Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1232000.fa Sequence name : PY17X_1232000 Sequence length : 1469 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.397 CoefTot : -0.134 ChDiff : 21 ZoneTo : 5 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.371 2.059 0.248 0.778 MesoH : -1.039 -0.112 -0.563 0.159 MuHd_075 : 30.023 11.567 8.756 4.953 MuHd_095 : 16.802 11.076 3.876 3.208 MuHd_100 : 7.427 7.404 1.779 1.658 MuHd_105 : 6.530 4.184 1.740 1.174 Hmax_075 : 7.233 -0.000 -1.614 1.715 Hmax_095 : 2.188 2.100 -2.779 1.715 Hmax_100 : -3.400 -0.100 -3.822 0.590 Hmax_105 : -7.000 -3.100 -5.192 -0.240 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9478 0.0522 DFMC : 0.9742 0.0258
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1469 PY17X_1232000 MVNFFEKKNTYKMTTNTEEEKKTNNICDNELCEILSSDESNEFIYEKNDDFIIVELISYICGNSKILSFYPCTNNNSGKN 80 KYLYHFYKKKKIKLYLCLNTKNNEVYIYQVQRKYVENKDGNINKDGNKNDSINEIPLYSQKSDESVKIIGEIKLGNSLQN 160 DKNYNITSLKNIEIKKENKKKSTNFEKKICITKLFDSVNCSYDISTVEYSKLENNDTKILDSLKSILEKKLKKNQKVVEN 240 NIDSQKQNKKLIEEELNYQNNNDNIFYVKKNDIIHKNSINVKSENKQDKTHVNNKEIKLLYLNFHEPAHIFMNHFFKINQ 320 DNEENSVKEITGFLKDEKYGYIEKEHLKKSKRKKYSPIFGKIKNETLPYNILENYQSDISICSTNLFFSDTEVITKENGG 400 NCKEVKEENGEKEEDRYKKNKKKNNISFKRNNLKIKWLLLNLNLKKEEELLIQKYVMFKKTSLQKMSKELHDHDISNIST 480 YQNKRSSFRKKKKKKKKNVSENNSNIKFSDKTQNKENENESTLTFNNSTQQYTNGIISNFSSKHMVEHKENEINKMNGIN 560 NYYNTDNKIDFENTFYIQNYHNNDNKISILKEIANKNKMESYEKTNIIQHIDTNSVEVEKETNIKMNTKHQLEEYPNHYH 640 DKSVCYSEMNVLEINNFEKTNSKKRKIEKDQLYCDYNNNNNCLNFENLVKNGKNYLTISESTKHITYRECNYPHNPNSGS 720 NKSTDSSYDNKNNESIEEIIPDKLNLIQFNNSEQNILENCSEKQIINADVINSTMGYRNRTKEMENGETDENGENDENGE 800 NDENSETDENGETDENGENDESNENGENGENGKCCFLKRKVNNILDIIKIIYTNSIRVKYFDNLKLYIGLYKNYSNIEKT 880 KLEFLETEKSIDIKILNWYINEKIVEKKNVWQLNNYKIDNCSIFRLNKFKYIDDSIIDFFNNYIYFYILNRNNNNNNDGC 960 KVENDKKNDIYIFNTFFYKKIELYDDTSKAYLNTNRWIKKLNKKIYEYKYVFIPININNTHWSLVLIYFPFSDSNQDKNE 1040 EKYKNEEKYKNEEKYKNEEKYKNEEEYKNEEKYKNEEKYKNKEKYKNEEKYKNKEKYKNYYSLYTKQINDKDVIDNVQEN 1120 IYSPVFRNNLDDNNPSINIDINLNSKCNKERNIFLRYRSKSLDSYFLNDQQYCIHEYNKNNDVIKQSFKKIEKNDEKKLR 1200 RKKTISGYLSDRNEHESSYISISDSSENCKNKKDNLNINMNKQNSKECKNENNIEEERLVYMIYLDSLFPSTKGNTILEK 1280 LKKYIEHLFHRDYMKKEKRKKKNNNNILSNSGENSDSSSHTYHNNRSGNENNQPKIFFKFIYPNIIPKQNNTYDCGIYII 1360 YFILHLCLNIHLIETDLINPFNKYVQTNYPDDKYNFNLSPQNSSKNPYARTYLNNASPWFDHKDICTKRKQMKKMLLYMK 1440 DVINWKSEKHIEILNLLFLMNCNDKNQRN 1520 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ............................. 