Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1340300.fa Sequence name : PY17X_1340300 Sequence length : 1114 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.365 CoefTot : -5.236 ChDiff : 136 ZoneTo : 82 KR : 18 DE : 2 CleavSite : 21 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.600 2.112 0.351 0.753 MesoH : -0.323 0.660 -0.359 0.295 MuHd_075 : 33.968 16.842 10.765 6.042 MuHd_095 : 34.575 23.144 10.011 6.597 MuHd_100 : 34.794 27.772 12.297 7.049 MuHd_105 : 38.362 29.855 12.135 7.626 Hmax_075 : 15.100 5.833 1.016 4.760 Hmax_095 : 4.200 16.500 -0.230 4.120 Hmax_100 : 9.200 12.300 1.900 3.270 Hmax_105 : 15.517 14.200 2.387 3.824 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.1880 0.8120 DFMC : 0.4806 0.5194 This protein is probably imported in mitochondria. f(Ser) = 0.0488 f(Arg) = 0.0122 CMi = 0.56022 CMi is the Chloroplast/Mitochondria Index It has been proposed by Von Heijne et al (Eur J Biochem,1989, 180: 535-545)
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1114 PY17X_1340300 MKTNKHLYHLKKCNHSNGRVKPLMNKVYMLILSLKPSLKYYGYCEIYFLKTSNKGKKIKLYFNDKYIKILKIYLIYPLKY 80 VNEIKKKYIKKGDNCFYTIFSNYLNLKGLYRLIVYFYYESVEEKIEGIYVSESKKNINEEIKLITTDIHNLKKKKKKKKY 160 IVKCSSFKTTWNYFYFRKNYKLVRFEFNGLKFKHNNNYSYINTFCELFYLPTIFPCLNYNIHKIKFKLYVSFQVTLNNKT 240 KCVEKYLHFYKHLENSSEETKNYFNLSLTNLSKSCKNNTKKKYDIDIINPSHLVISNSKLKKVYYSNKKIWKNYFSFSLH 320 KKCHLEHWDKTVALPSQVMHNILPNVKKIKKREKGPQKITKITKIKYALCLHNNNNRNIEHRINTKKEKGYITYEFFKTK 400 NKILNYTFCLFVGLYNKVHLKIKGIPIYIYIEKNNENKQNEYSFFINILKSVLLILMKINICLKKKIIDNNFLQFIILNK 480 YKYVGEENHNCLTFLSTFIKINLSNNNFYKILSVIKIIVHEIFHILWGNCIYIKDEKYLWCKEGLTRFYELIYTKLIFKK 560 IKTYIYTHTCINYSNSLLQIYNILQYYFYILIIDTLNIYNHTLQPSNSSVYKNNKIKKNKQKMGNNYNSNYKYNINSFKK 640 STFYERDIHHFYNPLTYNKGMNIFKIITILCTPYFSIIIKLLYYNFYNHYINKKKLFTFINFFYFIFRIKPFFFNYKKKI 720 KIINNQNKRINNFFQSCTPVYKNKLSKFFKIKIKYKKKLPRYNNKYVFFQNFYSPFLKLSFKKLYKIYCNQISKFHLNCK 800 DISVKKCNTIFEDIRIMRQKEKLYFTTLNIKYIKKNINIKYIKKIKCLNNILKNYINIVGPPKLFIKYIKNKNKLLIRQK 880 HYYYDNYAQKIKETNNLFKIPFIFKFNNKTYKILITKKSTLVDLYLLWNENNEECKTTTIEIDYQNKINFFNICFKNNCY 960 FSYHFVDINSFSLIINSIKNNKCSENDIFYIVVNIILHLLVPVKSLQHAKYLNYLVCKQIFLVYKALKVNSMKCNKTRNI 1040 TAIFCIEFFKCYMHFSQYFRDIENQKLKLMIRKELINSTFFGEVDKDVEFLFKDFINYLSKIFYLFKESISLLQ 1120 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 .......................................................................... 