Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1412100.fa Sequence name : PY17X_1412100 Sequence length : 1064 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.634 CoefTot : 0.362 ChDiff : -12 ZoneTo : 19 KR : 2 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.247 1.924 0.077 0.698 MesoH : -1.046 0.116 -0.520 0.138 MuHd_075 : 25.633 20.904 7.766 6.275 MuHd_095 : 8.304 7.352 2.823 2.343 MuHd_100 : 8.447 9.208 2.959 2.976 MuHd_105 : 14.478 11.582 3.679 4.233 Hmax_075 : 21.000 26.700 4.611 8.100 Hmax_095 : 12.425 18.287 1.677 5.460 Hmax_100 : 13.000 19.400 2.000 6.220 Hmax_105 : 11.600 15.500 1.392 5.093 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8770 0.1230 DFMC : 0.8759 0.1241
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1064 PY17X_1412100 MVTKKLLSFNLFLIIILTFENLTFDKKNTCMINNTIRPNSCGIVNRVLREKPYHYSSKISKSIPFIQNFSLEKNFTGESL 80 QKNILNNINKLGGAHLFHISKSHLAAKAGNKNTEFIGEATELFKGFKRNFGINMTENKQTNIGRMLCEDDNNNGGEVTST 160 EKTIFKNSKDPQIHYRTDYKPSGFTIDNVTLNINIFDNETIVRSSLNMCTNENYADEDLVFDGVGLSIKEISINNNKLNE 240 GEDYTYDNEFLTIFAKNVPKENFVFLSEVVIHPETNYALTGLYKSKDIIVSQCEATGFRRITFFIDRPDMMAKYDVTLTA 320 DKTKYPVLLSNGDKLNEFDIPGGRHGARFNDPHLKPCYLFAVVAGDLKHLSDNYVTKYTKKPVELYVYSEAKYVSKLKWA 400 LECLKKAMKFDEDYFGLEYDLSRLNLVAVSDFNVGAMENKGLNIFNADSLLASKKTSIDFSFERILTVVGHEYFHNYTGN 480 RVTLRDWFQLTLKEGLTVHRENLFSEETTKTATFRLTHIDLLRSVQFLEDSSPLSHPIRPESYISMENFYTNTVYDKGSE 560 VMRMYQTILGDEYYKKGIDIYLKKHDGGTATCEDFNDAMNEAYQMKNGNTDENLDQYLLWFSQSGTPHVTAEYIYDENEK 640 TFTINLSQITYPDDNQKEKYPLFIPVKVGFISPKDGKDVIPEVVLELKKDKESFVFQNVSEKPIPSLFREFSAPVYIKDN 720 LTDEERIALLKYDSDAFVRYNVCIDLYMKQIIKNYNELVSQKTKENDLVELSLTPVNDEFINAIKHLLEDKHADPGFKAY 800 IIALPRDRYIMNYIKEVDPIVLADTKDYIYKQIGSRLNPILFSIFQNTESKANDMTHFKDESYIDFDQLNMRKLRNSILV 880 MLSKAQYPHMLKYIKEQSKSAYPSNWLASLSASAYFSGDDYYDLYDKTYKLSKNDELLLQEWLKTVSRSDRSDIYSIIKK 960 LEVEILKDSKNPNNIRAVYLPFTANLRAFNDISGKGYKLMADVIMKVDKFNPMVATQLCDPFKLWNKLDLKRQALMHDEM 1040 NRMLSMENISPNLKEYLLRLTNKM 1120 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ......................................................................P......... 960 ................................................................................ 1040 ........................ 