Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1313800.fa Sequence name : PY17X_1313800 Sequence length : 641 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.585 CoefTot : -0.657 ChDiff : 11 ZoneTo : 15 KR : 3 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.724 1.629 0.559 0.571 MesoH : -0.208 0.451 -0.231 0.266 MuHd_075 : 28.241 13.092 6.547 5.101 MuHd_095 : 26.484 19.514 7.924 5.114 MuHd_100 : 23.905 16.579 6.394 3.983 MuHd_105 : 19.545 12.513 4.795 3.094 Hmax_075 : 14.700 14.350 0.898 5.472 Hmax_095 : 6.800 12.337 -0.110 4.030 Hmax_100 : 10.900 8.800 0.518 3.920 Hmax_105 : -0.438 8.225 -2.493 2.354 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8488 0.1512 DFMC : 0.8525 0.1475
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 641 PY17X_1313800 MYLTQLKIKFVGKIFEDKFYKNINKRYYFYNIKHNQKQNFFSFFISNKIKNKNNYNSEYREFRTFNTYQYQKDKIESLNF 80 LKKVKRFYSINNNIENSNISFLKLKKMSLNVPQVISLDPTVLPVNYTTPINDINIVLKDSVKECCNFDDDIVIFLVHSKS 160 DKDNGNMKIGSQIKDSKINEFLSKNEDIFNGKLGTFKSFYISNDKNKYINLSFIRCGTIDEEMSEFEIRKIVSSLVQILH 240 DNKSVATSIIFEIGINESLFRFFLETVFYEYVADERFKSTDKVDKVDNKSDGSGSAENMKSLEIFLKNYNNDYVKQVDKS 320 RTYFMGTYFASQLISAPSNYCNPVSLANVAVELAEKLNLECKILGVKELEELKMGAYLSVGKGSMYPNRFIHLTYKGKGD 400 IKKKIALVGKGITFDSGGYNLKASPGSMIDLMKFDMSGCAAVLGCAYCIGSIKPENVQVHFLSAVCENMVSKNSYRPGDI 480 ITASNGKTIEVGNTDAEGRLTLADALVYAEKIGVDHIIDIATLTGAMLYSLGTSYAGVFGNDNKLINKILESSETSNEPV 560 WWLPIIKEYRESLNSKYADINNISSNVKASSVVASLFLKEFIKSTSWAHIDIAGVAWNFKDRKPKGFGVRLLSEFILNHS 640 I 720 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 . 720 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1313800 7 MYLTQLK|IK 0.057 . PY17X_1313800 9 LTQLKIK|FV 0.138 . PY17X_1313800 13 KIKFVGK|IF 0.073 . PY17X_1313800 18 GKIFEDK|FY 0.070 . PY17X_1313800 21 FEDKFYK|NI 0.060 . PY17X_1313800 25 FYKNINK|RY 0.054 . PY17X_1313800 26 YKNINKR|YY 0.241 . PY17X_1313800 33 YYFYNIK|HN 0.061 . PY17X_1313800 37 NIKHNQK|QN 0.065 . PY17X_1313800 48 SFFISNK|IK 0.061 . PY17X_1313800 50 FISNKIK|NK 0.070 . PY17X_1313800 52 SNKIKNK|NN 0.074 . PY17X_1313800 60 NYNSEYR|EF 0.084 . PY17X_1313800 63 SEYREFR|TF 0.293 . PY17X_1313800 72 NTYQYQK|DK 0.070 . PY17X_1313800 74 YQYQKDK|IE 0.062 . PY17X_1313800 82 ESLNFLK|KV 0.061 . PY17X_1313800 83 SLNFLKK|VK 0.081 . PY17X_1313800 85 NFLKKVK|RF 0.061 . PY17X_1313800 86 FLKKVKR|FY 0.263 . PY17X_1313800 103 SNISFLK|LK 0.066 . PY17X_1313800 