1120 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1340300 2 -----MK|TN 0.061 . PY17X_1340300 5 --MKTNK|HL 0.066 . PY17X_1340300 11 KHLYHLK|KC 0.062 . PY17X_1340300 12 HLYHLKK|CN 0.127 . PY17X_1340300 19 CNHSNGR|VK 0.071 . PY17X_1340300 21 HSNGRVK|PL 0.079 . PY17X_1340300 26 VKPLMNK|VY 0.055 . PY17X_1340300 35 MLILSLK|PS 0.061 . PY17X_1340300 39 SLKPSLK|YY 0.083 . PY17X_1340300 50 CEIYFLK|TS 0.061 . PY17X_1340300 54 FLKTSNK|GK 0.066 . PY17X_1340300 56 KTSNKGK|KI 0.081 . PY17X_1340300 57 TSNKGKK|IK 0.096 . PY17X_1340300 59 NKGKKIK|LY 0.068 . PY17X_1340300 65 KLYFNDK|YI 0.062 . PY17X_1340300 68 FNDKYIK|IL 0.059 . PY17X_1340300 71 KYIKILK|IY 0.054 . PY17X_1340300 79 YLIYPLK|YV 0.073 . PY17X_1340300 85 KYVNEIK|KK 0.062 . PY17X_1340300 86 YVNEIKK|KY 0.108 . PY17X_1340300 87 VNEIKKK|YI 0.176 . PY17X_1340300 90 IKKKYIK|KG 0.064 . PY17X_1340300 91 KKKYIKK|GD 0.110 . PY17X_1340300 107 SNYLNLK|GL 0.067 . PY17X_1340300 111 NLKGLYR|LI 0.071 . PY17X_1340300 124 YESVEEK|IE 0.073 . PY17X_1340300 134 IYVSESK|KN 0.060 . PY17X_1340300 135 YVSESKK|NI 0.122 . PY17X_1340300 142 NINEEIK|LI 0.070 . PY17X_1340300 152 TDIHNLK|KK 0.062 . PY17X_1340300 153 DIHNLKK|KK 0.089 . PY17X_1340300 154 IHNLKKK|KK 0.121 . PY17X_1340300 155 HNLKKKK|KK 0.103 . PY17X_1340300 156 NLKKKKK|KK 0.124 . PY17X_1340300 157 LKKKKKK|KK 0.140 . PY17X_1340300 158 KKKKKKK|KY 0.148 . PY17X_1340300 159 KKKKKKK|YI 0.163 . PY17X_1340300 163 KKKYIVK|CS 0.071 . PY17X_1340300 168 VKCSSFK|TT 0.062 . PY17X_1340300 177 WNYFYFR|KN 0.089 . PY17X_1340300 178 NYFYFRK|NY 0.077 . PY17X_1340300 181 YFRKNYK|LV 0.076 . PY17X_1340300 184 KNYKLVR|FE 0.110 . PY17X_1340300 191 FEFNGLK|FK 0.058 . PY17X_1340300 193 FNGLKFK|HN 0.062 . PY17X_1340300 223 LNYNIHK|IK 0.067 . PY17X_1340300 225 YNIHKIK|FK 0.077 . PY17X_1340300 227 IHKIKFK|LY 0.066 . PY17X_1340300 239 QVTLNNK|TK 0.053 . PY17X_1340300 241 TLNNKTK|CV 0.161 . PY17X_1340300 245 KTKCVEK|YL 0.072 . PY17X_1340300 251 KYLHFYK|HL 0.069 . PY17X_1340300 261 NSSEETK|NY 0.063 . PY17X_1340300 273 SLTNLSK|SC 0.068 . PY17X_1340300 276 NLSKSCK|NN 0.078 . PY17X_1340300 280 SCKNNTK|KK 0.066 . PY17X_1340300 281 CKNNTKK|KY 0.116 . PY17X_1340300 282 KNNTKKK|YD 0.191 . PY17X_1340300 299 LVISNSK|LK 0.054 . PY17X_1340300 301 ISNSKLK|KV 0.081 . PY17X_1340300 302 SNSKLKK|VY 0.113 . PY17X_1340300 308 KVYYSNK|KI 0.073 . PY17X_1340300 309 VYYSNKK|IW 0.080 . PY17X_1340300 312 SNKKIWK|NY 0.064 . PY17X_1340300 321 FSFSLHK|KC 0.057 . PY17X_1340300 322 SFSLHKK|CH 0.104 . PY17X_1340300 330 HLEHWDK|TV 0.062 . PY17X_1340300 347 NILPNVK|KI 0.059 . PY17X_1340300 348 ILPNVKK|IK 0.095 . PY17X_1340300 350 