1120 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1412100 4 ---MVTK|KL 0.058 . PY17X_1412100 5 --MVTKK|LL 0.114 . PY17X_1412100 26 ENLTFDK|KN 0.060 . PY17X_1412100 27 NLTFDKK|NT 0.095 . PY17X_1412100 37 MINNTIR|PN 0.123 . PY17X_1412100 46 SCGIVNR|VL 0.104 . PY17X_1412100 49 IVNRVLR|EK 0.209 . PY17X_1412100 51 NRVLREK|PY 0.066 . PY17X_1412100 58 PYHYSSK|IS 0.069 . PY17X_1412100 61 YSSKISK|SI 0.112 . PY17X_1412100 73 QNFSLEK|NF 0.058 . PY17X_1412100 82 TGESLQK|NI 0.061 . PY17X_1412100 90 ILNNINK|LG 0.082 . PY17X_1412100 101 HLFHISK|SH 0.071 . PY17X_1412100 107 KSHLAAK|AG 0.074 . PY17X_1412100 111 AAKAGNK|NT 0.070 . PY17X_1412100 124 EATELFK|GF 0.059 . PY17X_1412100 127 ELFKGFK|RN 0.066 . PY17X_1412100 128 LFKGFKR|NF 0.193 . PY17X_1412100 138 INMTENK|QT 0.075 . PY17X_1412100 144 KQTNIGR|ML 0.090 . PY17X_1412100 162 EVTSTEK|TI 0.056 . PY17X_1412100 166 TEKTIFK|NS 0.062 . PY17X_1412100 169 TIFKNSK|DP 0.079 . PY17X_1412100 176 DPQIHYR|TD 0.089 . PY17X_1412100 180 HYRTDYK|PS 0.074 . PY17X_1412100 203 DNETIVR|SS 0.091 . PY17X_1412100 229 GVGLSIK|EI 0.067 . PY17X_1412100 237 ISINNNK|LN 0.062 . PY17X_1412100 256 FLTIFAK|NV 0.074 . PY17X_1412100 260 FAKNVPK|EN 0.069 . PY17X_1412100 284 ALTGLYK|SK 0.083 . PY17X_1412100 286 TGLYKSK|DI 0.088 . PY17X_1412100 299 CEATGFR|RI 0.075 . PY17X_1412100 300 EATGFRR|IT 0.108 . PY17X_1412100 307 ITFFIDR|PD 0.077 . PY17X_1412100 313 RPDMMAK|YD 0.068 . PY17X_1412100 322 VTLTADK|TK 0.057 . PY17X_1412100 324 LTADKTK|YP 0.062 . PY17X_1412100 334 LLSNGDK|LN 0.070 . PY17X_1412100 344 FDIPGGR|HG 0.067 . PY17X_1412100 348 GGRHGAR|FN 0.152 . PY17X_1412100 355 FNDPHLK|PC 0.058 . PY17X_1412100 368 VVAGDLK|HL 0.064 . PY17X_1412100 377 SDNYVTK|YT 0.084 . PY17X_1412100 380 YVTKYTK|KP 0.051 . PY17X_1412100 381 VTKYTKK|PV 0.134 . PY17X_1412100 392 YVYSEAK|YV 0.102 . PY17X_1412100 396 EAKYVSK|LK 0.066 . PY17X_1412100 398 KYVSKLK|WA 0.068 . PY17X_1412100 405 WALECLK|KA 0.059 . PY17X_1412100 406 ALECLKK|AM 0.091 . PY17X_1412100 409 CLKKAMK|FD 0.072 . PY17X_1412100 423 LEYDLSR|LN 0.080 . PY17X_1412100 440 VGAMENK|GL 0.068 . PY17X_1412100 454 DSLLASK|KT 0.059 . PY17X_1412100 455 SLLASKK|TS 0.087 . PY17X_1412100 464 IDFSFER|IL 0.104 . PY17X_1412100 481 HNYTGNR|VT 0.075 . PY17X_1412100 485 GNRVTLR|DW 0.143 . PY17X_1412100 493 WFQLTLK|EG 0.055 . PY17X_1412100 500 EGLTVHR|EN 0.083 . PY17X_1412100 510 FSEETTK|TA 0.067 . PY17X_1412100 515 TKTATFR|LT 0.103 . PY17X_1412100 523 THIDLLR|SV 0.192 . PY17X_1412100 539 PLSHPIR|PE 0.107 . PY17X_1412100 557 TNTVYDK|GS 0.076 . PY17X_1412100 563 KGSEVMR|MY 0.157 . PY17X_1412100 575 LGDEYYK|KG 0.057 . PY17X_1412100 576 GDEYYKK|GI 0.151 . PY17X_1412100 583 GIDIYLK|KH 