Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1325500.fa Sequence name : PY17X_1325500 Sequence length : 520 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.103 CoefTot : -0.134 ChDiff : -5 ZoneTo : 3 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 2.300 2.412 0.511 0.814 MesoH : -0.207 0.322 -0.255 0.273 MuHd_075 : 15.659 10.594 3.897 4.716 MuHd_095 : 9.058 1.775 1.012 1.649 MuHd_100 : 15.952 15.102 4.302 5.033 MuHd_105 : 29.919 25.945 8.359 8.139 Hmax_075 : 10.500 12.483 0.498 4.713 Hmax_095 : -1.312 7.100 -2.279 2.550 Hmax_100 : 5.300 12.400 0.430 3.910 Hmax_105 : 10.700 14.800 1.199 4.510 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9772 0.0228 DFMC : 0.9848 0.0152
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 520 PY17X_1325500 MVNDIRRVNFATSGVESLNENSKYLNRNHKKTIKICTYAITTFALFFIVVVYFKNQTNVNDINSSTLSAIEETSLMNKEI 80 AHLKEILKKYKTKINEDNEYGYEKNDNINGDDEDGEQELLLMLHKYLKNKSNSNKIDSFDINNNESNKNRSNENIDQTNI 160 LSQKLETMHDNIKYASKFFKYMKEYNKEYKNIDEQLKRFENFKTTYMKVKKHNEMVGKNGITYVQKVNQFSDFSKEEFDN 240 YFKKLLPISHDLKTKHVVPLKTHLDDNKIKPKEDVLSYPEHRDYREWDILLPPKDQGMCGSCWAFASVANYEALFAKKYA 320 ILPISFSEQQVVDCSSDNFGCDGGHPFLSFLYFLNNGVCFGDQYEYKAHDDFFCLSYRCGYKGRLKKIGNAYPYELIMAL 400 NEVGPITVNVGVSDEFVLYSGGIFEGPCSPELNHSVLLVGYGKVKKSLAFEDSHTNVDSNLIKKYKENIKENDDDFLYYW 480 IIRNSWSSAWGEGGYIRIKRNKLGDDIFCGIGIDVFFPLL 560 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ........................................ 560 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1325500 6 -MVNDIR|RV 0.093 . PY17X_1325500 7 MVNDIRR|VN 0.115 . PY17X_1325500 23 SLNENSK|YL 0.070 . PY17X_1325500 27 NSKYLNR|NH 0.077 . PY17X_1325500 30 YLNRNHK|KT 0.159 . PY17X_1325500 31 LNRNHKK|TI 0.132 . PY17X_1325500 34 NHKKTIK|IC 0.070 . PY17X_1325500 54 IVVVYFK|NQ 0.058 . PY17X_1325500 78 ETSLMNK|EI 0.063 . PY17X_1325500 84 KEIAHLK|EI 0.069 . PY17X_1325500 88 HLKEILK|KY 0.060 . PY17X_1325500 89 LKEILKK|YK 0.129 . PY17X_1325500 91 EILKKYK|TK 0.062 . PY17X_1325500 93 LKKYKTK|IN 0.096 . PY17X_1325500 104 NEYGYEK|ND 0.063 . PY17X_1325500 125 LLLMLHK|YL 0.061 . PY17X_1325500 128 MLHKYLK|NK 0.066 . PY17X_1325500 130 HKYLKNK|SN 0.123 . PY17X_1325500 135 NKSNSNK|ID 0.077 . PY17X_1325500 148 NNNESNK|NR 0.065 . PY17X_1325500 150 NESNKNR|SN 0.243 . PY17X_1325500 164 TNILSQK|LE 0.060 . PY17X_1325500 173 TMHDNIK|YA 0.088 . PY17X_1325500 177 NIKYASK|FF 0.064 . PY17X_1325500 180 YASKFFK|YM 0.086 . PY17X_1325500 183 KFFKYMK|EY 0.067 . PY17X_1325500 187 YMKEYNK|EY 0.061 . PY17X_1325500 190 EYNKEYK|NI 0.088 . PY17X_1325500 197 NIDEQLK|RF 0.060 . PY17X_1325500 198 IDEQLKR|FE 0.178 . PY17X_1325500 203 KRFENFK|TT 0.071 . PY17X_1325500 208 FKTTYMK|VK 0.067 . PY17X_1325500 210 TTYMKVK|KH 0.070 . PY17X_1325500 211 TYMKVKK|HN 0.162 . PY17X_1325500 218 HNEMVGK|NG 0.068 . PY17X_1325500 226 GITYVQK|VN 0.061 . PY17X_1325500 235 QFSDFSK|EE 0.070 . PY17X_1325500 243 EFDNYFK|KL 0.055 . PY17X_1325500 244 FDNYFKK|LL 0.107 . PY17X_1325500 253 PISHDLK|TK 0.064 . PY17X_1325500 255 SHDLKTK|HV 0.084 . PY17X_1325500 261 KHVVPLK|TH 0.057 . PY17X_1325500 268 THLDDNK|IK 0.059 . PY17X_1325500 270 LDDNKIK|PK 0.086 . PY17X_1325500 272 DNKIKPK|ED 0.063 . PY17X_1325500 282 LSYPEHR|DY 0.100 . PY17X_1325500 285 PEHRDYR|EW 0.361 . PY17X_1325500 294 DILLPPK|DQ 0.073 . PY17X_1325500 317 YEALFAK|KY 0.068 . PY17X_1325500 318 EALFAKK|YA 0.091 . PY17X_1325500 367 GDQYEYK|AH 0.074 . PY17X_1325500 378 FFCLSYR|CG 0.084 . PY17X_1325500 382 SYRCGYK|GR 0.062 . PY17X_1325500 384 RCGYKGR|LK 0.100 . PY17X_1325500 386 GYKGRLK|KI 0.071 . PY17X_1325500 387 YKGRLKK|IG 0.256 . PY17X_1325500 443 LLVGYGK|VK 0.053 . PY17X_1325500 445 VGYGKVK|KS 0.066 . PY17X_1325500 446 GYGKVKK|SL 0.149 . PY17X_1325500 463 VDSNLIK|KY 0.066 . PY17X_1325500 464 DSNLIKK|YK 0.111 . PY17X_1325500 466 NLIKKYK|EN 0.074 . PY17X_1325500 470 KYKENIK|EN 0.062 . PY17X_1325500 483 LYYWIIR|NS 0.077 . PY17X_1325500 497 GEGGYIR|IK 0.092 . PY17X_1325500 499 GGYIRIK|RN 0.059 . PY17X_1325500 500 GYIRIKR|NK 0.354 . PY17X_1325500 502 IRIKRNK|LG 0.083 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India