Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1234900.fa Sequence name : PY17X_1234900 Sequence length : 1219 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.215 CoefTot : 0.458 ChDiff : -6 ZoneTo : 5 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.006 1.088 0.011 0.504 MesoH : -0.629 0.115 -0.442 0.191 MuHd_075 : 34.026 23.623 10.548 6.967 MuHd_095 : 9.497 7.051 2.460 1.282 MuHd_100 : 18.826 14.446 4.542 3.468 MuHd_105 : 22.282 16.087 5.052 4.055 Hmax_075 : 15.517 18.317 3.848 5.763 Hmax_095 : 4.800 11.200 -0.010 3.270 Hmax_100 : 5.100 11.200 -0.010 3.270 Hmax_105 : 9.800 11.462 0.200 3.421 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8414 0.1586 DFMC : 0.7908 0.2092
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1219 PY17X_1234900 MSSLSDTSSNKTIILDNIQISNLFKIFDTFPFEPKNENETWYIVNKEFIDNLRNYESGKNRSYDSLINNKIFIEDCDNEA 80 STRTRLLKEYENGNGISFVLYPEKAIELLEKHFQFNVKIPRSVYQHKTKRKDKIIFKVDIQPLKIVVYSKDTNEHSNPPQ 160 MKIVILRSDTIENVLKEIISDFDPKKFKKHLFYAEGIGENKETNWKCLYLSNSNDYPLNKKVYEYDIDEMSCLLITNERA 240 DIKCLTYDNEYSEYNMTSNNISGSVDDDTINNPKSISYIFENGGDRGLINLGNTCFLNSSLQCLSKILKFTNYFLSGTFW 320 DHINYCNPVGQHGRLAKAYYETLLEMWKINKKGKPYAPKVLKQAISEKRDEFYGYQQHDSQELLAFLLDGLHEDLNLIQK 400 KPYYEEKLQGGLDRPDIEVAEASWKRHKEINNSIIVDLFQGQYRSRLQCPQCNKLSITFDPFMYLSIPLPPKKNHRIWFH 480 VMLSRDVQISLRFSSIFSGSQEVLKLKYNFINIITNLKKKKNSILLHTKNIIKNNKYSHENTNAFNFHTKFMDDTYESYE 560 INNEGSSGNSINNKNNIDGCNYMRALKNKSKIKNTLNEEDINNIYEHICHMCNINTIDDIEISNLFFLYTRFKNLACNNF 640 FQILNNNDIIAEPHTRTGKGISHIFVFMVPQNWPHLTDNNKNGNNYNDDNGKIRTSDSLTSSTSSVGKARNANSKDEDMY 720 IKNDSPNSNDKKYIQNKLHNNKLAKKRKGSLSSPSNSLRKGDKLHLDNEIGKVDDLENSNDTITEYIKNELFNNDNKSLY 800 LLIVPLCKDEQLLCKMKNNDLPFLVNTAYNITTRELYEKVKNAYKKNSKFENIKMNQSRSNSINSGSYGNNHNGYGEKRL 880 KNGDSEIGYYNENENNNKLYHKNKNISNIYFDSNKKDNSPDISLNCSTNSTNLNIDESTNSYENKSTNDYYESYLDKIHL 960 YIPSYNLKDNWDAKDNLGFFLKCDETYLTDYIQISEQNKLIIIHLDTNSIKDELSVDIKTLTLMDLEEKYSVDTCLKLFS 1040 EEEHLDEDNTWYCSNCKLHVQAYKKLDLFRMPIVLILHLKRFNNSNRWLRTKIDSYVYYPHKENEYLDMTPYILPDGLKH 1120 MKSFDPNYLPLYELIGVNCHTGGLGGGHYFAYVKLNGQWYNFNDTYVTTINESQINTKNAYLLFYQLHTYKNEKFTDIAH 1200 HRNIAEEEAIRMANASYYN 1280 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................... 1280 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1234900 11 SDTSSNK|TI 0.060 . PY17X_1234900 25 QISNLFK|IF 0.074 . PY17X_1234900 35 TFPFEPK|NE 0.055 . PY17X_1234900 46 TWYIVNK|EF 0.075 . PY17X_1234900 53 EFIDNLR|NY 0.083 . PY17X_1234900 59 RNYESGK|NR 0.060 . PY17X_1234900 61 YESGKNR|SY 0.196 . PY17X_1234900 70 DSLINNK|IF 0.055 . PY17X_1234900 83 DNEASTR|TR 0.070 . PY17X_1234900 85 EASTRTR|LL 0.123 . PY17X_1234900 88 TRTRLLK|EY 0.187 . PY17X_1234900 104 FVLYPEK|AI 0.070 . PY17X_1234900 