Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1306100.fa Sequence name : PY17X_1306100 Sequence length : 1745 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.589 CoefTot : 0.135 ChDiff : 95 ZoneTo : 2 KR : 1 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.935 1.612 0.127 0.601 MesoH : -0.787 0.392 -0.442 0.153 MuHd_075 : 10.538 5.160 1.891 2.696 MuHd_095 : 12.754 6.340 1.918 0.435 MuHd_100 : 4.433 9.809 3.005 3.825 MuHd_105 : 21.483 17.940 6.992 6.785 Hmax_075 : -1.633 2.217 -2.441 2.193 Hmax_095 : -1.312 3.762 -2.280 1.050 Hmax_100 : -1.000 5.900 -0.629 3.340 Hmax_105 : 2.700 8.400 -0.283 4.107 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8144 0.1856 DFMC : 0.9407 0.0593
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1745 PY17X_1306100 MRDINIYSPLYSSYENINIYKQIRKINDHSDISTANISCGTKGRILVKDAENEKIRPINKNMTQNLENLEDLEKNAKNKI 80 LCIPPREDNIKDLAFFQNINQENYALNGYNIPPNKIINSINPIRYTYLMPNNNIFYNKQHSIQSNSAGNYINNLNNSLKN 160 QINNIRNDDKNYTGGYLLNGHNNATKSNISKIVDKNNGNNYILDNAHNLNTKNNTLYNYGNNLYNNYNGDVLNQYNQGVN 240 IYRSMSSDNIHNTRNRYSRSLYNNNLTFLGPFVPLIPNNNIKANTKMPHVNNMINLSFIPKNYIQRNSSSYLLNPLKKDK 320 QDYINVNGKALNPNDQLKKNKNKNKNNSFNFSDYLSFCENPMRSASVDQSVGSSISYIRRKRVKDSSIKKQDKNNTLRKI 400 YNFLFPYNQKELLEKKYTAKKYNPKHDSVNYNRLKHSNKNESFCITSSNSNGEIQHLYHINNRNDRKNNSNICNENYAHN 480 SFINGNNNVSSFNNIQTENKNNAYNNYYEYYNPEHMENGSFLYNTHPNNNNMTFGKQNLYKNNIPNELSFKYNHYDDRHK 560 YPEKMETSIYKFTDQNGIKNKESNITNHLNLYHSNMDNTNSLVQNLKKNYLSENVSKKKNNGKISQCNAKNNIDPKSDEK 640 NITQIGNIKTQCQENENKYIMDTNLNENLKFSMNHIKNDTENISSGNDKNHINYNFHNNNLVMQSDNINNFKKNEKQLTG 720 KNQNTIKNSNDANLTFSNVYQHVNSIPKTNNNPKDPNMGNTMLSNNYKNNNILYLPNQYNNINTNNNAKTYLKNIDKFHY 800 NKNYSNTKDGISRNNEIYGKNTLQHKDSFLLNDQNIARQSQINTTNAKGNMIRSNSAFENPINKLKEYNIDKLLYPKSNT 880 YNVNNDKKEYIKSEKKLNPNSINKDSATPNNKSTILNPLEKLTPKYNVENKNNTTHELNNLFNNPKVLDTADNGEKNKNN 960 EITYNPNLAQINLNENYIDLINNDLLNIKKIPYASSQFEMKETELNINDINVKSIIMNSHERDFEKLKKTHNRINNGNNI 1040 STIDGINEILLSMSKGRDKSSIPLNALNEESKNNDLYKKSKHSKHNKHDKLIKKKQKLKSITFDTSSSSCTINNRHHRNL 1120 ESIVKSQESIYFKMKTMTKADKKALGNDYNNATLYKKLDHYNNKVETIAIIHRNGTDGNNGVSKKIVINSEPLRPFFNRD 1200 RSDITYVNSSVVNLINKIESKKSISKDTNNSWNQKNDGIITNKKKVSNYKMNASSELATTESESHYLGKKKALVITLSYN 1280 GLLEGSVNDTTQICKCLVEFFNFNELILLNDCNFCYKNFVAQKATKKNIINNLRDFIINSNNGDILFFYYCGYSTKIIDP 1360 KFRENNNFVLLPQDYSNNKYIYSNEISHIIKKLKGGKQLCVIFDTTYSSYFIPTSISITYNKSINATELSKNEHLPFSYK 1440 KNNYSFKTFGKIKDRHTDPIYLENVKKPRNNKFPEKKHIKGEKQTLVPSIFFFSPDFRDRNEYELLMKGKVRGLLTYCIG 1520 KSIELLKSNFSYHDVFLLSSQILLNIKQKYKIKYINFRLSFLNEHSPDDIKFLSHESLYLYKKRQIEEPLWKTSIRLGSI 1600 HESTKSKFSTNISELSLNLSKMCLLIFIKDIQFFSKTKIDTSIEYFVSCFIKPKNVNILCVRRKNTKPQKIVRDKIFFLE 1680 YIILALASIKNAKFYVELFKKKKKNYFVARSVFNIKNKDGRFSLVNEKKDIIGIIDLNVKLIIEN 1760 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ..................P............................................................. 320 .............................................................P.................. 