Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1339800.fa Sequence name : PY17X_1339800 Sequence length : 1954 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.228 CoefTot : 0.000 ChDiff : 62 ZoneTo : 1 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.106 1.547 0.210 0.547 MesoH : -0.691 0.259 -0.475 0.277 MuHd_075 : 17.321 10.999 5.665 4.001 MuHd_095 : 17.156 9.222 3.413 2.436 MuHd_100 : 8.028 8.173 2.133 2.162 MuHd_105 : 6.828 9.888 3.652 2.553 Hmax_075 : -4.433 4.083 -2.855 3.197 Hmax_095 : -8.050 -0.613 -4.518 0.639 Hmax_100 : -7.800 2.800 -4.518 1.550 Hmax_105 : -12.900 -1.100 -4.618 0.680 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8986 0.1014 DFMC : 0.9526 0.0474
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1954 PY17X_1339800 MECIFNKKNKIQIYENNEKVFDLWKKYAIDEVSNLCNEDNKKKKKKNNQDVKVKYKQKKKFDKYIYKWKEINYFSKENEK 80 ENNSQKSNNLEKEDKINECDKNNQDDNYSDIKKRKIFLVKEENYLNTYEKQLDNINKKSLEHFYSSHKNEEQKKSSIVIV 160 SYENYVNRNVNIEYNEGSDFLKYIYSSIFLIKENKVLIPKGNYLYELIYPQTIHGFPLINKLNYYFVKLYINNNWVLVFI 240 DLELPYDKDNNILSCQSKNDEKEIWIYILTKALYKIFRLFNFCEYYLYIFEMLTGYKWINNIPTTLNLNDNMIYSYNQNI 320 IQMVLLNRDKEKANKKNAYNSSSMYNTSFFKGTENKQFNEKGEHLIDKDVNTIIIKDDTCIIDKKEKCKDRYQGSNKIKK 400 RKNLHFFQIYPFEKNLYFILTYENIKPDKYIKYSDYINKKTQQQNQILKGYKYINKQGNIIISNVKLIPVNNSTHSFSAK 480 LLENDPDKNNQQKIIINDETSVIKNNDNNEKNSDNNEKNNDINEKNNDISEKNNDTNEKTDFINNIKKKKNLNKQKYNII 560 INQNTEQVLQLFKEILFETDQTCSKIYKDINSKKHKKIQKDVSNWISEIDIEKILKFINVNYSSYYLIKLDNKFVRINKI 640 YNYIYYNDFSFYSTNMYVKSIPQINVNSKIKNIDKDEEKGKDNKKKKMKYNENETQINNNPFLLLICSISIFCKKNNYTL 720 KGSEENDDEIQTTKDYTNCDKEKKTEEMKLDHSFNLSFFTYKEEKKKNISLERNKKKEGNNMMMLNYFMSSFNSFNKCEQ 800 NIKICEKKLISQEDILNSECFIKQIGECNYEKDSNKNNVLFGSYINNFLCNLFNSNFYDPIFFQKKIEKKSISLKENKEH 880 FFFVYIKNPNKSNLTIEWVTEQITKMIKNEKENNDEEIICKNKSINCSFFLLEEFLEKNMKMKINSFIKNINLKKENSNK 960 ILLKFIVSISREKEKGNIPFYYLIQKINDIKILSYLDIFVCKIRKNNNSYEIENRQNQSEKRKKNSTKINEQDNGNNKNV 1040 RKENINDDNINNNPIIIGKFYKLSLKNIFFKFIMFPDTIHDEEKQNEKSEEHNYLFLIALKNVEKVADQNIALQIIAALP 1120 NRENYEKPKHSEKSKHSEKSKHSEKSKHSEKSKHSEILTINEIPSFCNRYTFNYYNDHIKNNFHEMKQVKENESKYNNSE 1200 NKNDKIYKNEYNISEKMYEQKEYINLIPSKNKVSTPNENKISQLNDFINKTKKTFIIIKKIKINDKSYFSYGTIFVELKN 1280 GSNFKNIKVKIFKFKKNELPINPISKGNETENTHKNNNDEKVLKIQNQDQDQDQNKNQNKNQCNSSHTSFDSFINSYKRN 1360 