111 AIELLEK|HF 0.062 . PY17X_1234900 118 HFQFNVK|IP 0.066 . PY17X_1234900 121 FNVKIPR|SV 0.221 . PY17X_1234900 127 RSVYQHK|TK 0.068 . PY17X_1234900 129 VYQHKTK|RK 0.077 . PY17X_1234900 130 YQHKTKR|KD 0.191 . PY17X_1234900 131 QHKTKRK|DK 0.108 . PY17X_1234900 133 KTKRKDK|II 0.217 . PY17X_1234900 137 KDKIIFK|VD 0.060 . PY17X_1234900 144 VDIQPLK|IV 0.069 . PY17X_1234900 150 KIVVYSK|DT 0.069 . PY17X_1234900 162 SNPPQMK|IV 0.084 . PY17X_1234900 167 MKIVILR|SD 0.134 . PY17X_1234900 176 TIENVLK|EI 0.064 . PY17X_1234900 185 ISDFDPK|KF 0.066 . PY17X_1234900 186 SDFDPKK|FK 0.109 . PY17X_1234900 188 FDPKKFK|KH 0.057 . PY17X_1234900 189 DPKKFKK|HL 0.168 . PY17X_1234900 201 EGIGENK|ET 0.057 . PY17X_1234900 206 NKETNWK|CL 0.058 . PY17X_1234900 220 NDYPLNK|KV 0.073 . PY17X_1234900 221 DYPLNKK|VY 0.075 . PY17X_1234900 239 LLITNER|AD 0.082 . PY17X_1234900 243 NERADIK|CL 0.062 . PY17X_1234900 274 DTINNPK|SI 0.094 . PY17X_1234900 286 FENGGDR|GL 0.089 . PY17X_1234900 306 SLQCLSK|IL 0.059 . PY17X_1234900 309 CLSKILK|FT 0.074 . PY17X_1234900 334 PVGQHGR|LA 0.115 . PY17X_1234900 337 QHGRLAK|AY 0.177 . PY17X_1234900 348 TLLEMWK|IN 0.061 . PY17X_1234900 351 EMWKINK|KG 0.055 . PY17X_1234900 352 MWKINKK|GK 0.091 . PY17X_1234900 354 KINKKGK|PY 0.080 . PY17X_1234900 359 GKPYAPK|VL 0.074 . PY17X_1234900 362 YAPKVLK|QA 0.071 . PY17X_1234900 368 KQAISEK|RD 0.071 . PY17X_1234900 369 QAISEKR|DE 0.224 . PY17X_1234900 400 DLNLIQK|KP 0.061 . PY17X_1234900 401 LNLIQKK|PY 0.107 . PY17X_1234900 407 KPYYEEK|LQ 0.068 . PY17X_1234900 414 LQGGLDR|PD 0.099 . PY17X_1234900 425 VAEASWK|RH 0.059 . PY17X_1234900 426 AEASWKR|HK 0.203 . PY17X_1234900 428 ASWKRHK|EI 0.068 . PY17X_1234900 444 LFQGQYR|SR 0.112 . PY17X_1234900 446 QGQYRSR|LQ 0.085 . PY17X_1234900 454 QCPQCNK|LS 0.057 . PY17X_1234900 472 SIPLPPK|KN 0.065 . PY17X_1234900 473 IPLPPKK|NH 0.100 . PY17X_1234900 476 PPKKNHR|IW 0.133 . PY17X_1234900 485 FHVMLSR|DV 0.147 . PY17X_1234900 492 DVQISLR|FS 0.088 . PY17X_1234900 505 GSQEVLK|LK 0.063 . PY17X_1234900 507 QEVLKLK|YN 0.070 . PY17X_1234900 518 NIITNLK|KK 0.053 . PY17X_1234900 519 IITNLKK|KK 0.093 . PY17X_1234900 520 ITNLKKK|KN 0.153 . PY17X_1234900 521 TNLKKKK|NS 0.091 . PY17X_1234900 529 SILLHTK|NI 0.065 . PY17X_1234900 533 HTKNIIK|NN 0.059 . PY17X_1234900 536 NIIKNNK|YS 0.071 . PY17X_1234900 550 AFNFHTK|FM 0.089 . PY17X_1234900 574 GNSINNK|NN 0.083 . PY17X_1234900 584 DGCNYMR|AL 0.077 . PY17X_1234900 587 NYMRALK|NK 0.126 . PY17X_1234900 589 MRALKNK|SK 0.138 . PY17X_1234900 591 ALKNKSK|IK 0.064 . PY17X_1234900 593 KNKSKIK|NT 0.074 . PY17X_1234900 631 LFFLYTR|FK 0.076 . PY17X_1234900 633 FLYTRFK|NL 0.059 . PY17X_1234900 656 IAEPHTR|TG 