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................. 1760 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 2 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1306100 2 -----MR|DI 0.115 . PY17X_1306100 21 ENINIYK|QI 0.077 . PY17X_1306100 24 NIYKQIR|KI 0.097 . PY17X_1306100 25 IYKQIRK|IN 0.081 . PY17X_1306100 42 NISCGTK|GR 0.064 . PY17X_1306100 44 SCGTKGR|IL 0.095 . PY17X_1306100 48 KGRILVK|DA 0.082 . PY17X_1306100 54 KDAENEK|IR 0.057 . PY17X_1306100 56 AENEKIR|PI 0.131 . PY17X_1306100 60 KIRPINK|NM 0.066 . PY17X_1306100 74 NLEDLEK|NA 0.059 . PY17X_1306100 77 DLEKNAK|NK 0.058 . PY17X_1306100 79 EKNAKNK|IL 0.072 . PY17X_1306100 86 ILCIPPR|ED 0.097 . PY17X_1306100 91 PREDNIK|DL 0.075 . PY17X_1306100 115 YNIPPNK|II 0.068 . PY17X_1306100 124 NSINPIR|YT 0.095 . PY17X_1306100 138 NNIFYNK|QH 0.072 . PY17X_1306100 159 NLNNSLK|NQ 0.065 . PY17X_1306100 166 NQINNIR|ND 0.090 . PY17X_1306100 170 NIRNDDK|NY 0.064 . PY17X_1306100 186 GHNNATK|SN 0.091 . PY17X_1306100 191 TKSNISK|IV 0.114 . PY17X_1306100 195 ISKIVDK|NN 0.068 . PY17X_1306100 212 AHNLNTK|NN 0.060 . PY17X_1306100 243 QGVNIYR|SM 0.107 . PY17X_1306100 254 DNIHNTR|NR 0.068 . PY17X_1306100 256 IHNTRNR|YS 0.095 . PY17X_1306100 259 TRNRYSR|SL 0.654 *ProP* PY17X_1306100 282 IPNNNIK|AN 0.091 . PY17X_1306100 286 NIKANTK|MP 0.062 . PY17X_1306100 301 NLSFIPK|NY 0.070 . PY17X_1306100 306 PKNYIQR|NS 0.099 . PY17X_1306100 317 YLLNPLK|KD 0.055 . PY17X_1306100 318 LLNPLKK|DK 0.158 . PY17X_1306100 320 NPLKKDK|QD 0.069 . PY17X_1306100 329 YINVNGK|AL 0.070 . PY17X_1306100 338 NPNDQLK|KN 0.069 . PY17X_1306100 339 PNDQLKK|NK 0.084 . PY17X_1306100 341 DQLKKNK|NK 0.063 . PY17X_1306100 343 LKKNKNK|NK 0.072 . PY17X_1306100 345 KNKNKNK|NN 0.080 . PY17X_1306100 363 FCENPMR|SA 0.149 . PY17X_1306100 379 SSISYIR|RK 0.081 . PY17X_1306100 380 SISYIRR|KR 0.111 . PY17X_1306100 381 ISYIRRK|RV 0.104 . PY17X_1306100 382 SYIRRKR|VK 0.547 *ProP* PY17X_1306100 384 IRRKRVK|DS 0.107 . PY17X_1306100 389 VKDSSIK|KQ 0.058 . PY17X_1306100 390 KDSSIKK|QD 0.093 . PY17X_1306100 393 SIKKQDK|NN 0.059 . PY17X_1306100 398 DKNNTLR|KI 0.093 . PY17X_1306100 399 KNNTLRK|IY 0.089 . PY17X_1306100 410 LFPYNQK|EL 0.057 . PY17X_1306100 415 QKELLEK|KY 