KIFKSVKRGKKKQVFIKHLEVDSKEPCYLYIKIRKSDKIEKKKQNEMSNISTTKINHEKKKTLIKPCNNDFFEINLNVHL 1440 NFSSDVILKNDTPDDEFETEIKKYLKYNKINFEDLKKNVTLDIKKEIIPPNIFTLKNELQLYFRTNYEGIFNNFLWKKKI 1520 NLKKSDDNKLSVCKSSHINTQYENNLLISENIQFENKENMYLYKDEFFDILSPICSQKQLYDLEKLFSYISSKYFEDDEN 1600 KMYMKKFIKMFESIQKKKNYLIFDEIEKFEKNILFSENISNMSNDEIENNKNSQNENCEDTNFDEFSHLFTYPNEIRKII 1680 DSIKSFHNLKNKMDVLKLKMDAELQLPENIFPFFNKFYGKISNIDDIIKYNYSHLEELEYVKTKSEENKILSYLLDEGIF 1760 FTFLKKIENENKNETLKIIPPTIHIHDIINIVKKIDNFSELNYIKDMKLNVSKIIKERKNFIENIKNLLKHKKIKNLTPE 1840 ELNDLYKKGVKINLDIYNSNILQMIKNQYTILNILISIKEIFKKINLKKYKTKDNEQNIAENVINDQMQFLQLFQTCSDF 1920 IKNNQNIKLNDFYNNIFKDSQKLYDELTSSNLTV 2000 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 ................................................................................ 1840 ................................................................................ 1920 .................................. 2000 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1339800 7 MECIFNK|KN 0.063 . PY17X_1339800 8 ECIFNKK|NK 0.090 . PY17X_1339800 10 IFNKKNK|IQ 0.074 . PY17X_1339800 19 IYENNEK|VF 0.055 . PY17X_1339800 25 KVFDLWK|KY 0.060 . PY17X_1339800 26 VFDLWKK|YA 0.128 . PY17X_1339800 41 LCNEDNK|KK 0.064 . PY17X_1339800 42 CNEDNKK|KK 0.084 . PY17X_1339800 43 NEDNKKK|KK 0.090 . PY17X_1339800 44 EDNKKKK|KK 0.121 . PY17X_1339800 45 DNKKKKK|KN 0.116 . PY17X_1339800 46 NKKKKKK|NN 0.148 . PY17X_1339800 52 KNNQDVK|VK 0.067 . PY17X_1339800 54 NQDVKVK|YK 0.071 . PY17X_1339800 56 DVKVKYK|QK 0.066 . PY17X_1339800 58 KVKYKQK|KK 0.066 . PY17X_1339800 59 VKYKQKK|KF 0.143 . PY17X_1339800 60 KYKQKKK|FD 0.116 . PY17X_1339800 63 QKKKFDK|YI 0.085 . PY17X_1339800 67 FDKYIYK|WK 0.070 . PY17X_1339800 69 KYIYKWK|EI 0.063 . PY17X_1339800 76 EINYFSK|EN 0.082 . PY17X_1339800 80 FSKENEK|EN 0.060 . PY17X_1339800 86 KENNSQK|SN 0.086 . PY17X_1339800 92 KSNNLEK|ED 0.072 . PY17X_1339800 95 NLEKEDK|IN 0.062 . PY17X_1339800 101 KINECDK|NN 0.065 . PY17X_1339800 112 DNYSDIK|KR 0.056 . PY17X_1339800 113 NYSDIKK|RK 0.085 . PY17X_1339800 114 YSDIKKR|KI 0.175 . PY17X_1339800 115 SDIKKRK|IF 0.109 . PY17X_1339800 120 RKIFLVK|EE 0.060 . PY17X_1339800 130 YLNTYEK|QL 0.084 . PY17X_1339800 137 QLDNINK|KS 0.061 . PY17X_1339800 138 LDNINKK|SL 0.203 . PY17X_1339800 148 HFYSSHK|NE 0.062 . PY17X_1339800 153 HKNEEQK|KS 