0.061 . PY17X_1412100 584 IDIYLKK|HD 0.112 . PY17X_1412100 606 NEAYQMK|NG 0.069 . PY17X_1412100 640 IYDENEK|TF 0.061 . PY17X_1412100 657 YPDDNQK|EK 0.059 . PY17X_1412100 659 DDNQKEK|YP 0.066 . PY17X_1412100 667 PLFIPVK|VG 0.059 . PY17X_1412100 674 VGFISPK|DG 0.084 . PY17X_1412100 677 ISPKDGK|DV 0.099 . PY17X_1412100 688 EVVLELK|KD 0.054 . PY17X_1412100 689 VVLELKK|DK 0.087 . PY17X_1412100 691 LELKKDK|ES 0.066 . PY17X_1412100 702 FQNVSEK|PI 0.068 . PY17X_1412100 709 PIPSLFR|EF 0.081 . PY17X_1412100 718 SAPVYIK|DN 0.071 . PY17X_1412100 726 NLTDEER|IA 0.071 . PY17X_1412100 731 ERIALLK|YD 0.074 . PY17X_1412100 739 DSDAFVR|YN 0.079 . PY17X_1412100 749 CIDLYMK|QI 0.061 . PY17X_1412100 753 YMKQIIK|NY 0.059 . PY17X_1412100 762 NELVSQK|TK 0.063 . PY17X_1412100 764 LVSQKTK|EN 0.082 . PY17X_1412100 785 EFINAIK|HL 0.059 . PY17X_1412100 791 KHLLEDK|HA 0.079 . PY17X_1412100 798 HADPGFK|AY 0.068 . PY17X_1412100 806 YIIALPR|DR 0.079 . PY17X_1412100 808 IALPRDR|YI 0.102 . PY17X_1412100 815 YIMNYIK|EV 0.076 . PY17X_1412100 826 IVLADTK|DY 0.064 . PY17X_1412100 831 TKDYIYK|QI 0.082 . PY17X_1412100 836 YKQIGSR|LN 0.071 . PY17X_1412100 851 FQNTESK|AN 0.061 . PY17X_1412100 859 NDMTHFK|DE 0.085 . PY17X_1412100 872 FDQLNMR|KL 0.087 . PY17X_1412100 873 DQLNMRK|LR 0.071 . PY17X_1412100 875 LNMRKLR|NS 0.262 . PY17X_1412100 884 ILVMLSK|AQ 0.063 . PY17X_1412100 892 QYPHMLK|YI 0.061 . PY17X_1412100 895 HMLKYIK|EQ 0.059 . PY17X_1412100 899 YIKEQSK|SA 0.094 . PY17X_1412100 927 YYDLYDK|TY 0.052 . PY17X_1412100 930 LYDKTYK|LS 0.057 . PY17X_1412100 933 KTYKLSK|ND 0.061 . PY17X_1412100 944 LLQEWLK|TV 0.083 . PY17X_1412100 948 WLKTVSR|SD 0.102 . PY17X_1412100 951 TVSRSDR|SD 0.552 *ProP* PY17X_1412100 959 DIYSIIK|KL 0.060 . PY17X_1412100 960 IYSIIKK|LE 0.097 . PY17X_1412100 967 LEVEILK|DS 0.057 . PY17X_1412100 970 EILKDSK|NP 0.056 . PY17X_1412100 976 KNPNNIR|AV 0.112 . PY17X_1412100 987 PFTANLR|AF 0.070 . PY17X_1412100 995 FNDISGK|GY 0.062 . PY17X_1412100 998 ISGKGYK|LM 0.066 . PY17X_1412100 1006 MADVIMK|VD 0.055 . PY17X_1412100 1009 VIMKVDK|FN 0.076 . PY17X_1412100 1023 QLCDPFK|LW 0.062 . PY17X_1412100 1027 PFKLWNK|LD 0.052 . PY17X_1412100 1031 WNKLDLK|RQ 0.053 . PY17X_1412100 1032 NKLDLKR|QA 0.149 . PY17X_1412100 1042 MHDEMNR|ML 0.098 . PY17X_1412100 1054 NISPNLK|EY 0.056 . PY17X_1412100 1059 LKEYLLR|LT 0.099 . PY17X_1412100 1063 LLRLTNK|M- 0.074 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India