0.062 . PY17X_1306100 416 KELLEKK|YT 0.098 . PY17X_1306100 420 EKKYTAK|KY 0.075 . PY17X_1306100 421 KKYTAKK|YN 0.094 . PY17X_1306100 425 AKKYNPK|HD 0.071 . PY17X_1306100 433 DSVNYNR|LK 0.076 . PY17X_1306100 435 VNYNRLK|HS 0.069 . PY17X_1306100 439 RLKHSNK|NE 0.074 . PY17X_1306100 463 LYHINNR|ND 0.085 . PY17X_1306100 466 INNRNDR|KN 0.234 . PY17X_1306100 467 NNRNDRK|NN 0.092 . PY17X_1306100 500 NIQTENK|NN 0.057 . PY17X_1306100 536 NNMTFGK|QN 0.068 . PY17X_1306100 541 GKQNLYK|NN 0.083 . PY17X_1306100 551 PNELSFK|YN 0.067 . PY17X_1306100 558 YNHYDDR|HK 0.103 . PY17X_1306100 560 HYDDRHK|YP 0.075 . PY17X_1306100 564 RHKYPEK|ME 0.064 . PY17X_1306100 571 METSIYK|FT 0.082 . PY17X_1306100 579 TDQNGIK|NK 0.069 . PY17X_1306100 581 QNGIKNK|ES 0.068 . PY17X_1306100 607 SLVQNLK|KN 0.063 . PY17X_1306100 608 LVQNLKK|NY 0.087 . PY17X_1306100 617 LSENVSK|KK 0.069 . PY17X_1306100 618 SENVSKK|KN 0.152 . PY17X_1306100 619 ENVSKKK|NN 0.120 . PY17X_1306100 623 KKKNNGK|IS 0.063 . PY17X_1306100 630 ISQCNAK|NN 0.072 . PY17X_1306100 636 KNNIDPK|SD 0.132 . PY17X_1306100 640 DPKSDEK|NI 0.069 . PY17X_1306100 649 TQIGNIK|TQ 0.063 . PY17X_1306100 658 CQENENK|YI 0.070 . PY17X_1306100 670 NLNENLK|FS 0.068 . PY17X_1306100 677 FSMNHIK|ND 0.071 . PY17X_1306100 689 ISSGNDK|NH 0.071 . PY17X_1306100 712 DNINNFK|KN 0.080 . PY17X_1306100 713 NINNFKK|NE 0.097 . PY17X_1306100 716 NFKKNEK|QL 0.065 . PY17X_1306100 721 EKQLTGK|NQ 0.066 . PY17X_1306100 727 KNQNTIK|NS 0.075 . PY17X_1306100 748 HVNSIPK|TN 0.057 . PY17X_1306100 754 KTNNNPK|DP 0.088 . PY17X_1306100 768 MLSNNYK|NN 0.067 . PY17X_1306100 789 NTNNNAK|TY 0.067 . PY17X_1306100 793 NAKTYLK|NI 0.061 . PY17X_1306100 797 YLKNIDK|FH 0.060 . PY17X_1306100 802 DKFHYNK|NY 0.066 . PY17X_1306100 808 KNYSNTK|DG 0.064 . PY17X_1306100 813 TKDGISR|NN 0.103 . PY17X_1306100 820 NNEIYGK|NT 0.065 . PY17X_1306100 826 KNTLQHK|DS 0.066 . PY17X_1306100 838 NDQNIAR|QS 0.097 . PY17X_1306100 848 INTTNAK|GN 0.063 . PY17X_1306100 853 AKGNMIR|SN 0.184 . PY17X_1306100 864 FENPINK|LK 0.061 . PY17X_1306100 866 NPINKLK|EY 0.062 . PY17X_1306100 872 KEYNIDK|LL 0.064 . PY17X_1306100 877 DKLLYPK|SN 0.069 . PY17X_1306100 887 YNVNNDK|KE 0.056 . PY17X_1306100 888 NVNNDKK|EY 0.127 . PY17X_1306100 892 DKKEYIK|SE 0.071 . PY17X_1306100 895 EYIKSEK|KL 0.060 . PY17X_1306100 896 YIKSEKK|LN 0.071 . PY17X_1306100 904 NPNSINK|DS 0.068 . PY17X_1306100 912 SATPNNK|ST 0.068 . PY17X_1306100 921 ILNPLEK|LT 0.063 . PY17X_1306100 925 LEKLTPK|YN 0.065 . PY17X_1306100 931 KYNVENK|NN 0.074 . PY17X_1306100 946 NLFNNPK|VL 0.072 . PY17X_1306100 956 TADNGEK|NK 0.059 . PY17X_1306100 958 DNGEKNK|NN 0.064 . PY17X_1306100 989 NDLLNIK|KI 0.057 . PY17X_1306100 990 DLLNIKK|IP 0.073 . PY17X_1306100 1001 SSQFEMK|ET 0.079 . PY17X_1306100 1013 INDINVK|SI 0.073 . PY17X_1306100 1022 IMNSHER|DF 0.145 . PY17X_1306100 1026 HERDFEK|LK 0.066 . PY17X_1306100 1028 RDFEKLK|KT 0.068 . PY17X_1306100 1029 DFEKLKK|TH 0.088 . PY17X_1306100 1033 LKKTHNR|IN 0.114 . PY17X_1306100 1055 ILLSMSK|GR 0.055 . PY17X_1306100 1057 LSMSKGR|DK 0.160 . PY17X_1306100 1059 MSKGRDK|SS 0.079 . PY17X_1306100 1072 ALNEESK|NN 0.064 . PY17X_1306100 1078 KNNDLYK|KS 0.076 . PY17X_1306100 1079 NNDLYKK|SK 0.133 . PY17X_1306100 1081 DLYKKSK|HS 0.072 . PY17X_1306100 1084 KKSKHSK|HN 0.078 . PY17X_1306100 1087 KHSKHNK|HD 0.073 . PY17X_1306100 1090 KHNKHDK|LI 0.093 . PY17X_1306100 1093 KHDKLIK|KK 0.060 . PY17X_1306100 1094 HDKLIKK|KQ 0.079 . PY17X_1306100 1095 DKLIKKK|QK 0.102 . PY17X_1306100 1097 LIKKKQK|LK 0.080 . PY17X_1306100 1099 KKKQKLK|SI 0.086 . PY17X_1306100 1115 SCTINNR|HH 0.085 . PY17X_1306100 1118 INNRHHR|NL 0.449 . PY17X_1306100 1125 NLESIVK|SQ 0.074 . PY17X_1306100 1133 QESIYFK|MK 0.067 . PY17X_1306100 1135 SIYFKMK|TM 0.071 . PY17X_1306100 1139 KMKTMTK|AD 0.065 . PY17X_1306100 1142 TMTKADK|KA 0.060 . PY17X_1306100 1143 MTKADKK|AL 0.112 . PY17X_1306100 1156 NNATLYK|KL 0.071 . PY17X_1306100 1157 NATLYKK|LD 0.077 . PY17X_1306100 1164 LDHYNNK|VE 0.065 . PY17X_1306100 1173 TIAIIHR|NG 0.101 . PY17X_1306100 1184 GNNGVSK|KI 0.069 . PY17X_1306100 1185 NNGVSKK|IV 0.252 . PY17X_1306100 1194 INSEPLR|PF 0.091 . PY17X_1306100 1199 LRPFFNR|DR 0.168 . PY17X_1306100 1201 PFFNRDR|SD 0.111 . PY17X_1306100 1217 VVNLINK|IE 0.060 . PY17X_1306100 1221 INKIESK|KS 0.061 . PY17X_1306100 1222 NKIESKK|SI 0.206 . PY17X_1306100 1226 SKKSISK|DT 0.075 . PY17X_1306100 1235 NNSWNQK|ND 0.078 . PY17X_1306100 1243 DGIITNK|KK 0.056 . PY17X_1306100 1244 GIITNKK|KV 0.133 . PY17X_1306100 1245 IITNKKK|VS 0.097 . PY17X_1306100 1250 KKVSNYK|MN 0.072 . PY17X_1306100 1269 ESHYLGK|KK 0.069 . PY17X_1306100 1270 SHYLGKK|KA 0.088 . PY17X_1306100 1271 HYLGKKK|AL 0.102 . PY17X_1306100 1295 DTTQICK|CL 0.055 . PY17X_1306100 1317 DCNFCYK|NF 0.065 . PY17X_1306100 1323 KNFVAQK|AT 0.069 . PY17X_1306100 1326 VAQKATK|KN 0.064 . PY17X_1306100 1327 AQKATKK|NI 0.109 . PY17X_1306100 1334 NIINNLR|DF 0.085 . PY17X_1306100 1356 YCGYSTK|II 0.078 . PY17X_1306100 1361 TKIIDPK|FR 0.075 . PY17X_1306100 1363 IIDPKFR|EN 0.084 . PY17X_1306100 1379 QDYSNNK|YI 0.070 . PY17X_1306100 1391 EISHIIK|KL 0.068 . PY17X_1306100 1392 ISHIIKK|LK 