0.084 . PY17X_1339800 154 KNEEQKK|SS 0.170 . PY17X_1339800 168 YENYVNR|NV 0.143 . PY17X_1339800 182 EGSDFLK|YI 0.081 . PY17X_1339800 192 SSIFLIK|EN 0.065 . PY17X_1339800 195 FLIKENK|VL 0.064 . PY17X_1339800 200 NKVLIPK|GN 0.063 . PY17X_1339800 221 GFPLINK|LN 0.054 . PY17X_1339800 228 LNYYFVK|LY 0.066 . PY17X_1339800 248 LELPYDK|DN 0.061 . PY17X_1339800 258 ILSCQSK|ND 0.083 . PY17X_1339800 262 QSKNDEK|EI 0.068 . PY17X_1339800 271 WIYILTK|AL 0.077 . PY17X_1339800 275 LTKALYK|IF 0.056 . PY17X_1339800 278 ALYKIFR|LF 0.086 . PY17X_1339800 297 EMLTGYK|WI 0.064 . PY17X_1339800 328 QMVLLNR|DK 0.100 . PY17X_1339800 330 VLLNRDK|EK 0.056 . PY17X_1339800 332 LNRDKEK|AN 0.074 . PY17X_1339800 335 DKEKANK|KN 0.058 . PY17X_1339800 336 KEKANKK|NA 0.110 . PY17X_1339800 351 YNTSFFK|GT 0.074 . PY17X_1339800 356 FKGTENK|QF 0.072 . PY17X_1339800 361 NKQFNEK|GE 0.066 . PY17X_1339800 368 GEHLIDK|DV 0.109 . PY17X_1339800 376 VNTIIIK|DD 0.062 . PY17X_1339800 384 DTCIIDK|KE 0.053 . PY17X_1339800 385 TCIIDKK|EK 0.097 . PY17X_1339800 387 IIDKKEK|CK 0.068 . PY17X_1339800 389 DKKEKCK|DR 0.086 . PY17X_1339800 391 KEKCKDR|YQ 0.107 . PY17X_1339800 397 RYQGSNK|IK 0.064 . PY17X_1339800 399 QGSNKIK|KR 0.065 . PY17X_1339800 400 GSNKIKK|RK 0.117 . PY17X_1339800 401 SNKIKKR|KN 0.201 . PY17X_1339800 402 NKIKKRK|NL 0.104 . PY17X_1339800 414 QIYPFEK|NL 0.068 . PY17X_1339800 426 LTYENIK|PD 0.056 . PY17X_1339800 429 ENIKPDK|YI 0.068 . PY17X_1339800 432 KPDKYIK|YS 0.070 . PY17X_1339800 439 YSDYINK|KT 0.068 . PY17X_1339800 440 SDYINKK|TQ 0.092 . PY17X_1339800 449 QQNQILK|GY 0.071 . PY17X_1339800 452 QILKGYK|YI 0.075 . PY17X_1339800 456 GYKYINK|QG 0.065 . PY17X_1339800 466 IIISNVK|LI 0.059 . PY17X_1339800 480 THSFSAK|LL 0.088 . PY17X_1339800 488 LENDPDK|NN 0.067 . PY17X_1339800 493 DKNNQQK|II 0.088 . PY17X_1339800 504 DETSVIK|NN 0.063 . PY17X_1339800 511 NNDNNEK|NS 0.065 . PY17X_1339800 518 NSDNNEK|NN 0.072 . PY17X_1339800 525 NNDINEK|NN 0.072 . PY17X_1339800 532 NNDISEK|NN 0.081 . PY17X_1339800 539 NNDTNEK|TD 0.058 . PY17X_1339800 547 DFINNIK|KK 0.056 . PY17X_1339800 548 FINNIKK|KK 0.080 . PY17X_1339800 549 INNIKKK|KN 0.126 . PY17X_1339800 550 NNIKKKK|NL 0.133 . PY17X_1339800 554 KKKNLNK|QK 0.074 . PY17X_1339800 556 KNLNKQK|YN 0.078 . PY17X_1339800 573 QVLQLFK|EI 0.057 . PY17X_1339800 585 TDQTCSK|IY 0.062 . PY17X_1339800 588 TCSKIYK|DI 0.096 . PY17X_1339800 593 YKDINSK|KH 0.059 . PY17X_1339800 594 KDINSKK|HK 0.121 . PY17X_1339800 596 INSKKHK|KI 0.091 . PY17X_1339800 597 NSKKHKK|IQ 0.117 . PY17X_1339800 600 KHKKIQK|DV 0.116 . PY17X_1339800 613 SEIDIEK|IL 0.058 . PY17X_1339800 616 DIEKILK|FI 0.066 . PY17X_1339800 629 SSYYLIK|LD 0.067 . PY17X_1339800 633 LIKLDNK|FV 0.070 . PY17X_1339800 636 LDNKFVR|IN 0.105 . PY17X_1339800 639 KFVRINK|IY 0.093 . PY17X_1339800 659 STNMYVK|SI 0.097 . PY17X_1339800 669 QINVNSK|IK 0.065 . PY17X_1339800 671 NVNSKIK|NI 0.080 . PY17X_1339800 675 KIKNIDK|DE 0.080 . PY17X_1339800 679 IDKDEEK|GK 0.066 . PY17X_1339800 681 KDEEKGK|DN 0.082 . PY17X_1339800 684 EKGKDNK|KK 0.058 . PY17X_1339800 685 KGKDNKK|KK 0.096 . PY17X_1339800 686 GKDNKKK|KM 0.151 . PY17X_1339800 687 KDNKKKK|MK 0.179 . PY17X_1339800 689 NKKKKMK|YN 0.089 . PY17X_1339800 714 SISIFCK|KN 0.076 . PY17X_1339800 715 ISIFCKK|NN 0.098 . PY17X_1339800 721 KNNYTLK|GS 0.084 . PY17X_1339800 734 DEIQTTK|DY 0.067 . PY17X_1339800 741 DYTNCDK|EK 0.060 . PY17X_1339800 743 TNCDKEK|KT 0.080 . PY17X_1339800 744 NCDKEKK|TE 0.103 . PY17X_1339800 749 KKTEEMK|LD 0.059 . PY17X_1339800 762 LSFFTYK|EE 0.062 . PY17X_1339800 765 FTYKEEK|KK 0.061 . PY17X_1339800 766 TYKEEKK|KN 0.094 . PY17X_1339800 767 YKEEKKK|NI 0.122 . PY17X_1339800 773 KNISLER|NK 0.095 . PY17X_1339800 775 ISLERNK|KK 0.067 . PY17X_1339800 776 SLERNKK|KE 0.288 . PY17X_1339800 777 LERNKKK|EG 0.115 . PY17X_1339800 797 SFNSFNK|CE 0.063 . PY17X_1339800 803 KCEQNIK|IC 0.067 . PY17X_1339800 807 NIKICEK|KL 0.069 . PY17X_1339800 808 IKICEKK|LI 0.128 . PY17X_1339800 823 NSECFIK|QI 0.078 . PY17X_1339800 832 GECNYEK|DS 0.069 . PY17X_1339800 836 YEKDSNK|NN 0.057 . PY17X_1339800 865 DPIFFQK|KI 0.076 . PY17X_1339800 866 PIFFQKK|IE 0.091 . PY17X_1339800 869 FQKKIEK|KS 0.059 . PY17X_1339800 870 QKKIEKK|SI 0.236 . PY17X_1339800 875 KKSISLK|EN 0.076 . PY17X_1339800 878 ISLKENK|EH 0.057 . PY17X_1339800 887 FFFVYIK|NP 0.061 . PY17X_1339800 891 YIKNPNK|SN 0.082 . PY17X_1339800 905 VTEQITK|MI 0.061 . PY17X_1339800 908 QITKMIK|NE 0.055 . PY17X_1339800 911 KMIKNEK|EN 0.068 . PY17X_1339800 921 DEEIICK|NK 0.060 . PY17X_1339800 923 EIICKNK|SI 0.085 . PY17X_1339800 938 LEEFLEK|NM 0.061 . PY17X_1339800 941 FLEKNMK|MK 0.060 . PY17X_1339800 943 EKNMKMK|IN 0.086 . PY17X_1339800 949 KINSFIK|NI 0.067 . PY17X_1339800 954 IKNINLK|KE 0.060 . PY17X_1339800 955 KNINLKK|EN 0.102 . PY17X_1339800 960 KKENSNK|IL 0.070 . PY17X_1339800 964 SNKILLK|FI 0.072 . PY17X_1339800 971 FIVSISR|EK 0.082 . PY17X_1339800 973 VSISREK|EK 0.064 . PY17X_1339800 975 ISREKEK|GN 0.074 . PY17X_1339800 986 FYYLIQK|IN 0.062 . PY17X_1339800 991 QKINDIK|IL 0.062 . PY17X_1339800 1002 LDIFVCK|IR 0.059 . PY17X_1339800 1004 IFVCKIR|KN 0.083 . PY17X_1339800 1005 FVCKIRK|NN 0.072 . PY17X_1339800 1015 SYEIENR|QN 0.078 . PY17X_1339800 1021 RQNQSEK|RK 0.067 . PY17X_1339800 1022 QNQSEKR|KK 0.139 . PY17X_1339800 1023 NQSEKRK|KN 0.139 . PY17X_1339800 1024 QSEKRKK|NS 0.126 . PY17X_1339800 1028 RKKNSTK|IN 0.086 . PY17X_1339800 1038 QDNGNNK|NV 0.079 . PY17X_1339800 1041 GNNKNVR|KE 0.094 . PY17X_1339800 1042 NNKNVRK|EN 0.084 . PY17X_1339800 1059 NPIIIGK|FY 0.070 . PY17X_1339800 1062 IIGKFYK|LS 0.065 . PY17X_1339800 1066 FYKLSLK|NI 0.062 . PY17X_1339800 1071 LKNIFFK|FI 0.080 . PY17X_1339800 1084 TIHDEEK|QN 0.101 . PY17X_1339800 1088 EEKQNEK|SE 0.070 . PY17X_1339800 1101 LFLIALK|NV 0.076 . PY17X_1339800 1105 ALKNVEK|VA 0.072 . PY17X_1339800 1122 IAALPNR|EN 0.093 . PY17X_1339800 1127 NRENYEK|PK 0.065 . PY17X_1339800 1129 ENYEKPK|HS 0.091 . PY17X_1339800 1133 KPKHSEK|SK 0.096 . PY17X_1339800 1135 KHSEKSK|HS 0.108 . PY17X_1339800 1139 KSKHSEK|SK 0.091 . PY17X_1339800 1141 KHSEKSK|HS 0.106 . PY17X_1339800 1145 KSKHSEK|SK 0.091 . PY17X_1339800 1147 KHSEKSK|HS 0.106 . PY17X_1339800 1151 KSKHSEK|SK 0.103 . PY17X_1339800 1153 KHSEKSK|HS 0.085 . PY17X_1339800 1169 IPSFCNR|YT 0.139 . PY17X_1339800 1180 YYNDHIK|NN 0.076 . PY17X_1339800 1187 NNFHEMK|QV 0.095 . PY17X_1339800 1190 HEMKQVK|EN 0.074 . PY17X_1339800 1195 VKENESK|YN 0.067 . PY17X_1339800 1202 YNNSENK|ND 0.063 . PY17X_1339800 1205 SENKNDK|IY 0.068 . PY17X_1339800 1208 KNDKIYK|NE 0.060 . PY17X_1339800 1216 EYNISEK|MY 0.079 . PY17X_1339800 1221 EKMYEQK|EY 0.072 . PY17X_1339800 1230 INLIPSK|NK 0.057 . PY17X_1339800 1232 LIPSKNK|VS 0.066 . PY17X_1339800 1240 STPNENK|IS 0.053 . PY17X_1339800 1250 LNDFINK|TK 0.056 . PY17X_1339800 1252 DFINKTK|KT 0.073 . PY17X_1339800 1253 FINKTKK|TF 0.108 . PY17X_1339800 1259 