LVLCLYR|NF 0.065 . PY17X_1225900 524 LYRNFLK|PF 0.060 . PY17X_1225900 534 FIIYLFR|KN 0.069 . PY17X_1225900 535 IIYLFRK|NA 0.084 . PY17X_1225900 538 LFRKNAK|LC 0.062 . PY17X_1225900 547 YATSCSK|DM 0.060 . PY17X_1225900 553 KDMAIQK|GG 0.067 . PY17X_1225900 557 IQKGGNK|NR 0.056 . PY17X_1225900 559 KGGNKNR|KE 0.102 . PY17X_1225900 560 GGNKNRK|EI 0.099 . PY17X_1225900 566 KEIIVHK|IK 0.071 . PY17X_1225900 568 IIVHKIK|MI 0.065 . PY17X_1225900 576 IHLPIEK|GS 0.062 . PY17X_1225900 605 TFINNIR|LV 0.103 . PY17X_1225900 611 RLVINLR|QC 0.085 . PY17X_1225900 619 CIIALPK|NI 0.069 . PY17X_1225900 623 LPKNIHK|NR 0.066 . PY17X_1225900 625 KNIHKNR|EQ 0.101 . PY17X_1225900 633 QYNSYFK|AK 0.062 . PY17X_1225900 635 NSYFKAK|NN 0.088 . PY17X_1225900 651 LDTIFQK|NK 0.059 . PY17X_1225900 653 TIFQKNK|NF 0.068 . PY17X_1225900 658 NKNFDIK|DI 0.093 . PY17X_1225900 677 PITLIYK|IK 0.055 . PY17X_1225900 679 TLIYKIK|DN 0.108 . PY17X_1225900 691 FFCENEK|KE 0.053 . PY17X_1225900 692 FCENEKK|EK 0.092 . PY17X_1225900 694 ENEKKEK|YA 0.077 . PY17X_1225900 701 YATFFEK|IN 0.071 . PY17X_1225900 708 INGNGSK|LC 0.060 . PY17X_1225900 717 LFSHFSK|LC 0.061 . PY17X_1225900 726 LFSNLGK|ND 0.059 . PY17X_1225900 737 LFINPSK|TI 0.066 . PY17X_1225900 781 GSGGFNK|KV 0.089 . PY17X_1225900 782 SGGFNKK|VE 0.086 . PY17X_1225900 785 FNKKVEK|FK 0.092 . PY17X_1225900 787 KKVEKFK|GK 0.078 . PY17X_1225900 789 VEKFKGK|GY 0.074 . PY17X_1225900 793 KGKGYLK|IK 0.054 . PY17X_1225900 795 KGYLKIK|AL 0.079 . PY17X_1225900 808 NCINFLK|YK 0.064 . PY17X_1225900 810 INFLKYK|NI 0.077 . PY17X_1225900 838 YILNNIK|KI 0.055 . PY17X_1225900 839 ILNNIKK|IV 0.171 . PY17X_1225900 842 NIKKIVK|NI 0.068 . PY17X_1225900 866 MNNNFVK|SE 0.083 . PY17X_1225900 874 ELLEFGK|FK 0.062 . PY17X_1225900 876 LEFGKFK|IN 0.070 . PY17X_1225900 883 INEFLLK|KN 0.060 . PY17X_1225900 884 NEFLLKK|NK 0.076 . PY17X_1225900 886 FLLKKNK|NV 0.073 . PY17X_1225900 892 KNVDLDR|LT 0.079 . PY17X_1225900 900 TILHTNK|ID 0.057 . PY17X_1225900 908 DPYFGQK|IK 0.060 . PY17X_1225900 910 YFGQKIK|ND 0.060 . PY17X_1225900 913 QKIKNDK|KV 0.079 . PY17X_1225900 914 KIKNDKK|VK 0.084 . PY17X_1225900 916 KNDKKVK|II 0.069 . PY17X_1225900 919 KKVKIIK|RG 0.055 . PY17X_1225900 920 KVKIIKR|GK 0.147 . PY17X_1225900 922 KIIKRGK|LY 0.060 . PY17X_1225900 928 KLYTLNR|CT 0.088 . PY17X_1225900 937 YFYYNNK|IN 0.059 . PY17X_1225900 940 YNNKINK|KI 0.072 . PY17X_1225900 941 NNKINKK|IN 0.097 . PY17X_1225900 945 NKKINNK|IN 0.061 . PY17X_1225900 948 INNKINK|KK 0.071 . PY17X_1225900 949 NNKINKK|KK 0.086 . PY17X_1225900 950 NKINKKK|KK 0.111 . PY17X_1225900 951 KINKKKK|KA 0.169 . PY17X_1225900 952 INKKKKK|AY 0.130 . PY17X_1225900 958 KAYNIDK|NK 0.063 . PY17X_1225900 960 YNIDKNK|RR 0.059 . PY17X_1225900 961 NIDKNKR|RY 0.135 . PY17X_1225900 962 IDKNKRR|YT 0.189 . PY17X_1225900 965 NKRRYTK|CY 0.157 . PY17X_1225900 969 YTKCYWK|NN 0.054 . PY17X_1225900 974 WKNNLFK|NN 0.070 . PY17X_1225900 1000 SEIYTNR|EN 0.098 . PY17X_1225900 1004 TNRENIK|VK 0.068 . PY17X_1225900 1006 RENIKVK|FK 0.075 . PY17X_1225900 1008 NIKVKFK|KC 0.066 . PY17X_1225900 1009 IKVKFKK|CV 0.274 . PY17X_1225900 1014 KKCVDIK|ND 0.067 . PY17X_1225900 1020 KNDDNIK|NN 0.056 . PY17X_1225900 1041 PNYNSIK|FF 0.078 . PY17X_1225900 1045 SIKFFFK|YI 0.076 . PY17X_1225900 1050 FKYINYK|NI 0.072 . PY17X_1225900 1055 YKNIEIK|QY 0.079 . PY17X_1225900 1066 INMTDYK|NI 0.064 . PY17X_1225900 1069 TDYKNIK|NE 0.066 . PY17X_1225900 1073 NIKNETK|IN 0.063 . PY17X_1225900 1089 ECLEEQR|NK 0.070 . PY17X_1225900 1091 LEEQRNK|NT 0.065 . PY17X_1225900 1095 RNKNTDK|DN 0.083 . PY17X_1225900 1107 LDFYDNK|AN 0.063 . PY17X_1225900 1123 NNFYDSK|AN 0.062 . PY17X_1225900 1133 FYVSSSK|TG 0.064 . PY17X_1225900 1148 DYISHTK|KL 0.062 . PY17X_1225900 1149 YISHTKK|LM 0.154 . PY17X_1225900 1153 TKKLMEK|IY 0.067 . PY17X_1225900 1163 ILFSNWK|-- 0.061 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India