Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1241100.fa Sequence name : PY17X_1241100 Sequence length : 534 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.742 CoefTot : -1.169 ChDiff : 11 ZoneTo : 24 KR : 6 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.688 1.653 0.160 0.611 MesoH : 0.165 0.440 -0.249 0.259 MuHd_075 : 19.585 15.087 7.272 4.789 MuHd_095 : 13.585 10.330 5.639 2.726 MuHd_100 : 21.428 13.044 7.621 4.717 MuHd_105 : 31.573 18.131 10.455 6.664 Hmax_075 : 4.500 5.400 -0.464 3.080 Hmax_095 : -7.100 5.900 -4.036 0.480 Hmax_100 : 0.900 14.000 -1.338 2.490 Hmax_105 : 12.800 13.900 2.629 5.390 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8629 0.1371 DFMC : 0.7810 0.2190
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 534 PY17X_1241100 MNTNIQKLKLVLNKTKLGKKSYSHDVSKLKRNPNLEKLYTGDKHDFSKVIFKKEKIEDVIKEVKFDYYYFNEGKKNKYKD 80 IPLNVSIIKESDLPPYKPVDEKLNFSILENDLKIISTNKNSGVCSIGLYIKCGSRYEEINDKVNEQGMSVMIENMAFHST 160 AHLSHLRAIKSLEKIGANVSCNAFREHIVYTCECLNEYLPVVINLLIGNVLFPRFLSWEMKNNVNRLNTMRAKLFENNEM 240 YITELLHNTAWYNNTLGNKLYVSESNIENYTSENLRNFMLKHFSPKNMTLVGINVDHNELTKWTSRAFQDYVPIPYTKQK 320 EVTPNYTGGFISVEDKNIKKTNIAIAYETKGGWKTSDMITLTVLQTLMGGGGSFSTGGPGKGMYSRLFLNVLNNYNFIES 400 CMAFSTQHSDTGLFGLYFTGDPANTKDIINSMALEFHKMNKCTDEELNRAKKSLKSFMWMSLEYKSILMEDLARQMMILN 480 RILSGKQLCDAIDAVTKEDINRVVSQFLKTKPTVVVYGNISHSPHYDEICKMLG 560 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ...................................................... 560 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1241100 7 MNTNIQK|LK 0.057 . PY17X_1241100 9 TNIQKLK|LV 0.081 . PY17X_1241100 14 LKLVLNK|TK 0.058 . PY17X_1241100 16 LVLNKTK|LG 0.060 . PY17X_1241100 19 NKTKLGK|KS 0.061 . PY17X_1241100 20 KTKLGKK|SY 0.117 . PY17X_1241100 28 YSHDVSK|LK 0.060 . PY17X_1241100 30 HDVSKLK|RN 0.061 . PY17X_1241100 31 DVSKLKR|NP 0.126 . PY17X_1241100 37 RNPNLEK|LY 0.062 . PY17X_1241100 43 KLYTGDK|HD 0.058 . PY17X_1241100 48 DKHDFSK|VI 0.087 . PY17X_1241100 52 FSKVIFK|KE 0.060 . PY17X_1241100 53 SKVIFKK|EK 0.099 . PY17X_1241100 55 VIFKKEK|IE 0.066 . PY17X_1241100 61 KIEDVIK|EV 0.064 . PY17X_1241100 64 DVIKEVK|FD 0.061 . PY17X_1241100 74 YYFNEGK|KN 0.055 . PY17X_1241100 75 YFNEGKK|NK 0.081 . PY17X_1241100 77 NEGKKNK|YK 0.079 . PY17X_1241100 79 GKKNKYK|DI 0.083 . PY17X_1241100 89 LNVSIIK|ES 0.055 . PY17X_1241100 97 SDLPPYK|PV 0.083 . PY17X_1241100 102 YKPVDEK|LN 0.064 . PY17X_1241100 113 ILENDLK|II 0.069 . PY17X_1241100 119 KIISTNK|NS 0.061 . PY17X_1241100 131 SIGLYIK|CG 0.065 . PY17X_1241100 135 YIKCGSR|YE 0.075 . PY17X_1241100 142 YEEINDK|VN 0.067 . PY17X_1241100 167 AHLSHLR|AI 0.085 . PY17X_1241100 170 SHLRAIK|SL 0.289 . PY17X_1241100 174 AIKSLEK|IG 0.053 . PY17X_1241100 185 VSCNAFR|EH 0.085 . PY17X_1241100 214 GNVLFPR|FL 0.124 . PY17X_1241100 221 FLSWEMK|NN 0.075 . PY17X_1241100 226 MKNNVNR|LN 0.092 . PY17X_1241100 231 NRLNTMR|AK 0.084 . PY17X_1241100 233 LNTMRAK|LF 0.074 . PY17X_1241100 259 NNTLGNK|LY 0.053 . PY17X_1241100 276 YTSENLR|NF 0.085 . PY17X_1241100 281 LRNFMLK|HF 0.115 . PY17X_1241100 286 LKHFSPK|NM 0.075 . PY17X_1241100 302 DHNELTK|WT 0.076 . PY17X_1241100 306 LTKWTSR|AF 0.095 . PY17X_1241100 318 VPIPYTK|QK 0.065 . PY17X_1241100 320 IPYTKQK|EV 0.107 . PY17X_1241100 336 FISVEDK|NI 0.068 . PY17X_1241100 339 VEDKNIK|KT 0.063 . PY17X_1241100 340 EDKNIKK|TN 0.087 . PY17X_1241100 350 AIAYETK|GG 0.068 . PY17X_1241100 354 ETKGGWK|TS 0.061 . PY17X_1241100 381 STGGPGK|GM 0.067 . PY17X_1241100 386 GKGMYSR|LF 0.097 . PY17X_1241100 426 GDPANTK|DI 0.072 . PY17X_1241100 438 MALEFHK|MN 0.059 . PY17X_1241100 441 EFHKMNK|CT 0.080 . PY17X_1241100 449 TDEELNR|AK 0.071 . PY17X_1241100 451 EELNRAK|KS 0.067 . PY17X_1241100 452 ELNRAKK|SL 0.483 . PY17X_1241100 455 RAKKSLK|SF 0.078 . PY17X_1241100 465 WMSLEYK|SI 0.081 . PY17X_1241100 474 LMEDLAR|QM 0.080 . PY17X_1241100 481 QMMILNR|IL 0.106 . PY17X_1241100 486 NRILSGK|QL 0.096 . PY17X_1241100 497 AIDAVTK|ED 0.058 . PY17X_1241100 502 TKEDINR|VV 0.174 . PY17X_1241100 509 VVSQFLK|TK 0.062 . PY17X_1241100 511 SQFLKTK|PT 0.070 . PY17X_1241100 531 HYDEICK|ML 0.068 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India