Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1355900.fa Sequence name : PY17X_1355900 Sequence length : 939 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.519 CoefTot : -0.856 ChDiff : 10 ZoneTo : 17 KR : 3 DE : 1 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.918 1.576 0.191 0.622 MesoH : -0.649 0.161 -0.432 0.207 MuHd_075 : 18.067 11.894 5.810 3.243 MuHd_095 : 44.011 23.242 13.766 7.361 MuHd_100 : 41.393 23.838 13.120 7.645 MuHd_105 : 33.628 20.867 10.575 7.102 Hmax_075 : -5.075 2.800 -3.476 1.627 Hmax_095 : 14.600 12.700 2.623 4.660 Hmax_100 : 14.600 12.700 2.623 4.660 Hmax_105 : 2.800 6.400 -0.935 3.100 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9249 0.0751 DFMC : 0.9603 0.0397
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 939 PY17X_1355900 MENSIHYLKRAGKISIHEKIRRGICIDRKILVNNFIKDNNKLNILDNINFKNVLNKIEVNSSRLNVKGNNRNIFKDKKCY 80 ISGNYNFEQTLKSVDKLKNSDIEYIDGVLEKVNKINDKDEEDDRCILELKGISNNGENILEYTNMCIKICKKLLKDIFKE 160 NNIYIIINIIDTVSNNLCKLGDALELLRNLHNNNNVILKAHEGLEKLTNFIDEINVNENIYNFLKQKYNDNINILNNEHK 240 EVLENMIQSMENQGVHIKEKEKKKEYLKLQAQEKYFSFHASSNFSTNLEGIYIEKNKLLPYIDKNILIKYENKIKPLYKN 320 NKIKKSYFYPTNDYIYILQDSSFLLTLLENIPEPKLREQIYNLFKKTNKDFQNNILILQYYRNMLINYRNFKNYNEYGLK 400 NCILSSPDKVLYFLEKVFRKVLPLFFDELKFIERYIKFCENKNHNNIFPKNEKYEKDEKNEKNEKYEKNEKYEKSVECKD 480 DNSNISLVTPENIFYYINKIKMEKLKKIQDKLNEHLTLYDVLSFVIKILKKSYLLDMISVIPKKGELWDEHILKFEIKKD 560 NHIYGYIYMDLFERENKNQAIAQYTVRCSKNMNTCLKYKWFNVNDEVNFPFFYTGIIKSEINNNVSIDFEQDEKNVLYRQ 640 TTSTFLVCNFKIDFDKNVEKKSESKEDLKCSLASDKITNFLKNIKMNLEKVNLFLHEFGHTLHCILSSTYLQHLSGNRSG 720 ADFSEFSSHLFEEYLNSHEALSMLYSQKKDENEIKNMISNYVKNKNIICYYPIIQLIIQSIIDQIFYSLSHNSNNMNERK 800 KLIENEIKTYFLGLYYKNIFILDFFPHIHFSKTTHLIHYPSNYYCYLYCSILAKYIWNRTFKNDLYNLDCSSRIVKFLEG 880 GSVNSSLRNIISLVETDQEKIDYYTENPHHIPLDDFFEYYQEGDKQKKYDSFFCSIIPS 960 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ........................................................... 960 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1355900 9 NSIHYLK|RA 0.075 . PY17X_1355900 10 SIHYLKR|AG 0.269 . PY17X_1355900 13 YLKRAGK|IS 0.116 . PY17X_1355900 19 KISIHEK|IR 0.067 . PY17X_1355900 21 SIHEKIR|RG 0.085 . PY17X_1355900 22 IHEKIRR|GI 0.177 . PY17X_1355900 28 RGICIDR|KI 0.076 . PY17X_1355900 29 GICIDRK|IL 0.068 . PY17X_1355900 37 LVNNFIK|DN 0.071 . PY17X_1355900 41 FIKDNNK|LN 0.055 . PY17X_1355900 51 LDNINFK|NV 0.072 . PY17X_1355900 56 FKNVLNK|IE 0.059 . PY17X_1355900 63 IEVNSSR|LN 0.088 . PY17X_1355900 67 SSRLNVK|GN 0.070 . PY17X_1355900 71 NVKGNNR|NI 0.086 . PY17X_1355900 75 NNRNIFK|DK 0.074 . PY17X_1355900 77 RNIFKDK|KC 0.075 . PY17X_1355900 78 NIFKDKK|CY 0.096 . PY17X_1355900 92 NFEQTLK|SV 0.101 . PY17X_1355900 96 TLKSVDK|LK 0.064 . PY17X_1355900 98 KSVDKLK|NS 0.070 . PY17X_1355900 111 IDGVLEK|VN 0.061 . PY17X_1355900 114 VLEKVNK|IN 0.069 . PY17X_1355900 118 VNKINDK|DE 0.076 . PY17X_1355900 124 KDEEDDR|CI 0.074 . PY17X_1355900 130 RCILELK|GI 0.072 . PY17X_1355900 148 YTNMCIK|IC 0.061 . PY17X_1355900 151 MCIKICK|KL 0.062 . PY17X_1355900 152 CIKICKK|LL 0.093 . PY17X_1355900 155 ICKKLLK|DI 0.088 . PY17X_1355900 159 LLKDIFK|EN 0.064 . PY17X_1355900 179 VSNNLCK|LG 0.067 . PY17X_1355900 188 DALELLR|NL 0.069 . PY17X_1355900 199 NNNVILK|AH 0.077 . PY17X_1355900 206 AHEGLEK|LT 0.060 . PY17X_1355900 225 NIYNFLK|QK 0.060 . PY17X_1355900 227 YNFLKQK|YN 0.069 . PY17X_1355900 240 ILNNEHK|EV 0.086 . PY17X_1355900 258 NQGVHIK|EK 0.069 . PY17X_1355900 260 GVHIKEK|EK 0.067 . PY17X_1355900 262 HIKEKEK|KK 0.063 . PY17X_1355900 263 IKEKEKK|KE 0.103 . PY17X_1355900 264 KEKEKKK|EY 0.123 . PY17X_1355900 268 KKKEYLK|LQ 0.057 . PY17X_1355900 274 KLQAQEK|YF 0.072 . PY17X_1355900 295 EGIYIEK|NK 0.051 . PY17X_1355900 297 IYIEKNK|LL 0.065 . PY17X_1355900 304 LLPYIDK|NI 0.060 . PY17X_1355900 309 DKNILIK|YE 0.070 . PY17X_1355900 313 LIKYENK|IK 0.056 . PY17X_1355900 315 KYENKIK|PL 0.066 . PY17X_1355900 319 KIKPLYK|NN 0.064 . PY17X_1355900 322 PLYKNNK|IK 0.059 . PY17X_1355900 324 YKNNKIK|KS 0.074 . PY17X_1355900 325 KNNKIKK|SY 0.186 . PY17X_1355900 355 ENIPEPK|LR 0.066 . PY17X_1355900 357 IPEPKLR|EQ 0.099 . PY17X_1355900 365 QIYNLFK|KT 0.061 . PY17X_1355900 366 IYNLFKK|TN 0.119 . PY17X_1355900 369 LFKKTNK|DF 0.067 . PY17X_1355900 382 LILQYYR|NM 0.067 . PY17X_1355900 389 NMLINYR|NF 0.067 . PY17X_1355900 392 INYRNFK|NY 0.116 . PY17X_1355900 400 YNEYGLK|NC 0.054 . PY17X_1355900 409 ILSSPDK|VL 0.068 . PY17X_1355900 416 VLYFLEK|VF 0.070 . PY17X_1355900 419 FLEKVFR|KV 0.114 . PY17X_1355900 420 LEKVFRK|VL 0.074 . PY17X_1355900 430 LFFDELK|FI 0.069 . PY17X_1355900 434 ELKFIER|YI 0.088 . PY17X_1355900 437 FIERYIK|FC 0.143 . PY17X_1355900 442 IKFCENK|NH 0.064 . PY17X_1355900 450 HNNIFPK|NE 0.068 . PY17X_1355900 453 IFPKNEK|YE 0.058 . PY17X_1355900 456 KNEKYEK|DE 0.064 . PY17X_1355900 459 KYEKDEK|NE 0.052 . PY17X_1355900 462 KDEKNEK|NE 0.054 . PY17X_1355900 465 KNEKNEK|YE 0.058 . PY17X_1355900 468 KNEKYEK|NE 0.055 . PY17X_1355900 471 KYEKNEK|YE 0.059 . PY17X_1355900 474 KNEKYEK|SV 0.115 . PY17X_1355900 479 EKSVECK|DD 0.084 . PY17X_1355900 499 IFYYINK|IK 0.069 . PY17X_1355900 501 YYINKIK|ME 0.059 . PY17X_1355900 504 NKIKMEK|LK 0.058 . PY17X_1355900 506 IKMEKLK|KI 0.090 . PY17X_1355900 507 KMEKLKK|IQ 0.097 . PY17X_1355900 511 LKKIQDK|LN 0.072 . PY17X_1355900 527 VLSFVIK|IL 0.069 . PY17X_1355900 530 FVIKILK|KS 0.053 . PY17X_1355900 531 VIKILKK|SY 0.094 . PY17X_1355900 543 MISVIPK|KG 0.069 . PY17X_1355900 544 ISVIPKK|GE 0.103 . PY17X_1355900 554 WDEHILK|FE 0.073 . PY17X_1355900 558 ILKFEIK|KD 0.068 . PY17X_1355900 559 LKFEIKK|DN 0.131 . PY17X_1355900 574 YMDLFER|EN 0.069 . PY17X_1355900 577 LFERENK|NQ 0.114 . PY17X_1355900 587 IAQYTVR|CS 0.085 . PY17X_1355900 590 YTVRCSK|NM 0.105 . PY17X_1355900 597 NMNTCLK|YK 0.071 . PY17X_1355900 599 NTCLKYK|WF 0.064 . PY17X_1355900 618 FYTGIIK|SE 0.064 . PY17X_1355900 634 DFEQDEK|NV 0.060 . PY17X_1355900 639 EKNVLYR|QT 0.109 . PY17X_1355900 651 FLVCNFK|ID 0.061 . PY17X_1355900 656 FKIDFDK|NV 0.085 . PY17X_1355900 660 FDKNVEK|KS 0.071 . PY17X_1355900 661 DKNVEKK|SE 0.188 . PY17X_1355900 665 EKKSESK|ED 0.056 . PY17X_1355900 669 ESKEDLK|CS 0.059 . PY17X_1355900 676 CSLASDK|IT 0.059 . PY17X_1355900 682 KITNFLK|NI 0.062 . PY17X_1355900 685 NFLKNIK|MN 0.057 . PY17X_1355900 690 IKMNLEK|VN 0.054 . PY17X_1355900 718 QHLSGNR|SG 0.075 . PY17X_1355900 748 SMLYSQK|KD 0.069 . PY17X_1355900 749 MLYSQKK|DE 0.137 . PY17X_1355900 755 KDENEIK|NM 0.059 . PY17X_1355900 763 MISNYVK|NK 0.064 . PY17X_1355900 765 SNYVKNK|NI 0.079 . PY17X_1355900 799 SNNMNER|KK 0.091 . PY17X_1355900 800 NNMNERK|KL 0.097 . PY17X_1355900 801 NMNERKK|LI 0.148 . PY17X_1355900 808 LIENEIK|TY 0.064 . PY17X_1355900 817 FLGLYYK|NI 0.060 . PY17X_1355900 832 PHIHFSK|TT 0.064 . PY17X_1355900 854 YCSILAK|YI 0.076 . PY17X_1355900 859 AKYIWNR|TF 0.084 . PY17X_1355900 862 IWNRTFK|ND 0.135 . PY17X_1355900 873 NLDCSSR|IV 0.108 . PY17X_1355900 876 CSSRIVK|FL 0.252 . PY17X_1355900 888 SVNSSLR|NI 0.097 . PY17X_1355900 900 VETDQEK|ID 0.057 . PY17X_1355900 925 YYQEGDK|QK 0.051 . PY17X_1355900 927 QEGDKQK|KY 0.072 . PY17X_1355900 928 EGDKQKK|YD 0.091 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India