0.140 . PY17X_1306100 1394 HIIKKLK|GG 0.068 . PY17X_1306100 1397 KKLKGGK|QL 0.073 . PY17X_1306100 1422 ISITYNK|SI 0.100 . PY17X_1306100 1431 NATELSK|NE 0.051 . PY17X_1306100 1440 HLPFSYK|KN 0.067 . PY17X_1306100 1441 LPFSYKK|NN 0.089 . PY17X_1306100 1447 KNNYSFK|TF 0.100 . PY17X_1306100 1451 SFKTFGK|IK 0.067 . PY17X_1306100 1453 KTFGKIK|DR 0.070 . PY17X_1306100 1455 FGKIKDR|HT 0.113 . PY17X_1306100 1466 IYLENVK|KP 0.052 . PY17X_1306100 1467 YLENVKK|PR 0.101 . PY17X_1306100 1469 ENVKKPR|NN 0.093 . PY17X_1306100 1472 KKPRNNK|FP 0.146 . PY17X_1306100 1476 NNKFPEK|KH 0.083 . PY17X_1306100 1477 NKFPEKK|HI 0.138 . PY17X_1306100 1480 PEKKHIK|GE 0.067 . PY17X_1306100 1483 KHIKGEK|QT 0.060 . PY17X_1306100 1498 FFSPDFR|DR 0.116 . PY17X_1306100 1500 SPDFRDR|NE 0.088 . PY17X_1306100 1508 EYELLMK|GK 0.064 . PY17X_1306100 1510 ELLMKGK|VR 0.062 . PY17X_1306100 1512 LMKGKVR|GL 0.101 . PY17X_1306100 1521 LTYCIGK|SI 0.079 . PY17X_1306100 1527 KSIELLK|SN 0.086 . PY17X_1306100 1547 QILLNIK|QK 0.056 . PY17X_1306100 1549 LLNIKQK|YK 0.084 . PY17X_1306100 1551 NIKQKYK|IK 0.064 . PY17X_1306100 1553 KQKYKIK|YI 0.075 . PY17X_1306100 1558 IKYINFR|LS 0.101 . PY17X_1306100 1571 HSPDDIK|FL 0.066 . PY17X_1306100 1582 ESLYLYK|KR 0.061 . PY17X_1306100 1583 SLYLYKK|RQ 0.083 . PY17X_1306100 1584 LYLYKKR|QI 0.225 . PY17X_1306100 1592 IEEPLWK|TS 0.059 . PY17X_1306100 1596 LWKTSIR|LG 0.120 . PY17X_1306100 1605 SIHESTK|SK 0.083 . PY17X_1306100 1607 HESTKSK|FS 0.087 . PY17X_1306100 1621 LSLNLSK|MC 0.054 . PY17X_1306100 1629 CLLIFIK|DI 0.062 . PY17X_1306100 1636 DIQFFSK|TK 0.061 . PY17X_1306100 1638 QFFSKTK|ID 0.063 . PY17X_1306100 1652 FVSCFIK|PK 0.071 . PY17X_1306100 1654 SCFIKPK|NV 0.075 . PY17X_1306100 1662 VNILCVR|RK 0.073 . PY17X_1306100 1663 NILCVRR|KN 0.112 . PY17X_1306100 1664 ILCVRRK|NT 0.095 . PY17X_1306100 1667 VRRKNTK|PQ 0.071 . PY17X_1306100 1670 KNTKPQK|IV 0.088 . PY17X_1306100 1673 KPQKIVR|DK 0.122 . PY17X_1306100 1675 QKIVRDK|IF 0.064 . PY17X_1306100 1690 LALASIK|NA 0.061 . PY17X_1306100 1693 ASIKNAK|FY 0.071 . PY17X_1306100 1700 FYVELFK|KK 0.057 . PY17X_1306100 1701 YVELFKK|KK 0.077 . PY17X_1306100 1702 VELFKKK|KK 0.079 . PY17X_1306100 1703 ELFKKKK|KN 0.099 . PY17X_1306100 1704 LFKKKKK|NY 0.120 . PY17X_1306100 1710 KNYFVAR|SV 0.289 . PY17X_1306100 1716 RSVFNIK|NK 0.062 . PY17X_1306100 1718 VFNIKNK|DG 0.080 . PY17X_1306100 1721 IKNKDGR|FS 0.121 . PY17X_1306100 1728 FSLVNEK|KD 0.058 . PY17X_1306100 1729 SLVNEKK|DI 0.181 . PY17X_1306100 1740 IIDLNVK|LI 0.058 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India