1520 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1232000 7 MVNFFEK|KN 0.070 . PY17X_1232000 8 VNFFEKK|NT 0.109 . PY17X_1232000 12 EKKNTYK|MT 0.074 . PY17X_1232000 21 TNTEEEK|KT 0.065 . PY17X_1232000 22 NTEEEKK|TN 0.085 . PY17X_1232000 47 NEFIYEK|ND 0.062 . PY17X_1232000 65 YICGNSK|IL 0.063 . PY17X_1232000 79 TNNNSGK|NK 0.073 . PY17X_1232000 81 NNSGKNK|YL 0.101 . PY17X_1232000 88 YLYHFYK|KK 0.068 . PY17X_1232000 89 LYHFYKK|KK 0.089 . PY17X_1232000 90 YHFYKKK|KI 0.097 . PY17X_1232000 91 HFYKKKK|IK 0.084 . PY17X_1232000 93 YKKKKIK|LY 0.062 . PY17X_1232000 101 YLCLNTK|NN 0.064 . PY17X_1232000 112 YIYQVQR|KY 0.082 . PY17X_1232000 113 IYQVQRK|YV 0.180 . PY17X_1232000 118 RKYVENK|DG 0.078 . PY17X_1232000 124 KDGNINK|DG 0.071 . PY17X_1232000 128 INKDGNK|ND 0.062 . PY17X_1232000 141 IPLYSQK|SD 0.082 . PY17X_1232000 147 KSDESVK|II 0.074 . PY17X_1232000 153 KIIGEIK|LG 0.057 . PY17X_1232000 162 NSLQNDK|NY 0.052 . PY17X_1232000 170 YNITSLK|NI 0.067 . PY17X_1232000 175 LKNIEIK|KE 0.072 . PY17X_1232000 176 KNIEIKK|EN 0.092 . PY17X_1232000 179 EIKKENK|KK 0.065 . PY17X_1232000 180 IKKENKK|KS 0.094 . PY17X_1232000 181 KKENKKK|ST 0.196 . PY17X_1232000 187 KSTNFEK|KI 0.064 . PY17X_1232000 188 STNFEKK|IC 0.158 . PY17X_1232000 193 KKICITK|LF 0.064 . PY17X_1232000 211 STVEYSK|LE 0.054 . PY17X_1232000 218 LENNDTK|IL 0.069 . PY17X_1232000 224 KILDSLK|SI 0.066 . PY17X_1232000 229 LKSILEK|KL 0.075 . PY17X_1232000 230 KSILEKK|LK 0.086 . PY17X_1232000 232 ILEKKLK|KN 0.070 . PY17X_1232000 233 LEKKLKK|NQ 0.102 . PY17X_1232000 236 KLKKNQK|VV 0.100 . PY17X_1232000 246 NNIDSQK|QN 0.065 . PY17X_1232000 249 DSQKQNK|KL 0.077 . PY17X_1232000 250 SQKQNKK|LI 0.132 . PY17X_1232000 269 DNIFYVK|KN 0.065 . PY17X_1232000 270 NIFYVKK|ND 0.096 . PY17X_1232000 276 KNDIIHK|NS 0.062 . PY17X_1232000 282 KNSINVK|SE 0.107 . PY17X_1232000 286 NVKSENK|QD 0.058 . PY17X_1232000 289 SENKQDK|TH 0.066 . PY17X_1232000 295 KTHVNNK|EI 0.062 . PY17X_1232000 298 VNNKEIK|LL 0.069 . PY17X_1232000 317 FMNHFFK|IN 0.083 . PY17X_1232000 328 NEENSVK|EI 0.071 . PY17X_1232000 335 EITGFLK|DE 0.060 . PY17X_1232000 338 GFLKDEK|YG 0.061 . PY17X_1232000 344 KYGYIEK|EH 0.052 . PY17X_1232000 348 IEKEHLK|KS 0.058 . PY17X_1232000 349 EKEHLKK|SK 0.154 . PY17X_1232000 351 EHLKKSK|RK 0.060 . PY17X_1232000 352 HLKKSKR|KK 0.163 . PY17X_1232000 353 LKKSKRK|KY 0.145 . PY17X_1232000 354 KKSKRKK|YS 0.188 . PY17X_1232000 361 YSPIFGK|IK 0.063 . PY17X_1232000 363 PIFGKIK|NE 0.056 . PY17X_1232000 396 DTEVITK|EN 0.063 . PY17X_1232000 403 ENGGNCK|EV 0.076 . PY17X_1232000 406 GNCKEVK|EE 0.064 . PY17X_1232000 412 KEENGEK|EE 0.059 . PY17X_1232000 416 GEKEEDR|YK 0.097 . PY17X_1232000 418 KEEDRYK|KN 0.061 . PY17X_1232000 419 EEDRYKK|NK 0.279 . PY17X_1232000 421 DRYKKNK|KK 0.069 . PY17X_1232000 422 RYKKNKK|KN 0.104 . PY17X_1232000 423 YKKNKKK|NN 0.099 . PY17X_1232000 429 KNNISFK|RN 0.076 . PY17X_1232000 430 NNISFKR|NN 0.162 . PY17X_1232000 434 FKRNNLK|IK 0.062 . PY17X_1232000 436 RNNLKIK|WL 0.075 . PY17X_1232000 445 LLNLNLK|KE 0.065 . PY17X_1232000 446 LNLNLKK|EE 0.074 . PY17X_1232000 454 EELLIQK|YV 0.062 . PY17X_1232000 459 QKYVMFK|KT 0.071 . PY17X_1232000 460 KYVMFKK|TS 0.096 . PY17X_1232000 465 KKTSLQK|MS 0.059 . PY17X_1232000 468 SLQKMSK|EL 0.075 . PY17X_1232000 484 ISTYQNK|RS 0.059 . PY17X_1232000 485 STYQNKR|SS 0.236 . PY17X_1232000 489 NKRSSFR|KK 0.096 . PY17X_1232000 490 KRSSFRK|KK 0.139 . PY17X_1232000 491 RSSFRKK|KK 0.176 . PY17X_1232000 492 SSFRKKK|KK 0.430 . PY17X_1232000 493 SFRKKKK|KK 0.130 . PY17X_1232000 494 FRKKKKK|KK 0.122 . PY17X_1232000 495 RKKKKKK|KK 0.162 . PY17X_1232000 496 KKKKKKK|KN 0.118 . PY17X_1232000 497 KKKKKKK|NV 0.276 . PY17X_1232000 507 ENNSNIK|FS 0.077 . PY17X_1232000 511 NIKFSDK|TQ 0.064 . PY17X_1232000 515 SDKTQNK|EN 0.066 . PY17X_1232000 543 ISNFSSK|HM 0.069 . PY17X_1232000 549 KHMVEHK|EN 0.074 . PY17X_1232000 555 KENEINK|MN 0.075 . PY17X_1232000 568 YYNTDNK|ID 0.059 . PY17X_1232000 586 YHNNDNK|IS 0.065 . PY17X_1232000 591 NKISILK|EI 0.065 . PY17X_1232000 596 LKEIANK|NK 0.059 . PY17X_1232000 598 EIANKNK|ME 0.072 . PY17X_1232000 604 KMESYEK|TN 0.057 . PY17X_1232000 620 NSVEVEK|ET 0.069 . PY17X_1232000 625 EKETNIK|MN 0.066 . PY17X_1232000 629 NIKMNTK|HQ 0.064 . PY17X_1232000 642 PNHYHDK|SV 0.235 . PY17X_1232000 659 EINNFEK|TN 0.079 . PY17X_1232000 663 FEKTNSK|KR 0.057 . PY17X_1232000 664 EKTNSKK|RK 0.086 . PY17X_1232000 665 KTNSKKR|KI 0.299 . PY17X_1232000 666 TNSKKRK|IE 0.195 . PY17X_1232000 669 KKRKIEK|DQ 0.068 . PY17X_1232000 690 NFENLVK|NG 0.057 . PY17X_1232000 693 NLVKNGK|NY 0.059 . PY17X_1232000 703 TISESTK|HI 0.084 . PY17X_1232000 708 TKHITYR|EC 0.102 . PY17X_1232000 722 PNSGSNK|ST 0.147 . PY17X_1232000 731 DSSYDNK|NN 0.081 . PY17X_1232000 743 EEIIPDK|LN 0.059 . PY17X_1232000 763 LENCSEK|QI 0.072 . PY17X_1232000 778 NSTMGYR|NR 0.077 . PY17X_1232000 780 TMGYRNR|TK 0.105 . PY17X_1232000 782 GYRNRTK|EM 0.084 . PY17X_1232000 833 ENGENGK|CC 0.061 . PY17X_1232000 838 GKCCFLK|RK 0.065 . PY17X_1232000 839 KCCFLKR|KV 0.306 . PY17X_1232000 840 CCFLKRK|VN 0.071 . PY17X_1232000 849 NILDIIK|II 0.057 . PY17X_1232000 857 IYTNSIR|VK 0.062 . PY17X_1232000 859 TNSIRVK|YF 0.081 . PY17X_1232000 865 KYFDNLK|LY 0.054 . PY17X_1232000 872 LYIGLYK|NY 0.076 . PY17X_1232000 879 NYSNIEK|TK 0.065 . PY17X_1232000 881 SNIEKTK|LE 0.063 . PY17X_1232000 889 EFLETEK|SI 0.071 . PY17X_1232000 894 EKSIDIK|IL 0.080 . PY17X_1232000 903 NWYINEK|IV 0.086 . PY17X_1232000 907 NEKIVEK|KN 0.063 . PY17X_1232000 908 EKIVEKK|NV 0.157 . PY17X_1232000 917 WQLNNYK|ID 0.058 . PY17X_1232000 925 DNCSIFR|LN 0.066 . PY17X_1232000 928 SIFRLNK|FK 0.109 . PY17X_1232000 930 FRLNKFK|YI 0.108 . PY17X_1232000 951 YFYILNR|NN 0.074 . PY17X_1232000 961 NNNDGCK|VE 0.065 . PY17X_1232000 966 CKVENDK|KN 0.063 . PY17X_1232000 967 KVENDKK|ND 0.093 . PY17X_1232000 979 FNTFFYK|KI 0.068 . PY17X_1232000 980 NTFFYKK|IE 0.072 . PY17X_1232000 989 LYDDTSK|AY 0.056 . PY17X_1232000 996 AYLNTNR|WI 0.081 . PY17X_1232000 999 NTNRWIK|KL 0.140 . PY17X_1232000 1000 TNRWIKK|LN 0.118 . PY17X_1232000 1003 WIKKLNK|KI 0.063 . PY17X_1232000 1004 IKKLNKK|IY 0.104 . PY17X_1232000 1009 KKIYEYK|YV 0.088 . PY17X_1232000 1038 SDSNQDK|NE 0.091 . PY17X_1232000 1042 QDKNEEK|YK 0.064 . PY17X_1232000 1044 KNEEKYK|NE 0.074 . PY17X_1232000 1048 KYKNEEK|YK 0.061 . PY17X_1232000 1050 KNEEKYK|NE 0.073 . PY17X_1232000 1054 KYKNEEK|YK 0.061 . PY17X_1232000 1056 KNEEKYK|NE 0.073 . PY17X_1232000 1060 KYKNEEK|YK 0.066 . PY17X_1232000 1062 KNEEKYK|NE 0.070 . PY17X_1232000 1068 KNEEEYK|NE 0.065 . PY17X_1232000 1072 EYKNEEK|YK 0.059 . PY17X_1232000 1074 KNEEKYK|NE 0.078 . PY17X_1232000 1078 KYKNEEK|YK 0.062 . PY17X_1232000 1080 KNEEKYK|NK 0.076 . PY17X_1232000 1082 EEKYKNK|EK 0.069 . PY17X_1232000 1084 KYKNKEK|YK 0.066 . PY17X_1232000 1086 KNKEKYK|NE 0.072 . PY17X_1232000 1090 KYKNEEK|YK 0.060 . PY17X_1232000 1092 KNEEKYK|NK 0.074 . PY17X_1232000 1094 EEKYKNK|EK 0.067 . PY17X_1232000 1096 KYKNKEK|YK 0.064 . PY17X_1232000 