PNVKKIK|KR 0.076 . PY17X_1340300 351 NVKKIKK|RE 0.073 . PY17X_1340300 352 VKKIKKR|EK 0.366 . PY17X_1340300 354 KIKKREK|GP 0.073 . PY17X_1340300 358 REKGPQK|IT 0.059 . PY17X_1340300 361 GPQKITK|IT 0.078 . PY17X_1340300 364 KITKITK|IK 0.060 . PY17X_1340300 366 TKITKIK|YA 0.073 . PY17X_1340300 377 LHNNNNR|NI 0.117 . PY17X_1340300 382 NRNIEHR|IN 0.166 . PY17X_1340300 386 EHRINTK|KE 0.060 . PY17X_1340300 387 HRINTKK|EK 0.146 . PY17X_1340300 389 INTKKEK|GY 0.085 . PY17X_1340300 398 ITYEFFK|TK 0.068 . PY17X_1340300 400 YEFFKTK|NK 0.061 . PY17X_1340300 402 FFKTKNK|IL 0.060 . PY17X_1340300 417 FVGLYNK|VH 0.051 . PY17X_1340300 421 YNKVHLK|IK 0.067 . PY17X_1340300 423 KVHLKIK|GI 0.075 . PY17X_1340300 433 IYIYIEK|NN 0.066 . PY17X_1340300 438 EKNNENK|QN 0.074 . PY17X_1340300 450 FFINILK|SV 0.083 . PY17X_1340300 458 VLLILMK|IN 0.055 . PY17X_1340300 464 KINICLK|KK 0.058 . PY17X_1340300 465 INICLKK|KI 0.108 . PY17X_1340300 466 NICLKKK|II 0.134 . PY17X_1340300 480 QFIILNK|YK 0.070 . PY17X_1340300 482 IILNKYK|YV 0.111 . PY17X_1340300 500 FLSTFIK|IN 0.063 . PY17X_1340300 510 SNNNFYK|IL 0.090 . PY17X_1340300 516 KILSVIK|II 0.065 . PY17X_1340300 534 GNCIYIK|DE 0.059 . PY17X_1340300 537 IYIKDEK|YL 0.067 . PY17X_1340300 542 EKYLWCK|EG 0.056 . PY17X_1340300 547 CKEGLTR|FY 0.095 . PY17X_1340300 555 YELIYTK|LI 0.066 . PY17X_1340300 559 YTKLIFK|KI 0.061 . PY17X_1340300 560 TKLIFKK|IK 0.113 . PY17X_1340300 562 LIFKKIK|TY 0.067 . PY17X_1340300 612 SNSSVYK|NN 0.076 . PY17X_1340300 615 SVYKNNK|IK 0.068 . PY17X_1340300 617 YKNNKIK|KN 0.078 . PY17X_1340300 618 KNNKIKK|NK 0.154 . PY17X_1340300 620 NKIKKNK|QK 0.072 . PY17X_1340300 622 IKKNKQK|MG 0.075 . PY17X_1340300 632 NYNSNYK|YN 0.069 . PY17X_1340300 639 YNINSFK|KS 0.071 . PY17X_1340300 640 NINSFKK|ST 0.206 . PY17X_1340300 646 KSTFYER|DI 0.114 . PY17X_1340300 659 NPLTYNK|GM 0.058 . PY17X_1340300 665 KGMNIFK|II 0.062 . PY17X_1340300 680 YFSIIIK|LL 0.066 . PY17X_1340300 693 YNHYINK|KK 0.058 . PY17X_1340300 694 NHYINKK|KL 0.101 . PY17X_1340300 695 HYINKKK|LF 0.098 . PY17X_1340300 708 FFYFIFR|IK 0.072 . PY17X_1340300 710 YFIFRIK|PF 0.057 . PY17X_1340300 717 PFFFNYK|KK 0.066 . PY17X_1340300 718 FFFNYKK|KI 0.092 . PY17X_1340300 719 FFNYKKK|IK 0.120 . PY17X_1340300 721 NYKKKIK|II 0.070 . PY17X_1340300 728 IINNQNK|RI 0.077 . PY17X_1340300 729 INNQNKR|IN 0.157 . PY17X_1340300 742 SCTPVYK|NK 0.059 . PY17X_1340300 744 TPVYKNK|LS 0.062 . PY17X_1340300 747 YKNKLSK|FF 0.084 . PY17X_1340300 750 KLSKFFK|IK 0.079 . PY17X_1340300 