105 ISFLKLK|KM 0.069 . PY17X_1313800 106 SFLKLKK|MS 0.081 . PY17X_1313800 138 DINIVLK|DS 0.077 . PY17X_1313800 142 VLKDSVK|EC 0.059 . PY17X_1313800 159 IFLVHSK|SD 0.082 . PY17X_1313800 162 VHSKSDK|DN 0.097 . PY17X_1313800 168 KDNGNMK|IG 0.080 . PY17X_1313800 174 KIGSQIK|DS 0.076 . PY17X_1313800 177 SQIKDSK|IN 0.062 . PY17X_1313800 184 INEFLSK|NE 0.063 . PY17X_1313800 192 EDIFNGK|LG 0.056 . PY17X_1313800 197 GKLGTFK|SF 0.076 . PY17X_1313800 205 FYISNDK|NK 0.055 . PY17X_1313800 207 ISNDKNK|YI 0.085 . PY17X_1313800 215 INLSFIR|CG 0.087 . PY17X_1313800 229 MSEFEIR|KI 0.110 . PY17X_1313800 230 SEFEIRK|IV 0.108 . PY17X_1313800 243 QILHDNK|SV 0.086 . PY17X_1313800 261 INESLFR|FF 0.094 . PY17X_1313800 276 EYVADER|FK 0.079 . PY17X_1313800 278 VADERFK|ST 0.095 . PY17X_1313800 282 RFKSTDK|VD 0.053 . PY17X_1313800 285 STDKVDK|VD 0.066 . PY17X_1313800 289 VDKVDNK|SD 0.084 . PY17X_1313800 300 GSAENMK|SL 0.104 . PY17X_1313800 307 SLEIFLK|NY 0.060 . PY17X_1313800 315 YNNDYVK|QV 0.109 . PY17X_1313800 319 YVKQVDK|SR 0.071 . PY17X_1313800 321 KQVDKSR|TY 0.092 . PY17X_1313800 356 AVELAEK|LN 0.052 . PY17X_1313800 362 KLNLECK|IL 0.083 . PY17X_1313800 367 CKILGVK|EL 0.059 . PY17X_1313800 373 KELEELK|MG 0.051 . PY17X_1313800 382 AYLSVGK|GS 0.057 . PY17X_1313800 389 GSMYPNR|FI 0.133 . PY17X_1313800 396 FIHLTYK|GK 0.081 . PY17X_1313800 398 HLTYKGK|GD 0.069 . PY17X_1313800 402 KGKGDIK|KK 0.059 . PY17X_1313800 403 GKGDIKK|KI 0.126 . PY17X_1313800 404 KGDIKKK|IA 0.115 . PY17X_1313800 410 KIALVGK|GI 0.070 . PY17X_1313800 422 SGGYNLK|AS 0.062 . PY17X_1313800 433 SMIDLMK|FD 0.071 . PY17X_1313800 453 YCIGSIK|PE 0.062 . PY17X_1313800 472 CENMVSK|NS 0.066 . PY17X_1313800 476 VSKNSYR|PG 0.104 . PY17X_1313800 487 ITASNGK|TI 0.071 . PY17X_1313800 499 NTDAEGR|LT 0.071 . PY17X_1313800 511 ALVYAEK|IG 0.059 . PY17X_1313800 544 VFGNDNK|LI 0.071 . PY17X_1313800 548 DNKLINK|IL 0.068 . PY17X_1313800 567 WWLPIIK|EY 0.064 . PY17X_1313800 570 PIIKEYR|ES 0.076 . PY17X_1313800 576 RESLNSK|YA 0.093 . PY17X_1313800 588 NISSNVK|AS 0.073 . PY17X_1313800 599 VASLFLK|EF 0.068 . PY17X_1313800 603 FLKEFIK|ST 0.090 . PY17X_1313800 620 GVAWNFK|DR 0.078 . PY17X_1313800 622 AWNFKDR|KP 0.090 . PY17X_1313800 623 WNFKDRK|PK 0.099 . PY17X_1313800 625 FKDRKPK|GF 0.238 . PY17X_1313800 630 PKGFGVR|LL 0.098 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India