1098 KNKEKYK|NY 0.067 . PY17X_1232000 1106 YYSLYTK|QI 0.070 . PY17X_1232000 1111 TKQINDK|DV 0.108 . PY17X_1232000 1127 IYSPVFR|NN 0.102 . PY17X_1232000 1146 DINLNSK|CN 0.056 . PY17X_1232000 1149 LNSKCNK|ER 0.070 . PY17X_1232000 1151 SKCNKER|NI 0.105 . PY17X_1232000 1156 ERNIFLR|YR 0.204 . PY17X_1232000 1158 NIFLRYR|SK 0.094 . PY17X_1232000 1160 FLRYRSK|SL 0.086 . PY17X_1232000 1179 CIHEYNK|NN 0.067 . PY17X_1232000 1185 KNNDVIK|QS 0.081 . PY17X_1232000 1189 VIKQSFK|KI 0.070 . PY17X_1232000 1190 IKQSFKK|IE 0.093 . PY17X_1232000 1193 SFKKIEK|ND 0.066 . PY17X_1232000 1197 IEKNDEK|KL 0.062 . PY17X_1232000 1198 EKNDEKK|LR 0.096 . PY17X_1232000 1200 NDEKKLR|RK 0.092 . PY17X_1232000 1201 DEKKLRR|KK 0.126 . PY17X_1232000 1202 EKKLRRK|KT 0.087 . PY17X_1232000 1203 KKLRRKK|TI 0.419 . PY17X_1232000 1212 SGYLSDR|NE 0.077 . PY17X_1232000 1230 DSSENCK|NK 0.070 . PY17X_1232000 1232 SENCKNK|KD 0.073 . PY17X_1232000 1233 ENCKNKK|DN 0.114 . PY17X_1232000 1242 LNINMNK|QN 0.074 . PY17X_1232000 1246 MNKQNSK|EC 0.064 . PY17X_1232000 1249 QNSKECK|NE 0.085 . PY17X_1232000 1258 NNIEEER|LV 0.093 . PY17X_1232000 1273 SLFPSTK|GN 0.073 . PY17X_1232000 1280 GNTILEK|LK 0.066 . PY17X_1232000 1282 TILEKLK|KY 0.066 . PY17X_1232000 1283 ILEKLKK|YI 0.152 . PY17X_1232000 1291 IEHLFHR|DY 0.186 . PY17X_1232000 1295 FHRDYMK|KE 0.061 . PY17X_1232000 1296 HRDYMKK|EK 0.114 . PY17X_1232000 1298 DYMKKEK|RK 0.062 . PY17X_1232000 1299 YMKKEKR|KK 0.149 . PY17X_1232000 1300 MKKEKRK|KK 0.085 . PY17X_1232000 1301 KKEKRKK|KN 0.100 . PY17X_1232000 1302 KEKRKKK|NN 0.387 . PY17X_1232000 1326 HTYHNNR|SG 0.104 . PY17X_1232000 1335 NENNQPK|IF 0.070 . PY17X_1232000 1339 QPKIFFK|FI 0.089 . PY17X_1232000 1348 YPNIIPK|QN 0.075 . PY17X_1232000 1383 LINPFNK|YV 0.103 . PY17X_1232000 1393 TNYPDDK|YN 0.070 . PY17X_1232000 1405 SPQNSSK|NP 0.068 . PY17X_1232000 1410 SKNPYAR|TY 0.096 . PY17X_1232000 1423 SPWFDHK|DI 0.104 . PY17X_1232000 1428 HKDICTK|RK 0.058 . PY17X_1232000 1429 KDICTKR|KQ 0.165 . PY17X_1232000 1430 DICTKRK|QM 0.100 . PY17X_1232000 1433 TKRKQMK|KM 0.074 . PY17X_1232000 1434 KRKQMKK|ML 0.109 . PY17X_1232000 1440 KMLLYMK|DV 0.074 . PY17X_1232000 1446 KDVINWK|SE 0.074 . PY17X_1232000 1449 INWKSEK|HI 0.074 . PY17X_1232000 1465 LMNCNDK|NQ 0.062 . PY17X_1232000 1468 CNDKNQR|N- 0.081 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India