752 SKFFKIK|IK 0.068 . PY17X_1340300 754 FFKIKIK|YK 0.065 . PY17X_1340300 756 KIKIKYK|KK 0.062 . PY17X_1340300 757 IKIKYKK|KL 0.097 . PY17X_1340300 758 KIKYKKK|LP 0.087 . PY17X_1340300 761 YKKKLPR|YN 0.127 . PY17X_1340300 765 LPRYNNK|YV 0.101 . PY17X_1340300 778 FYSPFLK|LS 0.069 . PY17X_1340300 782 FLKLSFK|KL 0.068 . PY17X_1340300 783 LKLSFKK|LY 0.097 . PY17X_1340300 786 SFKKLYK|IY 0.064 . PY17X_1340300 794 YCNQISK|FH 0.059 . PY17X_1340300 800 KFHLNCK|DI 0.085 . PY17X_1340300 805 CKDISVK|KC 0.066 . PY17X_1340300 806 KDISVKK|CN 0.106 . PY17X_1340300 815 TIFEDIR|IM 0.090 . PY17X_1340300 818 EDIRIMR|QK 0.293 . PY17X_1340300 820 IRIMRQK|EK 0.063 . PY17X_1340300 822 IMRQKEK|LY 0.074 . PY17X_1340300 831 FTTLNIK|YI 0.060 . PY17X_1340300 834 LNIKYIK|KN 0.061 . PY17X_1340300 835 NIKYIKK|NI 0.090 . PY17X_1340300 840 KKNINIK|YI 0.075 . PY17X_1340300 843 INIKYIK|KI 0.060 . PY17X_1340300 844 NIKYIKK|IK 0.076 . PY17X_1340300 846 KYIKKIK|CL 0.073 . PY17X_1340300 853 CLNNILK|NY 0.066 . PY17X_1340300 863 NIVGPPK|LF 0.062 . PY17X_1340300 867 PPKLFIK|YI 0.072 . PY17X_1340300 870 LFIKYIK|NK 0.063 . PY17X_1340300 872 IKYIKNK|NK 0.064 . PY17X_1340300 874 YIKNKNK|LL 0.071 . PY17X_1340300 878 KNKLLIR|QK 0.084 . PY17X_1340300 880 KLLIRQK|HY 0.060 . PY17X_1340300 890 YDNYAQK|IK 0.068 . PY17X_1340300 892 NYAQKIK|ET 0.066 . PY17X_1340300 899 ETNNLFK|IP 0.064 . PY17X_1340300 905 KIPFIFK|FN 0.063 . PY17X_1340300 909 IFKFNNK|TY 0.059 . PY17X_1340300 912 FNNKTYK|IL 0.084 . PY17X_1340300 917 YKILITK|KS 0.058 . PY17X_1340300 918 KILITKK|ST 0.110 . PY17X_1340300 936 ENNEECK|TT 0.077 . PY17X_1340300 947 EIDYQNK|IN 0.058 . PY17X_1340300 956 FFNICFK|NN 0.060 . PY17X_1340300 979 LIINSIK|NN 0.068 . PY17X_1340300 982 NSIKNNK|CS 0.064 . PY17X_1340300 1004 HLLVPVK|SL 0.076 . PY17X_1340300 1010 KSLQHAK|YL 0.070 . PY17X_1340300 1018 LNYLVCK|QI 0.073 . PY17X_1340300 1025 QIFLVYK|AL 0.063 . PY17X_1340300 1028 LVYKALK|VN 0.061 . PY17X_1340300 1033 LKVNSMK|CN 0.067 . PY17X_1340300 1036 NSMKCNK|TR 0.054 . PY17X_1340300 1038 MKCNKTR|NI 0.163 . PY17X_1340300 1050 FCIEFFK|CY 0.062 . PY17X_1340300 1060 HFSQYFR|DI 0.161 . PY17X_1340300 1066 RDIENQK|LK 0.060 . PY17X_1340300 1068 IENQKLK|LM 0.069 . PY17X_1340300 1072 KLKLMIR|KE 0.067 . PY17X_1340300 1073 LKLMIRK|EL 0.083 . PY17X_1340300 1086 FFGEVDK|DV 0.090 . PY17X_1340300 1093 DVEFLFK|DF 0.068 . PY17X_1340300 1101 FINYLSK|IF 0.059 . PY17X_1340300 1107 KIFYLFK|ES 0.061 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India