KTFIIIK|KI 0.063 . PY17X_1339800 1260 TFIIIKK|IK 0.084 . PY17X_1339800 1262 IIIKKIK|IN 0.081 . PY17X_1339800 1266 KIKINDK|SY 0.085 . PY17X_1339800 1279 TIFVELK|NG 0.059 . PY17X_1339800 1285 KNGSNFK|NI 0.070 . PY17X_1339800 1288 SNFKNIK|VK 0.059 . PY17X_1339800 1290 FKNIKVK|IF 0.076 . PY17X_1339800 1293 IKVKIFK|FK 0.072 . PY17X_1339800 1295 VKIFKFK|KN 0.071 . PY17X_1339800 1296 KIFKFKK|NE 0.088 . PY17X_1339800 1306 PINPISK|GN 0.082 . PY17X_1339800 1315 ETENTHK|NN 0.061 . PY17X_1339800 1321 KNNNDEK|VL 0.069 . PY17X_1339800 1324 NDEKVLK|IQ 0.068 . PY17X_1339800 1336 QDQDQNK|NQ 0.068 . PY17X_1339800 1340 QNKNQNK|NQ 0.071 . PY17X_1339800 1358 SFINSYK|RN 0.058 . PY17X_1339800 1359 FINSYKR|NK 0.111 . PY17X_1339800 1361 NSYKRNK|IF 0.064 . PY17X_1339800 1364 KRNKIFK|SV 0.217 . PY17X_1339800 1367 KIFKSVK|RG 0.062 . PY17X_1339800 1368 IFKSVKR|GK 0.246 . PY17X_1339800 1370 KSVKRGK|KK 0.070 . PY17X_1339800 1371 SVKRGKK|KQ 0.179 . PY17X_1339800 1372 VKRGKKK|QV 0.196 . PY17X_1339800 1377 KKQVFIK|HL 0.079 . PY17X_1339800 1384 HLEVDSK|EP 0.058 . PY17X_1339800 1392 PCYLYIK|IR 0.050 . PY17X_1339800 1394 YLYIKIR|KS 0.138 . PY17X_1339800 1395 LYIKIRK|SD 0.096 . PY17X_1339800 1398 KIRKSDK|IE 0.070 . PY17X_1339800 1401 KSDKIEK|KK 0.061 . PY17X_1339800 1402 SDKIEKK|KQ 0.092 . PY17X_1339800 1403 DKIEKKK|QN 0.118 . PY17X_1339800 1414 SNISTTK|IN 0.075 . PY17X_1339800 1419 TKINHEK|KK 0.069 . PY17X_1339800 1420 KINHEKK|KT 0.112 . PY17X_1339800 1421 INHEKKK|TL 0.132 . PY17X_1339800 1425 KKKTLIK|PC 0.065 . PY17X_1339800 1449 SSDVILK|ND 0.059 . PY17X_1339800 1462 EFETEIK|KY 0.054 . PY17X_1339800 1463 FETEIKK|YL 0.076 . PY17X_1339800 1466 EIKKYLK|YN 0.064 . PY17X_1339800 1469 KYLKYNK|IN 0.059 . PY17X_1339800 1476 INFEDLK|KN 0.057 . PY17X_1339800 1477 NFEDLKK|NV 0.088 . PY17X_1339800 1484 NVTLDIK|KE 0.052 . PY17X_1339800 1485 VTLDIKK|EI 0.073 . PY17X_1339800 1496 PNIFTLK|NE 0.056 . PY17X_1339800 1504 ELQLYFR|TN 0.085 . PY17X_1339800 1517 FNNFLWK|KK 0.061 . PY17X_1339800 1518 NNFLWKK|KI 0.088 . PY17X_1339800 1519 NFLWKKK|IN 0.083 . PY17X_1339800 1523 KKKINLK|KS 0.064 . PY17X_1339800 1524 KKINLKK|SD 0.219 . PY17X_1339800 1529 KKSDDNK|LS 0.062 . PY17X_1339800 1534 NKLSVCK|SS 0.083 . PY17X_1339800 1557 NIQFENK|EN 0.059 . PY17X_1339800 1564 ENMYLYK|DE 0.071 . PY17X_1339800 1578 SPICSQK|QL 0.086 . PY17X_1339800 1585 QLYDLEK|LF 0.062 . PY17X_1339800 1593 FSYISSK|YF 0.083 . PY17X_1339800 1601 FEDDENK|MY 0.060 . PY17X_1339800 1605 ENKMYMK|KF 0.068 . PY17X_1339800 1606 NKMYMKK|FI 0.133 . PY17X_1339800 1609 YMKKFIK|MF 0.070 . PY17X_1339800 1616 MFESIQK|KK 0.059 . PY17X_1339800 1617 FESIQKK|KN 0.111 . PY17X_1339800 1618 ESIQKKK|NY 0.094 . PY17X_1339800 1628 IFDEIEK|FE 0.059 . PY17X_1339800 1631 EIEKFEK|NI 0.063 . PY17X_1339800 1651 DEIENNK|NS 0.056 . PY17X_1339800 1677 TYPNEIR|KI 0.112 . PY17X_1339800 1678 YPNEIRK|II 0.101 . PY17X_1339800 1684 KIIDSIK|SF 0.079 . PY17X_1339800 1690 KSFHNLK|NK 0.068 . PY17X_1339800 1692 FHNLKNK|MD 0.067 . PY17X_1339800 1697 NKMDVLK|LK 0.079 . PY17X_1339800 1699 MDVLKLK|MD 0.063 . PY17X_1339800 1716 IFPFFNK|FY 0.082 . PY17X_1339800 1720 FNKFYGK|IS 0.060 . PY17X_1339800 1729 NIDDIIK|YN 0.064 . PY17X_1339800 1742 EELEYVK|TK 0.057 . PY17X_1339800 1744 LEYVKTK|SE 0.101 . PY17X_1339800 1749 TKSEENK|IL 0.099 . PY17X_1339800 1765 IFFTFLK|KI 0.070 . PY17X_1339800 1766 FFTFLKK|IE 0.069 . PY17X_1339800 1772 KIENENK|NE 0.056 . PY17X_1339800 1777 NKNETLK|II 0.071 . PY17X_1339800 1793 DIINIVK|KI 0.058 . PY17X_1339800 1794 IINIVKK|ID 0.119 . PY17X_1339800 1805 SELNYIK|DM 0.058 . PY17X_1339800 1808 NYIKDMK|LN 0.057 . PY17X_1339800 1813 MKLNVSK|II 0.063 . PY17X_1339800 1816 NVSKIIK|ER 0.060 . PY17X_1339800 1818 SKIIKER|KN 0.093 . PY17X_1339800 1819 KIIKERK|NF 0.088 . PY17X_1339800 1826 NFIENIK|NL 0.057 . PY17X_1339800 1830 NIKNLLK|HK 0.058 . PY17X_1339800 1832 KNLLKHK|KI 0.064 . PY17X_1339800 1833 NLLKHKK|IK 0.089 . PY17X_1339800 1835 LKHKKIK|NL 0.099 . PY17X_1339800 1847 ELNDLYK|KG 0.062 . PY17X_1339800 1848 LNDLYKK|GV 0.152 . PY17X_1339800 1851 LYKKGVK|IN 0.058 . PY17X_1339800 1866 NILQMIK|NQ 0.061 . PY17X_1339800 1879 NILISIK|EI 0.066 . PY17X_1339800 1883 SIKEIFK|KI 0.058 . PY17X_1339800 1884 IKEIFKK|IN 0.116 . PY17X_1339800 1888 FKKINLK|KY 0.062 . PY17X_1339800 1889 KKINLKK|YK 0.126 . PY17X_1339800 1891 INLKKYK|TK 0.075 . PY17X_1339800 1893 LKKYKTK|DN 0.109 . PY17X_1339800 1922 TCSDFIK|NN 0.070 . PY17X_1339800 1928 KNNQNIK|LN 0.066 . PY17X_1339800 1938 FYNNIFK|DS 0.070 . PY17X_1339800 1942 IFKDSQK|LY 0.062 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India