0.086 . PY17X_1234900 659 PHTRTGK|GI 0.197 . PY17X_1234900 681 HLTDNNK|NG 0.057 . PY17X_1234900 692 YNDDNGK|IR 0.056 . PY17X_1234900 694 DDNGKIR|TS 0.099 . PY17X_1234900 708 STSSVGK|AR 0.072 . PY17X_1234900 710 SSVGKAR|NA 0.138 . PY17X_1234900 715 ARNANSK|DE 0.087 . PY17X_1234900 722 DEDMYIK|ND 0.059 . PY17X_1234900 731 SPNSNDK|KY 0.072 . PY17X_1234900 732 PNSNDKK|YI 0.180 . PY17X_1234900 737 KKYIQNK|LH 0.067 . PY17X_1234900 742 NKLHNNK|LA 0.063 . PY17X_1234900 745 HNNKLAK|KR 0.079 . PY17X_1234900 746 NNKLAKK|RK 0.080 . PY17X_1234900 747 NKLAKKR|KG 0.157 . PY17X_1234900 748 KLAKKRK|GS 0.114 . PY17X_1234900 759 SPSNSLR|KG 0.119 . PY17X_1234900 760 PSNSLRK|GD 0.089 . PY17X_1234900 763 SLRKGDK|LH 0.065 . PY17X_1234900 772 LDNEIGK|VD 0.061 . PY17X_1234900 788 TITEYIK|NE 0.052 . PY17X_1234900 797 LFNNDNK|SL 0.071 . PY17X_1234900 808 LIVPLCK|DE 0.058 . PY17X_1234900 815 DEQLLCK|MK 0.063 . PY17X_1234900 817 QLLCKMK|NN 0.058 . PY17X_1234900 834 AYNITTR|EL 0.095 . PY17X_1234900 839 TRELYEK|VK 0.066 . PY17X_1234900 841 ELYEKVK|NA 0.071 . PY17X_1234900 845 KVKNAYK|KN 0.066 . PY17X_1234900 846 VKNAYKK|NS 0.108 . PY17X_1234900 849 AYKKNSK|FE 0.067 . PY17X_1234900 854 SKFENIK|MN 0.061 . PY17X_1234900 859 IKMNQSR|SN 0.188 . PY17X_1234900 878 HNGYGEK|RL 0.064 . PY17X_1234900 879 NGYGEKR|LK 0.114 . PY17X_1234900 881 YGEKRLK|NG 0.060 . PY17X_1234900 898 ENENNNK|LY 0.061 . PY17X_1234900 902 NNKLYHK|NK 0.062 . PY17X_1234900 904 KLYHKNK|NI 0.107 . PY17X_1234900 915 IYFDSNK|KD 0.055 . PY17X_1234900 916 YFDSNKK|DN 0.091 . PY17X_1234900 945 TNSYENK|ST 0.155 . PY17X_1234900 957 YESYLDK|IH 0.059 . PY17X_1234900 968 IPSYNLK|DN 0.092 . PY17X_1234900 974 KDNWDAK|DN 0.074 . PY17X_1234900 982 NLGFFLK|CD 0.073 . PY17X_1234900 999 QISEQNK|LI 0.080 . PY17X_1234900 1011 LDTNSIK|DE 0.062 . PY17X_1234900 1019 ELSVDIK|TL 0.062 . PY17X_1234900 1029 LMDLEEK|YS 0.053 . PY17X_1234900 1037 SVDTCLK|LF 0.062 . PY17X_1234900 1057 WYCSNCK|LH 0.057 . PY17X_1234900 1064 LHVQAYK|KL 0.065 . PY17X_1234900 1065 HVQAYKK|LD 0.075 . PY17X_1234900 1070 KKLDLFR|MP 0.086 . PY17X_1234900 1080 VLILHLK|RF 0.062 . PY17X_1234900 1081 LILHLKR|FN 0.145 . PY17X_1234900 1087 RFNNSNR|WL 0.138 . PY17X_1234900 1090 NSNRWLR|TK 0.279 . PY17X_1234900 1092 NRWLRTK|ID 0.069 . PY17X_1234900 1102 YVYYPHK|EN 0.064 . PY17X_1234900 1119 ILPDGLK|HM 0.055 . PY17X_1234900 1122 DGLKHMK|SF 0.080 . PY17X_1234900 1154 HYFAYVK|LN 0.062 . PY17X_1234900 1178 ESQINTK|NA 0.068 . PY17X_1234900 1191 YQLHTYK|NE 0.053 . PY17X_1234900 1194 HTYKNEK|FT 0.077 . PY17X_1234900 1202 TDIAHHR|NI 0.130 . PY17X_1234900 1211 AEEEAIR|MA 0.086 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India